persberichten

Op en aanmerkingen over de 'veiligheid' in Utrecht in 2011


 

Pagina 3 en 4: In 2011 is het aantal winkeldiefstallen in 2011 met 26% gestegen. Wellicht een gevolg van de recessie die de koopkracht steeds meer gaat aantasten. Met name in de wijken Binnenstad +2%, Leidsche Rijn +2%, Vleuten De Meern +3%, Overvecht +6% en Zuidwest geven een stijging van de criminaliteit te zien.
 
Pagina 4: Sinds 2008 is er sprake van een jaarlijkse stijgende trend in het aantal woninginbraken. In de periode 2008-2010 is dit toegenomen van 2225 in 2007 tot 2728 in 2010 dus 22,6%. Om deze trend te doorbreken zou in 2011 de inzet geïntensiveerd zijn. Zo zijn er inbraakwerende maatregelen getroffen in en rondom complexen van woningcorporaties op hotspotlocaties, hebben er bewonersavonden over veilig wonen plaatsgevonden en zijn slachtoffers van woninginbraak huis-aan-huis bezocht door medewerkers van de afdeling Toezicht en Handhaving. Tot op heden heeft dit kennelijk niets uitgehaald want de toename zet zich niet alleen door in heel 2011 maar ook in het 1e kwartaal 2012 !
 
Pagina 5: In 2011 hebben zich steeds meer winkeliers aangesloten bij de SODA-regeling, waar zij een claim kunnen neerleggen voor schadevergoeding door de winkeldief. Of er wat te halen is bij winkeldieven is natuurlijk zeer de vraag....
 
Het aandeel bewoners dat zegt vaak last te hebben van jongeren is met 18,7% hoog gebleven waarmee de doelstelling van 14% geenszins gehaald is !
 
In 2011 zijn in de stad Utrecht maar liefst 5039 verdachten voorgedragen aan het Openbaar Ministerie. Dat is een toename van 15,7% ten opzichte van 2010.
 
In 2011 is voor 111.274 euro bij criminelen geclaimd door het Openbaar Ministerie. Er wordt echter niet bij vermeld hoeveel er daadwerkelijk is geïncasseerd !
 
Pagina 12: Met betrekking tot criminaliteit en veiligheidsgevoel scoort de stad nog steeds erg hoog in vergelijking met zowel de regio als andere steden.
 
Pagina 13: Utrecht is een jonge stad; bijna 20% is jonger dan 18 jaar, bijna 40% is jonger dan 26 jaar. Een zeer groot deel hiervan heeft allochtone ouders.
 
Utrecht heeft met 36 relatief veel problematische jeugdgroepen, waarvan 10 crimineel, 9 overlastgevend en 17 hinderlijk.
 
In 2011 was 43,8% van de aangehouden verdachten in de stad jonger dan 25 jaar.
 
Pagina 15: Utrecht scoort, vooral afgezet tegen het totale aantal inwoners, qua autokraken nog altijd hoog. De centrale ligging van de stad speelt hierin een rol, met voorzieningewn zoals de Jaarbeurs en vergadercentra, die veel bezoekers trekken.
 
Pagina 19: Ondanks alle maatregelen die de afgelopen jaren zijn getroffen om de veiligheid en de overlast in de Breedstraatbuurt en omgeving te verbeteren, blijkt in 2011 de harddrugsoverlast sterk te zijn toegenomen.
 
Het moge duidelijk zijn dat de softe aanpak van de omstreden PVDA-burgemeester Wolfsen totaal niet heeft gewerkt in 2011 !

 

Mijn op- en aanmerking​en over de jaarverant​woording 2011 van de gemeente Bunschoten

                                                                     

DE 188 pagina's heb ik dan doorgeworsteld doch ik vind het ambtelijk een goed en informatief stuk voor een relatief kleine gemeente en een goed voorbeeld voor veel andere gemeentes hoe het dus beter kan!  Met name het feit dat Bunschoten qua lage woonlasten landelijk nagenoeg nr. 1 staat !
 
Paginagewijs zal ik trachten een en ander op te merken:
 
Pagina 6: In tegenstelling tot de meeste andere (speculerende) gemeenten heeft Bunschoten, ondanks de inzakkende huizenmarkt, wèl een winst kunnen realiseren van 1,2 miljoen bij haar gronduitgiftes. De uitspraak dat 'resultaten uit het verleden geen garanties bieden voor de toekomst' blijft echter van toepassing !
 
Pagina 10: De jaarrekening van de gemeente Bunschoten 2011 sluit ná beschikking over de reserves dan ook met een voordelig saldo van 2.585.000 euro.
 
Pagina 14: Desondanks blijft volgens de bron: "waarstaat je gemeente.nl" het oordeel van de burger over invloed als kiezer, ook in Bunschoten, staan op een magere 5,8.
 
Pagina 15: Opvallend is de sterke stijging van het aantal Reisdocumenten over 2010 (4233) naar 5588 in 2011. Dit is 32% meer. Dit is verklaarbaar omdat over een korte periode in 2011 over de identiteitskaart géén leges mochten worden geheven.
 
Begin 2011 ging men er nog vanuit dat de rijbewijsleges in 2011 verlaagd zouden worden naar 36 euro. Dit is een jaar uitgesteld en het zal nu in 2012 ingaan. Enige verdere uitleg hierover ontbreekt echter.
 
Pagina 16. Het percentage brieven van burgers aan de gemeente Bunschoten dat is afgehandeld binnen de afgesproken servicenorm is teruggelopen van 98 naar 73%. Enige toelichting ontbreekt echter !
 
Pagina 19: Bunschoten heeft zich in het najaar 2011 aangesloten bij het project Burgernet en is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie. Zodra er een melding komt van een inbraak, een gewelddadige overval, een vermist kind, worden aangesloten burgers door middel van een sms op de hoogte gesteld. Burgers worden zo actief betrokken bij de opsporing, wat als bijkomend voordeel ook nog heeft dat de opsporingskans aanzienlijk wordt verhoogd. Inmiddels hebben zich bijna 1100 inwoners van Bunschoten aangemeld. Dit is ruim 5% van de totaal bevolking. Of dit landelijk relatief veel of weinig is wordt echter niet vermeld.
 
Pagina 20: Het aantal meldingen van jongerenoverlast in het uitgaansgebied van Spakenburg is nagenoeg 100% hoger dan de streefwaarde in 2011. Wat de plannen hieromtrent zijn van Bunschoten wordt echter niet vermeld !
 
Pagina 29: Het leerlingenvervoer is in 2010 aanbesteed of geprivatiseerd. Ten opzichte van de begroting 2010 is voor de begroting 2011 nu een voordelig resultaat gerealiseerd van 70.000 euro. In totaal werden er zo'n 140 leerlingen dagelijks vervoerd. Vergelijkbare cijfers van andere gemeenten in den lande ontbreken echter....
 
Pagina 30: Het aantal contacten met leerplichtige leerlingen dat ongeoorloofd verzuimd, is in toegenomen van 80 naar 128 dus 60% meer dan het aanvankelijk beoogde aantal. Landelijke vergelijkingscijfers ontbreken echter.
 
Pagina 35: Over de aanleg van fietspaden door de Eempolder w.o. de polder 'de bekaaide maat' is met één van de grondeigenaren overeenstemming bereikt. Hoe het met de overige eigenaren is gesteld wordt echter niet vermeld....
 
Pagina 36: Het % inwoners dat lid is van de bibliotheek is 20,7 ofwel 10% lager dan de streefwaarde. Wellicht is dit een gevolg van internet? In hoeverre dit % afwijkt van het landelijk gebruik van de bibliotheek wordt echter niet vermeld....
 
De tevredenheid van de burger over de welzijnsvoorzieningen is met 5,7 aanzienlijk lager dan het streefcijfer van 6,2. Wat is hierover de mening van het college?
 
Pagina 37: De kosten voor 'cultuur, recreatie en groen' zijn voor de inwoners van Bunschoten maar liefst 40,9% hoger uitgevallen dan aanvankelijk was geraamd met 217,26 euro per inwoners. Gaarne hierop de reactie van de verantwoordelijk wethouder !
 
Pagina 40: Duidelijk is dat de rijksbijdrage voor de wet Sociale werkvoorziening (WSW) de komende jaren flink gaat dalen. Daardoor zal het tekort, ook in Bunschoten, de komende jaren gaan oplopen. Tot nog toe kon dit tekort worden aangevuld vanuit de exploitatie van Amfors. Het eigen vermogen van Amfors zal in 2012 onder het vereiste minimum van 4,5 miljoen gaan uitkomen. Conform de gemeenschappelijke Regeling RWA zullen dan ook de 6 samenwerkende gemeenten, w.o. Bunschoten 50% moeten gaan bijdragen. Indien het vermogen alsnog onder de 2,5 miljoen daalt zijn deze 6 gemeenten w.o. Bunschoten uiteindelijk voor de volle 100% aansprakelijk. Naar verwachting zou er een tussenrapportage over dit probleem in het voorjaar van 2012 gereed zijn. Hoever het daarmee NU staat wordt echter niet vermeld......
 
Pagina 41: Het aantal niet-uitkeringsgerechtigden in Bunschoten aan wie bijzondere bijstand is verleend is in 2011 is met maar liefst 127% toegenomen van 60 naar 136, de instroom schuldhulpverlening heeft in 2011 de aanvankelijke streefwaarde met 85% overschreden. Vergelijkende landelijke cijfers ontbreken echter !
 
Pagina 42: Het aantal jongeren in Bunschoten wat geholpen moet worden om hun problemen op te lossen in inmiddels meer dan 4x zo hoog uitgevallen dan de streefwaarde en het aantal ouders die hierover informatie en advies hebben gevraagd is meer dan verdubbeld. Het aantal ouders en jeugdigen wat in Bunschoten is doorverwezen naar de geïndiceerde hulpverlening is met maar liefst 75% toegenomen.
 
Pagina 43: Het aantal peuters dat staat ingeschreven op de peuterspeelzalen en deelneemt aan het VVE-programma is in Bunschoten teruggelopen van 336 naar 240 hetgeen wellicht een direct gevolg is van ontvolking en minder geboortes.
 
Pagina 44: Het is daarentegen positief dat het aantal jeugdleden van sportverenigingen van 0 tot 18 jaar 11% of 2606 hoger is dan het streefaantal van 2350.
 
Pagina 45: Het aantal geregistreerde (betaalde) mantelzorgers is in Bunschoten in 2011 met 80% toegenomen van 85 naar 142. Wellicht zijn deze PGB-inkomsten een rechtstreeks gevolg van de heersende recessie waardoor meer burgers van Bunschoten gaan 'bijklussen'.
 
Het beroep op voorzieningen aan mensen met een beperking is in Bunschoten in 2011 toegenomen met 23,9% tot 1267 dus een forse overschrijding van het aanvankelijke streefgetal van 1023
 
Het rapportcijfer qua tevredenheid van 'hulpen in het huishouden' is in Bunschoten daarentegen ondertussen teruggelopen van 7,7 naar 6,6
 
Het aantal meldingen van huiselijk geweld uit Bunschoten heeft de streefwaarde van 21 met 50 dus fors overschreden!
 
Pagina 47: Regionaal onderzoek laat zien dat 17% van alle 5-14 jarigen in Bunschoten met overgewicht kampt, tegenover een percentage van 13% voor de regio Utrecht Wellicht zou het College meer moeten gaan doen aan voorlichting aan ouders.
 
Pagina 58: Het aantal nieuw te bouwen woningen (90) is, wellicht vanwege de inzakkende huizenmarkt,  in 2011 aanzienlijk teruggelopen met 26,8% naar 71.
 
Pagina 67: De omvang van de gemeentereserves per inwoner is in 2011 met 822 aanzienlijk hoger uitgevallen dan het aanvankelijke streefbedrag van 359 euro per inwoner.
 
Pagina 73: Voor de begroting 2011 van Bunschoten is net als in voorgaande jaren het repressieve (de lichtste vorm!) van toepassing. In de 'ranking' van de financiële gezondheid van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht is Bunschoten dan ook gestegen van de 14e in 2010 naar de 10e plaats in 2011. Daarentegen is de weerstandscapaciteit van het vermogen slecht, namelijk de 24e plaats van de 26 gemeenten. De oorzaak is gelegen in het, nog altijd, geringe omvang van de reserves.
 
Pagina 75: Dubieuze debiteuren. Hiervoor is een voorziening getroffen van 412.000 euro. In hoeverre er sprake was van steunfraude wordt echter niet vermeld.....Van de openstaande vorderingen is in 2011 circa 9000 euro of 1,01 afgeboekt als oninbaar terwijl dit in grotere gemeenten gemiddeld slechts 0,6% is. Bunschoten is dus relatief hoog. Wellicht is het verstandig eens in overleg te gaan met deze lager scorende gemeenten....
 
Pagina 76: Anti-speculatiebeding. Voor een bepaald aantal woningen geldt in Bunschoten een zogenaamd 'anti-speculatiebeding'  Een dergelijk beding lijkt mij vanwege de inzakkende huizenmarkt niet meer realistisch. In hoeverre is er in het omgekeerde geval sprake van een 'anti-verliesgeding' ?
 
Pagina 78: De reserves zijn in 2011 toegenomen met 11% of 1,6 miljoen naar bijna 16,6 miljoen.
 
Pagina 86: Uit onderzoek van een formatiescan van Bureau Berenschot is gebleken dat Bunschoten met een beperkt personeelsbestand relatief veel voor elkaar krijgt en dat de ambities in Bunschoten hoog kunnen blijven.
 
Pagina 100: Op grond van toezichtsresultaten van de Waarderingskamer wordt in 2011 voor Bunschoten een verlaging verwacht van WOZ-waardes van 2%. Desalniettemin zijn de WOZ-tarieven naar boven bijgesteld en is in 2011 (pagina 116) 19,27% meer geïncasseerd aan OZB-belasting.
 
Pagina 109: In de nieuwe WOZ.bezwarenprocedure staat de huiseigenaar centraal. Er wordt ter plaatse beoordeelt of het bezwaar gegrond is en er volgt persoonlijk overleg met belanghebbende. De belanghebbende wordt in de gelegenheid gesteld om middels een akkoordverklaring zijn bezwaar in te trekken, eventueel op basis van een aangepaste waarde. Dat is efficiënt en minder kostbaar voor de gemeente. Inmiddels heeft ruim 80% zijn of haar bezwaar ingetrokken. Het is dan ook de bedoeling dat de uitbestede werkzaamheden van het taxatieburo worden overgenomen door het eigen personeel.
 
Pagina 111: Tegen 8900 WOZ-beschikkingen is er 88 maal bezwaar gemaakt. Of dit vergelijkbaar is met andere gemeenten wordt echter niet vermeld !
 
Pagina 115: Het aantal invorderingen dwz aanmaningen, dwangbevelen, betalingsregelingen, beslagleggingen en loonvorderingen is sinds 2007 concreet toegenomen met 32,6% van 729 naar 967 op een vrijwel gelijkblijvend inwonertal hetgeen duidt op een verslechterende betalingsmoraal en teruglopende draagkracht !
 
Pagina 117: Voor mensen met een huurwoning geldt een afname van de gemeentelijke belastingdruk van ruim 14% !
 
Pagina 118: Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) onderzoekt jaarlijks de lokale lastendruk in Nederland. Op blz. 59 van deze Coelo Atlas staat dat de gemeente Bunschoten tot de 10 gemeenten behoort met de laagste lasten. Bunschoten staat in dat overzicht op de 2e plaats van in totaal 444 (deel) gemeenten. Dat betekent dat van alle 444 (deel) gemeenten er 442 relatief meer geld beschikbaar hebben dan de gemeente Bunschoten om hun voorzieningen op peil te houden !
 
 
 
 

Laatst aangepast (vrijdag 11 mei 2012 18:12)

 

Commentaar jaarverantwoording 2011 Emmen

 

Pagina 9: Allereerst valt het mij op dat, ondanks een slechter wordend economisch klimaat vanwege de Euro-crisis,  Emmen vergeleken met 2009 circa 38 miljoen structureel minder ter beschikking kreeg 2011, tòch afgesloten kan worden met een positief resultaat van 1,5 miljoen. Mede vanwege deze inzakkende economie liep de werkloosheid in Emmen zelve uiteindelijk op tot 10,2% hetgeen bijna 2x zoveel was als landelijk met 5,8% (CBS).
 
Pagina 10: Zoals in vrijwel alle gemeenten staan ook de grondexploitaties in Emmen onder grote druk. En dat is ook niet zo verwonderlijk. Grondexploitatie was immers tot voor kort een private en risicovolle aktiviteit en men had zich als overheid m.i. daar nimmer toe mogen laten verleiden. Afgezien het feit dat grondschaarste in Noord-Nederland van een heel ander orde is dan die in de overbevolkte randstad. Dankzij het aantrekken van veel vreemd vermogen (54 miljoen), dus kunstmatige vergroting van het zogenaamde weerstandsvermogen, kan Emmen de negatieve gevolgen van grondexploitaties vooralsnog opvangen. Hoelang dit nog blijft lukken is overigens de vraag...
 
Reeds sinds de jaren '70 is er in Emmen veel overleg met wijkverenigingen uit Emmen en haar annexatiegemeentes. Deze wijkverenigingen zijn inmiddels erkend als 'Erkende Overleg Partners (EOP's). Vanaf 2006 beschikken deze 35 'partners'  in Emmen over een eigen budget voor aktiviteiten in hun werkgebied. Hoeveel gemeenschapsgeld hiermee gepaard gaat en in hoeverre dit wordt verantwoord wordt echter niet vermeld in deze jaarverantwoording....
 
Pagina 11: Sinds 2009 beschikt de gemeente Emmen over een panel waarbij burgers gevraagd kunnen worden naar hun mening over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Inmiddels zijn 600 burgers naar hun mening gevraagd. Het klantenpanel kan echter niet worden geraadpleegd naar hun oordeel over het wel of niet verplaatsen van de dierentuin van de huidige locatie in het centrum naar een nieuw locatie op 'de Es' in de nabijheid van het centrum. Deze verplaatsing is niet alleen een uiterst kostbare onderneming maar stuit ook op veel weerstand bij de Emmense middenstand. Hiermee toont de gemeente m.i. aan dat men heikele discussies bij voorbaat uit de weg gaat terwijl juist dit onderwerp enorm leeft onder de bevolking !
 
Pagina 13: Mede omdat Emmen qua werkloosheid met 10,2% landelijk relatief hoog scoort is het van groot belang dat men qua acquisitie van bedrijven in beginsel open staat voor de vestiging van buitenlandse multinationals uit Japan en Taiwan. Men dient er echter wèl rekening mee te houden dat bij aziatische vestigingen een totaal ander arbeidsregiem en overleg met vakbonden heerst dan wij hier in Nederland gewend zijn.
 
Pagina 14: De jeugdwerkloosheid in Emmen is sinds mei 2009 met 31% sneller gedaald dan in de regio met een daling van 20%. Deze dalingen zijn m.i. wellicht mede een gevolg van de 'ontvolking' en 'vergrijzing' in de noordelijke provincies.
 
Pagina 16: Sinds 2009 is in Emmen de zogeheten 'hobbeltelefoon' ingesteld, bedoeld voor bewoners en gebruikers van het openbare gebied met beperkingen, die specifieke ongemakken ervaren in het openbare gebied. In 2011 zijn echter slechts 2 (!) meldingen bij deze 'hobbeltelefoon' ingediend waarbij wij ons derhalve afvragen wat de uiteindelijke meerwaarde is van dit meldpunt ?
 
Pagina 17: De gemeente Emmen heeft in 2011 'de Lef' gewonnen wat een overheidsprijs is van de Dierenbescherming omdat Emmen één van de weinige gemeenten is die zich daadwerkelijk en nadrukkelijk heeft ingezet voor het welzijn van dieren in het openbaar gebied.
 
Pagina 18: Jeugdcriminaliteit en overlast: In bepaalde wijken zoals Angelslo/Emmerhout, Schoonebeek, Klezienaveen, Emmer-Compascum en Nieuw-Weerdinge zien we dat de aanpak van overlast meer aandacht vergt dan voorheen. Concrete cijfers ontbreken echter !
 
In 2011 zijn er 150 gedetineerden teruggekeerd naar de Emmense samenleving. In hoeverre er thans sprake is van recidivisme en overlast in de wijken wordt echter niet vermeld ?
 
In 2011 liep de fietsendiefstal, dankzij een succesvolle gezamenlijke aanpak van registercontrole door zowel handelaren als particulieren terug met 37% vergeleken met het referentiejaar 2007 !
 
Er wordt gemeld dat er in Emmen een stevige bijdrage wordt geleverd in het terugdringen van overmatig alcoholgebruik. Concrete en vergelijkende cijfers ontbreken echter !
 
In het basisonderwijs wordt tussen 2010 en 2014 een daling verwacht van het aantal basisschoolleerlingen van circa 12%. Zoals reeds door ons op pagina 14 is geconstateerd t.a.v. de dalende jeugdwerkloosheid is deze daling m.i. met name een gevolg van 'ontvolking en vergrijzing'.
 
Pagina 19: De kwaliteit van de scholen in Emmen zou een 'forse impuls' gehad hebben. Er wordt gemeld dat er thans nog maar een 'zwakke' school zou zijn. Er wordt echter niet vermeld hoeveel (!) zwakke scholen er eerst en in welke periode die er waren !
 
Het aantal schoolverlaters is t.o.v. 2006 met 26,7% verminderd. Wellicht een uitstekend effect dankzij de uivoering van het convenant 'aanval op schooluitval" en concrete sancties.
 
Pagina 22: Het weerstandsvermogen is vanwege negatieve grondexploitaties met 11,0 miljoen fors teruggelopen. Mede dankzij een incidentele verkoopopbrengst konden deze cijfers nog enigszins opgepoetst worden. Grondspeculatie blijft o.i. echter een louter private aangelegenheid ! Aan een progonose van het weerstandsvermogen voor 2012 waagt men zich kennelijk nog niet in deze jaarstukken.
 
Pagina 23: De kosten inhuur van externen bedroegen in 2011 circa 8,2 miljoen, hetgeen aanzienlijk lager is dan 2010 met 13,6 waaruit je kan concluderen dat er in 2010 kennelijk 5,4 miljoen euro gemeenschapsgeld is verspild. In hoeverre de verantwoordelijk wethouder en zijn ambtenaren hierop is aangesproken wordt echter niet vermeld !
 
De gemeente Emmen ontkent nadrukkelijk dat zij fouten heeft gemaakt t.a.v. BTW-aangiften over de jaren 2006-2010 en heeft, samen met andere gemeenten, hiertegen beroep aangetekend. Is hier al iets over bekend ?
 
Er zou sprake zijn van recht op een 'incidentele aanvullende uitkering' over de jaren 2012 tot en met 2014. In hoeverre er een serieuze kans van slagen is wordt echter niet vermeld.......
 
Pagina 50: Ten opzichte van 2010 zijn de langlopende schulden in één jaar toegenomen van 267 miljoen naar ruim 321 miljoen of ruim 54 miljoen meer hetgeen met name veroorzaakt is door onverantwoorde grondspeculaties tijdens een inzakkende huizenmarkt !
 

 

28 OP- EN AANMERKINGEN OVER DE NAJAARSNOTA NIEUWEGEIN 2012

 

 

 

 

Pagina 4 Volgens de Benchmark digitale dienstverlening van Ernst & Young zou Nieuwegein in de top staan van digitale dienstverlening aan haar burgers.

 

Op basis van rekeningsaldi, begrotingssaldi en weerstandscapaciteit zou Nieuwegein qua ranking gestegen zijn van de 27e naar de 6e plaats.

 

Pagina 5 De wachttijd schuldhulpverlening is inmiddels teruggedrongen van 8 naar 2 weken.

 

Pagina 6 Binnen de provincie Utrecht is Nieuwegein, qua MKB-vriendelijke gemeente opgeklommen van de 21e  naar de 10e plaats.

 

Pagina 7 Nieuwegein heeft qua ‘duurzaam inkopen’ 91% gescoord en heeft hiervoor van Milieudefensie de Gouden Gorilla uitgereikt gekregen.

 

Pagina 9 Er is een structureel tekort ontstaan van 2,4 miljoen of 60.000 euro op de nieuwbouw van de Brede school Lekboulevard Hoog Zandvliet omdat er indertijd geen rekening is gehouden met duurzaam bouwen.

 

Pagina 10 Er was gerekend op 200 inburgeraars. Wat is de reden dat er minder toestroom is van nieuwkomers en minder animo van vrijwillige inburgeraars. Wat zijn de financiële consequenties qua rijksbijdrage voor de gemeente Nieuwegein?

 

Pagina 11 Er is vanwege de crisis grote stagnatie ontstaan in de woningbouw aan de locaties Herenstraat/Kruyderlaan en de  De Wiers Zuid. Enige toelichting over de gevolgen ontbreekt !

 

Pagina 12 Vanwege de Reconstructie Weg naar de Poort dient een zgn. ‘HUB functie’ toegekend te worden. Wat met deze functie bedoeld wordt is niet vermeld.

 

Pagina 16 Vanwege de aanstelling van de nieuwe burgemeester worden extra kosten gemaakt voor tijdelijke huisvesting. Bedragen en tijdsduur ontbreken echter !

 

Pagina 17 In 2011 is ditmaal een beperkte, dus goedkopere bevolkingsprognose. Wat is hiervan de reden? Dit klemt des te meer omdat er landelijk reeds 450.000 spookbewoners zijn, zonder vaste woon- en verblijfplaats, doch meestal wèl uitkeringen e.d. genieten !

 

Op basis van ervaringscijfers uit 2010 en de gerealiseerde opbrengsten tot september 2011 wordt er in 2011 een nadeel verwacht van 45.000 euro aan legesopbrengsten. Dit is des te meer opmerkelijk omdat er zelfs géén rekening gehouden is met de mogelijke effecten van de tijdelijke gratis verstrekking van de ID-kaarten.

 

Pagina 18 De geraamde inkomsten van de inning van proces verbalen en bestuurlijke boete door Stadstoezicht van 56.560 euro zijn structureel te hoog geschat. Wat is hiervan de reden ?

 

Pagina 19 De investering van hekwerken rondom scholen heeft uiteindelijk 107.000 euro meer gekost dan geraamd. Wat is hiervan de reden ?

 

Het investeringskrediet Toonladder Galecop is met 140.000 euro overschreden. Wat is hiervan de reden !

 

De OZB is in 2011 met 9,75% opgehoogd dus in strijd met de van rijkswege opgelegde macronorm van 3,75% hetgeen wellicht consequenties veroorzaakt voor de hoogte van de Algemene Uitkering aan de gemeente Nieuwegein !

 

Pagina 20. De fortwachterswoning Fort Vreeswijk is nog altijd niet verhuurd wat een huurderving heeft veroorzaakt van 12.772 euro. Wat is de reden dat er nog geen overeenkomst is met kandidaat-huurders ?

 

Er is vandalismeschade geconstateerd aan sportzaal De Waterlelie. Hoeveel wordt echter niet vermeld !

 

Pagina 21 Er zijn overschrijdingen geconstateerd op de budgetten OZB voor sport-accomodaties van 17.000 en welzijnsgebouwen van 16.000 euro vanwege de buitensporige tariefsverhogingen in 2011 voor OZB ad 9,75%

 

Vanwege gestegen energieprijzen zijn de budgetten voor welzijns- en sportaccomnodaties overschreden met respectievelijk 5000 en 25000 euro. In hoeverre wordt er gewerkt aan extra isolatie ?

 

De kosten voor lijkschouwing en het verzorgen van begrafenissen en crematies ten laste van de gemeente zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Wat is hiervan de reden ?

 

Pagina 22 Er is een nadeel geconstateerd vanwege terugvordering en verhaal van bijstandsuitkeringen ad 630.000 euro. In hoeverre is er al het mogelijke gedaan aan invordering?

 

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) leidt tot een  nadelig afwikkelingsverschil van 201.000 euro. Enige toelichting ontbreekt !

 

Pagina 24 Er is 300.000 euro voordeel op de parkeerexploitatie  ontstaan. Commercieel parkeren is géén overheidstaak, de parkeertarieven kunnen dus omlaag !

 

Pagina 26 Er wordt een tekort verwacht op de inkomsten begraafplaatsen van 90.000 euro als gevolg van een grote daling in het aantal begrafenissen. Reden van deze daling ontbreekt of zijn de tarieven in andere gemeenten lager dus concurrerend ?

 

Pagina 27 De lasten van het compostterrein vallen in 2011 naar schatting 95.000 euro hoger uit. Deze overschrijding is het gevolg van te lage inschattingen van de tonnages groenafval. In hoeverre gaat het in 2012 beter ?

 

Pagina 28  Minder eigen inkomsten zorgen voor een hogere rijksuitkering. Merkwaardige gang van zaken ?!

 

Pagina 31 Aldus wordt voorgesteld wordt om het tekort van de Najaarsnota ad 301.796 euro aan de Algemene Reserve te onttrekken.  

 

   

 

 

Laatst aangepast (donderdag 08 december 2011 01:00)

 

67 OP EN AANMERKINGEN BEGROTING 2012 HAARLEMMERMEER

 

 

 

Samenvatting: De begroting heeft een totaal van 430 miljoen, hetgeen bij 143.500 inwoners neerkomt op 2997 euro per inwoner, per jaar.

 

Pagina 3: Haarlemmermeer blijft volgens het College één van de sterkste economieën van Nederland, met veel en gevarieerde werkgelegenheid.

 

Het kabinet decentraliseert naar gemeenten, op het gebied van jeugdzorg, AWBZ-begeleiding en de Wet Werken naar Vermogen echter zònder extra rijksbijdrages uit het Gemeentefonds !

 

Pagina 4: De inwoners en bedrijven moeten kunnen rekenen op dienstverlening van hoge kwaliteit. Het College is dan ook van mening dat Haarlemmermeer op dit gebied thuis hoort bij de beste 100.000+ gemeenten van Nederland.

 

Pagina 5: Haarlemmermeer is met ingang van 2012 voor 2,9 miljoen gekort op het gemeentefonds ondanks de decentralisaties en extra gemeentetaken zoals genoemd op pagina 3.

 

Pagina 6: De verhoging van de OZB met de inflatie van 2% of 1,1 miljoen is feitelijk onrechtmatig vanwege de continue waardedalingen sinds 2008 tot nu toe met 8,5% !

 

Pagina 9: In 2012 zijn er 31,94 minder ambtelijke arbeidsplaatsen. De hoeveelheid ambtelijke functies per 1 januari 2012 is 897,23 of wel 1 ambtenaar op 160 inwoners van Haarlemmermeer.

 

Pagina 10: Door de vermindering van het aantal gemeente-ambtenaren verwacht het College een hogere werkdruk doch leveren het College wèl een besparing op van 2 miljoen euro.

 

Pagina 12: Door een efficiencykorting bij 4 grote instellingen in Haarlemmermeer kan 0,4 miljoen subsidie bespaard worden. Een en ander is mede het gevolg van onvolledig benutten van subsidiebudgetten waardoor zij afgeraamd konden worden.

 

Pagina 14: De herinvoering van de hondenbelasting met een opbrengst van 0,3 miljoen voor 2012 is een onjuiste ontwikkeling vanwege preventie tegen het toenemend aantal woninginbraken en vereenzaming bij ouderen.

 

Pagina 15: Onderhoudsniveau van openbare ruimten kan in sommige gevallen worden verlaagd via privatisering van ‘snippergroen’ en adoptie van rotondes met veel verkeer door bedrijven voor reclame-doeleinden.

 

Pagina 16: Versoberen met 430.000 euro op sociale dienstverlening t.a.v. seniorenbeleid is onverstandig.

 

Pagina 26: Voortzetting van subsidie voor stedenbanden in het buitenland is niet verstandig ivm wellicht dubbele subsidiëring en eigen noden zoals gehandicapten en ouderen.

 

Pagina 27: Het advies- en onderzoeksbudget voor de gemeenteraadsfracties wordt m.i.v. 2012 verminderd met 67.500 euro. Wellicht gaat dan ook de bestuurlijke kwaliteit en fractie-ondersteuning hiermee verder achteruit !

 

10% van de bezwaarschriften wordt niet behandeld binnen de wettelijke termijn. Zijn hier ook schadeclaims van burgers uit ontstaan ?

 

Pagina 28: Wordt gesproken over een gedragscode voor raadsleden. Sinds 2003 verplicht in alle gemeentes. M.i. overbodig vanwege de van oudsher bestaande gemeenteverordening. Bovendien dient er dan ook een gedragscode voor niet-gekozen, zichzelf benoemde, Collegeleden te komen bij buitensporig en onrechtmatig gedrag !

 

Pagina 29: Haarlemmermeer viert 20 jaar stedenband met CEBU in de Filippijnen. Kosten voor de bevolking van Haarlemmermeer ruim 9 ton !In hoeverre er reeds door de Rijksoverheid is gesubsidieerd aan de Filippijnen wordt niet vermeld ! Ook ben ik van mening dat de toenemende noden van de eigen inwoners van Haarlemmermeer voorrang verkrijgen !

 

Pagina 33: 8416 actieve bedrijven zouden van de Haarlemmermeer een dynamische polder moeten maken.

 

Waardering van klanten van dienstverlening aan de balie was voor 2011 een 7,5 dus ruim voldoende, tot goed.

 

Pagina 37: Waardering van inwoners t.a.v. informatie in het algemeen was voor 2011 een 6,7 en functioneert dus een stuk minder !

 

Pagina 42: Waardering van veiligheid van iedereen die woont, werkt en recreëert in Haarlemmermeer is met 7,4 ruim voldoende tot goed.

 

Pagina 43: Er wordt 2 ton méér ingezet voor een reductie van 25% minder sociale overlast en fysieke verloedering.

 

Het aantal meldingen van jeugdoverlast is tussen 2007 en 2011 met 15% toegenomen van 1165 tot 1400

 

Pagina 46: Uit onderzoek is gebleken dat 85 van de 120 risicobedrijven voldoet aan de veiligheidsregels qua milieu en gebruiksbepalingen. Over 35 bedrijven die niet zouden voldoen aan de veiligheidsregels wordt echter niets gemeld door het College. Wat is hiervan de reden ?

 

Pagina 48: Het aantal woninginbraken is tussen 2008 en 2010 met 30% toegenomen van 547 naar 714. Het is daarom dan ook niet slim van het College om honden niet serieus te nemen als inbraakpreventie. Voorts vragen wij ons af in hoeverre het mogelijk om alle woningen, dus ook bestaande woningen in de Haarlemmermeer te voorzien van een professionele inbraakbeveiliging.

 

Pagina 49: De gemeente Haarlemmermeer heeft een groot risicoprofiel vanwege Schiphol en veel vliegverkeer alsmede de aanwezigheid van Tata Steel in de IJmond. Het blijft daarom zaak dat er aanzienlijk geïnvesteerd blijft worden in rampenbestrijding qua opleiden, trainen en oefenen en zo min mogelijk opkomsttijd verloren gaat door vacatures en ziekteverzuim.

 

Pagina 54: 93% van de bevolking van Haarlemmermeer voelt zich gezond tot zeer gezond. Landelijk is dat 80% !

 

Pagina 58: 36% van de minima voelt zich ongezond, t.o.v. 9% van de overige bewoners. Het is duidelijk dat minima minder koopkracht hebben om gezond te eten !

 

Pagina 62: De vraag naar vrijwilligers groeit hard, onder meer als gevolg van de vergrijzing. Ter voorkoming van uitbuiting en oneerlijke concurrentie met wèl betaald personeel dient er een  fatsoenlijk rijksbeleid te komen ten aanzien van vrijwilligers èn betaald personeel.

 

Pagina 63: Met ingang van het schooljaar 2011-2012 zijn leerlingen in het Voortgezet Onderwijs verplicht om een maatschappelijke stage te lopen als een soort sociale dienstplicht  en maatschappijleer !

 

Pagina 66: Er komt van rijkswege 3 miljoen euro minder beschikbaar voor inburgeringsbeleid wat in de praktijk wellicht gaat leiden tot segregratie van allochtonen en aanzienlijke tekorten op dit terrein voor de gemeente zèlf.

 

De bijstand voor meerderjarige kinderen binnen het gezin wordt afgeschaft wat wellicht uitkeringsfraude via schijnadressen in de hand werkt. Wellicht volstaat alleen korten vanwege woongenot en kosten levensonderhoud.

 

Pagina 67: 0,12% van de bewoners in Haarlemmermeer tussen 18 en 27 jaar is bijstandsgerechtigd.

0,84% van de bewoners in Haarlemmermeer tussen 17 en 65 jaar is bijstandsgerechtigd.

 

Pagina 70: Het aantal huishoudens dat niet in haar eigen bestaan kan voorzien door regulier betaald werk en een inkomen krijgt op minima-niveau van de gemeente, worden gekort van ruim 5 miljoen naar ruim 3,95 miljoen, dit is ruim 20% minder.

 

Pagina 71: Het aantal cliënten schuldhulpverlening is tussen 2009 en 2011 met 25% of 200 aanvragen toegenomen tot 815

 

Pagina 73: Naar verwachting zal het nieuwe inburgeringsstelsel per 1-1-2013 ingaan. Het nieuwe stelsel houdt in dat alle nieuwkomers, volledig zèlf verantwoordelijk worden gesteld voor hun inburgering. Zij worden verplicht in te burgeren en kunnen een lening afsluiten om het inburgeringstraject te bekostigen. Zonder het behalen van het inburgeringsexamen is het niet meer mogelijk een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te verkrijgen of om het Nederlanderschap aan te vragen.

 

Er wordt van gemeentewege t.o.v. 2011 bezuinigd met circa 25% op kwetsbare groepen die zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijk/economisch verkeer.

 

Pagina 88: Het percentage inwoners dat culturele en cultuurhistorische activiteiten bezoekt loopt in 2012 wellicht met 38% terug.

 

Het percentage inwoners dat actief deelneemt aan culturele en cultuurhistorische activiteiten loopt in 2012 wellicht met 35% terug.

 

Pagina 96: Het aantal ernstige verkeersslachtoffers in de Haarlemmermeer is tussen 2009 en 2011 met 50% toegenomen. Uitleg hierover ontbreekt echter!

 

Pagina 101: Het Rijksbeleid is erop gericht om circa 68% van alle reizigers een toegankelijke reis te kunnen laten maken. Regionaal ligt de ambitie echter op 98% in 2014. Het aantal toegankelijk te maken haltes in Haarlemmermeer is hierop gebaseerd. Dus hierbij een compliment voor de gemeentelijke visie in deze !

 

Pagina 107: Het aantal klachten over geluidsoverlast van Schiphol is tussen 2009 en 2010 toegenomen van 846 naar 952 ofwel met 12,5%.

 

Pagina 114: De waardering over de woonbehoeften in de Haarlemmermeer is een 8, dus goed.

 

Pagina 121: De waardering over de kwaliteit van de woonomgeving is een stuk minder met 6,8 richting 6,4 in 2011.

 

Pagina 122: De waardering over het openbaar vervoer loopt iets terug van 6,6 naar 6,4. Enige toelichting ontbreekt echter !

 

Pagina 125: De verwerkingskosten van afval zijn in Utrecht (AVU) met 50% afgenomen doch in de Haarlemmermeer daarentegen per saldo met 61% toegenomen ! In hoeverre is er overleg mogelijk tussen Utrecht en Haarlemmermeer ?

 

Pagina 127: De waardering voor gemeentelijke wegen is matig en teruggelopen tussen 2010 en 2011 van 6,6 naar 6,2

 

Pagina 129: Het aantal milieucontroles is tussen 2009 en 2011 met 230% toegenomen van 273 naar 900.

 

Pagina 132: Het aantal arbeidsplaatsen is nog steeds zeer hoog in Haarlemmermeer in vergelijking met het percentage elders. De bezettingsgraad van winkels is gestegen, die van kantoren is echter gedaald ! Dit is opmerkelijk omdat vanwege de toenemende verkoop via internet de winkelstand

 

Pagina 133: De kantorenmarkt is veranderd van een groeimarkt in een vervangingsmarkt. Er is sprake van leegstand en een teruglopende uitbreidingsvraag.

 

Het aantal inschrijvingen van bedrijven (veelal zzp-ers) is t.o.v. 2009 sterk gestegen. Dit heeft o.a. te maken met ontslagen werknemers, veelal van grote bedrijven, die een eigen bedrijf proberen op te starten.

 

Pagina 139: Vanwege de recessie is de toeristenbelasting in 2011 verlaagd waarbij wij ons afvragen in hoeverre deze opbrengst in de algemene middelen verdwijnt ?

 

Pagina 146: De woonlasten 2011 van meerpersoonshuishoudens in Haarlemmermeer vergeleken met overige “new towns” zijn de laagste van Nederland.

 

Pagina 147: In hoeverre zijn er ten aanzien van de afvalstoffenheffing qua tarieven verschillen tussen echtparen en alleenstaanden ?

 

Pagina 149: Wat is de werkelijke reden dat de begraafrechten in 2012 met maar liefst 9,1% stijgen?

 

Inwoners met een laag inkomen kunnen ook in 2012 in aanmerking komen voor kwijtschelding. In hoeverre is dat ook het geval voor zelfstandigen met een minimum-inkomen of huiseigenaren met een hogere hypotheek dan de (WOZ) waarde van hun huis ?

 

Pagina 155: 90% van de bezwaarschriften worden binnen de wettelijke termijn afgewikkeld. In hoeverre zijn er claims ontstaan of is er gereserveerd voor schadevergoeding vanwege overschrijding ?

 

Pagina 156: De toeristenbelasting wordt geheven op basis van 6% van de hotelomzet hetgeen niet alleen erg veel is maar wellicht ook goeddeels in de Algemene middelen verdwijnt.

 

Pagina 158: Jaarlijks vinden er qua schuldhulpverlening zo’n 700 gesprekken plaats. Met ingang van 2012 is er echter sprake van een lager budget, dus wellicht ook minder hulpverlening. Is er al iets bekend over een oplossing ?

 

Verzoeken om bijzondere bijstand nemen jaarlijks toe en overschrijden steeds meer het betreffende budget van de gemeente Haarlemmermeer.  Desondanks wordt de grens voor bijzondere bijstand verlaagd van 120 naar 110%.

 

Pagina 159: Voor nieuwe WSW-ers is geen plek meer. Alleen de indicatie ‘beschut’ werken blijft bestaan. De overige WSW-ers zijn aangewezen op de veeleisender reguliere arbeidsmarkt.

 

65% van de wajongers hebben geen recht meer op een uitkering als men thuis bij ouders woont. Gaat de gemeente Haarlemmermeer er dan vanuit dat de ouders een PGB-vergoeding vragen voor hun kinderen ?

 

De rijkssubsidie per Sociale Werkplaatsplek gaat omlaag van 27.000 euro naar 22.500 euro per plek in 2014.

 

Pagina 160: Een voorbeeld van een schrijnend geval is het gedeeltelijk stopzetten vanuit de AWBZ-financiering voor speciale buitenschoolse kinderopvang. Voor deze kinderen kan geen beroep worden gedaan op de reguliere kinderopvang. In veel gevallen zal er een keuze gemaakt moeten worden of de kinderopvang noodzakelijk is voor zowel ouder als kind. Als hier inderdaad een indicatie voor afgegeven wordt zal er een beroep op de WMO gedaan moeten worden. Deze kosten zijn in de regel echter hoog.

 

Pagina 161: Verwacht wordt dat in 2012 de inkomsten voor bouwleges minder groot worden vanwege de daling van de huizenmarkt en recessie.

 

Pagina 165: Door vermindering en samenvoeging van het aantal speelplekken zullen de onderhoudskosten gaan afnemen.

 

Pagina 190: Het College is voornemens erfpacht ruimer toe te passen in meerdere categorieën welk instrument echter zeer impopulair is bij woningfinanciers.

 

Overgenomen uit Elseviers Weekblad d.d. 2 juli 2011:

 

Aantrekkelijke buurten:                  zeer matig

Natuur, rust en ruimte                     zeer matig

Overlast                                           zeer matig

Misdaad                                           matig

Verkeersveiligheid                          zeer matig

Saamhorigheid                                matig

Bereikbaarheid per auto                  matig

Laatst aangepast (dinsdag 15 november 2011 12:37)

 
Meer artikelen...