persberichten

92 OP- EN AANMERKINGEN OVER DE BEGROTING UTRECHT 2012

 

 

 

VOORWOORD !

 

Utrecht heeft voor 2012 een begroting van 1.275.000 euro hetgeen bij 311.000 inwoners neerkomt op circa 4100 euro pèr inwoner. Socialistische bolwerken zoals Amsterdam en Rotterdam hebben daarentegen een begroting van 5,8 miljard, respectievelijk 4,4 miljard wat neerkomt op 7435 respectievelijk 7200 euro per inwoner. Kortom, Utrecht doet veel meer, voor veel minder ! Dus het kan kennelijk wèl ! Het is dan ook m.i. terecht dat er in Amsterdam èn Rotterdam relatief veel meer bezuinigd moet worden dan in Utrecht met ‘slechts’ 55 miljoen voor 2014 !

 

Paginagewijs zal ik trachten een en ander te becommentariëren:

 

Pagina 10. In onze regio is nog steeds sprake van woningtekort dat zich dreigt te ontaarden  in een tè grote verstedelijkingsopgave voor Utrecht.

 

Dit College wil ook de kansen, de situatie en het perspectief voor bewoners in de Vogelaar (Kracht) wijken verbeteren. Dit klemt des te meer omdat het Rijk geen alternatief wil geven

voor het verdwijnen van de Vogelaargelden.

 

Vanwege de verslechterende huizenmarkt komen er echter lagere productiecijfers, dus ook minder legesinkomsten. Hoeveel minder wordt echter niet vermeld !

Qua duurzaamheid wil men in Utrecht 30% minder CO2 uitstoot en 20% opwekking van duurzame energie middels windmolens in Lage Weide, zonne-energie en isolatie. In hoeverre de Utrechtse windmolens rendabel zijn is m.i. zeer de vraag !

 

Pagina 11 De relatief ongunstige arbeidsmarkt voor werkzoekenden, de aanscherping voor de WWB(bijstand) in 2012, de rijksbezuinigingen op re-integratie en inburgering betekent dat het College scherpere keuzes zal moeten gaan maken.

 

Pagina 12: Vooral van jonge- en allochtone Utrechters wil het College de betrokkenheid bij vrijwilligerswerk vergroten. Vanuit het rijk zou er dan ook serieuzer werk moeten worden gemaakt van fiscale aftrekbaarheid bij onbetaald vrijwilligerswerk. Wellicht is hierin een taak weggelegd voor het college om hier eens de minister over aan te schrijven.

 

Dit College wil de noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers continueren wat m.i. niet alleen in strijd is met het rijksbeleid maar ook slecht is voor de samenwerking tussen de Rijksoverheid en de gemeente Utrecht ! Oók is Utrecht financieel zeer afhankelijk van de rijksbijdrage en niet gebaat bij meningsverschillen !

 

Pagina 13: Vanwege fors teruglopende rijksbijdragen wil het College prioriteiten stellen in het Utrechtse jeugd en veiligheidsbeleid wat m.i. risico’s met zich meebrengt vanwege toenemende armoede, werkloosheid en jeugdontsporing.

 

De daling van de criminaliteit die ná 2002 is begonnen, heeft zich in vrijwel de gehele stad voortgezet. Vergeleken met 2009 is de totale geregistreerde criminaliteit in 2010 met 7% afgenomen en daalde 19% t.a.v. 2006. De cijfers van autokraken en geweldsdelicten dalen. De stijging van het aantal woninginbraken is daarentegen zorgelijk: een stijging van 11% t.o.v. 2009. Ook het jaarlijkse gemiddelde van 80 ontmantelde hennepplantages is zorgelijk. In de regio is dat overigens jaarlijks 200.

Het College wil zich in 2012 blijven richten op een verdere daling van de criminaliteit, met een streefpercentage van 23% t.o.v. 2006. Daarnaast blijft voor het College de aanpak van autokraak en jongerenoverlast  een speerpunt. Dat is op zich prima, doch feitelijk te gemakkelijk. De criminaliteit verhult zich nu in een andere gedaante, die uiteindelijk zeker net zo schadelijk is via een enorme toename van wanbetalingen (20 miljard per jaar!), schuldsaneringen (80.000 per jaar!), landelijk voor 119 miljoen aan uitkeringsfraude, steeds meer wanbetalers van de zorgpremie een enorme toename van (moeizame) terugvorderingen van teveel ontvangen fiscale toeslagen en kortingen. Je krijgt hiermee de ooit door oud-Burgemeester Opstelten gelanceerde situatie van ‘waterbed-effect’. Dat wil zeggen, je onderdrukt het één en je vergroot hiermee een ander probleem.

 

Pagina 14: Het College wil in elke Utrechtse wijk minstens één hoogwaardig sport- en beweegveld realiseren wat op zich een nobel streven is !

 

Pagina 17: Utrecht kenmerkt zich volgens het College als een stad met kennis en cultuur, vele kennisinstituten en creatieve ondernemers, hoog opgeleide beroepsbevolking en veelzijdig cultureel talent.

 

Pagina 18: Volgens het College zou Utrecht een stad zijn waar iedereen een passende woning kan vinden in een gezonde, groene, schone en veilige omgeving welke stelling o.i. onjuist is gezien de ervaren buurtproblemen in Terweijde waar het bevoegd gezag (Politie en Burgemeester) buitengewoon veel steken lieten vallen en volop negatieve landelijke publiciteit voor onze stad haalde!

 

Pagina 30: Naast het creeëren van levendigheid zorgt een bloeiende toerisme-industrie voor een aanzienlijk economisch effect (ruim één miljard aan bestedingen) en ruim 10.000 voltijd banen. Dit kan echter nòg veel beter omdat Utrecht landelijk de allerhoogste heffing qua toeristenbelasting hanteert en wellicht veel toeristen afschrikken voor de Utrechtse tarieven ! Bovendien zijn toeristen géén uitkeringstrekkers, brengen alleen maar geld in het laatje  en die moet je niet wegjagen met leges !

 

Pagina 39: De gemeenteraad is voornemens in 2012 vijftien bezoeken te brengen aan de Utrechtse wijken. Het zou ons inziens niet alleen bij een bezoekje moeten blijven maar ook zou men veel meer moeten doen aan klachteninventarisering bij de burgers en niet als een soort snoepreisje voor rondwandelende raadsleden.

 

Pagina 40: De bewonersinspraak kostte in 2010, 2011 en 2012 circa 17,3 miljoen respectievelijk 15 miljoen en zou in 2012 ruim 23 miljoen gaan kosten !?  De reden van deze verschillen wordt echter niet vermeld !

 

Pagina 47: In de regio zou nog steeds sprake zijn van een woningtekort wat zich volgens het college zou moeten vertalen in een fikse verstedelijkingsopgave hetgeen o.i. funest is voor de leefbaarheid voor de Utrechters qua luchtverontreiniging, geluidsoverlast, verkeerscongestie en zelfs hittestress door het steeds dichter bebouwen van steden. Uit het bewuste onderzoek blijkt immers dat het temperatuurverschil tussen verstedelijkt en landelijk gebied s’zomers tijdens windstille nachten kan oplopen tot 8 graden celcius. Enige jaren geleden is dan ook terecht uitgebreid aktie gevoerd via de aktie “geen groen voor poen” tegen het bebouwen van  nog meer groenstroken waarna uiteindelijk de verstedelijkingsambities van het vorige college uitgesteld maar kennelijk volgens deze begroting niet ‘afgesteld’ worden !

 

De leegstand in de Utrechtse kantorenmarkt is de afgelopen jaren gestegen. De uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen w.o. Leidse Rijn is nagenoeg stilgevallen met alle inkomstenderving voor de gemeente Utrecht van dien !  Indicatie over deze inkomstenderving worden echter niet vermeld !

 

Pagina 48: Vanwege de crisis verwachten wij dan ook in 2012 minder woningbouw, dus ook minder legesinkomsten. Prognoses worden echter niet vermeld !

 

Pagina 52: Het College blijft volharden in haar beleid van gronduitgifte in erfpacht waarbij de pachter geen eigenaar, doch alleen pachter van de grond is en alleen het volledig gebruik en eigendom krijgt van de opstallen. Op deze manier kan het college, zonder toestemming van de pachter makkelijker bestemmingsplannen tussentijds wijzigen en om de 10 jaar het erfpachttarief met 100% (!) verhogen. Het college spreekt hierbij alvast over een mogelijke waardestijging van de grond ?! Dit politiek instrument is daarom juist zeer impopulair is bij financiers !

 

Pagina 54: Dat investering in de stad qua woningbouw o.i. een riskante aangelegenheid is èn blijft in de huidige recessie moge blijken uit het feit dat het volume aan bouwambities, ondanks de recessie, geschat wordt tussen de half en één miljard euro voor 11.000 woningen in de periode 2010-2014.

 

Pagina 55: Qua binnenstedelijke transformatielocaties wil het College nog eens 6 tot 10.000 woningen realiseren tussen 2011 en 2030 waardoor de eerdergenoemde luchtverontreiniging, geluidsoverlast en verkeerscongestie nog veel verder zullen toenemen. De huidige regeringscoalitie stelt voor een dergelijk dichtere, dus ongezondere bebouwing vanaf 2015 dan ook terecht (!) géén rijksgeld meer beschikbaar. Hierdoor wordt de onrendabele (!) investering, dus schade voor Utrecht echter geschat op 10 tot 25.000 euro per woning !!

 

Pagina 59: Het is overigens juist dat het College qua woningverdeling nu méér aandacht geeft aan de middeninkomens omdat deze groep hun woningmarktpositie ziet verslechteren. Het lijkt overigens wèl een goed initiatief van het college om leegstaande kantoren te transformeren naar studentenunits !

 

Pagina 62: Voor de Vogelaar (Kracht) wijken worden van Rijk en Provincie minder middelen verwacht waardoor ook de woningcorporaties circa 30% minder gaan investeren en bij ongewijzigd beleid, sociale verloedering in de hand wordt gewerkt !

 

Pagina 64: Hoewel het College eigenaren van monumenten gaarne wil adviseren, is er van financiële ondersteuning echter nauwelijks nog sprake hetgeen voor Utrecht als trekpleister voor toeristen natuurlijk een zeer slechte zaak is !

 

Pagina 79: Het College wil fors investeren in een duurzame en gezonde stad wat natuurlijk niet realistisch is met de nog altijd geplande grootschalige woningbouw, minder groenstroken en een steeds verdere transformatie/verdichting binnen het eigen grondgebied !

 

Pagina 80: Het streven van het College naar 30% minder CO2 uitstoot en 20% meer opwekking van duurzame energie via geldverslindende windmolens is o.i. niet realistisch

 

Pagina 82: Het vijfjaarlijks monitoren van de geluidssituatie in onze stad is zeer noodzakelijk en zal een en ander ook aantonen !

 

Pagina 83: Vooralsnog blijft 21% of 63.000 van de Utrechters te vaak en te veel overlast ondervinden van verkeerslawaai !

 

Pagina 86: Het streven van het College om in 2015, ondanks de hoge bouwambitie, minimaal te voldaan aan de wettelijke EU-normen voor fijnstof en stikstofdioxide is o.i. dan ook niet realistisch ! Deze normen zouden nu al overschreden worden !

 

Pagina 91: Het streven van het College om in 2015 circa 331.000 inwoners te hebben, veroorzaakt nu al dagelijks 42.000 verkeersbewegingen van en naar de stad met alle overlast van dien !

 

Pagina 92: Dat dit college de hardwerkende automobilist niet serieus neemt moge blijken uit de vervijfvoudiging tot bijna 51 miljoen in 2012 aan investeringen voor OV en fietsverkeer.

 

Pagina 94. Het College wil in een steeds vollere stad het autogebruik ontmoedigen en zelfs halveren hetgeen m.i. niet in het belang is van de lokale economie die toch al in een hardnekkige recessie verkeert !

 

Pagina 99: Utrecht is de mooiste stad van Nederland ! Dat zou thans best kunnen, maar toch wil dit college dat er nòg meer mensen komen wonen op dezelfde oppervlakte hetgeen m.i. onherroepelijk leidt tot achteruitgang van het leefklimaat zoals sociale veiligheid, kwaliteit van de openbare ruimte, congestie, hittestress enzovoort !

 

Pagina 100: Het College dient daarom o.i. een veel minder bescheiden bijdrage te leveren aan een groenere stad dan de nu voorgestelde 3000 m2 !

 

Pagina 102: Het College verdient echter wel een pluim voor het goede rioolbeheer  en afvalwaterbeheersing zonder risico’s voor de volksgezondheid en het milieu. Het hemelwater wordt o.i. op een  uitstekende manier verzameld waarbij er vooralsnog geen wateroverlast op straat is ontstaan. Hetgeen van vele gemeentes zoals Wijk aan Zee, Tiel, Vlaardingen, Stein en wat dichterbij Houten m.i. niet gezegd kan worden. Wellicht is hierin een adviserende rol weggelegd voor de gemeente Utrecht ?

 

Pagina 107: Wij zijn het met het college eens dat voldoende groen bijdraagt aan de diversiteit van het milieu. Groen vangt immers fijnstof op, zorgt voor schaduw en verkoeling in de zomer en opvang van water bij hevige regenval. Een groenere en minder overvolle stad met een nadrukkelijke bouwstop helpt o.i. bij de klimaatopgave zodat iedere Utrechter op loopafstand kan genieten van park of plantsoen !

 

Pagina 113: Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww-ers) in Utrecht schommelde in 2010 rond de 7700. De huidige leegstand van kantoorruimte. en dalend ondernemersvertrouwen zal zeker niet bijdragen aan een daling en zal in 2011en 2012 zeker toe gaan nemen Ook nationale en Europese (EFRO) bezuinigingen zullen deze daling ook bevorderen.

 

Mede door het grote aantal studenten in Utrecht (circa 65.000) is Utrecht een relatief jonge stad met een vooralsnog lage vergrijzing of gepensioneerde in-actieven.

 

In 2012 wordt de bijstand van inwonende meerderjarige kinderen afgeschaft waardoor wellicht veel meerderjarigen m.i. zullen gaan uitwijken naar een extern ‘papieren’ adres en uitkeringsfraude van overheidswege in de hand wordt gewerkt !

 

Pagina 115: De Utrechtse kantorenmarkt beperkt zich inmiddels tot het Stationsgebied, Papendorp en Leidsche Rijn Centrum. Doch ook deze beperking zal, vanwege de recessie, wellicht onvoldoende blijken. Wat wèl wellicht m.i. een goed idee is om een ontmoetingsplek voor zzp-ers te realiseren waar werkopdrachten besproken en trainingen georganiseerd kunnen worden.

 

Pagina 117: Voor iedereen die kan werken moet er perspectief zijn, óók in Utrecht. Dat betekent tegelijk dat er volgens de auteur dus ook géén werk meer is voor Oosteuropeanen die bovendien vaak hun fiscale domicilie in o.a. Polen hebben, aan de Nederlandse fiscus dus niets afdragen en hierdoor oneerlijk concurrerend kunnen werken in onze stad !

 

Ook is het van groot belang dat starters èn bestaande ondernemers niet belemmerd worden door slechte dienstverlening en overbodige regelgeving !

 

Pagina 120: Het getuigt van politieke moed van het College om het ingezette banenplan door te zetten ongeacht de bezuinigingen op het re-integratiebudget !

 

Het aanbieden van kwalitatief goede inburgeringsprogramma’s is op zich een goed streven doch vanwege de rijksbezuinigingen o.i. geen haalbare kaart in onze stad waardoor het aantal viervoudig (!) analfabeten zal toenemen (zij kunnen niet lezen, schrijven, luisteren en spreken) een nòg grotere irritatie gaan vormen in onze samenleving met alle burenconflicten en discriminatie, zoals in Terweijde, van dien !

 

Pagina 122: Door de grote rijkskorting ad 55 miljoen vóór zal de re-integratie o.i. aanzienlijk moeizamer gaan verlopen in 2012.

 

Pagina 124: De hoeveelheid bijstand neemt in 2012 naar verwachting toe met bijna 7% tot ruim 132 miljoen waarvan bijna 21 miljoen voor rekening van de stad komt. Het is daarom van groot belang dat er kritischer dan nu het geval is, gekeken blijft worden naar de kansen voor nieuwkomers.

 

Het, tegen beter weten in, blijven huisvesten van uitgeprocedeerden is niet alleen in strijd met het rijksbeleid maar ook een zeer slechte ontwikkeling voor de juridische beeldvorming over Utrecht.

 

Pagina 125: Het college overweegt méér gebruik te gaan maken van (onbetaalde) vrijwilligers. Ik ben persoonlijk van mening dat onbetaald vrijwilligerswerk op zich een nobele zaak is van de vrijwilliger doch tegelijkertijd in deze recessie kan ontaarden in misbruik van de werkgever om de loonkosten te drukken, oneerlijke concurrentie tussen betaalde werknemers en onbetaalde vrijwilligers en het niet onbelangrijke feit dat de klok qua ‘slavernij’ een paar eeuwen wordt terugzet in Utrecht ! Het zou het college dan ook sieren om Den Haag aan te schrijven over het fiscaal aftrekbaar houden van onbetaald vrijwilligerswerk zodat de vrijwilliger er in ieder geval nog een kleinigheid aan over houdt !

 

Pagina 133: Reeds in de voorjaarsnota 2011 is besloten om het budget voor leerlingenvervoer met 0,6 miljoen structureel te laten stijgen. De reden hiervoor ontbreekt !

 

Pagina 134: Het is een goede ontwikkeling van het college om het voortijdig schoolverlaten steviger aan te gaan pakken. Zonder opleiding is men immers nòg veel kanslozer op de teruglopende arbeidsmarkt. De doelstelling van 25% minder schoolverlaters is nobel doch o.i. wellicht nog niet realistisch in 2012.

 

Pagina 145: Er wordt een betere bestrijding van discriminatie verwacht. Het College wil zich blijven inzetten tegen discriminatie op basis van leeftijd, achtergrond, sexuele voorkeur en fysieke of geestelijke gesteldheid. Wat het college bedoelt met ‘achtergrond’ is echter niet duidelijk ! Ten aanzien van sexuele voorkeur heeft het College zich landelijk en langdurig geblameerd vanwege hun passiviteit t.a.v. homodiscriminatie. Het College zou de goede wil kunnen aantonen door de inzet van lokhomo’s.

 

Pagina 146: Het College wil een betere afstemming van het aanbod op de behoeften van het groeiende aantal allochtone ouderen. De Utrechtse oudere allochtonen zijn immers de allereerste generatie gastarbeiders waarvan het overgrote deel vanwege de indertijd ontbrekende inburgeringsplicht nog altijd meervoudig analfabeet zijn. Wellicht is het een veel beter idee dat oudere allochtonen die, vanwege het nog altijd ontbreken van een behoorlijke aanpassing, van gemeentewege, geadviseerd worden te remigreren met behoud van uitkering volgens het woonlandbeginsel. Er bestaat in Utrecht hiervoor overigens het Nederlandse Migratie Instituut (NMI) aan de Catharijnesingel 50 voor hulp bij hun besluit over teruggaan of blijven. Het leven in Marokko is namelijk in tal van opzichten immers veel goedkoper en gezonder dan in het doorgaans zeer regenachtige Nederland met alle klachten zoals astma en reuma van dien. Afgezien het feit dat Turkije maar ook Marokko een fraai economisch groeicijfer hebben ! Ook wij maken ons immers grote zorgen over het welzijn van de Utrechtse oudkomer.

 

Pagina 147: Het College verwacht een sterke terugloop van discriminatie en respectievelijke meldingen en trekt t.a.v. 2012 maar liefst 75% minder uit met 514.000 euro. Wij verwachten echter dat door de snel toenemende recessie en toenemende armoede er in 2012 juist wèl veel spanningen zullen ontstaan tussen de diverse minderheidsgroeperingen en plunderingen, zoals in Londen, Parijs, Brussel en Antwerpen, meer regel dan uitzondering zullen worden !

 

Pagina 149: Ook vinden wij het onbegrijpelijk van het College dat er met ingang van 2012 maar liefst 40% minder wordt uitgetrokken voor vrijetijdsbesteding ten tijde van toenemende recessie dus vrije tijd !

 

Pagina 152: Het College constateert een fysieke afname van jongerenoverlast en –criminaliteit. Dat is op zich, behoudens woninginbraken en hennepplantages, wel juist doch  er is tegenwoordig thans veel meer sprake van economische criminaliteit zoals schuldsaneringen (80.000 in 2010!), incasso-omvang met 20 miljard per jaar en fiscale terugvorderingen vanwege een veel te naïef fiscaal beleid t.a.v. voorgeschoten toeslagen en budgetten.

 

Pagina 159: Wie de jeugd heeft de toekomst luidt het credo ! Doch dit geldt dan niet voor de Utrechtse jeugd waarvan maar liefst 25% overgewicht heeft. De overheid zou zich veel meer, op meerdere niveaus, moeten inspannen bij de Utrechtse horeca en supermarkten om te waarschuwen tegen allerlei fastfood-artikelen met een veel te hoog percentage calorieën.

 

Pagina 167: Het College wil meer aanpak van woninginbraken en een beter beveiligen van woningen. Corporaties zorgen inmiddels voor certificering met het Politiemerk Veilig Wonen op alle nieuwbouwwoningen die zij opleveren. Aangezien de animo voor de bouw van nieuwbouwwoningen vanwege de recessie aan het teruglopen is zouden de corporaties ook moeten overwegen bestaande woningen te voorzien van een dergelijke certificering. De huisbaas heeft ook wat dat betreft een zekere zorgplicht jegens haar huurders.

 

Pagina 172: Het College wil de jeugdcriminaliteit verminderen van 2,9% in 2010 naar 2,8% in 2012. Dat is m.i. niet te realiseren als je van gemeentewege 0,4 miljoen bezuinigt op de aanpak van criminele jeugd.

 

Pagina 177: Het college verleent jaarlijks 1000 vergunningen voor evenementen, waarvan 30 voor grote, zeer risicovolle evenementen. Welke evenementen en wat voor risico’s dat zouden kunnen zijn, wordt in het collegevoorstel niet aangegeven !

 

Pagina 181: Het College stelt dat 2012 een cruciaal jaar is. Dit klemt voor Utrecht des te meer vanwege forse bezuinigingen bij Rijk en provincie. Deze verwijzing is niet helemaal terecht omdat Utrecht een relatief zeer grote reserve heeft van circa 230 miljoen (vrijwel renteloos) structureel geparkeerd heeft bij o.a. de BNG terwijl bankieren nota bene helemaal géén overheidstaak is ! Reeds in 2009 constateerde ik tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een veel te groot( nagenoeg renteloos) overschot van 255 miljoen.

 

Pagina 183: Een forse en structurele uitbreiding in 2012 met 50% voor cultuurdiensten. Enige toelichting ontbreekt !

 

Pagina 186: Utrecht zou mèt Amsterdam, qua cultuur, volgens deze begroting de meest aantrekkelijke stad van het land zijn.

 

Pagina 191: Het is de bedoeling van het college dat in 2016 maar liefst 75% van de Utrechters boven de 16 jaar regelmatig sport en beweegt.

 

Pagina 192:  Er wordt dan ook, vergeleken met 2011,  in 2012 circa 350% meer uitgetrokken voor sportvoorzieningen.

 

Pagina 194: Vanwege renovatie van Zwembad De Krommerijn verwacht het College dat het stedelijk bezoekersaantal in 2012 met 84.000 of 11,5% terugloopt doch de kosten zullen dan ook met 15% toenemen.

 

Pagina 195: Door aanleg van meer kunstgrasveld neemt de trainingscapaciteit toe en de wachtlijsten af !

 

Pagina 218: Algemene ambtelijke ondersteuning gaat in 2012 maar liefst 7x zo veel kosten als in 2011 en blijft in hierop volgende jaren 2013 t/m 2015 op een relatief hoog niveau staan. Wij vragen ons daarom af waarom dit zo duur is en blijft ?

 

Pagina 224:  Hierbij wordt de totale OZB-opbrengst in 2012 circa 8% hoger ingeschat dan in 2011 hetgeen m.i. totaal niet strookt met de teruglopende huizenmarkt en ook niet getuigt van solidariteit met de Utrechtse belastingbetaler door dalingen te compenseren met tariefsverhogingen.

 

Pagina 225: Brug- en havengelden als begraafplaatsrechten lopen in 2012 aanzienlijk terug. Wat is daarvan de reden?

 

Pagina 227: De verwarring over de rechtmatigheid van de ID-leges is buitengewoon slecht voor de beeldvorming over de landelijke en lokale politiek.

 

Pagina 229: De grondexploitatie Stationsgebied blijft een veel te groot risico. Dit prestigeproject had er feitelijk nooit mogen komen. In ruil voor een paar (LU) wethouderszetels werd dit project van indertijd 7 miljard gulden er eind vorige eeuw doorgedrukt. Dit was o.i. bestuurlijk een historisch dieptepunt in de Utrechtse politiek !

 

Pagina 231: Het is verstandig van het College om vanwege de economische crisis het weerstandsvermogen aan te vullen met 9,4 miljoen euro.

 

Pagina 234: Het opvangen en verwerken van regenwater als gevolg van klimaatontwikkeling is in tegenstelling tot veel andere Nederlandse gemeenten, wèl goed gelukt. Wellicht is het goed voor de beeldvorming over Utrecht om hier wat meer bekendheid aan te geven bij deze ‘overlastgemeentes’.

 

Pagina 239: Vanwege de recessie wordt de financieringsbehoefte van de gemeente Utrecht 3,1 miljoen euro groter.

 

Pagina 240: Eind 2010 bedroeg het totaal aan gegarandeerde geldleningen 1,89 miljard. Het overgrote deel bestond uit gegarandeerde leningen aan woningbouwcorporaties die geborgd zijn door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Hoeveel miljoenen er niet geborgd is wordt overigens niet vermeld !

Dit liquiditeitsrisico is weggenomen door meerdere kredietfaciliteiten, wat overigens niet wegneemt dat dit o.i. onnodig is.

 

De gemeente Utrecht heeft overigens totaal 225 miljoen aan overtollige middelen weggezet. De overheid heeft echter, maatschappelijk gezien, geen bankiersfunctie. Dus deze opgepotte gelden hadden feitelijk terug gemoeten naar belastingbetaler middels verlaging van de woonlasten. Utrecht zit immers nog altijd in de top 4 van de grootste steden qua woonlasten.

 

Voorts wordt er gesproken over het verstrekken van (hypothecaire) startersleningen. In hoeverre zijn er borgstellingen terzake verstrekt? Dit klemt des te meer omdat de huizenmarkt al sinds 2008 aan het inzakken is !

 

Pagina 246: De inhuur van externen is na grote politieke druk gedaald van 100 miljoen in 2009 naar 23 miljoen in 2011, dus een jaarlijkse besparing van 77 miljoen euro gemeenschapsgeld zonder dat er enige aantoonbare schade is ontstaan voor de gemeentelijk apparaat. Dit duidt op een grove ambtelijke verkwisting waarvoor feitelijk met terugwerkende kracht de toenmalig verantwoordelijke beleidsmakers aansprakelijk gesteld zouden moeten worden !

 

De personele bezetting is tot nu toe slechts met 93 ambtenaren teruggelopen terwijl er eind 2009 reeds geconstateerd was dat er 600 ambtenaren onnodig en teveel waren aangenomen dus overtallig waren !

 

Pagina 249: Afvalverwijdering. In 2010 waren de kosten voor ophalen en verwerking nog 12,5 miljoen. In 2011 is dit bedrag nagenoeg gehalveerd ten gevolge van nieuwe verwerkingstarieven. Wij vragen ons daarom nadrukkelijk af waarom de tarieven afvalstoffenheffing welke de afgelopen jaren reeds buitenproportioneel zijn verhoogd, niet evenredig verlaagd kunnen worden ? De rioolbelasting en afvalstoffenheffing is over de jaren 2000-2010 immers buitenproportioneel met 147% verhoogd en Utrecht behoort hiermee tot de allerhoogste heffers van het land !

 

Ook de gang van zaken rond de OZB-heffing is ronduit misleidend. Enerzijds verlaagt men marktconform de OZB-waardes, doch tegelijkertijd verhoogt men de tarieven waardoor de (42%) huiseigenaren van onze stad tòch weer een tariefsverhoging door de strot geduwd krijgen. Wat dit betreft, kan Utrecht, qua behoorlijk bestuur, nog flink wat leren van de regio-gemeentes. Die verlaagden niet alleen de OZB-waardes, maar óók de tarieven en zijn, wat dat betreft, consequent en solidair met hun burgers. Ook de Vereniging Eigen Huis betreurt deze Utrechtse gang van zaken !

 

Wat is de reden dat de gemeente Utrecht géén zetel heeft als bestuurder of commissaris bij de BNG. Utrecht heeft toch immers een zeer groot bedrag aan overtollig gemeenschapsgeld (230 miljoen) geparkeerd bij de betreffende bank ?

 

Pagina 258: Het grondbeleid van de gemeente Utrecht hanteert vaak oneigenlijke en betuttelende politieke instrumenten zoals voorkeursrecht in de Kop van Lombok waarbij huiseigenaren geen keuzevrijheid meer hadden bij de verkoop van hun woning en grote schade ondervonden bij de verkoop. Ook het erfpachtsysteem is zeer uit de gratie geraakt bij financiers en banken en kan eveneens schadelijk zijn bij verkoop van de bewuste woning.

 

Pagina 261: Lokale belastingen. Het kenmerkende aan dit soort belastingen is dat er geen direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Met andere woorden: een groot deel verdwijnt in de algemene middelen en kan gekwalificeerd worden als volksverlakkerij !

Dat er nog veel verzet is tegen de, o.i. veel te hoge, OZB-heffing, moge blijken dat Utrecht qua hoeveelheid bezwaarschriften nog steeds boven landelijk gemiddelde zit !

 

Pagina 262: Ondanks het feit dat de huizenmarkt sinds 2008 inzakt, wordt er in Utrecht dan ook steeds meer OZB geheven, inmiddels bijna 70 miljoen !

 

Pagina 263: Slechts de helft van de toeristenbelasting wordt ingezet waarvoor hij bedoeld is, namelijk toeristische stadspromotie. De rest is oneigenlijk en verdwijnt in de algemene middelen, welke kwalijke gang van zaken ook op pagina 261 geconstateerd is !

Het tarief voor de toeristenbelasting (5% van de overnachtingsprijs) behoort tot een van de hoogste in Nederland en is dus o.i. feitelijk zowiezo 50% te duur !

 

Pagina 266: Het tarief Afvalstoffenheffing voor alleenstaanden èn meerpersoonsgezinnen verschilt nauwelijks van elkaar, wat duidt op een grove en ontoelaatbare rechtsongelijkheid !

 

Pagina 270: Het doet ons genoegen dat het rijksbeleid (Staatssecretaris Weekers) ten aanzien van kwijtschelding heffingen voor kleine ondernemers (OZB-eigendom, Riool- en afvalstoffenheffing, hondenbelasting) door Utrecht gevolgd wordt. Een reservering of indicatie terzake ontbreekt echter in Uw begroting !

 

Pagina 285: Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2011 is amendement 32 aangenomen in het kader van ‘huisjesmelkers blijven aanpakken’. Dit lijkt op symptoombestrijding. Indien de toenmalige gemeenteraad in 1990 niet, vrijwel unaniem, de verordening inzake woonruimte-onttrekking met extreem hoge leges had aangenomen was dit wellicht van grote invloed geweest op de huidige hoogte van kamerhuurprijzen en was de noodzaak van huurteams ook minder urgent geweest. Sinds de invoering van deze heffing van gemiddeld 20.000 euro is het aanbod van kamers door particulieren dan ook ingezakt en de wachttijd voor een kamer opgelopen tot 21 maanden !

 

Op dezelfde pagina valt op dat Utrecht sinds de jaren ’60 weer geteisterd wordt door allerlei ziektes zoals TBC waarbij ons afvragen wat de reden is van de terugkomst van dit soort uitheemse ziektes ?

 

Pagina 292: De planvorming van de culturele wijkvoorziening Cereol is reeds in 2008 vertraagd door brand en nog altijd niet gerealiseerd vanwege de hierop volgende kredietcrisis waarbij wij ons afvragen op welke termijn deze planvorming alsnog gerealiseerd wordt ?

 

Pagina 294: Er gaat in 2012 ruim 22,5 miljoen uitgegeven worden aan de realisering van 2 basisscholen en 1 VMBO-school in Leidsche Rijn waarbij wij ons afvragen waarom dit zo duur is en of er ooit sprake is geweest van prijsvergelijking middels offertes ?

 

 

Wim Vreeswijk,

 

Partij Vrij Utrecht

 

Laatst aangepast (dinsdag 15 november 2011 22:03)