persberichten

Begroting 2017 gemeente Utrecht

Afbeeldingsresultaat voor utrecht

Voorwoord:

Utrecht is een stad en gemeente in Nederland en de hoofdstad van de gelijknamige provincie Utrecht. Met 339.946 inwoners (1 april 2016; bron CBS) is Utrecht de vierde stad van Nederland qua inwonertal.

De gemeente Utrecht bestaat uit de woonplaatsen Utrecht, Vleuten, De Meern en Haarzuilen.

De stad bevindt zich in de Randstad en is centraal gelegen op een knooppunt van wegen, spoorwegen en waterwegen, waardoor het een toonaangevende beurzen- en conferentiestad is en het hardst groeiende economische centrum – vooral in de dienstensector – van zowel de Randstad als Nederland.

Een inwoner van Utrecht laat zich liever utrechter dan Utrechtenaar noemen. Dit als gevolg van de zogeheten Utrechtse homoseksuelenaffaire: achter de Dom was er in de achttiende eeuw een geheime ontmoetingsplaats van homoseksuelen (voor wie tussen de kerk en de toren ook een gedenksteen ligt). Toen dit aan het licht kwam en de slachtoffers ter dood veroordeeld werden, werd Utrechtenaar een scheldwoord voor homoseksueel.

De gemeente telt bijna 340.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 99 km2 (waarvan slechts een zeer klein gedeelte water).

De dorpen Vleuten, De Meern en Haarzuilen (wijk Vleuten-De Meern) maken sinds 1 januari 2001 deel uit van de gemeente Utrecht. Niet alle inwoners van de voormalige Vleuten-De Meern waren blij met deze annexatie aangezien Vleuten-De Meern een welvarende gemeente was dus lage lokale belastingen had.

Volgens een persbericht uit juli 2008 zal het inwoneraantal utrecht tot 2025 met 36% stijgen. Dit komt neer op een inwoneraantal van rond de 405.000. Een dergelijke verstedelijking gaat wellicht ten koste van de leefbaarheid, doch de lokale politiek wordt hier flink wijzer van omdat fractiesubsidie inwonertal gerelateerd is.

Utrecht is een multiculturele stad; het percentage allochtone inwoners is thans grofweg een derde, doch zal vermoedelijk de komende decennia flink gaan toenemen vanwege de open grenzen politiek van Brussel. Op dit moment hebben we het over ruim 100.000 inwoners van niet-Nederlandse afkomst, van wie circa 65.000 inwoners van niet-westerse afkomst. Utrecht is een stad met veel jongeren en relatief weinig ouderen. In Utrecht wonen 64.000 studenten ofwel tijdelijk verblijvende passanten dus weinig binding hebben met Utrecht. Er is voor hen een aantal universiteiten, hogescholen en ROC’s te vinden, waarvan de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht verreweg de grootste zijn. Het uitgaansleven is hierop grotendeels afgestemd. Of dit ten goede komt van de leefbaarheid is voor velen de vraag.

Utrecht heeft een historisch centrum, dat grotendeels nog door een singel wordt omringd. Van zuid naar noord lopen de Oudegracht en de Nieuwegracht, die uniek zijn vanwege de werven, lage kades waarop de werfkelders van de huizen aan de gracht uitkomen. Utrecht telt ná Amsterdam en Maastricht het grootstel aantal rijksmonumenten van alle steden in Nederland. Anno 2009 telt de gemeenten ruim 1400 rijksmonumenten, ruim 1600 gemeentelijke monumenten, 4 archeologische monumenten en 5 beschermde stads-/dorpsgezichten. (Bron: Wikipedia)

Auteur: Wim Vreeswijk, oud-raads- en statenlid

Pagina gewijs zal ik trachten een en ander inzichtelijk met U doornemen:

9. Financieel solide? De meerjarenraming van de begroting is sluitend. Derhalve hoeft de onroerend goedbelasting (OZB), afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens niet te worden verhoogd met het inflatiepercentage. De rioolbelasting kan zelfs met 5% worden verlaagd evenals bouwleges. Dit kan omdat er extra inkomsten zijn ontstaan uit een extra bevolkingsgroei, dus extra Algemene uitkering van de Rijksoverheid.

Helaas kiest het gemeentebestuur voor de fiets en het top zwaar gesubsidieerde openbaar vervoer en niet voor de ongesubsidieerde, dus vaak overbelaste automobilist.

10. Het is de bedoeling van het gemeentebestuur dat inwoners en ondernemers naast hun dagtaak zoveel mogelijk taken onbetaald van de terugtredende overheid onbetaald gaan overnemen.

11. Het college wil in 2017 concrete stappen gaan zetten in de ontwikkeling van zonnevelden zodat Utrecht uiteindelijk ‘energieneutraal’ gaat worden, hetgeen een prima streven is.

12. Het streven is dat zoveel mogelijk Utrechters afval gescheiden gaan aanbieden, zodat de uiteindelijke hoeveelheid restafval zal afnemen tot 240 kilo per jaar of 5 kilo per week per inwoner in 2017.

Voor 2017 gaat men uit van lichte stijging tot 10.165 huishoudens met een bijstandsuitkering. Ondanks een daling van de werkloosheid blijven er echter migranten binnenstromen.

14. Zelfs migranten zònder documenten kunnen in Utrecht blijven rekenen op zorg en ondersteuning. De Utrechters is hierover nimmer, via referenda, om hun mening en instemming gevraagd!

15. Hoewel er een zogeheten Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 is ontwikkeld waarin men streeft naar afname van criminaliteit, toename van het veiligheidsgevoel, voorkomen van incidenten en verstoringen van de openbare orde heeft de decennia lange praktijk in Utrecht uitgewezen dat dit doorgaans fopspenen zijn. Het onveiligheidsgevoel bij de Utrechter blijft doorgaans even groot.

23. Het college van B & W wil groot inzetten op internationalisering van Utrecht vanwege extra subsidies uit Brussel. Zo heeft dat in 2014 geresulteerd in de verkrijging van 8,1 miljoen en voor de periode 2014-2020 7,7 miljoen en nog eens 3,6 miljoen voor de arbeidsmarktregio uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) Men vertelt er overigens niet bij dat dit allemaal opgebracht is door de Europese belastingbetaler zelve w.o. Utrecht ressorteert, dus feitelijk een ‘sigaar uit eigen doos is’! Desalniettemin blijft het college van B & W, als een verslaafde, azen op dit subsidie-infuus !

29. Op het grotendeels leegstaande stadskantoor aan de Croeselaan, kosten 260 miljoen (!), kan men o.a. terecht voor aangifte geboorte, overlijden, paspoorten en rijbewijzen. Ambtelijke taken die echter ook op eenvoudige wijze en veel goedkoper digitaal uitgevoerd zouden kunnen worden. Het spreekt voor zich dat veel (oudere) digibeten in onze stad natuurlijk wèl ambtelijke steun blijven krijgen.

33. Het College verwacht en dan citeer ik “de populariteit van de Nederlandse steden en van Utrecht in het bijzonder, neemt de komende decennia toe” (einde citaat) Het lijkt mij veel te optimistisch om zo ver vooruit te kijken want er staan immers al maanden miljoenen ‘vluchtelingen’ klaar ten zuiden van de Middellandse Zee om de oversteek te wagen naar Europa zonder binnengrenzen w.o. Utrecht.

De ontwikkeling van Leidsche Rijn vordert gestaag, waarbij de vraag, naar met name 4.900 koopwoningen in 2017, bijna niet is bij te houden. Dit is niet zo opmerkelijk vanwege de extreem lage hypotheekrente door het maandelijks bijdrukken van tientallen miljarden Euro’s door Draghi van de ECB. Dat door deze geforceerd lage rente de pensioenen van onze ouderen al jaren niet meer gegarandeerd zijn. Dat zal dezelfde Draghi, ex-collega van de zeer omstreden bankier Goldman Sachs, echter een rot zorg zijn.

34. Dat hierdoor een tweedeling ontstaat met buurten zoals Overvecht en Kanaleneiland, waar relatief veel kansarme allochtonen wonen, is een tweede gevolg.

38. Het voortschrijdend inzicht in de politiek is doorgaans zeer traag. Zo bleek ik reeds in 1986, dus 30 jaar geleden, reeds te waarschuwen tegen het verschijnsel erfpacht, waarbij de koper alleen maar eigenaar wordt van de opstallen, doch huurder of pachter blijft van de grond, welke pacht doorgaans om de 10 jaar kan worden herzien met 100%. Banken en hypotheekverstrekkers waren hier niet blij mee omdat deze overheidsbetutteling zeer slecht is voor de marktwaarde. Utrecht is dan ook 29 jaar later gestopt met dit soort uitgiftes van grond of geconverteerd naar een mildere vorm van eeuwigdurende erfpachtrechten.

40. Aangezien Utrecht ‘slechts’ 99 km2 groot is, blijft het College toch  kiezen voor nog méér inwoners, dus automatisch méér Algemene Uitkering van Den Haag,  dus kiest men voor zogeheten ‘verdichting’, dus nòg meer inwoners per km2. Uiteraard gaat dit ten koste van groenvoorzieningen, dus leefbaarheid. In het kader van massale spontane tegenacties ‘GEEN GROEN VOOR POEN’ is men hier jaren geleden nog flink voor terug geschrokken, doch tegenwoordig blijkt dit, volstrekt kritiekloos, door te kunnen gaan.

Hoewel Utrecht-Oost de grootste winkelleegstand kent van Utrecht wil men het detailhandelsoppervlak van het Winkelcentrum de Gaard drastisch uitbreiden en zelfs met een 38% hogere huur per m2. Dit lijkt mij een vorm van kamikazepolitiek.

46. Ook in 2016 is het College voornemens het huurteam in te zetten in misstanden op de (particuliere) huurwoningenmarkt. Het college verzuimt er echter bij te zeggen dat misstanden of speculatie alleen ontstaan door ongeremde overbevolking, dus steeds meer woningtekort, en het is juist de taak van College en politiek om deze ontwikkeling tegen te gaan en zich niet te laten verleiden door de inwonertal gerelateerde, honderden miljoenen grote Algemene Uitkering van Den Haag.

48. Men spreekt in deze begroting voortdurend over ‘krachtwijken’. Voorheen sprak men over ‘Vogelaarwijken’, genoemd naar oud PvdA-minister Vogelaar, doch deze politica is dusdanig in publieke opspraak gekomen dat men uiteindelijk maar is overgegaan op de titel ‘krachtwijken’.

63. Het College streeft naar een klimaatneutraal Utrecht. Reeds in 2020 moet dan ook 10% van de Utrechtse daken voorzien zijn van zonnepanelen. Dat is geen overbodige luxe want Utrecht is op luchtfoto’s duidelijk waarneembaar mèt substantiële smogvorming.

66. In Utrecht ondervind thans 23% van onze inwoners vaak overlast van verkeerslawaai. Dit lijkt een structureel en wellicht toenemend probleem vanwege het feit dat Utrecht op korte termijn streeft naar 400.000 inwoners, met name vanwege het feit dat dit College rijkssubsidie kennelijk belangrijker vind dan leefbaarheid.

73. Inmiddels geeft dit College toe en dan citeer ik: “dat de ruimte in Utrecht steeds schaarser wordt en het steeds drukker wordt op straat. Meer Utrechters verplaatsen zich binnen de stad, ook het verkeer van en naar Utrecht groeit. Op verschillende plaatsen in de stad treedt stagnatie op van het autoverkeer” (einde citaat). Dit betekent dus dat het College, willens en wetens, de leefbaarheid in onze stad letterlijk om zeep aan het helpen is !

75. Het verschijnsel ‘busbaan’ is ook een bestuurlijk wangedrocht. Tienduizenden (ongesubsidieerde) auto’s moesten ooit wijken voor een paar honderd, top zwaar gesubsidieerde, bussen en staan dan ook dagelijks te wachten in een dampende file. Bovendien zijn, met name 3-gelede bussen, vanwege hun geringe trekkracht, totaal ongeschikt voor elektrisch rijden en gebruiken toch weer een vorm van vervuilende diesel !

78. Het College ziet de fiets en de voetganger, wat hen betreft, als de belangrijkste vorm van vervoer in onze stad. Dit is maar zeer betrekkelijk vanwege ons klimaat met relatief weinig zonuren per jaar en steeds meer wolkbreuken. Ik heb het dan nog niet over het feit dat de lokale middenstand en economie niet echt gebaat zijn bij voornamelijk fietsers en voetgangers. Ook vraag ik me af hoe het College denkt over het vervoer van onze ouderen en gehandicapten?

79. Het College is van mening dat er veel meer fietsparkeermogelijkheden moeten komen, met name bij de centrale stations. Afgezien van de beeldvorming over de huidige enorme stallingen, van veelal oud roest, is uit onderzoek gebleken dat er in Utrecht inmiddels 1 miljoen fietsen zijn voor de huidige 340.000 inwoners. Dat lijkt mij veel te veel. De ophaaldienst maakt dan ook vele overuren maken om regelmatig duizenden zogeheten ‘weesfietsen’ te verwijderen uit het straatbeeld.

84. Zo wil men Utrecht medio 2018 op de wereldkaart zetten met de grootste fietsenstalling ter wereld voor 14.000 fietsen… Weer zo’n abject megalomaan idee!

88. Vanwege de klimaatverandering heeft ook onze stad te maken met wateroverlast, met name in de meest laaggelegen wijken Lombok en de Zeeheldenbuurt. Er ontstonden dan ook in de zomer van 2014 schades van wel 50.000 euro per woning! De gemeente heeft echter een zorgplicht, ingevolge de waterwet, door het rioolstelsel goed te beheren en te onderhouden zodat het afval- en regenwater veilig wordt ingezameld en afgevoerd, zonder risico’s voor de volksgezondheid en het milieu.

89. In 2017 wordt dan ook gestart met een project van ruim 1 miljoen euro voor de aanleg van een extra hemelwaterriool in Lombok en de Zeehelden-buurt.

91. Het College is van mening dat onze bewoners onverkort recht hebben op voldoende groen in onze stad. Het steeds verder ‘inbreiden’ of in gewoon Hollands volbouwen voor steeds meer inwoners van onze stad van 99 km2 is hiermee ernstig in strijd !

113. Er werden in 2014 en 2015 gemiddeld 390 Utrechters betrapt op fraude en werd er gemiddeld jaarlijks voor een totaal van 3 miljoen euro teruggevorderd aan bijstandsuitkeringen.

Ondanks dat de werkloosheid in Utrecht aanvankelijk daalde, zorgt de instroom van nieuwe doelgroepen toch weer voor een lichte stijging.

Het aantal vaste banen neemt af en er zijn steeds meer tijdelijke banen en deeltijdwerkers, wat de onzekerheid over inkomen uit werk steeds verder vergroot.

117. Armoedebestrijding kost steeds meer geld, ook in Utrecht. Zo was dat in 2015 nog circa 19,9 miljoen euro. In 2017 verwacht men 22,1 miljoen hieraan uit te geven.

132. Vanwege de digitalisering van onze samenleving loopt het bibliotheekgebruik landelijk terug. Echter niet in Utrecht! Hier verwacht men 70.000 leden in 2017.

157. Het College wil inzetten op het terugdringen van gezondheids-verschillen in onze stad. Dat is hoognodig want uit onderzoek is gebleken dat Overvecht de wijk is met landelijk het hoogste ziekteverzuim!

Dit is ook te verklaren uit het feit dat het aantal levensjaren in goede gezondheid bij hoog opgeleiden 6 jaar hoger is dan bij laag opgeleiden. Er zijn ook verschillen tussen wijken en buurten. Zo loopt de levens- verwachting in goed ervaren gezondheid uiteen van 72 jaar bij inwoners in Tuindorp, Wittevrouwen en Voordorp, tot 60 jaar in Overvecht en 63 jaar in Zuidwest.

159. Ten aanzien van gezondheidsprofielen van Utrechters en onderzoek naar de invloed van wijk (kenmerken) op gezondheid is te verklaren met het feit dat  allochtone meerderheden in wijken zoals Overvecht en Kanakeneiland uiteindelijk deprimerend, dus slecht zijn voor de gezondheid van autochtone minderheden.

Kinderopvang is en blijft een verantwoordelijkheid voor de ouders en niet de samenleving. Helaas is het zo dat door de voortdurende migratie en hieruit voortvloeiende woningnood woningen in de afgelopen decennia steeds schaarser en duurder worden, dus twee-verdienen van beide ouders helaas een noodzakelijk feit is om te kunnen rondkomen qua levensonderhoud.

159. Drugshandel en drugsgebruik kan alleen gereguleerd worden als dit gebeurt via overheidstoezicht en staatswinkels zodra gebruikers geregistreerd en wellicht gewezen kunnen worden op de gevaren van de gezondheidsrisico’s bij verslavingen. Dus sluiting van de huidige 17 Utrechtse ‘coffeeshops’. Nu is het zo dat er veel illegale drugsteelt, dus via criminele kwekers en via de ‘achterdeur’ zwart wordt ingekocht en via de voordeur, zonder enige vorm van toezicht, wordt verkocht. Er zijn landelijk 500.000 gebruikers van drugs en wellicht ook duizenden gebruikers in Utrecht.

165. De maatschappij dient verschoond te blijven van criminaliteit. Met name (jeugdige) veelplegers dienen langdurig gedetineerd te worden. Allochtone minderheden dienen na een 2e delict hun paspoort in te leveren en hun detentie onverkort uit te zitten in het thuisland. De luxe detenties in Nederland kosten immers ruim 200 euro per dag ! (Bron: CBS mei 2016)

181. Het College verwacht dat er in 2017 ruim 41 miljoen euro uitgegeven gaat worden aan allerlei cultuuruitingen terwijl er NUL baten tegenover staan. Ik ben van mening dat absurde, dus waardeloze kunstuitingen niet ten koste moge gaan van de Utrechtse belastingbetaler.

182. Het College verwacht dan ook dat het aantal bezoekers van gesub-sidieerde cultuurinstellingen gaat teruglopen van 3 naar 1,7 miljoen in 2017.

215. Het gemiddelde sovabiliteitsrisico in Nederland bedroeg in 2014 bedroeg 31,9%. De ratio van Utrecht bevond zich in 2014 met 33,5% licht boven het Nederlands gemiddelde. De daling in Utrecht sinds 2014 naar 26,9% eind 2017 is het gevolg van het inzetten van eigen middelen door onttrekkingen aan bestemmingsreserves zoals bereikbaarheid, gronduitgiftes en de transformatie van Hoog-Catharijne.

217. Het huidige financieel evenwicht sluit aan bij de hiervoor genoemde toezichtcriteria van de Provincie Utrecht. Een begroting die voldoet aan de toetsingscriteria van de provincie leidt tot ‘repressief toezicht’. Dit houdt in dat het College de begroting direct mag uitvoeren zonder goedkeuring vooraf door de provincie.

218. De begroting 2017-2020 is zelfs meerjarig in evenwicht.

Met de lokale lasten bevindt Utrecht zich weliswaar op een gunstige positie, dus onder het landelijk gemiddelde, maar kan nòg beter als men flink gaat bezuinigen op allerlei absurde cultuuruitingen van 41 miljoen (zie pagina 181). Samengaand met de groei van de stad neemt weliswaar de schuldpositie en daarmee ook de rentelasten toe, maar deze blijven nog ruimschoots en meerjarig onder de gestelde maximum-normen.

219. Onroerend goedhandel is geen overheidstaak! Door verkoop van overtollig gemeentelijk eigendom, kunnen leningen afgelost worden en verbetert de schuldpositie.

222. Wel is gebleken dat er bij nieuwe panden na enige jaren relatief veel bouwschades ontstaan of bouwkundige problemen aan het licht komen vanwege nieuwe bouwmethodes of architectonische keuzes. Ná 2018 zal er dan ook een stijgende onderhoudsbehoefte ontstaan, met name in 2020. Het betreft hier dan met name het Veemarktterrein en Leidsche Rijn.

224. De mogelijkheid om de lokale lasten te verhogen wordt deels bepaald door de landelijke macronorm voor onroerend goedbelasting.

Kleinere belastingen, zoals de hondenbelasting en de reclamebelasting worden mogelijk binnenkort afgeschaft. Ook is er wetgeving in de maak om de precariobelasting voor ondergrondse leidingen en kabels af te schaffen. Voor Utrecht is dit laatste overigens al afgeschaft.

277. Het instrumentarium waarvan gebruik gemaakt kan worden bij het uitvoeren van het grondbeleid is onder meer ‘voorkeursrecht’ hetgeen m.i. een zeer kwalijk recht is omdat een gemeente als enige het alleenrecht tot aankoop krijgt, waardoor de eigenaar niet meer vrij is in zijn keuze van een koper, hetgeen uiteraard niet alleen een kwalijke gang is, maar ook een ernstig prijsdrukkend effect veroorzaakt voor de eigenaar van het bewuste onroerend goed.

279. Ten aanzien van de afvalstoffenheffing betaalt een alleenstaande jaarlijks 205,05, terwijl het voor een meerpersoonshuishouden, ongeacht het aantal gezinsleden (!), onevenredig veel goedkoper is met 248,50. Tevens is dit in strijd met het beginsel ‘de vervuiler betaalt’.

280. Utrecht gaat in 2016 respectievelijk 2017 circa 24,8 en 25,4 miljoen aan parkeerbelasting innen. Een zeer kwalijke ontwikkeling is dat ‘krachtwijken’ ,met doorgaans veel allochtonen, vrijgesteld zijn van parkeer-belasting. Meest rechtvaardig zou zijn als alle wijken fiscaal aan elkaar gelijk gesteld zouden zijn. Weer een typisch staaltje van meten met 2 maten in een overwegend extreem linkse gemeente als Utrecht !

281. Het aantal honden is al jaren stabiel rond 9.000. Dit is relatief weinig, doch te verklaren dat zowel studenten als allochtonen in het algemeen weinig tot geen honden hebben.

Toeristenbelasting: Het tarief is 5% per overnachting. Deze dient m.i. afgeschaft te worden omdat toeristen slechts zeer tijdelijke bewoners zijn, niet ten laste komen met uitkeringen en ook een welkome bezoeker zijn vanwege onze lokale economie.

282. De stadhuisambtenaren dienen terughoudend te zijn indien burgers zich willen uitschrijven uit het bevolkingsregister. Wellicht zijn het personen met schulden of uitstaande detenties, waardoor het verschijnsel ‘spookburger’ ontstaat. Volgens RTL-nieuws van 12-3-2013 zouden dat er toen al landelijk 427.304 zijn. Dus pas uitschrijven als er een nieuw adres bekend is.

285. Het totaal van de inkomsten van de begraafrechten dekt 83,5% van de berekenbare kosten. Het landelijke beeld laat ook nog een dalende trend zien van het aantal begravingen. Een en ander wellicht een gevolg van het toenemend aantal crematies of begrafenissen in het thuisland. Ook wordt het voor de ‘gewone Utrechter’ vanwege de voortdurende koopkracht en verdwijnen van de fiscale aftrekbaarheid van onderhoud allemaal veel te duur.

303. BINNENSTAD: De bewoners van de binnenstad voelen zich relatief gezond, de alcoholconsumptie ligt hoger dan gemiddeld in de stad en heeft het hoogste geweldsniveau van Utrecht, veel jongerenoverlast, maar bewoner zijn ook zeer ontevreden over parkeermogelijkheden voor auto en fiets.

317. LEIDSCHE RIJN: De nieuwbouw productie en verkoop van woningen is in 2016 fors toegenomen, dus meer inkomsten uit OZB.

Het aantal actieve bewoners is in 2015 opgelopen naar 39% als hoogste van Utrecht. Woninginbraak, geweld en jongerenoverlast komt relatief weinig voor. De tevredenheid over parkeren van auto en fiets ligt met 60 en 63% hoger dan het stedelijk gemiddelde.

318. Aanpak van het smartphonegebruik in het verkeer vanwege het toenemend aantal gevolgslachtoffers.

325. NOORD-OOST: De bewoners geven de hoogste cijfers van de stad voor buurt en sociale cohesie. De gemiddelde levensverwachting is 81,5 terwijl die voor de stad op gemiddeld 79,6 ligt. Het alcoholgebruik ligt relatief hoog. De parkeergelegenheid voor auto en fiets is lager dan op stadsniveau. Slechts 2,9% van de huishoudens ontvangt bijstand, terwijl dat in de stad 6,3% is en de onveiligheid is relatief laag.

326. Veel bewoners klagen over verkeersdrukte, slechte luchtkwaliteit, gedrag van fietsers en automobilisten.

Veel ouderen, alsmede vergrijzing.

327. Geveltuinen en plantenbakken compenseren tekort aan groenvoorzieningen. Storend fietsgedrag.

329. Er is veel waardering voor vrijwillige inzet, doch in hoeverre zijn al die wijkorganisaties überhaupt ANBI-gerelateerd, waardoor onbetaald vrijwilligerswerk fiscaal aftrekbaar wordt?

330. Bewoners van Noordoost hechten veel belang aan groenvoorzieningen en onderhoud van de openbare ruimte. In hoeverre is ‘adopteren’ van groenvoorzieningen, zoals tuinuitbreiding mogelijk zoals ooit mogelijk was in de Huizingalaan ?

331. Al jaren ondervinden bezoekers van de waterspeelplaats in de Voorveldsepolder ernstige hinder van glasscherven en vernielingen. Wat is de stand van zaken?

334. NOORDWEST: Deze wijk kent de hoogste bevolkingsdichtheid van Utrecht. Het buurtoordeel is met 6,2 lager dan het stedelijk niveau. 17% van de kinderen heeft overgewicht, waarvan 5% obesitas. Stedelijk is dit overgewicht 12%, waarvan 3% obesitas.

336. Er is sprake van hardnekkige jongerenoverlast.

338. Amsterdamsestraatweg is de meest ondernemende straat van Utrecht.

339. Samen met bewoners wordt bekeken in hoeverre stukjes groen in zelfbeheer kunnen.

De kwaliteit van openbare ruimten is vergeleken met andere wijken van matige kwaliteit.

De verkeersdruk en beperkte groen rondom Oudenoord, Weerdsingel, Paardenveld en Amsterdansestraatweg hebben grote impact op de wijk.

Bewoners zetten zich in, in het Julianapark en het Noordsepark terwijl dit feitelijk een overheidstaak is….

342. Veel bewoners kampen met meerdere problemen, zoals schulden, niet passende huisvesting, laaggeletterdheid en opvoedvraagstukken.

343. Toenemende armoede bij diverse bevolkingsgroepen.

346. OOST: In deze wijk wonen opvallend veel jonge mensen, met name studenten en pas afgestudeerden. Er is veel waardering voor de omgeving en voorzieningen. Relatief weinig mensen met een bijstandsuitkering.

347. Merendeel van de bewoners voelt zich veilig. Veel groenonderhoud door burgers, hetgeen ook in deze wijk duidt op terugtredende overheid. Weinig sociale huurwoningen.

Sterrenwijk blijft achter, met name qua gezondheid en kritisch vanwege komst asielzoekers.

348. Overlast van auto’s, fietsers, luchtvervuiling en lawaai

349. Relatief veilige wijk. Toch maken bewoners zich zorgen over woning-inbraken, auto- en fietsendiefstal.

Autoparkeerplekken moeten wijken voor fietsen.

Verkeersdrukte in de wijk.

350. Veel recreatie in Wilhelminapark

351. Bewoners moeten zelf veel gaan doen aan beveiliging en preventie. Duidt op terugtredende overheid.

Alcoholgebruik is relatief hoog.

Veel contrôles op naleven van leeftijdsgrenzen bij alcoholverkoop.

352. Utrecht Science Park is een dynamisch gebied van ruim 80 bedrijven, 22.000 medewerkers en 50.000 studenten. Hoogwaardige technologie maakt dit park interessant voor nationale en internationale bedrijven.

Veel bouwprojecten in dit park gaan de komende 2 jaar echter een grote druk leggen op de leefbaarheid.

354. Het gemeentebestuur moet druk blijven houden op OV voor Diaconessenhuis. Eventueel via kleinere, dus goedkope bussen.

357. Sterrenwijk is van oudsher een arbeiders- en een volkswijk met een sterke sociale cohesie. Nu is deze wat multicultureler en diverser. Desalniettemin is er een sterk wij/zij gevoel. 40% van de kinderen heeft overgewicht. Alcoholprobleem is groot.

360 OVERVECHT: Het percentage sociale huurwoningen is met 72% het hoogste van heel Utrecht. Derhalve heeft Overvecht – in potentie – hierdoor de meest kwetsbare, doorgaans allochtone, bewoners.

De wijk heeft het hoogste aantal huishoudens met bijstand (18%), bijna 3x zo veel als het stadgemiddelde van 6,5%. De werkgelegenheid in de wijk ligt met 40 banen per 100 inwoners ver onder het stedelijk gemiddelde van 71.

Overvecht krijgt voor de buurt een 5,3 en voor sociale cohesie een 4,7. Het laagst van de stad, dus je kunt stellen dat de multiculturele samenleving hier verreweg het meest mislukt is. Meer dan een kwart van de buurt is depressief over hun buurt. Bij volwassenen voldoet 14% aan de criteria voor sociale uitsluiting en bij jeugd is dat 20% (twee keer zo veel als het gemiddelde van Utrecht!)

De openbare ruimte in Overvecht krijgt het laagste cijfer van de stad met 6,2.

Op veiligheidsgebied scoort Overvecht 50% qua onveiligheidsgevoel het hoogste van de stad en is ook sinds 2011 alleen maar toegenomen. Ook jongerenoverlast laat een toename zien van 33% in 2011 naar 41% nu !

363. De psycho-sociale problematiek in Overvecht is extreem. Het gaat van schulden tot verslaving en sociaal isolement. De sociale samenhang wordt beperkt door veel 10-hoog portiekflats en het gebrek aan ruimte waar bewoners elkaar kunnen treffen.

364. Ook op het gebied van veiligheid scoort Overvecht verhoudingsgewijs zeer slecht. Dit geldt zowel voor de geregistreerde criminaliteit als de overlast door jongeren als de veiligheidsbeleving van de bewoners.

365.                                                                       Overvecht    Utrecht-stad

% allochtone inwoners                                         46,8%           21,9%

% sociale huurwoningen                                       72,0%           38   %

% bewoners met bijstandsuitkering                     18,2%            6,3%

% bewoners met onveiligheidsgevoel                  46,7%          32,4%

% bewoners met overlastgevoel                           39,6%          22,2%

% slachtoffers van vernielingen                            26,0%          10,0%

% vereenzaamde bewoners                                   51,0%           35,0%

Levensverwachting bewoners                           59,7 jaar      67,3 jaar

% chronisch zieke bewoners                                 54,0%           37,0%

Algemeen oordeel over de buurt                              5,6               7,0

Kosten verbeterplan 2016-2020 van deze ‘krachtwijk’ 10,5 miljoen hebben dus vooralsnog niets uitgehaald.

380. VLEUTEN-DE MEERN: De bewonersinitiatieven zijn toegenomen van 31 naar 36%, dus veel sociale cohesie en het aantal voorzieningen neemt dan ook nog steeds toe. Ook qua buurttevredenheid en gevoel van veiligheid staat Vleuten-De Meern goed op de kaart.

De kernen Vleuten en De Meern hebben nog altijd een authentiek dorps karakter met veel groen. Het landelijke gebied tussen deze kernen heeft inmiddels voor het grootste deel helaas plaatsgemaakt voor nieuwbouw, dus veel meer inwoners, dus ook veel meer inwonertal gerelateerde subsidie voor Utrecht onder de noemer ‘Algemene Uitkering’ uit Den Haag.

Vleuten-De Meern is qua bevolkingsomvang inmiddels de grootste wijk van Utrecht. De wijk heeft 46.825 inwoners per 1 januari 2016.

Deze wijk heeft nog altijd relatief weinig huishoudens bijstand met 2,8% en heeft dan ook de minste woninginbraken van de stad Utrecht met 7 per 1000 woningen.

381. De staat van de openbare ruimte in Vleuten-De Meern krijgt een 6,9 wat het op één na hoogste van alle Utrechtse wijken.

Over de verkeersdrukte vanwege het snel toenemend aantal nieuwe inwoners zijn de inwoners van Vleuten-De Meern minder tevreden geworden sinds 2011 (van 49% naar 31%).

383. Maar de voorzieningen van de grote en snel groeiende groep jongeren van 12 tot 17 jaar (in sommige buurten wel 40%) dreigen de komende jaren tekort te schieten.

390. In deze wijk is er steeds meer zwerfvuil geconstateerd, vooral op en langs de doorgaande wegen/fietspaden.

394. WEST: Vergeleken met 2012 ontvangen steeds meer huishoudens in West bijstand (5,2% tegen 3,5% in 2012) Het aantal arbeidsplaatsen in West (met name industrieterrein Lage Weide) is ten opzichte van 2011 met bijna 9% afgenomen. Vergeleken met 2011 is het percentage bewoners dat aangeeft zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt flink gestegen (van 31% naar 40%) Het percentage dat overlast ervaart van jongeren is gestegen van 19 naar 21%.

395. De verkeersveiligheid in West krijgt de laagste waardering van Utrecht.

397. Daarnaast wordt aangegeven dat er buurtaanpakken geweest zijn in Halve Maand-Noord, Lombok-Oost en het Verdomhoekje. In deze buurten is sprake van stapeling van problematiek.

De vluchtelingencrisis heeft geleid tot een uitbreiding van het aantal opvangplekken in West van 450 naar 850 waardoor de sociale cohesie e.d. nog meer in het gedrag is gekomen.

Ook zaken die ver van de wijk lijken te staan, zoals opwarming van de aarde en klimaatverandering, hebben hun effect. Zo is de overlast in 2014 in de sousterrainwoningen een direct gevolg van korte, maar zeer hevige regenbuien.

Waar de wijk hoog op scoort, is op creativiteit, de vele initiatieven, sociale samenhang, buurtondernemingen en de vele zzp-ers.

Kanaalstraat en Damstraat bieden een levendige en aantrekkelijke aanblik, maar vormen ook diverse problemen op het gebied van leefbaarheid, geluidsoverlast vanwege de gebedsoproepen van de ULU-moskee, verkeer vanwege de nabijgelegen UCP-bouwput en veiligheid.

400. De roep om steviger maatregelen voor de Kanaalstraat en de Damstraat wordt ondertussen steeds sterker. Ten tijde van het schrijven van deze begroting wordt dan ook gewerkt aan de aanleg van verkeers-remmende drempels en fietsstroken.

401. Veel bewoners van Utrecht-West vragen dan ook om strengere hand-having op te snel rijden, fout parkeren, op bedrijfsafval op straat, etc. etc. De handhavingscapaciteit is echter beperkt.

Verkeer blijft dan ook vooralsnog een complex en deels wijkoverstijgend probleem. West scoort dan ook te laag qua verkeersveiligheid. Mede omdat in een groot aantal straten (veel) te hard en provocerend wordt gereden.

402. In grote delen van West, met name in Lombok en Nieuw Engeland, is sprake van een groot tekort aan fietsstallingsmogelijkheden. Niet verwonderlijk aangezien uit onderzoek is gebleken dat er immers 1 miljoen fietsen circuleren voor 340.000 inwoners !

Helaas overweegt men dan ook om een aantal autoparkeerplaatsen op te heffen en vrij te maken voor nog meer fietsenstallingen.

403. In de afgelopen periode is gebleken dat er toenemende overlast wordt ervaren is aan drugshandel. Zowel softdrugs als harddrugs. De overlast heeft bijvoorbeeld te maken met handel op straat en intimiderend gedrag van betrokkenen naar bewoners. Er zijn in Nederland 500.000 gebruikers van drugs w.o. wellicht vele duizenden in Utrecht. Het is wellicht veel beter om deze handel van gemeentewege te de-privatiseren, de 17 huidige koffieshops te ontmantelen en van gemeentewege één grote kwekerij mèt shop te installeren op een industrieterrein, zoals Lage Weide, ver van scholen en woonwijken. De drugshandel is bovendien dusdanig lucratief dat op termijn de gemeente een extra eigen inkomstenbron kan realiseren en wellicht tal van lokale belastingen voor de burger omlaag kunnen. Dat dit idee geen utopie blijkt uit een peiling dat 89% van de 390 Nederlandse gemeenten hier in beginsel voor is.

In Lombok bevindt zich een buurt, complex  507, met goedkope sociale huurwoningen die in slechte staat zijn. Net als in de Halve Maan Noord kennen veel huishoudens Multi-problematiek, dat wil zeggen (psychische, sociale en/of gezondheidsproblemen, vaak in combinatie met armoede en of schulden.

Ook in het zo geheten ‘Verdomhoekje’ is sprake van overlast, met name van de horeca van het Wolf en Dekenplein. De klachten daarover in de buurt zijn: hangen in de portieken, lawaai van de bezoekers en vervuiling. Wellicht heeft het meerwaarde als men op deze locatie over gaat op cameratoezicht!

405. ZUID: Met 27.043 inwoners (januari 2015) is de wijk Zuid de op één na kleinste wijk van Utrecht. Vergeleken met 2011 zetten steeds meer bewoners van Zuid zich actief in als onbetaald vrijwilliger voor hun buurt. Onbetaald vrijwilligerswerk is in beginsel fiscaal aftrekbaar indien de bewuste buurtorganisatie een ANBI-status heeft. Hierdoor ontstaat er wellicht ook een extra belastingterugave, dus koopkracht voor de bewuste bewoner waardoor ook het vrijwilligerswerk in meerdere opzichten een aantrekkelijker beleving wordt.

De tevredenheid over de parkeermogelijkheden voor auto’s, maar ook fietsen is in vergelijking met 2015 sterk afgenomen. Ook zien we een forse toename van het aantal fietsendiefstallen (met 58%).

Van alle huishoudens in Zuid ontvangt 7,8% een bijstandsuitkering, dat is hoger dan het gemiddelde in Utrecht.

406. Een aanzienlijk deel van de huishoudens in Zuid w.o. Nieuw Hoograven en de Bokkenbuurt ressorteert heeft een (erg) laag inkomen. Ook op andere aspecten (bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid en buurtoordeel) scoort Nieuw Hoograven minder positief dan gemiddeld in Utrecht.

410. Het overgewicht onder kinderen in Hoograven is helaas nog steeds hoog. Het lijkt erop dat dit mede veroorzaakt wordt door laaggeletterdheid en culturele aspecten, maar ook door armoede, dus slechtere kwaliteit van voeding.

414. De wijk Lunetten in Zuid scoort daarentegen het hoogste tevredenheidscijfer voor groen in de buurt. Een relatief groot aandeel (boven het stedelijk gemiddelde) verwacht wel dat de buurt de komende jaren achteruit gaat.

415. Uit de volksgezondheidsmonitor blijkt dat Lunetten een relatief groot aandeel beschermde woonvormen en begeleid wonen heeft. Ook het percentage van de bevolking dat gebruik maakt van psychiatrische- en verslavingszorg is relatief hoog. Dit betekent ook dat er in Lunetten relatief veel kwetsbare en sociaal geïsoleerde bewoners zijn.

416. Bewoners in Lunetten geven voorts aan veel verkeershinder te ondervinden bij het in- en uitrijden van de wijk via ’t Goyplein. Lunetten is immers uitsluitend bereikbaar via ’t Goyplein waardoor veel files en wachttijden ontstaan.

419. ZUIDWEST: deze wijk typeert zich, net zoals zoveel andere Utrechtse wijken, in haar combinatie van haar kracht en kwetsbaarheid.

Zo is Kanaleneiland, ondanks alle ontwikkelingen van overheidswege, nog altijd, een sociaal-economisch zeer kwetsbare wijk. Het blijft dus vooralsnog ‘dweilen met de kraan open’.

Meer dan 1 op de 10 huishoudens in Zuidwest ontving bijstand in 2015 en komt hiermee op de 2e plek ná Overvecht.

Onderstaand treft U hierbij vergelijkende cijfers tussen Kanaleneiland (Zuidwest) en Utrecht

Kanaleneiland  Utrecht-stad

% mensen dat zich wel eens onveilig voelt              52                    32

% betaald werk                                                          43                    67

% komt niet goed rond                                               19                     8

% onprettige buurt                                                      30                     9

% matig of slechte gezondheid                                   29                   14

WAAR STAAT UTRECHT IN NEDERLAND NU EIGENLIJK ?

(bron: waar staat je gemeente nu eigenlijk.nl)

Utrecht             Nederland

(2014) Vertrek inwoners (per 1000 inwoners)        72,2                   46,1

(2015) Geweldsmisdrijven (per 1000 inwoners)       6,1                     5,4

(2015) Vernieling (per 1000 inwoners)                     7,3                     6,1

(2015) Diefstal fiets (per 1000 inwoners)               13,9                     6,4

(2014) Verkeersongevallen (per 1000 inwoners)     7,9                     5,6

(2015) Vrijwilligerswerk                                          37%                    45%

(2015) Bijstandsgerechtigden (per 10.000 inw.)    505,8                 405,1

 

(2015) Bijstandsnivo voor 65+er (per 10.000 inw.) 417,0                 160,7

Laatst aangepast (zondag 25 september 2016 20:06)

 

BESTUURSRAPPORTAGE GEMEENTE ALMELO 2016

 

??????????????

Stadhuis Almelo

 

Voor het eerst sinds 2010 is dit een (tussentijdse) bestuurlijke rapportage die naar onze mening NIET door het college en haar ambtenaren is ontwikkeld, maar met name door de provinciale toezichthouders uit Zwolle !

Een en ander is noodzakelijk vanwege preventief toezicht dat Almelo niet wederom uit balans gaat lopen in. Paginagewijs zullen we trachten mee te lezen en te denken in hun op- en aanmerkingen.


4. Allereerst is het de bedoeling dat er in 2016 21 ambtelijke formatieplaatsen gaan vervallen. Dit is nog slechts een klein begin want een eerdere analyse van een ingehuurde accountant kwam op honderden ambtelijke formatieplaatsen voor 2020. De huidige leegstand in het gemeentepaleis van 58 miljoen zou dan met een derde gaan toenemen

Wat wèl op viel is het feit dat de grondexploitatie dit jaar ‘slechts’ met 1,35 miljoen euro verslechterde met 1,35 miljoen, doch de verkoop van ‘verspreide’ onroerend goed bezittingen daarentegen een positief resultaat liet zien van 1,44 miljoen waardoor uiteindelijk de ambtelijke handel in onroerend goed in Almelo voor het eerst in vele jaren ‘quitte’ speelde.

8. Waar we wel vraagtekens bij zet is waarom er 30.000 euro bezuinigd wordt op veiligheid via cameratoezicht, 50.000 euro op speeltoestellen en het vervangen van zand door houtsnippers wat het risico voor ongevallen door kinderen vergroot en het tarief voor de onroerend goed belasting met 170.000 euro wordt verhoogd terwijl Almelo aanzienlijk achterblijft qua waardes vergeleken met referentiegemeenten.

9. Het eerdere streven om minder ambtenaren te realiseren dan referentiegemeenten wordt met een krimp van slechts 21 ambtenaren wordt in 2016 niet gehaald.

10. De daling van het aantal eigen ambtenaren tussen 2014 en 2016 was 54. Daarentegen is de externe inhuur van personeel tussen 2014 en 2016 toegenomen van 57 naar 105 formatieplaatsen, dus de netto bezuinigingswinst in het financieel zieltogende Almelo is dan ook uiteindelijk NIHIL gebleken.

11. De verkoop van bedrijfsterreinen was aanvankelijk begroot op 2 hectare. In de praktijk werd er slechts 0,2 hectare verkocht, dus maar liefst 90% lager dan begroot!

12. Het aantal mensen wat een beroep doet op bijstand, blijft groter dan aanvankelijk was geraamd in de begroting 2016. Dat is ook niet zo verwonderlijk omdat Almelo onverminderd door gaat met de opname van asielzoekers en overschrijdingen van het aantal statushouders. Het laat ook zien dat het aantal inwoners dat met een vorm van ondersteuning naar werk begeleid kan worden, is afgenomen. De overschrijding van het zogeheten ‘Buigbudget’ is dan ook tussen 2013 en het 2e kwartaal 2016 toegenomen van 0,8% naar 6,6%. Op dit punt blijft het dan ook structureel tobben in Almelo.

14. Vanwege de teruglopende rijkssubsidies voor WMO en jeugdzorg wordt er al vanuit gegaan dat Almelo de gewenste zorg niet meer kan betalen.

17. In 2016 zijn de collegevergaderingen en is het portefeuille-overleg gehalveerd. Daarentegen blijft de gemeenteraad, als hoogste bestuursorgaan, versplinterd en verdeeld vanwege de vele afsplitsingen, wat natuurlijk zeer slecht is voor de kwaliteit van de lokale democratie.

Ná 6 jaar analyseren en oppositie voeren is men tot de conclusie gekomen dat en dan citeren we letterlijk: ‘verbonden partijen die geen substantieel, financieel voordeel opleveren en/of bijdragen leveren aan Almelo of het publiek belang worden afgestoten. In hoeverre er überhaupt externe belangstelling is voor dergelijke winstloze overnames wordt echter niet vermeld in deze rapportage.

Niet de gemeente, maar de inwoners zijn eigenaar van wijkagenda’s. Dat klinkt in ieder geval positief en is een poging om de afstand tussen kiezer en gekozene te verkleinen.

18. Het team groenuitvoering wordt vanaf 1 januari 2017 uitbesteed. Wellicht is dit een taak voor de al jaren, financieel zieltogende, sociale werkvoorziening? Ook zou men bestuurlijk kunnen overwegen om via tuinvergroting burgers gemeentegrond kunnen adopteren.

19. Het college, de gemeenteraad en de ondersteunende rekenkamercommissie en griffie kosten de Almelose belastingbetaler circa 2,82 miljoen euro per jaar. Dat is niet niks en het wordt naar onze mening dan ook tijd dat er meer bestuurlijke kwaliteit geleverd gaat worden, dan nu het geval is. Er is naar onze mening al genoeg armoede geïmporteerd in onze gemeente!

23. Slechts een deel van het structureel leegstaand vastgoed (winkels/kantoren) heeft een nieuwe functie. De Partij Vrij Almelo heeft reeds jaren geleden een motie aangenomen gekregen over een aanpak van deze structurele leegstand en de hieruit voortvloeiende spookindruk bij de burger over onze binnenstad. Kennelijk is het college er nog steeds niet ten volle in geslaagd in de uitvoering van deze motie?

Men wil de lokale economie bevorderen door subsidie verstrekken voor stadspromotie, VVV en evenementen. Dit is hoognodig omdat het aantal toeristische bezoeken in de afgelopen jaren met tientallen procenten is teruggelopen. Almelo zou ook de toeristenbelasting aanzienlijk kunnen verlagen, hetgeen wellicht ook veel ambtelijke kosten kan uitsparen.

27. Voor parkeren (laten) toezien en beheren, vergunningen, ontheffingen verstrekken reclameruimte verkopen zijn de lasten 361.000 euro en de baten zijn 2.4 miljoen, dus 6,6 maal zo hoog. Waarom code ROOD wordt aangegeven is ons dan ook niet duidelijk?

30. Het college ziet een stijging van de bijzondere bijstand en de schuld-hulpverlening in het bijzonder op de bewindvoering. Ook voor 2017 zet deze trend zich voort. Het wordt dan ook tijd dat het college paal en perk gaat stellen aan asielopvang en de jaarlijkse overschrijdingen van de quota statushouders, zoals ook de VVD ooit in haar verkiezingsprogramma stelde. Almelo raakt anders sociaal steeds verder uit balans!

31. De kosten voor het coachen, begeleiden, bemiddelen voor bijstandsgerechtigden, het verstrekken van bijzondere ondersteuning aan huishoudens en het opstellen van schuldregelingen en het tegengaan van fraude en leerplichtovertredingen kosten de Almelose belastingbetaler immers jaarlijks 13,3 miljoen !

35. Er wordt voor 808.000 euro subsidie verstrekt voor het stimuleren van muzikale en creatieve ontwikkelingen van Almeloërs. Er staan echter GEEN baten tegenover. We zijn van mening: als er kennelijk geen behoefte in Almelo is aan dit soort uitingen en creativiteit moet je dat naar onze mening ook niet gaan subsidiëren.

37. Er wordt 21.000 euro uitgegeven aan opvangvoorzieningen van ‘vluchtelingen’. Vluchtelingen hebben vooralsnog geen status. Hoewel deze 21.000 euro relatief gering is dient men terughoudend te zijn met uitgaven omdat veel vluchtelingen in de praktijk kansloos zijn voor status. Bovendien is Almelo, zoals eerder gezegd, al jaren sociaal uit balans.

40. Het onderhoud van bomen, struiken en gras in parken plantsoenen kost Almelo 5,1 miljoen per jaar, terwijl daar slechts 35.000 euro aan baten tegenover staat. Wellicht kan dit door de Sociale Werkvoorziening, die al jaren met grote verliezen draait, gaan plaatsvinden.

45. De regionale brandweer, waar maar liefst 14 gemeenten aan deelnemen, kost Almelo jaarlijks 4,5 miljoen. In hoeverre en wat de andere 13 gemeenten inwonertal gerelateerd bijdragen aan deze regionale brandweer wordt echter niet vermeld. Een regionaal overzicht ontbreekt in deze rapportage!

 

Laatst aangepast (maandag 12 september 2016 14:21)

 

Sociale Werkvoorziening Alphen aan de Rijn (SWA) : een analyse….

5. SWA is een gesubsidieerde onderneming die vanaf 2010 aangepast werk geeft aan circa 500 inwoners, veelal met een beperking. Hierin participeren 3 gemeenten, t.w. Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

Helaas is het financieel resultaat van SWA de laatste jaren door allerlei oorzaken ernstig teruggelopen.

6. Vandaar dat dan ook besloten is, in nauwe samenwerking met Andersson Elffers Felis, analisten te Utrecht, een reconstructie te ontwikkelen vanaf 2011.

7. De stemverhouding tussen de 3 gemeenten is afhankelijk van het aantal in de betreffende gemeente woonachtige WSW-medewerkers. Dit aantal in de WSW is het grootst in de gemeente Alphen aan de Rijn met circa 81,5%. Aanvankelijk waren dit 5 gemeenten, maar door een gemeentelijke herindeling in 2013 is dit aantal teruggebracht tot 3

9. Aanvankelijk vertoonde de SWA een relatief stabiel positief beeld.

10. Het streven is om zoveel mogelijk mensen, veelal met een beperking, werkervaring op te laten doen en uit te laten stromen naar reguliere werkgevers. Tegelijkertijd dient men er voor te waken dat deze gesubsidieerde werkzaamheden niet ten koste gaan van reguliere werkzaamheden, dus niet concurrentievervalsend zijn en juist ten koste gaan van werkgelegenheid in de regio!

12. Dat dit niet eenvoudig is, bleek uit een rapportage van onderzoeksbureau K+V uit 2011, waaruit bleek dat de meeste interne werksoorten reeds verliesgevend waren. In 2014 heeft de directie van het SWA dan ook opdracht gegeven voor een zogeheten Transformatieplan 2015-2018, dat in december 2014 werd goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van SWA.

13. Een van de besluiten is dat de gemeente Alphen aan de Rijn het bedrijfspand overneemt en dat SWA, ondanks zijn sociale doelstellingen, wèl een marktconforme huur betaalt voor haar vierkante meters. Ook valt het in deze besluiten op dat er bij personeel uitgegaan wordt van ‘natuurlijk verloop’ en dat er dan ook geen ‘sociaal plan’ hoeft te worden opgesteld. Dit wijkt m.i. ernstig af van wat gebruikelijk en rechtmatig is in het ‘normale’ bedrijfsleven.

De financiële doorrekening van dit plan zou een positief resultaat geven van 297.000 euro in 2015, tot ruim 400.000 euro in de jaren erna.

In het geval ‘Metaal’ verzelfstandigd wordt, levert dit echter een structurele (!) tegenvaller op van 1,7 miljoen. Waarom dit idee geopperd wordt, is niet toegelicht…!

De deelnemende gemeenten geven dan ook aan dat zij ambtelijk maar beperkt mochten meedenken over dit Transformatieplan en van mening waren dat dit plan in hun ogen nog veel te veel ‘open einden’ bevatte en veel te veel verantwoordelijkheden bij de gemeenten legde.

14. Het Grafisch Centrum van het SWA werd per 1 januari 2016 gesloten. De reden wordt echter niet vermeld!

Ook wordt er binnen het bestuur van de SWA zeer verschillend gedacht over de noodzaak van de afbouw van de interne productielijnen.

15. Een terugkerend discussiepunt is dat de huisvestingslasten het pand SWAenendrift relatief hoog zijn, dus niet in het belang is van de doelstellingen van het SWA, die juist voorziet in sociale werkgelegenheid voor mensen met een duidelijke beperking !

Aanvankelijk was SWA dan ook zeer gebaat met een eigen taxatie van het betreffende pand, doch de gemeente Alphen aan de Rijn besliste anders en besloot als kopende partij dit zelf, dus subjectief, te doen. Het was m.i. veel zuiverder geweest indien één of meerdere externe taxateurs, onafhankelijk van elkaar, een vergelijkende taxatie hadden verricht.

In juni 2015 werd ten aanzien van de SWA een beleidsplan “Rijnstreek Werkt” vastgesteld door de 3 gemeenteraden. Ten aanzien van de besluitvorming over de hoeveelheden ‘beschut’ werk werd echter niks besloten….!

16. Tijdens de besprekingen tussen de directie van SWA en de gemeentelijke aandeelhouders is het opmerkelijk dat er wèl gesproken is over achterblijvende omzet op re-integratie en hogere loonkosten maar niet uit-onderhandeld is tussen partijen. Naderhand bleken dan ook min- stens 2 gemeenten verrast te zijn over de winstwaarschuwing van SWA !

18. In Nederland kan overigens geen enkel SW-bedrijf, zoals SWA, draaien zonder subsidie. Sinds de invoering van de Participatiewet, waarbij gemeenten deze gelden in principe vrij kunnen besteden, zal dat naar verwachting niet verbeteren, mede vanwege het zeer matige toezicht van de provinciale toezichthouders.

20. De analisten van Andersson Efffers en Felix kunnen dan ook niet anders concluderen dan dat het voor SWA niet mogelijk is om gemakkelijk inzicht te verkrijgen in zaken als: voorraden, onderhanden werk, productiekosten van orders en het vereiste aantal medewerkers per werksoort. En voor zover dat wel gaat, gaat dit gepaard met veel handwerk in allerlei losse Excel-bestanden, wat erg foutengevoelig is, wat nog eens versterkt is door het feit dat de afgelopen jaren de contrôle jarenlang is ingevuld door een parttime (!) interim controller. Dit laatste lijkt mij veel te gemakkelijk.

Voor de inschatting van de omzet wordt gemakshalve de omzet van de meest recente jaarrekening als basis gebruikt, dus is dit feitelijk ‘natte vinger werk’ ! Bovendien is er geen standaard overlegproces tussen de commercieel directeur en afdelingsleiders, wat de inschatting van de omzet extra kwetsbaar maakt.

23. In oktober 2015 is een resultaatprognose over 2015 naar de colleges verstuurd. Hierin werd een exploitatietekort geprognotiseerd van 465.000 euro, terwijl in een eerdere begroting nog een overschot geraamd werd van 264.000 euro, ofwel een ‘foutje’ van maar liefst 729.000 euro !

26. In de loop van 2015 bleek dat de aannames in de berekening voor de gemiddelde loonkosten niet juist waren. Er was namelijk van uitgegaan dat de duurste medewerkers zouden uitstromen. Dat zou als consequentie hebben dat niet alleen het aantal WSW’ers zouden afnemen, maar ook dat de gemiddelde loonkosten zouden dalen. In de loop van 2015 schrok men vanwege het feit dat geen rekening was gehouden met de stijging van het minimumloon en met de salarisgroei van medewerkers met het minimumjeugdloon. Daardoor zijn de gemiddelde loonkosten in de eerste begrotingsprognose ruim 600.000 euro te laag ingeschat, mede omdat het minimumloon in januari 2x zoveel gestegen is.

29. Hoe om te gaan met het SWA-pand is een steeds terugkerende discussie ? Destijds zijn voor de financiering langdurige leningen aangegaan met ongunstige rentetarieven. Wellicht zijn er aanzienlijk betere tarieven te realiseren als de deelnemende gemeenten garant zouden willen staan voor terugbetaling? Bovendien zijn de verschuldigde financieringsrentes hopelijk aanzienlijk afgenomen door het beleid van de ECB? In dat geval is een meer ‘sociale huur’ wenselijk voor een betere bedrijfsvoering?

31. Ook vragen wij ons af in hoeverre er geïnventariseerd is of er meer grote bedrijven, dan wel maatschappelijke instellingen in de regio bereid zijn hun schoonmaak, catering en eventueel groenonderhoud door SWA te laten uitvoeren. Dit zou ook aangekaart kunnen worden bij de vestiging van nieuwe bedrijven.

Dit zal niet eenvoudig zijn vanwege de dalende budgetten die de gemeenten tegenwoordig van het Rijk ontvangen voor participatie.

32. Wat de analisten van Andersson Elffers en Felix ook is opgevallen dat de formatie van de financiële functie te beperkt is. In de praktijk is er slechts één controller belast met het opstellen van de begrotingen. Deze controller opereert echter zelfstandig zonder toezicht en heeft intern dus geen overleg of ‘klankbord’ met collega’s. Dat is dus vragen om problemen. Daarbij komt dat de beperkte transparantie de betrokkenheid van de overige leden te zeer beperkt is. Hoewel inmiddels door de SWA een nieuwe vaste controller is aangesteld blijven er vooralsnog risico’s over de continuïteit!

Het is dan ook opmerkelijk dat SWA ondanks alles wel steeds een goedkeurende accountantsverklaring krijgt…

33. Keuzes die het financieel presteren van SWA negatief beïnvloeden komen direct ten laste van de begrotingen van de 3 deelnemende gemeenten.

37. Hoewel het de bedoeling was om zoveel mogelijk medewerkers van SWA onder te brengen bij reguliere werkgevers zal dit wellicht bemoeilijkt gaan worden door de komst van vele, al of niet, gelegaliseerde nieuwkomers waardoor onze eigen kansarme Alphenaren hierdoor steeds meer buiten de boot gaan vallen en wellicht ook op de arbeidsmarkt weggeconcurreerd gaan worden. Dit mag en kan natuurlijk niet! Wellicht heeft het dan ook zin dat de voltallige gemeenteraad hierover een brandbrief stuurt naar Den Haag!

39. De analisten van Andersson Elffers en Felix blijven echter van mening dat SWA vooralsnog te beperkt in staat blijft om vertrouwenwekkende financiële informatie te verstrekken, mede omdat men werkt met sterk verouderde systemen en er administratief veel te veel handwerk nodig is, waardoor de kans op fouten veel te groot blijft.

41. Wellicht is het een idee om in de toekomst samen met de analisten van Andersson Elffers en Felix halfjaarlijks te gaan klankborden hoe het beter kan en moet gaan, uiteraard met behoud van een mensvriendelijk karakter!

44. Wellicht is het dan op termijn mogelijk om de voorgenomen bezuiniging  van 1 miljoen op SWA te schrappen.

Laatst aangepast (donderdag 18 augustus 2016 23:15)

 

KADERNOTA BEGROTING 2017-2020 BUNSCHOTEN

Vlag Bunschoten

 

5. Ten aanzien van de lokale lastendruk voor de gemiddelde Bunschoter met een eigen woning daalt deze met 0,85%. Voor de rioolrechten is een extra boven-inflatoire stijging nodig van 4% vanwege het onlangs vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan. Daarnaast is er een kamermeerderheid dat óók huurders rioolrechten moeten gaan betalen. Al met al lijdt dit ertoe dat de woonlasten voor de Bunschoter, die ooit de laagste van 393 gemeenten was, nu op plaats 17 komt van de landelijke ranglijst. Wellicht hebben een aanzienlijk aantal gemeenten de begrotingsdiscipline van Bunschoten gekopieerd en Bunschoten gepasseerd op de landelijke ranglijst qua woonlasten.

14. Op basis van de informatie van het Centraal Planbureau (maart 2016) wordt voor 2017 een inflatiepercentage verwacht van 1,1%. Dit is uiteraard echter exclusief de plannen van dit kabinet voor de 3e dinsdag van september, zoals o.a. veel hoger eigen risico ziektekosten van 500 euro voor de burger. Voor een echtpaar komt dit neer op 1000 euro per jaar !

Ondertussen raamt het CPB voor 2017 wèl een loonstijging voor overheids-ambtenaren van 2,3%.

17. Bij de evaluatie ‘beleid wegenbeheer’ in 2009 èn januari 2014 is gemeld dat de onderhoudstoestand van de Frans Jacobsweg nog altijd verslechterd vanwege graverijen door muskusratten, die verzakkingen veroorzaakt in de asfaltconstructie van het wegoppervlak. In 2014 èn 2015 zijn weliswaar de ergste gaten dichtgemaakt met betonstraatstenen. Op termijn blijft het wegdek dan ook een lappendeken voor fietsers. Vanwege deze risico’s kunnen ongelukken plaatsvinden waarvoor de gemeente Bunschoten aansprakelijk gesteld kan worden. In hoeverre hiervan reeds sprake is geweest wordt niet vermeld. Ook vragen wij ons af wat voor een actieplan er is ontwikkeld door de jagers op muskusratten?

Het professioneel gebruik van chemische middelen tegen onkruid op verharde oppervlakten is sinds 30 maart 2016 niet meer wettelijk toegestaan. Dit betekent dat het budget, vanwege veel lagere risicomiddelen, aanzienlijk moest worden verhoogd van 22.000 naar 83.000 in 2017

18. Vanwege de aanleg en hierop volgend noodzakelijk onderhoud van drukriolering in het buitengebied had er, 36 jaar geleden, overeenstemming moeten komen met de perceeleigenaren over een zogeheten notariële ‘erfdienstbaarheid’. Deze notariële afspraak is er echter nooit gekomen met de circa 100 perceeleigenaren. Dit verzuim vergt nu een extra investering van 100.000 euro.

23. De decentralisatie van rijkstaken naar lokale overheden, zoals Bunschoten, heeft er toe geleid dat de jaarlijkse uitkering voor Bunschoten  toeneemt van 95.000 in 2017 naar 266.000 in 2020.

25. Ten aanzien van leerlingen op het basisonderwijs met een anderstalige achtergrond bij ’t Kruisrak betreft het met name een toestroom van Turkse, Afghaanse en Iraakse leerlingen, een voortdurende toestroom van Poolse leerlingen en kinderen uit Syrië. Zo blijkt volgens Bron: waarstaatjegemeente.nl dat Bunschoten qua achterstandsleerlingen met 14,27 hoog scoort ten aanzien van Nederland met 11,61. Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs scoort Bunschoten overigens weer laag met 21,0 en Nederland weer hoog met 59,0

26. Naar verwachting zullen de middelen van het Rijk per 1 januari 2018 voor Bunschoten desalniettemin aanzienlijk naar beneden worden bijgesteld. Om leerlingen met een aanzienlijke achterstand tot de Nederlandse taal voldoende aan te kunnen blijven bieden zal dan ook met ingang van 2018 op jaarbasis 74.000 euro extra nodig zijn. Op dit moment is in de gemeente Bunschoten 5 tot 8% laaggeletterd.

Sinds 4 jaar ondersteunt Bunschoten een zogeheten ‘plusklas’ voor hoog- en meervoudig begaafde leerlingen die, zo blijkt uit evaluaties, succesvol is en in een duidelijke onderwijsbehoefte voorziet.

30. Het is een prima zaak dat provincie en gemeente samen gaan werken om meer (internationale) toeristen te trekken. Tenslotte zijn toeristen geen uitkeringsgerechtigden, zeer tijdelijke bewoners en bezorgen de lokale economie extra inkomsten

31. Om te voldoen aan de Europese doelstellingen voor CO2-reductie moeten Nederlandse gemeenten in 2020 30% minder CO2 uistoten. Dit is ook voor Bunschoten een belangrijke doelstelling. Bij een gezamenlijke investering van 600.000 euro kunnen 600 huurwoningen, dus 1000 euro per woning, voorzien worden van zonnepanelen, zodat de energielasten voor de bewoners aanzienlijk kunnen dalen.

33. Sinds de invoering van de euro van goederen en diensten in de afgelopen 20 jaar zijn Nederlanders 30% duurder uit (Bron: CBS 1-6-2016) en zijn daardoor ook de afvalvolumes afgenomen en zou de afvalstoffenheffing wellicht iets omlaag kunnen. Daarnaast valt het op dat een éénpersoonshuishouden in 2017 een afvalstoffenheffing betaalt van 129,50, terwijl een meerpersoonshuishouding van 3 of meer personen nauwelijks meer betaalt met 152,75. Dit lijkt mij niet evenredig.

 

Laatst aangepast (maandag 20 juni 2016 09:39)

 

JAARVERANTWOORDING 2015 GEMEENTE ALMELO

9. De algemene reserve van de gemeente Almelo kwam aanvankelijk uit op 19,3 miljoen positief, doch door 40 miljoen aan speculatieverliezen met (bouw)gronden ontstond er uiteindelijk in 2015 een negatieve algemene reserve van 20,7 miljoen.

10. Dit laatste betekent tevens dat Almelo niet meer voldoet aan de benodigde weerstandscapaciteit en in december 2015 onder preventief toezicht is komen te staan van de provincie Overijssel.

11. Desalniettemin beweert dit college van Burgemeester en Wethouders haar uitvoerende taken en ambities adequaat uit te voeren…

12. Er zijn in 2015 maar liefst 7 peilingen gehouden onder de bevolking, welke uitwezen dat maar liefst alle 7 peilingen voor het bestuur negatief uitvielen, zo bleek uit de onlangs verschenen Perspectiefnota 2016.

13. Uiteindelijk vormden in december 2015 CDA, PvdA, SP en CU een nieuwe coalitie, een minderheidscollege met 4 wethouders.

15. Hoewel in alle stadsdelen van Almelo een stadsdeelcoördinator en wijkondersteuner actief zouden zijn, blijven bewoners hardnekkig ontevreden. Zo blijkt uit de perspectiefnota 2016 uit ‘het oordeel interesse gemeente in mening burgers’ wat tussen 2010 en 2015 daalt van 6,0 naar 5,1. Ook ‘het oordeel van de burgers over het gemeentebestuur’ is slechts 12% terwijl dat in vergelijkbare gemeenten met 21% aanzienlijk hoger is. Bron: waar staat je gemeente.nl.

16. Het is overigens niet zo opmerkelijk dat in Almelo mensen tot 30 jaar meer vertrouwen hebben in het gemeentebestuur dan ouderen, omdat ouderen al veel langer geconfronteerd worden met bestuurlijk gestuntel in het gemeentehuis.

17. De provincie blijft als toezichthouder van Almelo deze voorlopig bestuurlijk volgen omdat er anders veel te grote risico’s blijven bestaan dat regels niet worden nageleefd.

19. Almelo ambieert dat zoveel mogelijk mensen gebruik gaan maken van internet, met name voor ouderen is dit van belang ter voorkoming van vereenzaming en sociaal isolement.

22. Het college voert, vanwege een zeer lang geleden aangenomen PVA-motie uit 2013, nog altijd actie tegen leegstaande winkelpanden en tracht eigenaren te bewegen voor een bestemmingswijziging.

Het aantal part- en fulltime arbeidsplaatsen is in Almelo tussen 2011 en 2015 met 5,2% teruggelopen van 41.038 naar 38.900. Ook regionaal is dit het geval.

23. Het aantal toeristische bezoeken in Almelo is tussen 2010 en 2015 teruggelopen met maar liefst 47,6% van 1.263.000 naar 675.000. Dit is een buitengewoon slechte ontwikkeling omdat toeristen niet ten laste komen van Almelo met uitkeringen e.d. maar een welkome inkomstenbron vormen voor de kwakkelende lokale economie. Het was dan ook bestuurlijk een zeer slecht idee, zo blijkt ook uit de perspectiefnota 2016, om met name de toeristenbelasting nog meer te gaan verhogen!

Het is opmerkelijk dat ondanks een gestaag teruglopen van het aantal part- en fulltime arbeidsplaatsen met 5,2% (zie pagina 22) dat het aanbod van kantoorruimte, bedrijfsruimte en winkelruimte tegelijkertijd met 17,9%, respectievelijk 9,1% en zelfs 57% is toegenomen…!

28. De toename van het aantal woningen in Almelo in 2015 blijft met 136  aanzienlijk achter bij de gestelde streefwaarde van minsten 170 woningen. Dit is slecht voor de hoeveelheid te innen OZB, alsmede de inwonertal gerelateerde hoogte van de Algemene Uitkering van de Rijksoverheid aan Almelo.

32. Het percentage sporters dat minimaal 12x per jaar sport is tussen 2010 en 2014 teruggelopen van 78% naar 70%. Het aantal lidmaatschappen van sporters is tussen 2010 en 2014 teruggelopen van 44 naar 37% hetgeen wellicht te wijten is aan de voortdurende bezuinigingen van onze regering sinds 1996 (Bron: Fit en Gezond in Overijssel)

37. Het verstrekken van ‘langdurigheidstoeslagen’ aan mensen die langer dan 3 jaar bijstand ontvangen, heeft het risico dat bijstandsgerechtigden ontmoedigd worden om actief naar werk te blijven zoeken.

In 2015 heeft de gemeente Almelo ten behoeve van schuldhulpverlening  via de Stadsbank 0,8 miljoen  verstrekt aan 500 personen of gezinnen. Dit is een toename van 33% vergeleken met 2014 en 0,6 miljoen. Dit is een landelijke trend, die mede versterkt wordt door het feit dat sinds 1996, mede dankzij de invoering van Euro (!) het levensonderhoud, maar liefst 30% duurder is geworden. (Bron CBS 1-6-2016) Over een koopkrachtreparatie wordt overigens niet gerept…

38. Ondertussen heeft de sociale recherche Twente (SRT) samen met de preventiemedewerkers 344 onderzoeken naar fraude gedaan. Het betreft 333 uitkerings- en 11 WMO-zaken. Dit zijn fors meer onderzoeken dan in 2014 (144) Dit hogere resultaat is het gevolg van in 2015 extra beschikbare capaciteit ten opzichte van 2014. De fraudeonderzoeken hebben in 81 gevallen geleid tot beëindiging van de uitkering of afwijzing van de aanvraag  (besparing 1,2 miljoen) en is 0,7 miljoen teruggevorderd. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van vorig jaar. Toen betrof het 38 uitkeringen of afwijzingen en werd er voor 0,5 miljoen bespaard.

Tussen 2011 en 2015 nam het percentage uitkeringsgerechtigden WWB toe van 4,5% naar 5,5% (Bron CBS)

39. Het hoge aantal uitkeringsgerechtigden heeft waarschijnlijk te maken met de trage dynamiek van de Almelose arbeidsmarkt. Bovendien worden veel van de 42.000 banen in Almelo vervuld door niet-Almeloërs, wat bovendien veel (onnodig) extra woon- werkverkeer veroorzaakt!

41. Het aantal voortijdige schoolverlaters in Almelo is tussen 2014 en 2015 toegenomen met 26% van 169 naar 228 en het relatief verzuim – aantal per 1.000 leerlingen was met 71 aanzienlijk hoger dan bij vergelijkbare gemeenten met 63 (Bron: DUO)

49. Het aantal jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming was in 2015 met 2,1% aanzienlijk hoger dan bij vergelijkbare gemeenten.

56. De hoeveelheid restafval is tussen 2010 en 2015 met 18,9% teruggelopen van 18.780 naar 15.233. Wellicht een gevolg van de voortdurende economische recessie dat er minder afval wordt aangeleverd en Almeloërs langer met hun producten doen. Ook wordt maar een keer in de vier weken ingezameld. Derhalve is een relatieve extra verlaging van de afvalstoffenheffing dan ook wenselijk!

59. De ambitie is ‘een adequate aanpak van ernstige overlast door personen in de woonomgeving, high impact crimes zoals woninginbraken’. Het is dan natuurlijk wel zaak dat Almelose dienders dan ook niet meer met de pet rond gaan voor een gratis enkeltje huiswaarts voor een Poolse veelpleger….!

63. Geboorteaangiften, overlijdensaktes, verhuizingen e.d. gaan binnenkort digitaal, dus we kunnen binnenkort veel ambtenaren gaan vervangen door computers. Het aantal digitale bezoekers van de website www.almelo.nl is dan ook in 2015 reeds met 35% toegenomen. Almelo bevindt zich hiermee in de top van de Nederlandse gemeenten. Dit heeft tegelijkertijd tot gevolg gehad dat het aantal baliebezoeken qua ‘vrije inloop, afspraken s’middags en afspraken donderdagavond’ tussen 2010 en 2015 met 30,5% is teruggelopen van 52.770 naar 40.442.

68. Er waren in 2015 weer veel bewoners (onbetaald) actief in de wijken, in wijkcommissies, in groenbeheer, in wijkcentra, sport en allerlei verenigingen vanwege een steeds verder terugtredende overheid. Al deze verenigingen, die nu gesubsidieerd worden met jaarlijks 25 miljoen Almelo’s gemeenschapsgeld, zouden veel goedkoper kunnen opereren als zij allen een zogeheten status als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ zouden aanvragen, waardoor (onbetaald) vrijwilligerswerk fiscaal aftrekbaar wordt en de koopkracht voor menige vrijwilliger gaat verbeteren, hetgeen de zieltogende Almelose middenstand ook weer ten goede komt ! Dus het ‘mes’ snijdt op deze wijze aan meerdere kanten !

69. In 2015 had men in de ‘beleidsadviescommissie Maatschappelijke aangelegenheden’ op 13 april, 12 oktober en 30 november het over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Hierover kunnen we kort zijn: Uitgeprocedeerd is uitgeprocedeerd en de sociale balans in Almelo is in vergelijking met referentiegemeenten al jaren meer dan genoeg verstoord, mede vanwege de jaarlijkse overschrijdingen vanwege, het van rijkswege voor Almelo opgelegde quotum statushouders. Dit gemeentebestuur zou dan ook de politieke moed moeten opbrengen om via een gezamenlijke ‘brandbrief’ asielontheffing te verzoeken aan ‘Den Haag’. Tenslotte staat Almelo al sinds december 2015 onder preventief toezicht van de provincie Overijssel, dus alle hens aan dek, zou ik zeggen!

72. Vele malen per jaar worden de raadsleden van Almelo uitgenodigd door organisaties, bedrijven, belangenverenigingen en cliëntenraden voor overleg omdat er in de nagenoeg failliete gemeente Almelo buitengewoon veel onvrede heerst, zo blijkt uit allerlei onderzoeken en peilingen. Hierbij valt het op dat er, behoudens de zeer actieve PARTIJ VRIJ AlMELO (PVA), vrijwel geen belangstelling is van de gekozenen in haar kiezers !

73. Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2016 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin opgeroepen wordt om voortaan door raadsleden zèlf rondleidingen te laten verzorgen in het gemeentehuis. Dit lijkt me prima! Het wordt dan ook meteen duidelijk voor de Almelose belastingbetaler dat het gemeentehuis, met 35%, grotendeels leeg staat, dus feitelijk veel te duur was qua opzet, dus totaal geen ‘maatwerk’ was en er dus vele miljoenen gemeenschapsgeld verspild zijn met die, veel te onbescheiden, bouw van 58 miljoen….!

De Almelose kiezer wordt er dan ook zeer terecht gigantisch moedeloos van. Er wordt dan ook zelden gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens raadsvergaderingen of politiek beraad.

76. In 14% van de bezwaarschriften is er sprake van een ambtelijke overschrijding van de wettelijke termijn waarbinnen een beslissing op bezwaar moet worden genomen. Ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur, kortweg WOB, staat vermeld dat de klagende burger dan ook in dat geval, recht heeft op een boetevergoeding. Het totaal aan uitbetaalde boetes wordt echter in deze jaarverantwoording verzwegen…!

79. In het bijzonder kan hierbij de Armeense Herdenking op 24 april 2015 vermeld wordt dat deze op een vredige manier is verlopen. Met name de veiligheid speelde hierbij een grote rol vanwege het toenemend aantal ‘Erdogangers’ die de Armeense genocide uit 1915 hardnekkig blijven ontkennen vanwege de mogelijke miljardenclaim van nabestaanden die Turkije, net zoals Duitsland vanwege de Holocaust tijdens WO-II,  dan kan verwachten.

82. Het grootste financieel debacle van de afgelopen jaren was de megalomane over-programmering van woningbouw en bedrijventerreinen. Dit soort projektontwikkeling is altijd een strikt private activiteit geweest waarvoor veel marktkennis en voorspellend vermogen vereist die stadhuis-ambtenaren en lokale politici doorgaans ontberen. In 2015 is dan ook afscheid genomen van 40 miljoen euro gemeenschapsgeld van onze Almeloërs. Een dieptepunt in de historie van Almelo!

Dit heeft er dan ook toe geleid dat de gemeente Almelo in december 2015 zijn zelfstandigheid verloor en nu onder preventief toezicht staat van de provincie Overijssel vanwege het ontstane negatieve eigen vermogen wat op basis van de begroting 2016 niet binnen 4 jaar kan worden aangezuiverd.

83. Men hoopt dat er binnen 6 jaar weer sprake zal zijn van een positief eigen vermogen en dat binnen 8 jaar de negatieve reserve grondexploitatie weer is aangezuiverd. Alleen moeten er dan tussentijds geen ‘nieuwe politieke lijken uit de kast komen rollen’….!

84. Dat de gemeente Almelo het qua OZB-waarden, dus inkomsten uit onroerend goedbelasting slecht doet, bleek wel uit de perspectiefnota 2016, waarin vermeld werd dat Almelo veel slechter scoort dan vergelijkbare gemeenten.

94. Op maandag 30 maart 2015 gingen de deuren van het nieuwe gemeentepaleis voor medewerkers en bezoekers voor het eerst open. Wat bleek…? Er was een derde leegstand in dit paleis van 58 miljoen, dus dit gemeentehuis had dus wellicht een derde van 58 miljoen goedkoper gekund.

Sterker nog, op 2 juli 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de perspectiefnota 2015, waaruit bleek onder de subtitel ‘saneren en investeren op alle niveaus’ dat er een eindbeeld is geschetst van een organisatie van maximaal 300 medewerkers, hetgeen betekent dat het gemeentepaleis dan ook voor twee derde leeg staat. Dus dit gemeentehuis is dan uiteindelijk voor twee derde deel te groot, dus veel te duur gebouwd!

106. De EUREGIO: is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 129 Nederlandse w.o. Almelo en Duitse gemeenten. Op het gebied van personeelsbeleid zijn er echter risico’s omdat een relatief groot aantal medewerkers met een vast arbeidscontract werkzaam is voor projecten met een beperkte duur. Hoeveel gemeenschapsgeld er uiteindelijk bij moet, is op dit moment nog niet bekend.

110. STADSTOEZICHT ALMELO BV: De openbare weg in Almelo is van iedereen en de (ongesubsidieerde) automobilist wordt al meer dan genoeg belast vergeleken met de topzwaar gesubsidieerde Openbaar Vervoergebruiker. Parkeren is dan ook geen overheidstaak en is ook slecht voor de lokale economie omdat veel buurgemeenten wèl vrij parkeren hebben !!

113. ENEXIS HOLDING NV: Enexis innoveert, met als doel de energie-distributie te ‘verduurzamen’. Het is algemeen bekend dat Almelo nog steeds met grote hoeveelheden onverkoopbare bouwgronden in haar maag zit. Hoe zit het dan met de aanleg van zonneparken, teneinde de energie-rekening voor de Almeloër aanzienlijk te kunnen verlagen, vragen wij ons dan ook af ?

114. NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN: Bankieren is geen overheidstaak, mede gezien de zeer geringe solvabiliteit van 2,8% waardoor de ‘omvalkans’ reëel is.

STADSBANK OOST NEDERLAND: Dit laatste klemt des te meer omdat de solvalbiliteit van deze regiobank met 9,6% aanzienlijk beter is dan de eerdergenoemde Bank Nederlandse gemeenten met 2,8%.

115. REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN TWENTE: Exploitatie van bedrijventerreinen is allereerst géén overheidstaak. Bovendien is er NUL solvabiliteit en draait dit bedrijventerrein al jaren met verlies. In hoeverre er naar een externe exploitant wordt gezicht, is helaas niet vermeld!

117. GRONDBELEID: Het toenmalig college heeft zich in haar overmoed een gemeentelijke herindeling laten opdringen met enkele buurgemeenten. Voor een dergelijk ingrijpende operatie had Almelo echter helemaal niet de kennis, ervaring en visie in huis. Eenieder had kunnen voorzien dat dit op een debacle had kunnen uitdraaien van 40miljoen in 2015 voor de 72.505 Almeloërs. Dit is circa 600 euro per persoon en 2400 euro voor een modaal gezin van man, vrouw en 2 kinderen.

134. Het tarief van de onroerendgoedbelasting voor eigenaren is in Almelo exorbitant gestegen met 18,7% van gemiddeld 224 euro naar 266,50 in amper 2 jaar, hetgeen duidt op ernstig wanbeleid. Dit is tevens de oorzaak waarom de waarden van huizen in Almelo ernstig achterblijven vergeleken met referentiegemeenten.

 

Laatst aangepast (dinsdag 14 juni 2016 08:45)

 
Meer artikelen...