persberichten

VOORJAARSNOTA 2013 UTRECHT

 

Pagina 7: De gevolgen van de recessie laten zich óók in Utrecht steeds meer zien. Stagnerende woningmarkt, toenemende werkloosheid en snel dalende koopkracht.

 

Dit is niet nieuw, want de Utrechtse woningmarkt stagneert al sinds 2008 en heeft sindsdien al tot een daling geleid van bijna 20%, zo bleek onlangs nog. Desalniettemin heeft het gemeentebestuur in 1999 buurgemeentes zoals Vleuten-De Meern, ondanks veel verzet van de bewoners aldaar, geannexeerd, waardoor zij de beschikking kreeg over enorme hoeveelheden grond, teneinde hierop grote hoeveelheden Vinex-woningen te realiseren in de gedachte van hoe meer woningen, hoe meer inwoners, hoe meer rijksbijdrage Utrecht men kan claimen van Den Haag.

 

Men realiseerde zich echter niet dat projektontwikkeling op een dergelijke schaal, veel, heel veel marktkennis vereist is en al eeuwenlang feitelijk een strikt private aangelegenheid was en een overheid zich niet met dit soort speculatieve zaken zou moeten bemoeien

 

Hetzelfde geldt feitelijk dit ook voor de sloop van Hoog Catharijne.

Een project wat eind vorige eeuw, na veel verzet van de bewoners, met name door het referendum, tòch doorging. Kosten voor de samenleving werden indertijd begroot op 7 miljard gulden en zal wellicht nu een veelvoud aan Euro’s gaan kosten.

 

Teneinde de begroting 2013 weer op orde te krijgen zal er 25 miljard structureel en circa 65 miljard incidenteel bezuinigd moeten worden vanwege de enorme tekorten in de eerdergenoemde grondexploitaties, genaamd Leidsche Rijn en het Stationsgebied ofwel het eerdergenoemde Hoog Catharijne.

 

Het enige lichtpuntje is tot nu toe, dat de afvalstoffenheffing wellicht met 10% verlaagd kan worden voor de Utrechter.

 

Pagina 8: Teneinde de bevolking alsnog te kunnen vermaken heeft men bedacht om de Tour de France, tegenwoordig door velen terecht gekwalificeerd als EPO-tour, in Utrecht te laten starten. Of men daar nu nog goed aan doet is de vraag gezien de eindeloze stroom aan dopingschandalen waaraan vrijwel alle renners zich inmiddels aan bezondigd hebben ?

 

Maar goed, het bevolkingsaantal groeit en de Algemene Uitkering van de Rijksoverheid groeit mee, vanaf 2013 met 2,1 miljoen extra en uiteindelijk is het daar allemaal om te doen.

 

Pagina 11: In maart 2013 moet er door het rijk 4,3 miljard euro bezuinigd worden hetgeen betekent dat er 200 miljoen euro minder ter beschikking komt van gemeentes en provincie en een nadeel voor Utrecht zelve van 4,5 miljoen vanaf 2014.

 

Pagina 13: Wat ook opvallend is dat er een toenemend aantal WOZ-bezwaren is wat in 2012 reeds een inkomensverlies heeft  opgeleverd van ruim 2,3 miljoen. Het wordt m.i. tijd dat de gemeentelijk WOZ-taxateurs zich eens laten bijscholen ofwel eens wat marktgerichter te werk gaan.

 

Pagina 15: Ondertussen blijft het College streven naar nòg meer inwoners en bij voorkeur 400.000 inwoners. Meer inwoners vergt nog meer problemen met het op peil houden van de kwaliteit van de leefomgeving. Wij zetten hier grote vraagtekens bij omdat Utrecht nu al de grootste moeite heeft om te voldoen aan de Brusselse richtlijnen qua luchtvervuiling.

 

Pagina 16: Dit streven van 400.000 inwoners is nu al volstrekt irreeël omdat de woningbouw en verkoop hevig stagneert en jaarlijks slechts maximaal 900 à 1200 zelfstandige woningen kan afzetten. Bovendien tobben de Utrechtse woningbouwcorporaties al tijden met een sterk verminderde investeringscapaciteit en verschuift hun prioriteit in ras tempo van nieuwbouw naar bestaand eigen bezit en renovatie. Ook wil men af van de zwaar gesubsidieerde sociale huurwoningen en overgaan op betaalbare koopwoningen. Ook het prestigieuze en miljarden kostende UCP dreigt structureel te verschuiven richting kleinere, dus goedkopere, kantoorunits. Of dit straks nog zo prestigieus oogt, lijkt zeer de vraag ?

 

Pagina 19: Ondertussen gaan de grote decentralisatie-operaties van Rijk naar Gemeenten onverminderd door. Hetgeen betekent:  meer taken voor minder geld en het is zeer de vraag hoe een gemeente als Utrecht hiermee om kan en gaat springen.

 

Pagina 20: Het kabinet heeft inmiddels een landelijke vermindering van de uitkering uit het Gemeentefonds, qua onderwijs, aangekondigd van 256 miljoen voor alle 415 gemeenten. Voor Utrecht zou dit met 310.000 inwoners of circa 2% van alle inwoners neerkomen op circa 6,1 miljoen.

 

Op dezelfde pagina spreekt men over en dan citeer ik: ‘innovatie in de inkomensafhankelijke regelingen in de diverse sociale regelingen’ (einde citaat) waarbij ik me afvraag of dit streven wel zo sympathiek klinkt voor de hardwerkende Utrechter in onze stad !

 

Pagina 24: Het College stelt voor om Toerisme Utrecht vanaf 2015 te korten met 80.000 euro. Wij vinden dit een onzalig plan omdat de toerist een tijdelijke bewoner is, zonder enige uitkering, en alleen maar geld in het lege laadje van onze stad bezorgt !

 

Pagina 27: Met de provincie Utrecht is overeengekomen dat de A27 tussen Utrecht-Noord/spoorlijn en Biltse Rading (Voordorp) voorzien wordt van dubbellaags (geluidswerend) ZOAB en hiervoor 0,1 miljoen bijdraagt. Hoeveel de provincie hier zelf aan bijdraagt wordt echter niet vermeld ?!

 

Pagina 29: Het College wil bezuinigen op het onderhoud van groen en het niveau verlagen van 7 naar 6 omdat en dan citeer ik letterlijk ‘de meeste bewoners dit toch niet zullen opmerken’ (einde citaat) Een dergelijke houding getuigt m.i. van een bedenkelijk respect voor de Utrechter.

 

Pagina 36: Het College geeft inmiddels toe dat het stadskantoor veel te groot en prestigieus is voor haar gemeentelijke gebruikers en wil nu deels gaan verhuren aan externe huurders. In hoeverre hiervoor concrete belangstelling is van deze ‘externe huurders’ wordt echter niet gerept.

  

 

OP- EN AANMERKINGEN OVER DE GEMEENTE ‘DE RONDE VENEN’.

Te beginnen met hetgeen ik vond in Wikipedia, de vrije encyclopedie.

 

De Ronde Venen is een gemeente in het noordwesten van de Provincie Utrecht. De gemeente telde volgens het CBS op 1 februari 2012, 42.969 inwoners, heeft een oppervlakte van 84,84 km2 waarvan, zeer opmerkelijk, maar liefst 27,3 km2 uit water bestaat. Mijdrecht is de grootste plaats en tevens hoofdplaats van deze gemeentelijke herindeling.

 

De naam van deze herindelingsgemeente is afgeleid van de streek De Ronde Venen welke ooit is ontstaan door inpoldering en bekend was vanwege haar turfwinning. Het is een samenvoeging uit 1989 van de voormalige 4 gemeenten Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis. Op 1 januari 2011 werd de voorheen zelfstandige gemeente Abcoude hieraan als 5e toegevoegd.

 

De gemeenteraad telt maar liefst 10 verschillende politieke partijen en partijtjes, hetgeen m.i. wellicht een overblijfsel is uit het verzet tegen de eerdergenoemde samenvoegingen. Van rijkswege is al een politieke krimp van 25% in 2014 aangekondigd dus verwacht mag worden dat deze politieke verdeeldheid alsdan aanmerkelijk minder zal worden vanwege de kiesdrempel van nú 3,7% naar de veel hogere van 4,9% .

 

De gemeente Ronde Venen is volgens een onderzoek van Elseviers Weekblad van 30 juni jl. op de ranglijst leefbaarheid van 415 Nederlandse, vergeleken met een onderzoek uit 2011 overigens gestegen van plaats 161 naar 148.

 

De enige echt positieve zaken die deze gemeente te melden heeft is het historisch decor en een goede lokale economie. De gemeente Ronde Venen heeft dan ook tussen 2008 en 2013 met 4,1 tot 4,2% een stabiel en relatief laag werkloosheidscijfer. Ook de ambtelijke diensten en gemeentelijke tarieven zijn relatief redelijk qua prijs. De bevolkingssamenstelling is qua verhouding autochtonen (hoog) en allochtonen (laag) als zeer goed te kwalificeren hetgeen ten goede komt van de saamhorigheid. Hetgeen betekent dat het wellicht voor  ‘extreem-boze’ politieke partijen, zoals bijvoorbeeld de PVV, niet eenvoudig zal zijn om hier electoraal te wortelen.

 

Duidelijke minpunten zijn: een tekort aan natuur, rust en ruimte, de slechte verkeersveiligheid en de beroerde bereikbaarheid per auto.

 

Ten aanzien van de BEGROTING 2013 het volgende:

 

Net zoals vele andere gemeentes, zijn De Ronde Venen ontstaan uit een, vaak gedwongen, gemeentelijke herindeling of samenvoeging met buurgemeentes en heeft men zich van rijkswege  laten verplichten tot dure gronduitgiftes ten behoeve van grootschalige woningbouw.

 

Gronduitgiftes cq grootschalige woningbouw was tot voor kort een strikt private, maar ook riskante aangelegenheid waarvoor veel marktkennis en ervaring vereist is. Politici hebben deze talenten doorgaans niet, maar vanwege een zeker vooroordeel ten aanzien van speculatie en onnodige prijsopdrijving, hebben veel gemeentes zoals De Ronde Venen, gesteund door de Rijksoverheid, en gedreven door een zekere individuele grootheidswaan, zich helaas laten verleiden tot deze riskante investeringen met veel, heel veel gemeenschapsgeld.

 

De huizenmarkt was echter al sinds 2008 aan het kantelen en nu zit óók De Gemeente Ronde Venen qua begrotingscijfers dan ook al jaren in de rode cijfers.

Het begrotingstekort is dan ook voor 2013 circa 1,3 miljoen en zij staat dan onder verscherpt toezicht van de Provincie Utrecht die ook nog eens een aanvullende bezuinigingsopdracht heeft bevolen voor de periode 2013-2016.

 

Zo wordt op pagina 11 voorgesteld om de onroerend goedbelasting in 2013 te verhogen naar 249 euro hetgeen een verhoging is van maar liefst 10,8%.  Dit is echter in strijd is met de van rijkswege opgelegde macro-norm van maximaal 3,75% hetgeen inhoudt dat de gemeente De Ronde Venen door de Rijksoverheid extra gekort gaat worden in haar rijkssteun voor bijzondere bijstand. Dit afgezien het feit dat deze OZB-verhoging volstrekt immoreel en in strijd is met de voortdurende daling van de landelijke huizenmarkt sinds 2011 met 3,8%  en het dalend aantal transacties met 5% per augustus 2012. Bovendien schaadt de overheid hiermee de huiseigenaar qua ‘huurwaardebijtelling’ in de jaarlijkse belastingaangifte en de berekening van de zuiveringsheffing.

 

Ook valt het mij in pagina 14 op in de voorgestelde begroting dat een 1-persoonshuishouden jaarlijks 185 euro aan reinigingsrecht kwijt is, terwijl een méérpersoonshuishouden dus vanaf 2 personen relatief bevoordeeld wordt met slechts 246 euro per jaar. Dit had m.i. minstens het dubbele moeten zijn, dus 370 euro. Kennelijk heeft het college zich veel te veel laten leiden door de zogenaamde noden bij religieuze gezinnen ?

 

Vanaf 2015 verwacht men op pagina 18 dat de algemene reserve van de gemeente Ronde Venen gaat toenemen vanwege de ‘winstprognose’ op de grondexplotatie Westerheul IV in de kern Vinkeveen. Een dergelijk positieve ontwikkeling is m.i. behoorlijk veel te voorbarig vanwege de alom bekende en vooralsnog onvoorspelbare en negatieve ontwikkelingen op de huizenmarkt !

 

Hetzelfde geldt voor de euforie over de grondexploitatie Stationslocatie Abcoude !

 

Ten aanzien van OPENBARE ORDE & VEILIGHEID op pagina 24 betreuren wij het dat de bewoners ervaren

dat de politie in De Ronde Venen veel te weinig zichtbaar is en men zelfs niet weet wie hun wijkagent is. Burgers zijn bovendien de oren en ogen voor de politie en het is ook van het allergrootste belang dat het huidige oplossingspercentage wat nu nog gemiddeld slechts 15% is naar het Duitse niveau getild wordt van maar liefst 50%. Dit kan m.i. onder andere door een veel nauwere samenwerking tussen bewoners èn wijkagent !

 

Ook de voorgenomen bezuiniging om politiesurveillances te beëindigen beoordelen wij als uiterst kwalijk en wellicht een stimulans voor de ‘alleenstaande’ burger zijn om zich, vanwege afwezige surveillance, in te stellen op zelfbescherming en desnoods eigen rechter te spelen waarvan de uiteindelijke gevolgen uiteraard volstrekt onvoorspelbaar zijn.

 

Ten aanzien van SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING op pagina 42 zijn wij van mening dat de rijksbezuinigingen die in 2012 zijn ingezet op integratiemiddelen volstrekt  funest zijn voor de noodzakelijke inburgering van allochtonen. Ook is een goede voorlichting vereist over remigratievoordelen van terugkeer naar hun inmiddels zeer florerende thuislanden zoals Marokko en Turkije met economische groeicijfers van maar liefst 5 respectievelijk 7% per jaar.

 

Op pagina 50 spreekt het college zich tegen ten aanzien van nogal euforische geluiden op pagina 18 over ‘winstprognoses bij de grondexploiatie Westerheul IV in Vinkeveen en de stationslocatie Abcoude’ met de mededeling dat en dan citeer ik: ‘vanwege de economische tegenwind blijven legesinkomsten, voor woningbouwprojecten en reguliere bouwaanvragen, achter ten opzichte van de  (meer) jarenramingen (einde citaat). Het is echter volstrekt onzeker hoe lang deze economische tegenwind nog aan zal houden en daarom is de raming voor de opbrengst bouwleges structureel met 400.000 euro verlaagd (einde citaat).

Maar liefst 4 bouwprojecten worden desondanks met de nodige voortvarendheid opgepakt om te voorkomen dat toekomstige verliezen verder oplopen. M.i. klinkt dit allemaal erg speculatief met uiteindelijk andermans, vaak moeizaam, verkregen gemeenschapsgeld! Op pagina 51 wordt dan ook voor 2013 een extra tekort op dit soort activiteiten verwacht van 606.000 euro.

 

Op pagina 54 wordt gemeld om geen project meer aan te gaan met een gemeente in een ontwikkelingsland. Dit is op zich een juiste beslissing maar dan zou dit ook moeten gelden voor de zusterband met het Tsjechische ‘Kolin’,  waar ook volgens Wikipedia geen enkele aanleiding of verklaring voor is. Wellicht is de reden dat lokale politici deze zusterband graag in stand willen houden vanwege verkapte vakanties-op-kosten van de lokale belastingbetaler…..?

 

Op pagina 56 neemt het college zich voor om het huidige verscherpt preventief toezicht door de Provincie Utrecht van de gemeente De Ronde Venen, uiterlijk 1 januari 2013 beëindigd te hebben, doch dit is echter geheel in tegenspraak met het op dezelfde pagina gestelde in de voorjaarsnota van 2012 dat het meerjarenperspectief forse tekorten blijft aangeven.

 

Ook op pagina 66 wordt gemeld dat het tekort t.a.v. voor de algemene reserves  zeker tot en met 2016, onverantwoord groot blijft.

 

Pagina 68 meldt 5 vertragingen in kostbare gronduitgiftes t.w. Winkelbuurt Abcoude, Meerbad Abcoude, Marickenzijde fase 1 Wilnis, Stationslocatie Mijdrecht en zoals eerder gezegd Westerheul IV te Vinkeveen.

 

Pagina 74 meldt dat de gemeente Ronde Venen niet meer de middelen heeft voor het onderhoud van Openbaar Groen. Onderhoud van Openbaar Groen is echter altijd en onverkort een overheidstaak  geweest ! Nu wil men deze overheidstaak, zeer waarschijnlijk ongesubsideerd, doch gepopulariseerd als zogenaamd ‘adoptiebeleid’ ,overdragen aan de burgers zèlf’ ? Of dit in de praktijk een succes is en blijft is m.i. echter zeer de vraag !

 

Pagina 77: gemeld wordt dat de economische vooruitzichten lokaal onzeker blijven door de Europese schuldencrisis. Opmerkelijk hierbij is dat langlopende leningen 3% kosten en kortlopende leningen slechts 2% zouden kosten hetgeen m.i. zeer sterk afwijkt van de gebruikelijke hypotheekrentes voor particuliere woningfinanciering. Wat is de reden van deze rechtsongelijkheid qua renteniveau ?

 

Pagina 81 In het begrotingsakkoord van de zogeheten ‘Kunduz-coalitie’ is eind april 2012 overeengekomen dat rijkstegoeden als de Algemene Uitkering aan lagere overheden zoals de Provincie en gemeenten zoals De Ronde Venen met ingang 2013 deze vanaf 1 januari niet meer ineens verkrijgen, maar dat deze uitkering, tot nader order van de gemeente zelve, vooralsnog in de staatskas of beter gezegd ‘schatkist’ bewaard blijft. De bedoeling hiervan is dat de landelijke staatsschuld, makkelijker onder de EU-norm blijft dan nu het geval is. Feit blijft echter wèl dat veel gemeenten, met name de gemeentes die nog recent te maken hadden met een gemeentelijke herindeling en vanwege de huizencrisis met veel moeilijk uitgeefbare gronden zitten, nu wellicht een veel groter en wellicht zeer acuut liquiditeitsprobleem kunnen krijgen. De desbetreffende gemeente zal, naargelang behoefte en noodzaak, dan ook nòg meer afhankelijk gaat worden van de rijksoverheid dan nu het geval is. Nota bene dezelfde rijksoverheid die zich thans op zeer grote schaal laat uitmelken door Brussel en haar dubieuze zuidelijke Eurostaten. Òf de 415 Nederlandse gemeenten en met name De Ronde Venen dan ook blij moeten zijn met deze ‘sigaar uit eigen doos’ uit de Kunduz-coalitie is dan ook zeer de vraag !

 

Pagina 84: Het ambtenarenbestand van De Ronde Venen komt per 1 januari 2013 uit op 284 ofwel 6,6 per 1000 inwoners. Landelijk is dat 7,9 ambtenaar per 1000 hetgeen betekent dat De Ronde Venen redelijk in de pas lopen. Buurgemeente Bunschoten heeft overigens 5,79 ambtenaar per 1000 inwoners in dienst, dus het kan kennelijk nòg beter.

 

Pagina 94: En dat het grondbeleid in De Ronde Venen totaal fout gaat moge blijken uit een afwaardering van bouwgrond met 8 miljoen in 2011 wat in zijn geheel ten laste ging van de algemene reserves en liquiditeit !          

 

 

Laatst aangepast (zondag 14 oktober 2012 10:14)

 

57 OP- EN AANMERKINGEN OVER DE BEGROTING 2013 UTRECHT

 

57 OP- EN AANMERKINGEN OVER DE BEGROTING 2013 UTRECHT
 
Pagina 29: Utrecht krijgt jaarlijks een subsidie van 2,5 miljoen toegekend uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor het programma ‘Kansen voor West’ in de wijk Lombok welke wijk zich presenteert als een zogenaamd succesvol multicultureel experiment. We moeten ons echter wèl realiseren dat dit feitelijk een fopspeen en een sigaar uit eigen doos is omdat de Eurozône met enorme tekorten kampt en dit soort sinterklazerij deze situatie voor iedere Europeaan alleen maar verergert.
 
Pagina 32: Het percentage inwoners dat vindt voldoende invloed uit te kunnen oefenen op gemeentelijk beleid is in 2011 gedaald van 20 naar 16%, hetgeen betekent dat de overgrote meerderheid, dus 84% ontevreden is over haar inspraak. Het percentage over 2012 is nog niet bekend.
 
Pagina 39: De groei naar 400.000 inwoners verloopt langzamer dan verwacht. Dat is begrijpelijk vanwege de recessie, dalende koopkracht en teruglopende huizenmarkt. Ook zal er minder nieuwbouw verkocht gaan worden waardoor met name in Leidsche Rijn grote risico’s loopt met negatieve gronduitgaves en inteert op de financiële reserves van de stad.
 
Pagina 40: Ook zijn in 2012 de investeringsmogelijkheden voor woningcorporaties zeer verslechterd. Zo zijn er van rijkswege een tweetal heffingen aangekondigd die een groot beroep doen op het vermogen van de corporaties. Ook de verkoop van voormalige huurwoningen is fors ingezakt vanwege de teruglopende huizenmarkt en is er ondertussen een miljoenenschade ontstaan voor Mitros in Kanaleneiland vanwege geconstateerd asbest.
 
Pagina 45: De gemeente Utrecht gaat er nog altijd vanuit dat verkoop van onroerend goed met erfpacht op termijn interessant blijft, hetgeen een onjuist standpunt lijkt omdat de Nederlandse huizenmarkt naar Europese begrippen veel te duur is en banken niet meer bepaald staan te popelen om woningen met erfpacht te financieren.
 
Pagina 47: In de voorjaarsnota van 2012 is dan ook terecht besloten om de veel te optimistische opbrengsten uit erfpacht met 1 miljoen naar beneden bij te stellen.
 
Pagina 54: De zoektijd voor een huurwoning uit het gemeentelijk aanbodsysteem zal naar verwachting oplopen van 3,7 naar 5 jaar in 2013.
 
Pagina 56: Met het programma ‘krachtwijken’ 2008-2017, welke titel op zich al een irritante ontkenning is van de praktijk, blijft men hoopvol investeren. Tegen beter weten in, met name in Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep, Zuilen-Oost en Hoograven vanwege de multi-etnische scheefgroei en gebrek aan integratie en desinteresse van de bewoners in de eigen wijk. Zodat het voor het College feitelijk dweilen met de kraan open blijft. Men zou van rijkswege qua wetgeving bijvoorbeeld eerst eens moeten bevorderen dat hardnekkige recidivisten desnoods onvrijwillig zouden moeten remigreren naar hun thuislanden die inmiddels, in tegenstelling tot Nederland, wèl een florerende economie hebben.
 
Pagina 57: Het oordeel over ‘krachtwijken’ blijft dan ook, ondanks alle financiële inspanningen en zelfs een verdrievoudiging van uitgaven van 4 naar 13 miljoen in 2013 door zowel gemeente als de corporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex een zeer hardnekkig ‘zesje’ scoren.
 
Pagina 59: Het College realiseert zich overigens wèl dat het Utrechts archeologisch erfgoed behouden moet blijven voor het nageslacht, hoe divers die ook is. Zo heeft Utrecht maar liefst 3.000 beschermde monumenten en stedenbouwkundig historische structuren tot haar beschikking. Met behoud van deze monumenten wil het college de oorspronkelijke identiteit in wijken en buurten zoveel mogelijk behouden, met name omdat toerisme en recreatie een belangrijke inkomsten is gebleken. Zo blijven ondermeer 26 monumentale kerken met onderhoudssubsidie in stand als cultuurgoed.
 
Pagina 66: Het college blijft ondertussen ambitieus en hardnekkig vóór de bouw van nog eens 30.000 woningen, 720.000 m2 kantoren en 270 hectare bedrijventerrein terwijl de kranten volstaan met berichten over snel toenemende leegstand en de omzetting van, ooit luxe, kantoorruimte naar eenvoudige studentenhuisvesting.
 
Pagina 68: Terecht wordt dan ook op deze pagina de voortgang van deze projecten als moeilijk voorspelbaar en zeer onzeker beschouwd.
Vanwege deze ramingen worden de uitgiftes van grond dan ook met 26,2, respectievelijk 38,5, respectievelijk 49,5 en zelfs 60,1 miljoen verlaagd. Dit alles gaat dan ook integraal ten koste van de huidige algemene reserve van 225 miljoen bij de ING en BNG.
 
Pagina 69: Desondanks blijft het college hardnekkig dromen van nog veel meer vierkante meters winkels, voorzieningen, kantoren en werkgelegenheid, dus meer OZB-opbrengsten. Welk laatste inkomsten uiteraard relatief ‘peanuts’ zijn, vergeleken met de eerder op pagina 68 genoemde miljoenentekorten !
 
Pagina 75: Het college blijft streven naar een bevolkingsgroei van nú 316.000 naar 400.000 in 2030, dus maar liefst 5 raadsperiodes verder. U zult begrijpen dat het huidige college te zijner tijd allang vervangen is door een wellicht meer realistisch en nuchterder college dan nu het geval is en alle prognoses wellicht weer naar beneden bijgesteld zijn.
 
Pagina 76: Het college streeft naar een jaarlijkse CO2-reductie van 3% hetgeen m.i. geen probleem is vanwege het steeds duurdere benzineverbruik en de snel dalende draagkracht. Elk dubieus nadeel heeft echter ook zijn dubieus voordeel vanwege de steeds hogere accijnsinkomsten voor de rijksoverheid.
 
Pagina 98: Ondertussen blijft het achterstallig onderhoud aan de Openbare Ruimte begroot op circa 21 miljoen. De komende jaren is hiervoor slechts 14,9 miljoen beschikbaar volgens de nota kapitaalgoederen Openbare Ruimte ! Een oplossing voor dit tekort wordt echter niet aangegeven door het college
 
Pagina 104: De gebruiksdruk, dus m.i. ook de verontreiniging op de openbare ruimte, zal toenemen, zo erkent ook het college. Oorzaken hiervan zijn een aanhoudende groei van het inwonertal van Utrecht en economische en sociale ontwikkelingen.
 
Zo wil men bijvoorbeeld in zogeheten ‘pilotbuurten’ de bewoners vragen hoe en in welke mate zij betrokken worden op het gebied van het schoonhouden. Wij vragen ons af hoe dit enqueteren dan wel moet? Volgens het ‘aanvalsplan laaggeletterdheid van de gemeente Utrecht 2006-2010 zijn 12% ofwel 26.000 inwoners laaggeletterd of zelfs totaal analfabeet. In veel zogenaamde ‘krachtwijken’ ligt dit percentage laaggeletterden m.i. nòg veel hoger, wellicht richting 40%
 
Pagina 105: Vanwege een kennelijk structureel geldgebrek bij onderhoud van groen gaat men nu zoveel mogelijk bewoners aanzetten om zèlf een stukje openbare ruimte in beheer te nemen. Uiteraard kosteloos, doch wij vinden dat dit echter onverkort een overheidstaak moet blijven en het is niet de bedoeling dat burgers zich voor allerlei ongesubsidieerde privatiseringskarretjes moeten laten spannen door een, kennelijk falende en bezuinigende, overheid !
 
Pagina 107: Het college is van mening dat méér groen in de stad bijdraagt aan de diversiteit omdat groen fijnstof opvangt, zorgt voor schaduw en verkoeling in de zomer en opvang van water bij hevige regenval. Deze intentie staat echter haaks op de groei-ambitie naar 400.000 inwoners met een veel dichtere binnenstedelijke bebouwing maar ook veel meer onveilige plekken !
 
Pagina 111: Het college wil het gescheiden afval doen toenemen tot 44% in 2015. Utrecht loopt met de huidige 37% in 2011 echter nu al dramatisch achter op het huidige landelijke percentage van 50%. Het streven van de Rijksoverheid is zelfs 65% in 2015. Over een concrete inhaalslag wordt echter met geen woord gerept door het college.
 
Pagina 115: In het stedelijk gebied Utrecht is het aantal faillissementen in de 1e helft van 2012 met 40% toegenomen, mede doordat bedrijven, die de vorige recessie van 2009 net overleefden, deze 2e economische dip nu niet meer overleven. Naar verwachting zal het aantal werkzoekende stijgen dan ook tot 7,1 %. Volgens het UWV-Utrecht was dit aantal op 25 april 2012 nog 6,1 %.
 
Pagina 123: Met ingang van 2013 zijn nieuwkomers financieel zèlf verantwoordelijk voor hun eigen inburgeringscursus. Men streeft naar een slagingspercentage van 60%. Er staat echter geen enkele remigratiesanctie vermeld bij de 40% niet-geslaagden waardoor de zogenaamde inburgering een wassen neus blijft met alle gevolgen voor hardnekkig analfabetisme, dus nog meer kansarmoede in onze stad. Het is overigens opvallend dat het slagingspercentage in 2011 overigens nog 71% was! Over deze afname wordt door het College echter niet gerept !
 
Pagina 129: Er wordt in 2013 maar liefst 29,3% of 3,7 miljoen minder uitgegeven aan armoedebestrijding terwijl er nota bene sprake is van een hardnekkige en toenemende recessie. Een en ander is het gevolg van maximering van de inkomensgrens van het gemeentelijk armoedebeleid op 110% van het wettelijk minimumloon.
 
Pagina 147: Circa 30 tot 41% van de Utrechters deed in 2011 onbetaald vrijwilligerswerk. Indien er van overheidswege meer bekendheid zou worden gegeven aan het recht op fiscale aftrek vanwege ‘loon in natura’ en de vereiste ANBI-registratie van de vereniging zou er uiteindelijk een aanzienlijke inkomensverbetering voor veel vrijwilligers kunnen ontstaan.
 
Pagina 150: Het aantal mantelzorgers dat de zorg als te zwaar ervaart is toegenomen van 18 naar 20% . Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ook mantelzorgers medische problemen krijgen vanwege te zware arbeidsomstandigheden. In hoeverre wordt hierover met ‘Den Haag’ onderhandeld om deze mantelzorgers enigszins te ontlasten ?
 
Pagina 152: De stelling dat discriminatie zou afnemen is m.i. een onjuiste. Vanwege de Europese eenwording moet Nederland immers onevenredig veel bijdragen aan veel te veel armoedelanden zoals Griekenland die indertijd met zwaar geflatteerde jaarcijfers blindelings tot het eurogebied zijn toegelaten. Deze situatie veroorzaakt in snel tempo een verregaande armoedisering van ons eigen land waardoor er wellicht steeds meer het idee ontstaat van: ‘wie het laatst is gekomen moet het eerst weg’.
 
Pagina 153: Thans voelt 11% van de Utrechters zich gediscrimineerd. De doelstelling om in 2013 dit te verminderen naar 10% is vanwege de recessie en toenemende armoede die bevolkingsgroepen uit elkaar drijft, is m.i. dus niet realistisch !
 
Pagina 156: Ondanks de gemeentelijke bezuinigingsrondes blijven de Utrechtse speeltuinen onverminderd 30.000 uur per jaar open. Hiervoor hulde !
 
Pagina 159: Opvoeden en opgroeien lijkt steeds meer een overheidstaak te worden, terwijl dit in 1e en laatste instantie een taak en verantwoordelijkheid is van de ouders! Wij betreuren het dan ook dat de jaarlijkse gemeenschapsgelden in dit kader verder oplopen van 3,4 naar 7,7 miljoen euro !
 
Pagina 160: Het college is voornemens het huidige aantal jeugdige verdachten tussen 12 en 24 jaar te handhaven op 2,9 % of indien mogelijk, verder te laten dalen. Wij zijn echter van mening dat een groot deel van deze jeugdigen onder verantwoordelijkheid valt van de ouders en dat die kennelijk tekort schieten in hun opvoeding.
 
Pagina 165: Wij betreuren het feit dat het college in 2013 voornemens is  3,1 miljoen te korten op het bewaken en beschermen van de gezondheid van Utrechters. Een slechte gezondheid heeft meestal een mentale oorzaak. Deze onvrede is doorgaans een gevolg van falende politiek en geen vertrouwen meer in de toekomst van ons landje.
 
Pagina 166: Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen in sommige wijken zelfs twaalf jaar eerder gezondheidsproblemen hebben, dus maatschappelijk passief worden. Dat het college voornemens zou hebben om van gezondheidsachterstanden een ‘speerpunt’ te maken strookt dan ook niet met het voornemen om met ingang van 2013 te korten met 3,1 miljoen euro.
 
Pagina 167: Het feit dat slechts 38% van de Utrechters voldoende beweegt is m.i. veel te laag. Dit zou aanzienlijk omhoog kunnen als van gemeentewege wordt bevorderd dat er trimfietsen met kwantumkorting geleverd worden aan de meest passieven onder ons. Wellicht is het ook een idee voor de Rijksoverheid om de aanschaf van een trimfiets of home-trainer als ‘hulpmiddel’ fiscaal aftrekbaar te maken ?
 
Pagina 170: Het aantal huisuitzettingen is tussen 2010 en 2011 met 27% toegenomen. Het zou wellicht een stuk schelen als binnenkort ook huurachterstanden kunnen worden gemeld bij het BKR te Tiel zodat er een beter inzicht komt voor de verhuurder in de betalingsmoraal van de a.s. huurder.
 
Pagina 175: Hoewel de hoeveelheid criminaliteit in Utrecht door steeds betere opsporingstechnieken jaarlijks afnam is deze in het 2e kwartaal van 2012 toch weer explosief toegenomen in de wijken Overvecht (+25%), Oost (+24%), Binnenstad (+15%), Leidsche Rijn (+26%) en Vleuten De Meern (+29%)  zo bleek onlangs uit de nota ‘Ontwikkeling veiligheidscijfers januari t/m augustus 2012 gericht aan de Commissie Mens en Samenleving van 25 september jl. Er zal dan ook uitgebreid geëvalueerd moeten worden hoe een en ander ‘genormaliseerd’ kan worden.
 
Pagina 180: In de aanpak jeugd en veiligheid blijft repressief optreden  absoluut noodzakelijk. De oorzaak van veel criminaliteit bij de, doorgaans allochtone, jeugd ligt echter ook aan een gebrek aan gezag van de ouders ten opzichte van hun kinderen. Een en ander vindt o.i. zijn oorzaak in de laaggeletterdheid van de ouders wat  echter bij de (schoolgaande)kinderen meestal niet het geval is waardoor er sprake is van een tweedeling in het gezin en van een behoorlijke gezagsverhouding en opvoeding dus geen sprake meer kan zijn.
 
Pagina 186: Wij betreuren het ten zeerste dat het college voornemens is om in 2013 circa 12,6 miljoen of 36% te korten op activiteiten gericht op het bestrijden van calamiteiten, crises en verstoringen. Wij zien het in de gemeente Haren en rond voetbalwedstrijden dat er steeds meer sprake is van hooliganisme en zinloos geweld bij evenementen.
 
Pagina 194: De daling van deelnames cultuurevenementen ligt ten opzichte van 2010 volledig stil bij Utrechters met een laag inkomen, terwijl Utrecht dankzij het rijke culturele aanbod met Amsterdam toch tot de 2 meest aantrekkelijke steden van het land behoort !
 
Pagina 199: 2013 is voor Utrecht een bijzonder sportjaar. Niet alleen talenten uit Utrecht staan dan centraal, maar uit heel Europa. Van 14 tot 19 juli vind immers het European Youth Olympic Festival in Utrecht plaats. 2500 atleten tussen 13 en 18 jaar uit 49 Europese landen strijden met elkaar om de prijzen in 9 verschillende takken van sport.
 
Pagina 203: Het bezettingsresultaat van onze sportaccomodaties zal in de komende jaren nog enigszins stijgen vanwege het toenemend aantal bewoners en meer aandacht voor fitness.
 
Pagina 216: De onttrekking aan de reserves neemt extra toe met 2 miljoen euro. Bij de kadernota Vastgoed wordt daarom voorgesteld om ingang van het boekjaar de afschrijvingstermijn van gebouwgebonden installaties van 10 naar 40 jaar te verhogen. Dit zou zorgen voor lagere kapitaallasten en een voordeel zijn in de exploitatie. Dit is echter in strijd met de dalende vastgoedmarkt en feitelijk manipulatie van boekjaarcijfers en een tè positieve voorstelling van zaken.
 
Pagina 217: Er zijn in totaal 841 vastgoedobjecten in eigendom van de gemeente Utrecht. Dit is zeer aanzienlijk en eigenlijk veel te veel. Tenslotte is onroerend goed beheren en huisjes melken geen overheidstaak maar een strikt private aangelegenheid. Wellicht kan er veel overbodig onroerend goed verkocht worden tegen de huidige marktwaarde of omgebouwd worden voor studentenhuisvesting. Wellicht is het wenselijk een en ander grondig te inventariseren.
 
Pagina 223: Het is overigens een treurige zaak dat ondanks een dramatische daling van de huizenmarkt het college tòch voornemens is om 9,6 miljoen of 13,7%  méér aan  onroerende zaakbelasting te incasseren bij de Utrechtse huiseigenaar. Getuigt echt niet van wederzijdse solidariteit !
 
Pagina 231: Het college voorziet voor 2013 een afname van het weerstandsvermogen met  5,3 miljoen naar 59,9 miljoen. Hierin is echter kennelijk nog geen rekening gehouden met de gedwongen verkoop van stadion Galgenwaard (FC Utrecht) waaruit wellicht een schade ressorteert van wellicht 22 miljoen en de zeer verliesgevende gronduitgifte in Leidsche Rijn van 28,3 miljoen euro (zie pagina 239)
 
Pagina 242: In de nota ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ (wegen e.d.) is aangegeven dat er jaarlijks 21 miljoen euro benodigd is aan het wegwerken van achterstallig onderhoud. Vanwege de economische crisis is reeds 4 miljoen onttrokken waardoor het achterstallig onderhoud in 2013 alsnog kan gaan toenemen.
 
Pagina 244: Wèl wordt er in 2013 dankzij fiets- en collegepartij Groen Links relatief veel (11 miljoen) gespendeerd aan fietsparkeren (!)
 
Pagina 253: Het college houdt er rekening mee dat de interbancaire tarieven op bijzonder laag niveau blijven liggen. Op grond daarvan en rekening houdend met liquiditeitsopslagen van banken wordt uitgegaan van een lange rente van 3,5%. Dit is o.i. inmiddels een achterhaald uitgangspunt ! Met verwijzing naar de Telegraaf van 4 oktober 2012, dus zeer recent(!), wordt aangekondigd dat de Nederlandse Bank vanwege nieuwe regels die op de sector kredietkosten afkomt, de komende 4 jaar de kredietkosten met 0,8 en 0,9% zullen stijgen . Dit blijkt ook uit onderzoek van het KPMG in opdracht van het VNO/NCW. Ook Utrecht is een marktpartij die hier serieus rekening mee zal moeten gaan houden. Ontkennen is o.i. dan ook zinloos ! Een dergelijke rente-opslag zal overigens wederom extra grote negatieve gevolgen hebben voor de huizenwaardes.
 
Pagina 254: Eind 2011 bedroeg het totaal van door Utrecht aan derden  gegarandeerde geldleningen maar liefst 1,975 miljard euro, een veelvoud van de hoeveelheid ‘overtollige’ middelen ad 225 miljoen bij de BNG en de Rabobank. Wellicht is het interessant om vanwege de recessie de solvabiliteit van al die garantie-ontvangers eens op zijn juiste waarde te beoordelen en zitten er voor de gemeente Utrecht wellicht nog heel wat ‘lijken in de kast’.
 
Pagina 258: Het is een goede ontwikkeling dat het beroep op externen verder afneemt. Zo nemen de kansen voor eigen medewerkers toe en wordt de organisatie wellicht kreatiever. Het college streeft ernaar om in 2013 de uitgaven van deze externen nog eens met 10% te verminderen. Concrete bedragen ontbreken echter !
 
Pagina 259: Binnen de ambtelijke organisatie lopen er in 2012 circa 600 overbodige ambtenaren rond die thans extra en onnodig drukken op de begroting. Wellicht zijn er vacatures in buurgemeenten en is het verstandig dit eens te controleren. Overigens ben ik van mening dat ambtenaren, net zoals raadsleden, woonachtig moeten zijn in Utrecht teneinde voldoende affiniteit te verkrijgen met Utrecht hetgeen ook van groot belang is ter ondersteuning van het College en de gemeenteraad. Zo bleek onlangs in de gemeente Almelo dat maar liefst 56% van de gemeenteambtenaren wèl werkt in Almelo maar niet woont in Almelo dus niet de vereiste optimale affiniteit heeft met zijn werkplek. Wellicht is dit ook een van de redenen dat er matig en ongeïnteresseerd bestuurd wordt in veel gemeenten.
 
Als organisatie koopt de gemeente Utrecht nog altijd veel te veel in, zo wordt toegegeven in deze begroting. Reeds bij de voorjaarsnota 2011 werd daarom dan ook besloten om met ingang van 2014 circa 15 miljoen extra te besparen op inkoop. Waarom dit niet met ingang van 2013 gebeurt, is mij echter een groot raadsel !
 
Pagina 264: Vanwege de verkoop van de Remu N.V. aan de NV Eneco in 2003 zou de gemeente Utrecht nog vóór 31 december 2010 een nabetaling moeten krijgen van 1,8 miljoen euro. Dit is nog altijd niet gebeurt. Welke drukmiddelen en wanneer gaat het nu College toepassen ?
 
Pagina 267: Ondanks de recessie en de problemen met gronduitgiftes wordt er eind 2012 toch gestart met 6200 woningen, 5000 m2 bedrijfsvloeroppervlak, een winkelcentrum van 13.500 m2, een bedrijventerrein van 58.300 m2 en voor 67.000 m2 niet commerciële voorzieningen, zoals scholen. Over enige belangstelling wordt echter met geen woord gerept !
 
Pagina 273: Er wordt een tekort verwacht van de grondexploitatie van het stationsgebied van maar liefst 37,7 miljoen. Reeds in de vorige eeuw was er al heel veel verzet tegen de kapitaalvernietiging van het oude (functionele) stationsgebied en we houden ons hart vast op hoeveel miljoen tekort dit m.i. megalomane UCP-miljardenproject uiteindelijk zal uitdraaien tijdens deze recessie.  
 
Pagina 275: Ingevolge de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) moet het woningbezit sinds 2007 jaarlijks vastgesteld worden. Voor 2013 wordt geen waardestijging verwacht. Dit is niet realistisch omdat alle marktpartijen zoals banken en de Vereniging Eigen Huis eerder een verdere daling dan een stabilisatie en al helemaal geen stijging verwachten. Het aantal tegen deze ‘waardewaarderingen’ ingediende bezwaarschriften is dan ook in 2012 terecht verdubbeld ! Nieuw zijn de no-cure no-pay bedrijven die bezwaar maken voor burgers en bedrijven tegen deze WOZ-waardes. Ik vraag me echter in hoeverre de gemeente financieel aansprakelijk kan worden gesteld wanneer zij in het ongelijk worden gesteld bij bezwaarschriftenprocedures. Bij de fiscus is het immers wèl mogelijk om de kosten van rechtsbijstand bij bezwaarschriften te declareren ?
 
Pagina 276: Uit de grafiek onroerende-zaakbelastingen blijkt wederom een lastenverzwaring voor de huiseigenaar. In politieke kringen heeft men altijd de mond vol over solidariteit. Maar solidariteit moet, lijkt mij, wèl wederzijds zijn, dus samen de lasten, samen de lusten. Helaas geldt dat kennelijk dus niet voor de Utrechtse huiseigenaar ! 
 
 
 

Laatst aangepast (vrijdag 05 oktober 2012 21:53)

 

OP- EN AANMERKINGEN OVER DE PROGRAMMABEGROTING 2013 – 2016 GEMEENTE BUNSCHOTEN

Bunschoten

 

 

Pagina 3:De provincie Utrecht is m.i. veel te voorbarig geweest met deze verplichte meerjarenbegroting omdat er veel te veel onzekerheden zijn vanwege de demissionaire status van de regering. Desalniettemin zullen wij trachten een aantal op- en aanmerkingen te stellen.

 

Pagina 6: Uit de prognose van de reservepositie blijkt een verbetering, hetgeen een verscherpt toezicht van de provincie voorkomt.

 

Pagina 14: De vermindering van het aantal gemeenteraadsleden in 2014 is 25%, hetgeen dus nòg minder pluriformiteit binnen de Bunschoter politiek betekent, en is m.i. niet in het belang van een goede en evenwichtige lokale democratie.

 

Pagina 23: De hoeveelheid overlast van jongeren in het uitgaansgebied van Spakenburg blijkt nog altijd veel hoger dan verwacht. Een bestuurlijke aanpak ontbreekt vooralsnog in deze begroting.

 

Pagina 28: Ook vragen wij ons af waarom het aantal speelplekken en speeltoestellen in de komende jaren zo nodig met 25% moet verminderen ?

 

Pagina 31: Bunschoten kenmerkt zich door een sterke plaatselijke economie die bijdraagt aan een structurele zelfstandigheid van de gemeente !

 

Pagina 35: Bunschoten telt relatief veel leerlingen met een taalachterstand. Hierin is m.i. met name een belangrijke taak weggelegd voor de ouders.

 

Pagina 45: Bunschoten heeft relatief weinig overnachtingsmogelijkheden hetgeen schadelijk is voor de bevordering van toerisme en recreatie. Wat denkt het College hieraan te willen doen?

 

Pagina 52: Prioriteiten liggen op het gebied van jeugd en ouderen bij het terugbrengen van alcohol- en drugsgebruik, alsmede aandacht voor overgewicht dus een gezonder eetpatroon. Reeds 46% van de Nederlandse bevolking heeft immers overgewicht met alle bijverschijnselen zoals allerlei gezondheidscomplicaties en functieverlies en arbeidsongeschiktheid.

 

Pagina 55: Het aantal niet-uitkeringsgerechtigden aan wie bijzondere bijstand is toegekend is vooralsnog toegenomen met 157% !

 

Het aantal verzoeken om schuldhulpverlening is vooralsnog toegenomen met 264% !

 

Pagina 58: Het aantal geregistreerde vrijwilligers is daarentegen toegenomen met 32%

 

Het aantal geregistreerde mantelzorgers is zelfs toegenomen met 78%.

 

Pagina 73: De woningbehoefte heeft nog altijd het nul-migratiemodel als uitgangspunt. Urgentieverklaringen zijn dan ook alleen voor de eigen bewoners.

 

Bunschoten bestaat voor 75% uit koopwoningen, hetgeen relatief veel is. Landelijk is dat immers 56%.

 

Pagina 76: Vanwege de economische crisis heeft de gemeenteraad in 2012 besloten voorlopig niet meer te investeren in de woningbouw aan de Rengerswetering Noord.

 

Pagina 79: Er is, mede vanwege de vergrijzing, een toenemend tekort aan appartementen en eengezinswoningen voor senioren.

 

Pagina 80: Het rapportcijfer van burgers voor de woonkwaliteit wordt structureel hoog gewaardeerd met een 8,6. Dit is opmerkelijk vanwege de relatief lage woonlasten in Bunschoten.

 

Pagina 83: De belangrijkste eigen inkomstenbron is de OZB. Ondanks dat is het college voornemens de tarieven voor de komende 4 jaar nog eens met 26% te verhogen, terwijl de marktwaardes, naar verwachting, nota bene fors zullen dalen !

 

Pagina 93: Bunschoten krijgt van de Provincie als toezichthouder complimenten voor haar bezuinigingsregiem en blijft hierdoor onder een licht toezicht vallen.

 

Het percentage oninbare vorderingen ligt met 1,01% ver onder het landelijk gemiddelde van Nederland met 2,5% en Europa met 1,8% (Bron Wikipedia)

 

Pagina 110: Bunschoten bezit voor 22.290 euro aandelen. Handel in aandelen is echter een strikt private en riskante aktiviteit waar de lokale overheid zich verre van moet houden, ondanks het feit dat het hier een relatief geringe belegging is.

 

Pagina 113: Bunschoten heeft per 1000 inwoners 5,79 ambtenaar in dienst. Vergelijkbare gemeentes hebben gemiddeld 7 ambtenaren en landelijk is dat zelfs 7,9 hetgeen betekent dat Bunschoten in dit opzicht zorgvuldig met gemeenschapsgeld omspringt.

 

Pagina 126: Precariobelasting wordt niet alleen geheven voor voorwerpen ‘boven’ voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond maar ook ‘onder’ waarbij wij ons afvragen hoe ‘ondergrondse’ voorwerpen fiscaal door deze dienst herkend en berekend worden ?

 

Pagina 132: De gemiddelde woningwaarde in Bunschoten zou tussen 2009 en 2013 slechts met 4.000 euro afgenomen zijn hetgeen niet geloofwaardig is en tevens schadelijk is voor de eigenaar vanwege diens hogere fiscale huurwaardebijtelling en de hoogte van de waterschapsheffing.

 

Laatst aangepast (vrijdag 28 september 2012 20:48)

 

IS HET GOED WONEN IN BUNSCHOTEN ?


 

Bunschoten

                   

Een analyse:
 
Op de landelijke ranglijst van 415 Nederlandse gemeenten noteert Bunschoten een redelijke 67e plek. Alhoewel, provinciaal wordt Bunschoten qua leefbaarheid nog voorbij gestreefd door achtereenvolgens Baarn (19), Bunnik (33), De Bilt (22), Houten (54), Leusden (43), Soest (65), Utrecht (64), Utrechtse Heuvelrug (59) en Zeist (35). Dus er is nog zat werk aan de winkel voor het Gemeentebestuur !
 
Qua woonlasten scoort Bunschoten landelijk het laagste van alle 415 (!) gemeenten. Dat moet gezegd worden ! Tegelijkertijd kun je voor dit geld natuurlijk géén aantrekkelijke woonbuurten verwachten. De bereikbaarheid per auto zou volgens de onderzoekers echter matig zijn.
 
Daarentegen is het voor kinderen, jongeren en recreanten uitstekend vertoeven met prima water, sport en fitnessvoorzieningen. Ook de winkelvoorziening wordt als zeer goed gekwalificeerd !
 
Ook is er relatief weinig criminaliteit en een behoorlijke lokale economie die zorgt voor een goede werkgelegenheid.
 
Dus in Bunschoten is er voor ieder wat wils !
 
Wim Vreeswijk
 
 
Bron: Elseviers Weekblad 30-6-2012

 
Meer artikelen...