persberichten

BEGROTING CULEMBORG 2012

 

                                                     

 

 

Pagina 11: Qua leefbaarheid zou in Culemborg een bescheiden verbetering zijn geconstateerd.

 

De waardering van bewoners voor de gemeentelijke dienstverlening zou nog steeds hoog zijn.

 

Er zijn echter vanaf 2013 wel structurele bezuinigingen nodig van circa 1 miljoen euro.

Het college streeft naar een omslag van aanbodgerichte naar vraaggerichte dienstverlening.

 

Pagina 12: Er is een intentieverklaring gekomen dat Culemborg samen gaat werken met Tiel en Geldermalsen op het gebied van informatisering en ICT.

 

Daarnaast komt er een regionalisering van de brandweer wat zou moeten leiden tot meer kwaliteit en een mogelijke kostenverlaging waarbij wij ons afvragen of een grotere regio niet ten koste gaat van de opkomsttijd ?

 

Een en ander is het gevolg van decentralisatie van rijkstaken naar lokale overheden.

 

Pagina 19: Door de ingebruikname van het nieuwe stadhuis in 2012 kan men ook ‘huwelijksarrangementen’ aanbieden teneinde het aantal huwelijken te vermeerderen. Wat met deze arrangementen bedoeld wordt door het College wordt echter niet aangegeven.

 

Pagina 20: De verwachte klanttevredenheid  aan de balie en telefoon voor 2012 is met 7,8 dus ruim voldoende tot goed.

 

Pagina 27: De geschiedenis van Culemborg is nog op veel plaatsen zichtbaar en telt ruim 200 gemeentelijke monumenten. Ook de bodem verbergt veel historische schatten. Archeologische vindplaatsen, historische landschappen en monumentale gebouwen vertellen ons veel over het verleden.

Naar verwachting worden er binnenkort nog zo’n 80 monumenten extra aangewezen. Criteria worden echter niet vermeld. Het gemeentelijke archeologiebeleid is in 2008 van start gegaan.

 

Pagina 29: Het Culemborgse historisch archief beslaat een tijdspanne van circa 650 jaar.

 

Pagina 31: De bezuinigingen hebben wèl gevolgen voor een duurzame fysieke omgeving. Zo wordt bijvoorbeeld het aantal bomen verminderd en wordt de Ronde

Haven mogelijk niet uitgebaggerd.

 

Pagina 39: De jaarrapportage luchtkwaliteit schetst een beeld van de luchtkwaliteit in Culemborg. Door jaarlijks een rapport te maken, blijft dit beeld actueel. Hiervoor is op de exploitatiebegroting structureel een bedrag van 6310 euro opgenomen. In de praktijk zou bekend zijn waar de knelpunten qua luchtkwaliteit in Culemborg aanwezig zijn (Stationssingel en Rijksstraatweg) Er wordt niet vermeld in hoeverre er van een relatieve overschrijding van de luchtkwaliteit sprake is.

 

Pagina 44:  Hoewel Culemborg streeft naar een versterking van een goed ondernemersklimaat is dit moeilijk vanwege de regionale situatie en grote concurrentie van steden in de directe omgeving waardoor er beperkte mogelijkheden zijn voor extra m2 detailhandel.

Zo wil Culemborg meer bedrijfsruimte creëren op een modern bedrijfsterrein. Door de recessie is een prognose over de verkoop van de laatste 5 ha op Pavijen V lastig.

Het project van de Kamer van Koophandel ‘Ik Start Smart’ voor gekwalificeerde starters is overigens wèl een succes gebleken.

 

Pagina 45: Voor 2012 is rekening gehouden met een lichte economische groei van 0,9% voor Culemborg.

 

Pagina 46: Culemborg streeft naar een verdere ontwikkeling van het toerisme omdat Culemborg hiertoe veel mogelijkheden heeft.

 

Pagina 51: Uit de laatste leefbaarheidsmonitor blijkt dat de burgers in Culemborg de kwaliteit van het primair onderwijs en haar 19 schoolgebouwen kwalificeren met een 7,8.

 

Pagina 54: Het stopzetten van subsidiëring peuterspeelzaalwerk tweeverdieners is een kwalijke ontwikkeling en getuigt van een achterhaalde 50-er jarenmentaliteit !

Juist de 2-verdieners hebben kinderopvang nodig. Ook vanwege de hogere pensioenleeftijd komen er minder grootouders beschikbaar voor de kinderopvang van hun kleinkinderen !

 

Wat is de reden dat de kosten van  gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen tussen 2011 en 2012 met ruim 40% zijn afgenomen?

 

Pagina 58: Culemborg wil het (onbetaald) vrijwilligerswerk stimuleren. Hoe Culemborg dit denkt te realiseren wordt echter niet vermeld. Van rijkswege zou onbetaald vrijwilligerswerk alleen maar gestimuleerd kunnen worden als dit fiscaal aftrekbaar wordt zonder dat er een riskante contractverplichting voor de werkgever ontstaat !

 

Pagina 59: Vanaf 2013 gaat de extramurale begeleiding en dagbesteding over van de AWBZ naar de Wmo. In 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe cliënten, vanaf 2014 voor alle cliënten. Wat hiervan de voor- of nadelen zijn, wordt echter niet vermeld !

 

Pagina 66: Culemborg heeft ruim 100 gebouwen en panden in eigendom en beheer en zoveel mogelijk maatschappelijk en multifunctioneel ingezet.

 

Pagina 68: Minder kosten en een besparing van 7560 euro per jaar door het creëren van scootmobielpools ter vervanging van diverse individuele scootmobiels. In hoeverre deze mobielpooling bevalt bij de invalide Culemborgers zèlf wordt echter niet vermeld.

 

Pagina 71: Een groot deel van Culemborg heeft te maken met een drassige bodemopbouw. In hoeverre er in Culemborg sprake is van ernstige verzakkingen van woningen wordt echter niet vermeld !

Er wordt gemeld dat er bezuinigd wordt op straatmeubilair. Banken en paaltjes worden niet meer vervangen waardoor de leefbaarheid voor wandelaars wellicht afneemt. Wat is hiervan de noodzaak ?

Ook wordt de vervanging van lichtmasten getemporiseerd waarbij wij ons afvragen of de verkeersveiligheid niet onnodig afneemt ?

 

Pagina 73: Culemborg heeft momenteel 88 speelplaatsen met 370 speeltoestellen. Door de bezuinigingen is er minder budget beschikbaar voor het vervangen van speeltoestellen en zullen verwijderd moeten worden waardoor de leefbaarheid qua speelvoorzieningen af gaat nemen. Heeft het College al nagedacht over oplossingen of alternatieven? Mede omdat het oordeel van burgers over speelvoorzieningen in Culemborg reeds een magere 6,4 scoort.

 

Pagina 74: In 2010 is besloten te bezuinigen op wijkschoonmaakacties en bladacties. Is het College zich ervan bewust dat zij aansprakelijk gesteld kan worden bij achterstallig onderhoud en slecht begaanbare wegen en paden ? Dit klemt des te meer omdat de Culemborgers met 6,3 een matig oordeel hebben over vervuiling !

 

Pagina 81: Culemborg wil een basisaanbod tweedekans-onderwijs voor volwassenen bieden zodat iedereen uiteindelijk goed kan functioneren op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied en zo volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. Desondanks is het rijksbudget voor volwassenen met 44% gekort t.o.v. 2009 hetgeen zeer slecht is vanwege het relatief grote aantal van 500 structureel in-actieven in Culemborg.

 

Pagina 85: Er wordt wellicht in 2012 230.000 euro bespaard en teruggevorderd naar aanleiding van onderzoeken sociale recherche. Hoeveel er NIET wordt terug gevorderd is echter niet vermeld ?

 

Pagina 87: Het rijk gaat bezuinigen op re-integratie van langdurig werklozen. In hoeverre dat gevolgen heeft voor Culemborg wordt echter niet vermeld !

 

Pagina 92: Onder baten sociale recherche is onder terugvordering en verhaal NIHIL aangegeven wat m.i. een verschrijving moet zijn !

 

Pagina 96: Culemborg wil mensen meer laten sporten en streeft naar 5% toename tussen 2008 en 2012. Er wordt echter niets vermeld over reservering voor een respectvolle huldiging van lokale sporthelden ?

 

Pagina 105: Een toename kosten openbare orde en veiligheid van 40% tussen 2011 en 2012. Wat is hiervan de reden ?

 

Pagina 112: De tarieven voor het straatparkeren gaat naar 1 euro per uur. Er wordt niet vermeld hoeveel dat nu is of voor welke straten moet worden betaald?

 

Pagina 124: Culemborg wil inzetten op normalisatie, probleemaanpak en regulier huisvesten van woonwagenbewoners. Welke problemen dit zijn wordt echter niet benoemd.

 

Pagina 136: Bezuinigen op dure externen is in beginsel goed doch in hoeverre is tewerkstelling van overtallige vakbekwame ambtenaren uit buurgemeenten mogelijk ?

 

Pagina 143: Culemborg heeft in 2011 veel geïnvesteerd in het aantrekken en enthousiasmeren van ondernemers. Het beleid ten aanzien van heffing van reclamebelasting is hiermee echter volledig in strijd.

 

Pagina 144: Hondenbelasting is o.i. in strijd met een goede preventie tegen woninginbraken en tegen sociale vereenzaming van alleenstaande ouderen.

 

Toerismebelasting wil men, qua opbrengst, met circa 85%(zie pagina 145!) verhogen naar 1,50 per overnachting. Hoeveel het tarief nu is wordt echter niet vermeld. Bovendien vragen wij ons af in hoeverre deze belasting geheel ten goede komt van toeristen en recreatie en niet verdwijnt in de Algemene Middelen ?

 

Pagina 145:In Culemborg geldt voor bepaalde delen betaald parkeren waarbij wij ons afvragen waarom er kennelijk sprake is van rechtsongelijkheid ?

 

Pagina 174: Grondexploitaties zijn in tegenstelling tot de teruglopende huizenmarkt NIET verliesgevend hetgeen vrij opmerkelijk is omdat het hier toch om circa 18 miljoen aan risico gaat in een dalende markt.

 

Pagina 191: De begroting had in 2011 een totaal van 64,3 miljoen en in 2012 een begroting van 66,4 miljoen hetgeen een toename is van circa 3,5% tot 2407 euro per jaar per inwoner. Prognoses voor latere jaren ontbreken.  Daarentegen liep de Algemene reserve terug van 4,9 naar circa 4,5 miljoen

 

Volgens Elseviers Weekblad van 2-7-2011 heeft Culemborg de volgende NEGATIEVE kwalificaties, te weten:

 

Natuur, rust en ruimte    : MATIG

Sport en fitness          : ZEER MATIG !

Overlast tussen buren     : MATIG

Criminaliteit             : ZEER MATIG !

Verkeersveiligheid        : MATIG

Saamhorigheid             : ZEER MATIG !

Openbaar vervoer          : MATIG

Bereikbaarheid per auto   : ZEER MATIG !

 

 

Laatst aangepast (dinsdag 15 november 2011 12:38)

 

53 OP- EN AANMERKINGEN OVER DE BEGROTING BUNSCHOTEN 2012

 

 

 

 

VOORWOORD: Er is sprake van een relatief kleine gemeentebegroting van 46,8 miljoen voor 20.000 inwoners hetgeen neerkomt op ruim 2300 euro per inwoner per jaar. Dit is relatief laag vergeleken met Nieuwegein met 2600 euro, Almelo 3900 euro, Utrecht met 4200 euro en de socialistische bolwerken Amsterdam en Rotterdam met beiden 7500 euro per inwoner per jaar !

 

Pagina 3 De economische groei stagneert. Door alles heen klinkt de oproep van landelijke toezichthouders de begrotingstekorten terug te dringen door lokale bezuinigingen door te voeren en hiermee de nationale tekorten enigszins richting de afgesproken euro-norm te houden.

 

De provincie Utrecht heeft eind juni haar bevindingen over de financiële gezondheid van de Utrechtse gemeenten vastgelegd in het rapport ‘begrotingspositie 2011 van de Utrechtse gemeenten’. Hierin wordt de positie van Bunschoten als ‘gezond’ aangemerkt. In de ranking van de 26 Utrechtse gemeenten staat Bunschoten op de 10e plaats, daarom blijft net als 2010, het repressieve (de lichtste vorm) toezicht van toepassing.

Qua Algemene Reserve (weerstandsvermogen) klopt dit echter niet (!) omdat Bunschoten op de 24e  plaats staat van de 26 Utrechtse gemeenten.

 

Pagina 5: De reinigingsrechten zijn slechts met 8,5% gedaald. De verwerkingskosten van afvalstoffen in de stad Utrecht (AVU) zijn echter met 50% (!) afgenomen dus vraag ik me serieus af waarom deze kosten, dus heffing in Bunschoten niet evenredig kon dalen?

 

Pagina 8: Wordt gemeld dat de reservepositie (weerstandsvermogen) van de gemeente Bunschoten de komende jaren nog verder afneemt terwijl deze al relatief slecht is met plaats 24 op de provinciale ranking.

 

Pagina 10: Ondanks de landelijke rijksbezuinigingen neemt de Algemene uitkering van de Rijksoverheid aan Bunschoten met 0,8% toe.

 

Pagina 18: Er wordt vermeld dat er van rijkswege een wetsvoorstel is aangekondigd om in 2014 het aantal politieke ambtsdragers (raadsleden, wethouders) te verminderen met tenminste 25% ten opzichte van 2011. Dit zou moeten leiden tot een besparing op de loonkosten en de kosten van directe ondersteuning. Vanaf 2015 wordt als gevolg hiervan een structurele uitname van 110 miljoen uit het gemeentefonds gedaan. Voor de gemeente Bunschoten  is dat voorlopig berekend op 121.000 euro.

 

Pagina 19: Het oordeel van de burger over invloed als kiezer wordt matig gewaardeerd met een 5,9. Het oordeel van de burger t.a.v. waarmaken van beloften door Burgemeester en Wethouders wordt eveneens matig gewaardeerd met een 5,9

 

Pagina 20: Het % brieven van burgers aan de gemeente Bunschoten dat is afgehandeld binnen de afgesproken servicenorm is met 97-98% als hoog te waarderen. Hoe hoog is dit in andere gemeenten ?

 

Pagina 21: De kosten van Bestuurlijk en Dienstverlenend Bunschoten zijn met 4% iets hoger dan de inflatie van 2%

 

Pagina 23: Op nummer één van de top 10 van onderwerpen die de burgers het meeste bezighouden, waarvan ze, gemiddeld, de meeste overlast ondervinden is: parkeeroverlast !

 

Pagina 30: Het wegennet in Bunschoten is tussen 2005 en 2010 met circa 59.300 m2 uitgebreid., Het gemiddelde onderhoudsbedrag in 2012 komt neer op 0,64 euro per m2. In hoeverre is deze m2 prijs vergelijkbaar met landelijk ?

 

In de Nieuwe Schans is als gevolg van funderingsverbeteringen aan woningen in combinatie met woningrenovaties door bewoners en werkzaamheden van nutsbedrijven een groot deel van de verharding opgebroken en provisorisch gerepareerd. Hierdoor zijn ook groenstroken en bomen beschadigd. Over enige schadevergoeding aan de burgers wordt echter niet gerept.

 

Vanwege de parkeerdruk aan de rand van het centrumgebied wordt in samenspraak met omwonenden onderzocht of uitbreiding van parkeervoorzieningen nabij de aansluiting met de Oostsingel mogelijk is. Zie hiervoor ook de eerder genoemde parkeerproblematiek.

 

Pagina 31: Het kruispunt Botstraat-Zuidwenk-Oostelijke Randweg is al jaren een onveilig kruispunt. Diverse kleinschalige aanpassingen aan het kruispunt hebben nog altijd niet geleid tot een verbetering. In hoeverre is de gemeente Bunschoten inmiddels aansprakelijk gesteld voor verwijtbare nalatigheid ingevolge artikel 42 ?

 

Pagina 33: Een bedrag van structureel 22.000 euro per jaar wordt bezuinigd op zomerwerk (op eenjarige bloemen/zomergoed) Daarmee verdwijnt ongeveer de helft van de bloembakken en perken met bloemen uit het stadsbeeld. Wij vragen ons nadrukkelijk af waarom deze bezuiniging en feitelijke kaalslag doorgang vindt ?

 

Pagina 34: Het aantal speelplekken en speeltoestellen zal de komende jaren met 25% verminderen waarbij wij ons afvragen wat hiervan de meerwaarde is voor een kinderrijke gemeente als Bunschoten?

 

Pagina 37: Het College spreekt desalniettemin over een sterke plaatselijke economie die bijdraagt aan de zelfstandigheid van de gemeente, de werkgelegenheid en het welzijn van haar burgers.

 

Pagina 41: Bunschoten kent relatief veel leerlingen met een taalachterstand. Dit is opmerkelijk omdat Bunschoten relatief weinig allochtonen kent. Enige toelichting hierover ontbreekt echter !

 

Het leerlingenvervoer heeft betrekking op leerlingen van basisscholen, van speciale scholen, voor basisonderwijs en op leerlingen van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. In hoeverre kan er niet gebruik gemaakt worden van het veel goedkopere Openbaar Vervoer voor leerlingen van basisscholen?

 

Pagina 43: Het College stelt een realisering van een bezuiniging van 15.000 euro voor in 2013 (oplopend naar 25.000 euro in 2014) op het peuterspeelzaalwerk waarom wij ons afvragen waarom? Is er in Bunschoten sprake van minder geboortes, toenemende ontvolking of vergrijzing ? Wellicht ontstaat hierdoor ook kwaliteitsvermindering en minder beveiliging van peuterspeelzalen. Dit klemt des te meer vanwege de vele media-aandacht over de onveiligheid voor zeer kleine kinderen in peuterspeelzalen en kinderopvang !

 

Pagina 45: Verstrekken van 10.000 euro minder voor jeugdmaatschappelijk werk, waarbij wij ons afvragen wat hiervan de echte reden is. De jeugd heeft immers de toekomst zegt men, ook in Bunschoten !

 

Pagina 49: Bunschoten beschikt over een rijke cultuur die historisch is gegroeid en een belangrijk onderdeel van onze identiteit uitmaakt. Desalniettemin wil het College de subsidies voor muziekonderwijs afbouwen waarbij in 2012 de laatste subsidies uitbetaald worden !

Hoe is dit te verklaren ?

 

Pagina 51: Het College wil bezuinigen op sportaccomodaties. Sport is juist zeer belangrijk voor de gezondheid en vitaliteit van de Bunschoters. Dit klemt des te meer omdat maar liefst 50% wel een of andere chronische ziekte heeft!

In hoeverre is dit College dan ook nog bereid lokale sporthelden respectvol te huldigen ?

 

Pagina 52: 22% van de Bunschoters is lid van de lokale bibliotheek. In hoeverre is dit vergelijkbaar met andere gemeentes ?

De tevredenheid over het aanbod van culturele voorzieningen scoort een magere 6,4. Wat denkt het College hieraan te doen ?

 

Pagina 57: Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is met 100 personen op ruim 20.000 inwoners dus minder dan 0,5% van de bevolking als zeer goed te kwalificeren.

 

Het College wil controle op maat, dus gebruik maken van een fraudeconsulent. Hoeveel uitkeringsfraude er is en thans wordt teruggevorderd in Bunschoten wordt echter niet vermeld !

 

Pagina 67: Het inzamelen van afvalstoffen is in Utrecht-Stad 50% lager uitgevallen dan elders in de regio. In hoeverre is er overleg tussen Bunschoten en Utrecht mogelijk over een goedkopere aanpak en respectievelijke verlaging van de bijbehorende afvalstoffenheffing?

 

Pagina 69: Het begraven in Bunschoten is tussen 2010 en 2012  maar liefst 64% duurder geworden. Enige toelichting ontbreekt !

 

Pagina 72: De woningbehoefte in Bunschoten heeft nog altijd het nul-migratiemodel als uitgangspunt. Dat betekent dus: alleen bouwen voor de eigen behoefte. Dit is een uitstekend standpunt en kan als groot voorbeeld dienen voor de rest van het overvolle Nederland !

 

Pagina 73: Tussen 2011 en 2016 zijn er 615 woningen nodig. De woningvoorraad neemt hiermee toe van 7416 in 2011 tot 8031 in 2016 waarbij er een ambitie was 125 woningen per jaar doch vanwege de huizenmalaise inmiddels naar beneden is bijgesteld tot 90 per jaar. Dit laatste aantal is m.i. nòg aan de hoge kant vanwege de ontvolking van de meer landelijke gebieden buiten de Randstad.

 

Er wordt gemeld dat de Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken goedkope koopwoningen wil aanbieden ver onder de marktprijs, doch hoever wordt echter niet vermeld en is er dan ook sprake van een notarieel vastgelegd anti-speculatiebeding ?

 

Pagina 74: Door een afname van het aantal (geldende) bestemmingsplannen ontstaat er voor de burger een méér overzichtelijke regelgeving, minder burocratie dus wellicht lagere leges voor de burger ? Gaat het College hieraan meewerken ?

 

Het College meldt dat er bij een actief grondbeleid gebruik gemaakt kan worden van de Wet Voorkeursrecht wat volstrekt oneigenlijk is omdat woningen in dat geval uitsluitend aan de lokale overheid verkocht kunnen worden en de betreffende huiseigenaar verstoken blijft van de vrije marktwerking hetgeen een ernstige inbreuk op het eigendomsrecht inhoudt !

 

Pagina 75: Bij de ontwikkeling van de Rengerswetering en met name het deelplan ‘de zuidelijke kampen’ wordt gesproken over de realisatie van 400 woningen waarbij wij ons afvragen of er wel voldoende belangstelling is vanwege de neergaande huizenmarkt ?

 

Pagina 81: Het College is voornemens de OZB-tarieven te verhogen ondanks een dalende huizenmarkt. Dit duidt op ontoelaatbare inkomenspolitiek van de gemeente Bunschoten !

 

Pagina 89: Qua weerstandscapaciteit scoort Bunschoten met een 24e plaats van de 26 Utrechtse gemeenten zeer slecht !

 

Pagina 91: Het percentage van oninbare vorderingen ligt met 0,6% beneden het landelijk gemiddelde van 0,85%. Bedragen worden echter niet genoemd !

 

De gemeente Bunschoten ontvangt jaarlijks 15 aansprakelijkstellingen waarvan circa 80% of gemiddeld 12 worden toegekend met een gemiddeld toegekend bedrag van 400 euro per geval wat neerkomt op circa 4800 euro per jaar welke claims doorgestuurd worden naar CAR-verzekering.

 

Pagina 92: Door de invoering van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) worden de risico’s van garantstellingen voor woninghypotheken overgenomen door het waarborgfonds Eigen Woningbezit (WEW). Met de gemeente en het rijk zijn zogeheten ‘achtervangovereenkomsten’ aangegaan waarbij beiden voor 50% garant staan voor eventuele liquiditeitstekorten. Hoeveel er inmiddels is uitbetaald door de gemeente Bunschoten wordt echter niet vermeld !

 

Pagina 93: Een potentieel risico wordt volgens het College gevormd door de kosten van grondwater- en bodemsaneringen. De totale te verwachten kosten van deze saneringen worden echter niet vermeld !

 

Pagina 94: Er is sprake van een afname van de Algemene Reserve (weerstandsvermogen) van 2,2 naar bijna 1,7 miljoen in 2012 vandaar dat Bunschoten slecht soort qua weerstandsvermogen met een 24e plaats van de 26 Utrechtse gemeenten !

 

Pagina 103: Het begrotingstotaal is in 2012 circa 46,8 miljoen euro Binnen 3 jaar moet deze terug met 30% naar 35,8 miljoen euro of 1750 euro per jaar per inwoner, uitgaande van het huidige aantal inwoners van 20.000. Wat heeft dit voor gevolgen voor de bewoners van Bunschoten  in de komende 3 jaar ?

 

Pagina 106: Bunschoten heeft een viertal bankrekeningen bij de Rabobank doch saldi ontbreken. Dit is niet transparant. Wat is hiervan de reden ?

 

Pagina 109: Er wordt gesproken over inhuur van externe capaciteit waarbij wij ons afvragen waarom er niet kan worden volstaan met de doorgaans veel goedkopere interne ambtelijke capaciteit en kennis ?

 

Pagina 110: Ervaren projectleiders en civiel technisch personeel op HBO-niveau zijn nog steeds moeilijk bereikbaar waarbij wij ons afvragen in hoeverre er terzake mogelijkheden zijn met overtollig personeel bij regio-gemeentes. Zo kan men ook wellicht dure wachtgeldregelingen uitspraren ?

 

Pagina 117: Er wordt gesproken over 92.000 euro voor inning van hondenbelasting. Deze heffing is volstrekt oneigenlijk omdat deze volgens pagina 122 in zijn geheel ten goede komt aan de Algemene Middelen. Dit klemt des te meer omdat honden zeer preventief zijn tegen woninginbraak en sociale vereenzaming bij ouderen verminderen.

 

Pagina 118: Het is een volstrekt onjuiste ontwikkeling om ten tijde van een hardnekkige recessie, de bij veel ondernemers impopulaire, reclamebelasting te overwegen.

 

Pagina 119: De verhoging van de OZB met 7% voor 2012 is niet alleen buitenproportioneel en volledig in strijd met de waardedalingen sinds 2008 maar ook in strijd met de van rijkswege ingestelde maximum macronorm van 5,75% inclusief inflatie waarin zij de verwachting uitspreekt dat gemeenten deze norm niet overschrijden. Doen ze dit wel, dan heeft dit gevolgen voor de Algemene uitkering aan Bunschoten ! Het College is, ondanks de hardnekkige waardedaling van onroerend goed, toch voornemens een gemiddelde waardestijging van jaarlijks 6% (exclusief inflatiecorrectie toe te staan waarmee over 4 jaar een cumulatieve tariefstijging van 26% ontstaat! Met name de Vereniging Eigen Huis (VEH) geeft deze kwalijke ontwikkeling veel media-aandacht ! In hoeverre heeft het College al dientengevolge rekening gehouden met sancties van de Rijksoverheid?

 

Pagina 124: Sinds 2006 is er alleen maar kwijtschelding mogelijk van eigenarenbelasting OZB indien er sprake is van een hogere hypotheekschuld dan de (WOZ) waarde van de woning, hetgeen vanwege de voortdurende waardedalingen wellicht zal gaan leiden tot een toename van het aantal aanvragen van kwijtschelding ! In hoeverre heeft het College hier al rekening mee gehouden in haar reserveringen ?

 

Pagina 127: Terwijl er tussen 2007-2012 sprake is van slechts 10% stijging van de huizenprijzen in Bunschoten is er in dezelfde periode een tariefsstijging van de onroerendgoedbelasting van maar liefst 80% doorgevoerd ! Net zoals bij de hondenbelasting en reklamebelasting is er sprake van onrechtmatige lastenverzwaring voor burger en ondernemer omdat de baten immers integraal verdwijnen in de algemene middelen !

 

Er wordt voorts gesproken over reinigingsrecht van alleen meerpersoonshuishoudens. Over de kosten reinigingsrecht voor alleenstaanden wordt echter met geen woord gerept !

 

Pagina 130: Inzake het complex ‘Eemlandia’ is de invulling van het terrein rondom de oude fabriek en de restauratie van de fabriek nog steeds niet afgerond. Onderhandelingen met de projektontwikkelaar HMV over de invulling en de kostenverdeling van het terrein rondom de oude fabriek en de restauratie hiervan hebben nog steeds niet tot het gewenste resultaat geleid. Momenteel is Bunschoten bezig de dwangsom (vanwege het niet-voldoen aan de aangegane verplichtingen) die van de projektontwikkelaar kan worden gevorderd ook daadwerkelijk te gaan innen waarbij wij ons ernstig afvragen hoe het staat met de werkelijke kredietwaardigheid van deze projektontwikkelaar ?

 

Uit de  provinciale gemeentevergelijker, zoals gepubliceerd in het Elseviers Weekblad van 2 juli 2011, vielen voorts de volgende zaken op, te weten:

 

Aantrekkelijke buurten ? Zeer matig !

Bereikbaarheid per auto ?  Matig !

Positie op de landelijke ranglijst: 61

Positie op de landelijke ranglijst qua welstand: 100

   

 

Laatst aangepast (dinsdag 15 november 2011 12:42)

 

BEGROTINGSPOSITIE NIEUWEGEIN 2011 t.o.v. DE OVERIGE 25 UTRECHTSE GEMEENTEN

 

 

 

 

VOORWOORD: Wat het meest opvalt is dat de gevolgen van de economische recessie in toenemende mate zichtbaar is in de provincie Utrecht. Bij 21 van de 26 Utrechtse gemeenten is bij de meerjarenraming 2012-2014 wellicht structureel geen sprake meer van begrotingsevenwicht.

 

Ten opzichte van 2010 betaalt een gemiddelde eigenaar/gebruiker van een woning in 2011 circa 1% of 6 euro minder aan lasten. Bij de gebruikers(huurders) van woningen is zelfs sprake van een (gemiddelde) daling van de lasten met 7,2% of 26 euro. De lastendrukontwikkeling in onze provincie onderscheidt zich hiermee in positieve zin t.o.v. landelijk.

 

SAMENVATTING: Voor 2011 heeft Zeist qua financiële positie haar 1e plaats van 2010 weten te behouden en heeft de gemeente Montfoort haar laatste (26) positie (nog) niet kunnen verbeteren.

 

Uit de beoordeling van de begrotingen 2011 van de Utrechtse gemeenten blijkt dat bij veel gemeenten de toelichting op de financiële positie voor verbetering vatbaar is.

 

Al enige jaren is de verwachting dat een bevolkingskrimp zal optreden. Dat is op zich een goede ontwikkeling. Nederland is immers gebaat bij een veel kleinere bevolking waar aanvankelijk oud-premier Dr. W.J. Drees reeds in de 60-er jaren een groot voorstander van was en vele miljarden investeerde voor emigratie.

 

Pagina 5: 6 gemeenten krijgen de lichtste (repressieve) vorm van toezicht t.w.: Bunschoten, De Bilt, Lopik, Nieuwegein, Veenendaal en Zeist.

 

Pagina 15: De grootste stijging qua financiële positie zijn de twee gemeenten Nieuwegein en Woudenberg.

 

Pagina 18: Slechts 5 gemeenten zoals De Bilt, Nieuwegein, Veenendaal, Woudenberg en Zeist kunnen over 2012-2014 wellicht een sluitende meerjarenbegroting presenteren. Bij de overige 21 (81%) is dit echter niet het geval.

 

Gemeenten worden geconfronteerd met minder bouwgrondbaten, meer uitgaven voor bijstandsuitkeringen en minder bouwleges-inkomsten.

 

Pagina 23: 9 gemeenten w.o. Nieuwegein hebben een relatief hoog financieringssaldo qua grond-exploitatie met vaste geldleningen.

 

Pagina 25: Voor wat betreft de OZB is de landelijke macronorm van toepassing. Hiermee wordt beoogd de opbrengststijging van de OZB te matigen. Indien deze macronorm overschreden kan dit gevolgen voor de hoogte van de Rijksuitkering aan de desbetreffende gemeente.

 

Pagina 26: Voor 2011 was de macronorm vastgesteld op 3,5%.

 

Bij de berekening van de rioolheffing gaat men uit van 130 m3 per meerpersoonshuishouden. Over een éénpersoonshuishouding wordt echter niet gerept !

 

Pagina 27: De totale opbrengst van alle 26 Utrechtse gemeenten wordt voor 2011 begroot op 224,2 miljoen. Dat is ten opzichte van 2010 een stijging van 4,3% en ruimschoots boven de maximum-macronorm ligt van 3,5% (zie pagina 26). De landelijke stijging van OZB bedroeg overigens 3,4%. De grootste stijgers zijn Bunschoten en Woudenberg met 18,3 respectievelijk 14,2 % ! Deze stijgingen zijn geheel in strijd met de waardedaling van de huizenmarkt.

 

De stijging van OZB voor niet-woningen, zoals bedrijfspanden, is in Utrecht en Rhenen het grootst met 19,4 respectievelijk 17,4%.

 

De totale opbrengst van de rioolheffing voor alle 26 Utrechtse gemeenten is voor 2011 begroot op 102,9 miljoen een stijging van 4,3%. Landelijk was deze stijging 3,8%.

 

Pagina 28: De totale opbrengst van de afvalstoffenheffing voor alle Utrechtse gemeenten samen wordt voor 2011 begroot op 115,9 miljoen. Dat is ten opzichte van 2010 een daling van 12,8 miljoen of 10%. De daling is in belangrijke mate toe te schrijven aan de lagere gemeentelijke bijdragen in 2011 aan de AVU (Afvalverwijdering Utrecht). In de nieuw afgesloten contracten tussen gemeenten en AVU is een aanzienlijk lagere prijs voor verwervingskosten van brandbaar afval overeengekomen (50 euro i.pv. 115 euro per ton).

 

Pagina 29: Het gemiddelde OZB-tarief van de Utrechtse gemeenten bij de categorie woningen stijgt ten opzichte van 2010 met 7,3%.

 

De gemiddelde stijging van de tarieven rioolheffing bedraagt 5,8%

 

De gemiddelde daling van de tarieven afvalsoffenheffing bedraagt 13,2%.

 

Pagina 31: De provincie Utrecht gaat al uit van een bevolkingskrimp door te spreken over een gemiddelde huishouding van 3 personen.

 

Hoewel de financiële positie van veel gemeenten onder druk staat, hebben de Utrechtse gemeenten gehoor gegeven aan de oproep om hun tarieven te matigen. Ten opzichte van 2010 is de totale belastingdruk in de provincie voor de eigenaar/gebruiker gedaald met 1% en voor gebruikers zelfs met 7,2%.

 

Pagina 32: Bunschoten heeft net zoals in 2010 de laagste belastingdruk van de Provincie Utrecht.

 

Wijk bij Duurstede is echter de grootste daler van alle Utrechtse gemeenten qua belastindruk met 21,7% welke volledig toe te schrijven is aan de daling van de afvalstoffenheffing.

 

Pagina 36: Qua lokale heffingen onderscheiden zich in positieve zin de gemeenten Nieuwegein, Utrecht en Veenendaal.

 

Pagina 38: Het gemiddeld weerstandsvermogen is per inwoner in de Provincie Utrecht aanzienlijk gedaald.

 

Pagina 40: Geconstateerd wordt dat het soms moeilijk blijkt gekwalificeerd personeel te behouden, dan wel aan te trekken. Ook krijgen overheid en bedrijfsleven de komende jaren in toenemende mate te maken met de uitstroom van werknemers (vergrijzing) Wellicht is een intensievere uitwisseling van overtallige werknemers tussen gemeenten een oplossing.

 

Pagina 41: Met grondexploitaties kan een gemeente bij een oplopende huizenmarkt veel geld verdienen maar bij een neergaande markt ook veel gemeenschapsgeld verliezen.

 

Pagina 53: De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarvoor de gemeente kortlopende middelen mag aantrekken op de geldmarkt. Dit maximum bedraagt 8,5% van het balanstotaal met een minimum van 300.000 euro.

 

Pagina 58: De consequenties van de kredietcrisis zijn:

-          vertragingen in de realisatie bouwprojecten

-          toegenomen risico’s vanwege faillissement van ontwikkelaars, bouwers etc.

Deze negatieve ontwikkelingen leiden tot herwaardering van geactiveerde boekwaarden en het nemen van verliezen op de grondexploitaties.

 

Pagina 60: Steeds grotere verliezen op de grondexploitaties! De grootste toename van de voorzieningen komt voor bij de gemeenten Amersfoort, Nieuwegein, Utrecht en Woerden. Van de 26 gemeenten hebben er 10 géén voorziening getroffen voor dekking van explotatietekorten, hetgeen betekent dat zij geen grondexploitaties kennen of geen verliesgevende exploitaties kennen.

 

Pagina 61: Bij de grootste grondexploitaties (Amersfoort, Houten, Nieuwegein, Utrecht, Veenendaal en Vianen is de relatie tussen risico-inventarisatie en weerstandsvermogen als voldoende beoordeeld.

 

Pagina 62: De winstgevendheid van de grondexploitaties staat sinds 2009 onder druk.

 

Pagina 63: De gevolgen van de economische recessie: Langzamerhand krijgen ook overheden steeds meer te maken met de gevolgen van de kredietcrisis. Door een stagnerende woningmarkt zijn de grondexploitaties onder druk komen te staan en lopen de inkomsten uit leges bouwvergunningen terug. Als gevolg van toename van de werkloosheid is het gemeentelijk aandeel in de bijstandslasten gestegen. Ook stijgen de netto-bijstandslasten als gevolg van het afgesloten bestuursakkoord tussen Kabinet en Vereniging Nederlandse Gemeenten. Gemeenten bekostigen in eerste aanleg zèlf de stijging van de bijstandslasten.

 

Pagina 64: Vanaf 2012 zullen de gemeenten te maken krijgen met de effecten van toenemende bezuinigingen op de rijksbegroting. Dit zal tot uitdrukking komen in een reële vermindering van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds en het overdragen van rijk- en provinciale taken naar gemeenten.

 

Pagina 65: Bij de demografische ontwikkeling moet men naast bevolkingsdaling en migratie ook denken aan vergrijzing en ontgroening (de daling van het aantal jongeren). Deze demografische ontwikkeling verschilt per regio en per provincie. In Krimpgebieden als Parkstad, Eemsdelta en Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen gaat het om relatief grote dalingen van de bevolking die vaak gepaard gaan met afname van gezinsgroottes.

 

Pagina 66: Gemeentes die geconfronteerd worden met een substantiële bevolkingsdaling krijgen van rijkswege een tegemoetkoming, zogeheten transitiekosten.

 

De provincie is een jonge en dynamische provincie met de op één na jongste bevolking van Nederland. Ook is de vergrijzing in Utrecht minder sterk dan in de rest van Nederland. In 2010 was 20,4% van de Utrechtse bevolking 65-plusser, terwijl het landelijk gemiddelde 23,3% was. In de toekomst zal de vergrijzing wel toenemen, maar onder het landelijk gemiddelde blijven.

 

Pagina 67: De provincie Utrecht is overbevolkt en deze overbevolking blijft groeien. Met ruim 1,2 miljoen inwoners is Utrecht één van de meest overbevolkte provincies van Nederland. Ondanks de bevolkingskrimp die gaat optreden, blijft naar verwachting de overbevolking van Utrecht toenemen. Het aantal éénpersoonshuishoudens in Utrecht (38%) ligt boven het gemiddelde van Nederland (35,8%) voor 2010. In de stad Utrecht zèlf is het aantal eenpersoonshuishoudens zelfs meer dan de helft van bevolking, namelijk 53%. De trend van eenpersoonshuishoudens zal in de toekomst doorzetten.

 

Pagina 72: De bewustwording bij raadsleden met betrekking tot hun kennis op het gebied van financiën kan over het algemeen veel beter !

 

Pagina 73: Uitgangspunt blijft dat een gemeente alleen een aanvullende uitkering kan krijgen indien de algemene middelen aanmerkelijk en structureel tekort zullen schieten om in de noodzakelijke behoeften te voorzien, terwijl eigen inkomsten van de gemeenten zich op een redelijk peil bevinden. Een dergelijke gemeente heeft uiteraard wèl een slechte begrotingsdiscipline !

 

Pagina 1.4: De gemeente Nieuwegein heeft in 2011 een behoorlijke weerstandscapaciteit met 41% en een 8e plaats van de 26 gemeenten.

 

Pagina 1.6: De gemeente Nieuwegein staat qua financiën en weerstandsvermogen in de provinciale ranking op een 6e plaats van de 26 gemeenten.

 

Pagina B 2.4: Het OZB-tarief in Nieuwegein is met 11,3% aanzienlijk hoger gestegen dan de van rijkswege vastgestelde maximum macronorm van 3,5% en schiet zichzelf qua overschrijding van de macronorm ‘wellicht financieel in eigen voet’ !

 

Pagina B 2.5: De belastingdruk qua lokale tarieven is in Nieuwegein met 1,7% gedaald .

 

Pagina B 2.6: De belastingdruk qua reiniging- en rioolkosten is in Nieuwegein met 9,0% gedaald.

 

Pagina B 2.8.1: Qua waterschapsheffingen is Nieuwegein met een 15e plaats een redelijke middenmoter.

 

Pagina T 3.2: Qua ontwikkeling van de bevolkingsgroei verwacht men van Nieuwegein tussen 2011 en 2040 een toename van ruim 20% hetgeen vanwege de huidige ontvolking en vergrijzing m.i. niet erg realistisch is.

 

Pagina T 3.3: Qua reserve voorziening grondexploitatie is Nieuwegein de enige van 26 gemeentes met een negatief saldo grondexploitatie.

 

Pagina T 3.4.1: De Algemene Reserve is per inwoner in Nieuwegein fors teruggelopen met 75% tussen 2010 en 2011.

 

Pagina T 3.4.3: De reservering voor voorzieningen per bewoner is in Nieuwegein tussen 2010 en 2011 met circa 25% afgenomen.

 

Pagina 74 (Elseviers Weekblad d.d. 2-7-2011) vielen mij de volgende zaken, te weten over de Vinex-gemeente Nieuwegein de volgende zaken op:

 

Qua aantrekkelijke buurten scoort zij zeer matig !

Qua natuur, rust en ruimte scoort zij zeer matig !

Qua overlast scoort zij zeer matig !

Qua criminaliteit scoort zij zeer matig !

Qua saamhorigheid scoort zij zeer matig !

 

Nieuwegein komt in deze gemeentevergelijker landelijk op plaats 253 van 418 gemeenten .

 

 

Laatst aangepast (dinsdag 15 november 2011 12:46)

 

OP EN AANMERKINGEN OVER 41 RAADSVOORSTELLEN NIEUWEGEIN (2)

1.1           VOORSTEL:Afbouwen financiële ondersteuning Sportraad/Sport Service Punt.Het gaat hier om een relatief gering belang. Sport is zeer belangrijk voor een gezonde en vitale bevolking, zonder handicaps en chronische ziekten. 50% van de bevolking heeft reeds een of andere chronische ziekte!Sportbeoefening is daarom dan ook terecht een belangrijk speerpunt van ‘Den Haag’. Besluit: TEGEN

 

1.2           VOORSTEL:Invoeren één facilitair bedrijf voor SWN, AMW/Jeugd (gezondheidszorg)zorg, Bibliotheek en De Kom. Het scheelt overhead en dubbele subsidiëring als verschillende, feitelijk naast elkaar werkende organisaties, met elkaar gaan samenwerken of in elkaar opgaan in één organisatie. Besluit: VOOR

 

1.3           VOORSTEL:Samenvoeging functies van SWN/Vitras/(gezondheidszorg) e.d. in één lokale organisatie Zorg/Welzijn. Mits een en ander goed wordt onderzocht op zijn voor- of tegen is samenvoeging wellicht wenselijk. Zie ook voorstel 1.2 Besluit: VOOR

 

1.4           VOORSTEL: Korten zelforganisatie. Specifiek doelgroepenbeleid is vanwege een behoorlijke integratie van allochtonen ongewenst. Besluit: VOOR

 

1.5           VOORSTEL:Verhoging percentage zaalbezetting De Kom. Meer bezoek aan populaire voorstellingen. Minder programmering van ‘gewaagde/spannender’ voorstellingen. Besluit: VOOR

 

1.6           VOORSTEL:Kostendekkend maken van kunsteducatie volwassenen. Onderbouwing maatregel lijkt oneigenlijk vanwege het argument van inkomensafhankelijkheid onder het mom van ‘hoogste inkomens, zwaarste lasten’. Nieuwegein kan immers niet opdraaien voor nòg meer uitkeringsgerechtigden en dient Nieuwegein aantrekkelijk te houden, ook voor hogere inkomens. Besluit: TEGEN

 

1.7           VOORSTEL:Bezuiniging op subsidie van de Bibliotheek. Het is zeer belangrijk voor eenoudergezinnen, en anderstaligen dat deze niet verder achterop raken, hetgeen nu al het geval is volgens het SCP. Besluit: TEGEN

 

1.8           VOORSTEL: Privatiseren kunstuitleen. Elders bestaan reeds kunstuitleenorganisaties zonder subsidie omdat serieuze kunst  zichzelf moet kunnen bedruipen. Besluit: VOOR

 

1.9           VOORSTEL: Intensievere samenwerking tussen musea en oudheidkamer. Voordeel van samenwerking is gering met 15.000 euro. Voortzetting is van groot belang vanwege recreatie, toerisme en uitstraling. Besluit: TEGEN

 

1.10     VOORSTEL: Meer vraaggerichte in plaats van aanbodgerichte podiumactiviteiten is een verantwoorde bezuiniging. Besluit: VOOR

 

1.11     VOORSTEL:Stopzetten Tussenthuis en inbedding CJP in CJG. Vooralsnog geen maatschappelijke nadelige effecten. Besluit: VOOR

 

1.12     VOORSTEL:Bezuiniging Gemeentepagina is verantwoord omdat er voldoende informatie mogelijk blijft vanwege toenemend websitegebruik. Besluit: VOOR

 

1.13     VOORSTEL: Sluiting informatiecentrum Binnenstad. Vanwege projektbeëindiging vervalt noodzaak communicatie. Besluit: VOOR

 

1.14     VOORSTEL: Verminderen formatie ‘wijkgericht werken’. Net zoals in andere gemeenten is er sprake van toenemende woonoverlast en jeugdoverlast. Het is daarom van groot belang dat dit soort toezicht blijft bestaan. Besluit: TEGEN

 

1.15     VOORSTEL:Bouwleges verhogen door herijking kosten. Bouwleges zijn al omstreden elders in het land. Bouw-economie zit al op slot! Dus verhoging is onwenselijk. Besluit: TEGEN

 

1.16     VOORSTEL: Inkrimping en herschikking juridische ondersteuning. Informele juridische communicatie is beter en goedkoper dan kostbare, tijdrovende procedures tussen overheid en burger zo vindt o.a. ook de Nationale Ombudsman. Besluit: VOOR

 

1.17     VOORSTEL: Selectievere inzet op ruimtelijke initiatieven. Gaat pas in per 2013. Dus onderzoek zal nog een en ander moeten gaan uitwijzen. Dit voorstel lijkt dan ook voorbarig. Besluit: TEGEN

 

1.18     VOORSTEL: Besparing re-integratiebudget. Onder voorwaarde dat er scherpe restricties blijven t.a.v. nieuwe kansloze asielzoekers en het dus geen ‘dweilen met de kraan open’ wordt dient er niet bezuinigd te worden op integratie waardoor men structureel afhankelijk blijft van uitkeringen en gemeenschapsgeld. Integratie-weigeraars dienen gekort te worden op hun uitkering. Besluit: TEGEN

 

1.19     VOORSTEL:Uitbreiding sociale recherche. Er is zowel lokaal als landelijk(inmiddels 120 miljoen!)sprake van een forse toename van uitkeringsfraude. Deze uitbreiding is dus zeer gewenst, Terugvordering is in de praktijk echter nog een hele klus vanwege beperkt beslagrecht. Besluit: VOOR

 

1.20     VOORSTEL: Afvoer en verwerking groenafval wijzigen van afval in opwekking duurzame energie. Voorstel is heel positief doch wat voorbarig omdat dit nog volop in onderzoek is zowel technisch, juridisch als subsidiair (Provincie) als qua regionale samenwerking. Besluit: BESLUITVORMING OPSCHORTEN

 

1.21     VOORSTEL: Arbeidsintensieve bomen verwijderen uit wegverhardingen omdat gemeente aansprakelijk gesteld kan worden voor letsel door slecht onderhoud aan wegen vanwege uitgroei wortelstelsel. Besluit: VOOR

 

1.22     VOORSTEL: Gedifferentieerde beeldkwaliteit groenvoorzieningen toepassen. In hoeverre is er sprake van tijdige offertevergelijking bij uitbesteding? De planning was immers 5 oktober jl. Vrees voor een hoger prijspeil lijkt niet realistisch vanwege de recessie. Ook zou men langdurig werklozen hiermee aan het werk kunnen zetten of onderzoek kunnen doen naar de behoefte aan privatisering van groenvoorzieningen. Besluit: BESLUITVORMING OPSCHORTEN !

 

1.23     VOORSTEL: Sponsoring bloembakken. Net zoals ‘adopties’ van rotondes zou je ook, mits dit niet de verkeersveiligheid in gevaar brengt, bloembakken kunnen laten adopteren/privatiseren voor reklame-uitingen door lokale ondernemers. Bij verwijdering van bloembakken ontstaat m.i. ongewenste versobering. Besluit: TEGEN

 

1.24     VOORSTEL: Sponsoring Speelvoorzieningen. Lokale woningcorporaties werken reeds met leefbaarheidsbudgetten. Ter voorkoming van dubbele subsidiëring is nauwere samenwerking gewenst. Ook meer betrokkenheid van partijen is belangrijk. Besluit: VOOR

 

1.25     VOORSTEL: Energiebesparing openbare verlichting via LED-verlichting is op zich goed mits dit niet ten koste gaat van veiligheid. Besluit: VOOR

 

1.26     VOORSTEL: Versobering onderhoud van verkeers- en straatnaamborden. Versobering mag niet ten kosten gaan van bewegwijzering, verkeersveiligheid en uitstraling. Besluit: TEGEN

 

1.27     VOORSTEL: Minder baggeren betekent ook minder verstoring van water en oever, dus een betere ecologische kwaliteit. Besluit: VOOR

 

1.28     VOORSTEL: Adoptie van rotondes door sponsors lijkt een goed idee, mits de verkeersveiligheid niet in gevaar komt door overdadige reklame-uitingen. Voorstel: VOOR

 

1.29     VOORSTEL: Reklame-uitingen langs wegen. Hiervoor geldt hetzelfde als voor 1.28 en 1.23. Reklame-uitingen mogen niet dusdanig shockerend zijn dat deze de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Het spreekt dat de bewuste bedrijven ook, in hun eigen belang, zorgen voor een behoorlijk onderhoud. Besluit: VOOR

 

1.30     VOORSTEL: Tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering. Het spreekt voor zich dat het tijdelijk onttrekken van verkeer aan de openbare weg dit verkeersregelkosten veroorzaakt. Een dergelijke objectvergunning kost tijd en controle. Besluit: VOOR

 

1.31     VOORSTEL: Aanbestedingsvoorstel inzake beheer van openbare ruimtes. Momenteel wordt 95% hiervan uitbesteed. Op zich is het een goede zaak om mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding te geven mits dit niet te veel op oneerlijke concurrentie voor het bedrijfsleven uitdraait tijdens de huidige recessie en er uiteindelijk géén kwaliteitsverlies ontstaat. Besluit: VOOR

 

1.32     VOORSTEL: Aanpak hondepoepproblematiek door hondeneigenaar zèlf. Handhaving en controle kost m.i. meer dan de voorgestelde bezuiniging van 45.000 euro. Dus gewoon doorgaan met de hondepoepzuiger. Bovendien zijn honden van groot belang vanwege inbraakpreventie en tegen sociale vereenzaming bij ouderen. Nieuwegein scoort tot op heden, vergeleken met buurgemeente Utrecht, goed met een 18% daling van het aantal woninginbraken. Besluit: TEGEN

 

1.33     VOORSTEL: Kosten afvoer inboedel bij huisuitzettingen niet meer voor rekening van Nieuwegein. Kosten huisuitzetting is ondernemersrisico van verhuurder. Helaas is er in Nederland jaarlijks voor 20 miljard aan oninbare incasso’s hetgeen meestal de consequentie is van een tè liberaal immigratiebeleid van de afgelopen 30 jaar. Voorstel: VOOR

 

2.1           VOORSTEL: Normering minimabeleid verlagen en versobering regeling chronisch zieken en gehandicapten. 50% van de Nederlandse bevolking heeft inmiddels een chronische ziekte of handicap. Deze groep moet worden ontzien. Wel moet van overheidswege veel meer gekeken worden naar de oorzaken en meer gedaan worden aan preventie, dat wil zeggen voorlichting over een gezonder leven, meer en betere sportvoorzieningen e.d. Besluit: TEGEN

 

2.2           VOORSTEL: Afschaffing Sportwaarderingsprijs en Nieuwegein Awards. Dit is zeer ontmoedigend voor een goede sportbeleving en uiteindelijk betere vitaliteit van de Nieuwegeiner. Lokale sporthelden dient men serieus, dus ook goed in de bloemetjes te zetten en respektvol te huldigen. Besluit: TEGEN

 

2.3           VOORSTEL: Vermindering budget evenementensubsidie. Evenementen zijn zeer belangrijk voor regionale- en landelijke bekendheid en beeldvorming. Bovendien stimuleert dit het toerisme, rekreatie en de lokale economie. Besluit: TEGEN

 

2.4           VOORSTEL: Samenvoeging van SWN/Vitra in lokale Zorg/Welzijn is goed vanwege een betee afstemming aanbod, meer maatwerk. Gemeentelijke sturing wordt makkelijker. Dubbele subsidiëring wordt hiermee wellicht voorkomen. Kosten sociaal plan vanwege personele consequenties ontbreekt. Besluit: VOOR

 

2.5           VOORSTEL: Verminderen budget “wijkgericht werken”. Vanwege toenemende spanningen in wijken en tussen buren vanwege de recessie is het onverstandig de samenwerking tussen bewoners en overheid te frustreren. Besluit: TEGEN

 

2.6           VOORSTEL: Keuring door onafhankelijke arts voor een betere beoordeling noodzaak leerlingenvervoer. De jaarlijkse kosten zijn voor Nieuwegein begroot op maar liefst 730.000 euro gemeenschapsgeld. Het is daarom verstandig dat een onafhankelijk arts een en ander selecteert op kostbaar vervoer onder begeleiding of voordelig vervoer via het openbaar vervoer. Besluit: VOOR

 

2.7           VOORSTEL: Gedifferentieerde beeldkwaliteit groen en straatreiniging toepassen. Onduidelijk voorstel, dus GEEN MENING

 

2.8           VOORSTEL: Kostendekkende sponsoring dierenweides. Exploitatie via sluiting van één of meerdere dierenweides ten behoeve van nieuwe woningbouwlocaties is een ongewenste ontwikkeling. Nederland is reeds het meest dichtbevolkte landje van Europa met alle bekende problemen van dien. Er is al genoeg groen verloren gegaan aan asfalt en beton dus niemand zit te wachten op een verder volbouwen van de overvolle Randstad ten koste van dierenweides. In iedere wijk van Nieuwegein zou er overigens minimaal één kinderboerderij met dieren moeten komen. Besluit TEGEN

 

   

Laatst aangepast (maandag 05 december 2011 23:53)

 

OP EN AANMERKINGEN OVER DE BEGROTING 2012 NIEUWEGEIN (1)

  

 

 

Pagina 3: Dankzij de maatregelen uit de strategische heroriëntatie is het volgens het College mogelijk om in 2015 een structureel sluitende begroting te presenteren, waarbij er ruimte is voor het opvangen van de risico’s als gevolg van het rijksbeleid en ook van andere ontwikkelingen die in de komende jaren op de gemeente afkomen. Vooralsnog lijkt me dit erg optimistisch vanwege de EURO-perikelen en Griekenland.

 

Pagina 5: De gemeenteraad verwacht dat de begroting 2012 sluit met een voordelig resultaat van bijna 1,3 miljoen euro wat rechtstreeks toegevoegd wordt aan de algemene reserve van de buffer economische crisis.

 

Pagina 6: Krimp van de begroting van 179,1 naar 157,6 miljoen. Waarom wordt niet verklaard. Nauwelijks toename Algemene uitkering van de Rijksoverheid van 53,6 naar 54,3 miljoen (34%) Inwonertal is stabiel. Het aantal bijstandsgerechtigden is toegenomen van 870 naar 1057 (+21,5%). Het aantal ambtenaren is teruggelopen van 514 naar 501 (-2,5%)

 

Pagina 9: De vermindering van beschikbare professionals (vergrijzing) en financiële middelen noodzaakt tot modernisering van de sociale infrastructuur binnen het ambtelijk apparaat.

 

Pagina 10: Het gemeentebestuur is van mening dat er ook beleid moet komen t.a.v. ‘slijtage’ van de oude wijken, die enkele decennia geleden (70-er jaren) als gevolg van de groeikerntaak in hoog tempo tot stand zijn gekomen.

Vanwege een goede lokale economie zou het aantal (WW, WWB) relatief gering zijn.

 

Pagina 11: Het College streeft ernaar dat Nieuwegein in 2040 een klimaatneutrale stad is. Zo is er geïnvesteerd in het opstarten van een windpark, welk middel echter nogal ter discussie staat.

 

Pagina 13: Het College voorziet een tè geringe toename van de Rijksuitkering voor 2012 vanwege prijscompensaties.

Het College wil de OZB-opbrengst voor 2012 en 2013 gelijk houden wat m.i. in strijd lijkt met de dalende huizenmarkt.

Het Kabinet wil ombuigingsmaatregelen en decentralisatie van taken. De gevolgen voor Nieuwegein zijn nog niet duidelijk.

 

Pagina 14: Er kan alsnog 1,3 miljoen bijgestort worden in de buffer Begroting 2012.

Aanvankelijk werd een daling verwacht van de Algemene uitkering doch deze was uiteindelijk toch licht positief.

 

Pagina 22: De gemeente Nieuwegein blijft betrokken bij internationale samenwerking met de partnersteden Rundu en Pulawy in Polen waarbij wij ons afvragen in hoeverre andere gemeentes of provincie óók betrokken zijn bij deze samenwerking waardoor ongewenste dubbele subsidiëring ontstaat. Polen is overigens de enige opmerkelijke economische groeier in de EU. Dan is er o.i. ook geen echte noodzaak voor voortzetting van een stedenband met Poolse steden.

 

Pagina 26: Het aantal woninginbraken in Nieuwegein is in 2011 verminderd t.o.v. 2006 met 18%. Dit is zeer opmerkelijk omdat de buurgemeente Utrecht juist een voortdurende stijging ter zake aangeeft ! Hoeveel % van de woningen in Nieuwegein heeft inmiddels een beveiligingscertificaat als probaat middel tegen inbraken ? Wellicht komt een en ander omdat Nieuwegein een andere bevolkingssamenstelling heeft.

 

Pagina 33: 5% van de jeugdigen zou met een situatie van opvoednood of –crisis te maken hebben. Hoe is de verhouding in deze met buurgemeente Utrecht ?

 

Pagina 34: Het aantal voortijdig schoolverlaters daalt gestaag. Van 165 in 2010, naar circa 150 in 2011. Een goede ontwikkeling als de prognose uitkomt !

 

Pagina 35: Nieuwegein wil meer jongeren betrekken bij de lokale politiek op de onderdelen participatie en communicatie. Dat is een goed streven. Meer talent & kwaliteit in de politiek betekent tevens uiteindelijk meer bestuurlijke kwaliteit !

 

Pagina 39: Het project Wisselgeld vanwege de Roma-gezinnen blijft een voortdurende en helaas structurele zorg. Ook wordt er een toename verwacht van 20 naar 30 gezinnen. Er is geen verbetering zichtbaar. Het aantal westerse- en niet-westerse allochtonen in Nieuwegein is aanzienlijk met 21,9%. Kennelijk is dit een gevolg van de toenemende woningschaarste in buurgemeente Utrecht en het kennelijk (vooralsnog) betere leefklimaat in Nieuwegein. Het landelijk percentage westerse- en niet westerse allochtonen bedraagt overigens 22%. In Utrecht is dit overigens 33%.

 

Pagina 40: Het percentage succesvolle aanvragen schuldhulpverlening lijkt stabiel. Is er in Nieuwegein sprake van een te lange wachttijd en zo ja in hoeverre is er sprake van extra schade door beslagkosten van deurwaarders e.d.?

 

Pagina 41: Het aantal deelnemers van gesubsidieerde culturele activiteiten is in 2011 sterk gedaald en zou in 2012 vervolgens weer met 20% toenemen. Reden hiervan ontbreekt !

 

Pagina 45: Er wordt gesproken over leegstand. In hoeverre is deze lager of hoger dan het landelijk gemiddelde? Wordt m.i. niet vermeld !

 

Pagina 47: Nieuwegein ontbeert een VVV-achtig informatiepunt terwijl toerisme, ook in Nieuwegein, een niet-onbelangrijke inkomstenbron voor de gemeente is.

 

Pagina 49: Het streven is om voor 2018  circa 1600 extra woningen binnenstedelijk te realiseren, terwijl er thans stabilisatie is van de bevolkingsgroei. Is er reeds nagedacht over risico’s en de nadelen van binnenstedelijke groei zoals dichtere bebouwing, meer geluidsoverlast en verkeerscongestie ?

 

Pagina 50: In hoeverre is er thans sprake van transformatie van (leegstaande) kantoren naar woningen in Nieuwegein mede vanwege de bijzondere aandacht voor huisvesting van kwetsbare groepen, zoals ouderen, mensen met een lager inkomen en starters ?

 

Pagina 58: Het tarief tussen alleenstaanden en gezinnen is vrijwel hetzelfde. Waarom wordt niet uitgegaan van het standpunt ‘de vervuiler betaalt’ dus rekening gehouden met gezinsgrootte zoals bekend bij het bevolkingsregister ?

 

Pagina 60: Ondernemers zijn verplicht om duurzaamheidsmaatregelen, die zij mogelijk binnen 5 jaar kunnen terugverdienen, daadwerkelijk te treffen. Wat gebeurt als ondernemers zich niet houden aan deze opgedrongen verplichting ?

 

Pagina 65: In 2010 is het aantal meldingen van burgers over gedrag (illegaal storten en fout parkeren) van andere burgers toegenomen. In hoeverre geschieden deze meldingen anoniem ?

 

Pagina 66: Het is mogelijk voor burgers om bepaalde stukjes groen in zelfbeheer te nemen of te kopen. Op zich een goed idee doch tarieven of prijzen ontbreken echter.

 

Pagina 72: Er worden in 2012 nogal wat appartementen en kavels opgeleverd. Hoe gaat het met de belangstelling van kopers ?

 

Pagina 78: Hoewel het aantal bijstandsgerechtigden, ook voor Nieuwegein, toeneemt, wordt de Algemene uitkering van het Rijk minder en leidt dit tot een daling van de uitkeringsbasis aan de gemeente Nieuwegein. Zijn er nog compensaties mogelijk zoals woonkostentoeslag, bijzondere bijstand of langdurigheidstoeslag ?

 

Pagina 89: Met ingang van 2011 is de hondenbelasting afgeschaft. Dit is een goede maatregel vanwege preventie tegen woninginbraak en middel tegen vereenzaming bij ouderen en alleenstaanden !

 

Pagina 90: Het tarief van de afvalstoffenheffing is met 5% gedaald. In de buurgemeente Utrecht zijn de kosten van ophalen en verwerking in 2011 met 50% afgenomen. Waarom zijn deze kosten in Nieuwegein niet gedaald ?

 

Pagina 92: Kwijtschelding van lokale belasting is mogelijk voor minima. Het aantal kwijtscheldingen neemt vanwege de recessie dan ook toe. In totaal wordt er in 2012 wellicht voor 424.000 euro kwijtgescholden aan 1500 gezinnen !

 

Pagina 94: Algemene Reserve is voor 2012 relatief hoog met 18,6 miljoen.

 

Pagina 95: In 2011 is er 8,6 miljoen uitgegeven aan wegenonderhoud. Voor 2012 is dit begroot op 12,3 miljoen. Is een en ander een gevolg van klimaatverandering ?

Het tarief van niet-woningen, zoals garages, ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Wanneer gaat het College hier eens naar kijken ?

 

Pagina 96: Reserve grondbedrijf geeft een negatief saldo aan van bijna 2,3 miljoen. Mede vanwege de huizenmarktontwikkeling is het zaak om dit te corrigeren.

 

Pagina 99: De weerstandscapaciteit dient landelijk tussen de 1,0 en 1,4 te zitten. Voor Nieuwegein geldt een weerstandscapaciteit van 1,78, dus zeer goed !

 

Pagina 101: Er is sprake van teruglopende inkomsten uit beleggingen terwijl de rentelasten van aangetrokken leningen is gestegen. Derhalve is er sprake van een steeds grotere negatieve cashflow vanwege investeringen in stadshuis, theater en parkeren. Hoewel de maximale renterisico-norm circa 41 miljoen is, blijft Nieuwegein op 20 miljoen staan. Deze negatieve cashflow zal naar verwachting echter 15 jaar aanhouden.

 

Pagina 102: Het saldo van beleggingen bedroeg 9,2 miljoen waarvan 8,5 belegd is bij de overheid, dus 7 ton is kennelijk minder goed gedekt ?

 

Pagina 105: Sinds eind 2011 participeert Nieuwegein in het samenwerkingsverband ‘regionale arbeidsmarkt Utrecht’ waardoor uitwisseling van overtollig personeel tussen gemeenten mogelijk is, hetgeen zeer kostenbesparend kan uitwerken en wellicht ook dure externen kan uitsparen.

 

Pagina 107: Nieuwegein heeft een verzuimpercentage van ambtenaren wat schommelt rond de 5% wat net onder landelijk gemiddelde zit.

 

Pagina 115: Afvalverwijdering Utrecht (AVU) heeft géén reserves of voorzieningen wat risico’s heeft voor Nieuwegein als deelnemer. Concrete cijfers of ervaringen zijn niet aangegeven.

 

Pagina 117: Het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Gezondheidszorg (GGD) heeft geen algemene reserve. De deelnemende gemeenten, zoals Nieuwegein zijn echter financieel aansprakelijk. Concrete cijfers of ervaringen zijn niet aangegeven.

 

Pagina 122: De komende 10 jaar is de bouw van 1700 woningen gepland. Hoeveel sociale woningbouw hieronder valt, wordt niet aangegeven.

 

Pagina 124: De algemene reserve van het grondbedrijf is per 1 januari 2011 circa 1,8 miljoen negatief.

 

 

Laatst aangepast (maandag 05 december 2011 23:51)

 
Meer artikelen...