persberichten

BEGROTING 2014 GEMEENTE BUNSCHOTEN

Bunschoten

 

Pagina 1: De focus voor een reëel sluitende begroting ligt vooral op het jaar 2014. Voor de jaren ná 2015 is er nog teveel onduidelijkheid om een goede meerjarenbegroting te kunnen opstellen. De begroting wordt namelijk de komende jaren opgehoogd met vele extra miljoenen als gevolg van de vele grote decentralisaties die naar de gemeente Bunschoten komen op het terrein van de AWBZ, jeugd en zorg.

 

Het jaar 2014 wordt dan ook een spannend jaar met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

 

Pagina 5: Met name de Onroerende Zaakbelastingen (niet woning) stijgen met 8% ofwel viermaal het inflatiepercentage. Men kan zich hierbij afvragen in hoeverre Bunschoten zich hierdoor uit de markt prijst qua bedrijfshuisvesting.

 

Pagina 9: Uit het overzicht van de ontwikkeling van de reserves blijkt dat de reservepositie de komende jaren verder toeneemt. Wellicht dat het Provinciaal toezicht hierdoor gaat verminderen.

 

Pagina 17: Door deelname aan het onderzoek ‘waar staat je gemeente.nl’ krijgt de gemeente inzicht in de beoordeling van de burger over de gemeente.

 

Pagina 19: Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 krijgt de raad er twee zetels bij, omdat de gemeente de grens van 20.000 inwoners is gepasseerd zodat de kiesdeler voor één zetel aanzienlijk lager wordt.

 

Pagina 20: Het streven is om eind 2014 circa 70% van alle telefoontjes in één keer juist en volledig te kunnen beantwoorden. Er wordt echter niet aangegeven hoe groot het percentage in eerdere jaren was.

 

Pagina 22: De kosten van Bestuurlijk Bunschoten nemen met circa 7,5%, ofwel met 2 ton toe vanwege de 2 extra raadszetels.

 

Pagina 23: In de Top 10 van onderwerpen die de burgers het meeste bezighouden, staat parkeeroverlast op nummer één.

 

Pagina 25: Gestreefd wordt naar een uiteindelijke vermindering in 2014 van het aantal inbraken in woningen, bedrijven en instellingen met 25%, ten opzichte van 2008 en het in dezelfde periode terugbrengen van het aantal fietsendiefstallen met eveneens 25%.Dit laatste kan wellicht meer worden indien men alle fietsen in Bunschoten voorziet van een chassisnummer, bijvoorbeeld met postcode en huisnummer.

 

Pagina 26: De burgemeester heeft de bevoegdheid gekregen ingeval van huiselijk geweld een uithuisplaatsing te gelasten. Er wordt echter niet vermeld om hoeveel uithuisplaatsingen het gaat.

 

Pagina 39: Bunschoten kent relatief veel leerlingen met een taalachterstand. Het is daarom zaak reeds in een vroeg stadium deel te laten nemen aan voor- en vroegschoolse activiteiten op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en in de onderbouw van het basisonderwijs.

 

Pagina 40: De afgelopen 4 jaar is het leerlingenvervoer met 48 afgenomen omdat steeds meer kinderen onderwijs kunnen volgen in het eigen Bun-schoten, maar wellicht ook omdat er sprake is van minder geboortes, dus meer ontgroening.

 

Pagina 42: Het jeugdbeleidsplan geeft aan dat men ongeoorloofd schoolverzuim wil terugdringen. Men geeft echter niet aan hoeveel schoolverzuim er is in Bunschoten ?

 

Pagina 44: Hetzelfde geldt voor voorkomen, signaleren en stoppen van kindermishandeling. Hier wordt eveneens niet aangegeven om hoeveel gevallen het gaat en of er sprake is van toe- of afname ?

 

Pagina 51: Bunschoten heeft weinig overnachtingsmogelijkheden voor toeristen. Dit is kwalijk voor de lokale economie. Deze tijdelijke inwoners van Bunschoten doen immers geen beroep op uitkeringen of voorzieningen en consumeren slechts in Bunschoten.

 

Pagina 53: Dit klemt des te meer omdat Bunschoten beschikt over maar liefst 47 historische waardevolle monumenten.

 

Pagina 59: Het streven is om het aantal inwoners met een bijstandsuitkering weer terug te brengen naar minder dan 0,5% (circa 100 inwoners) waardoor men ook het huidige beroep op allerlei voorzieningen wellicht kan doen verminderen.

 

Pagina 62: Bunschoten wil het vrijwilligerswerk versterken. Er wordt echter met geen woord gerept over de realisatie van een ANBI-status van een vereniging of stichting bij de fiscus. (Onbetaalde) vrijwilligers kunnen dan middels een vrijwilligersovereenkomst hiermee een extra aftrekpost in hun jaarlijkse belastingaangifte realiseren.

 

Pagina 63: Het is een prima ontwikkeling dat het aantal vrijwilligers en mantelzorgers toeneemt in Bunschoten. Dit getuigt van betrokkenheid met de minder valide medemens!

 

Ook zou Bunschoten meer moeten nadenken over levensloopbestendig en aangepast bouwen waardoor jongeren langer voor hun ouders kunnen zorgen en zij niet hoeven te verkommeren in steeds duurdere verzorgingshuizen. En ouderen tevens meer ingezet kunnen worden voor kinderopvang van tweeverdieners.

 

Pagina 71: Het schoonhouden van de eigen buurt scoort een mager zesje volgens ‘waar staat je gemeente nl’. Wellicht dat de APV hierin kan gaan voorzien bij notoir vervuilen van de eigen straat.

 

Pagina 72: Er wordt terecht gesproken over nette begraafplaatsen en begrafenissen. In hoeverre is er in Bunschoten sprake van crematies ?

Ook vragen wij ons af hoeveel begrafenissen er voor rekening komen van de gemeente Bunschoten omdat de ervan niet willen betalen of niet draagkrachtig zijn.

 

Pagina 75:Het is een prima zaak dat de gemeente Bunschoten zich kenmerkt als een ‘eiland in de groene zee en blijft streven naar de opvangen van de eigen bevolking met eigen identiteit.

 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Ruimtelijke Ordening in 2008 streeft men naar minder regels en onderzoekslasten, terwijl besluitvorming over projecten activiteiten sneller en beter moet worden. In hoeverre is er al sprake van minder ambtenaren ?

 

Pagina 76:Het realiseren van woningbouwprogramma voor maar liefst 12 woningbouwprojecten, dus meer inwoners is wellicht een utopie omdat er jaren sprake is van verstedelijking van de Randstad en ontvolking van buitengebieden zoals het groen rond Bunschoten.

 

Pagina 77: Dit klemt des te meer omdat de verkoop en afname van de verschillende woningen nu al onder druk staat. De raad heeft ook terecht besloten op 25 april 2013 niet over te gaan tot de bouw van nog meer woningen.

 

Men gaat dan ook terecht uit van het nul-migratiemodel, dus alleen bouwen voor de eigen behoefte.

 

Pagina 79: In het beleidsonderdeel Ruimtelijke Ordening wordt gesproken over Voorkeursrecht gemeenten hetgeen m.i. een volstrekt oneigenlijk middel is omdat er geen sprake meer is van een vrije marktwerking maar uitsluitend nog verkocht mag worden aan de lokale overheid en het vrije eigendomsrecht ernstig in gedrang komt. Dergelijke wetgeving wordt zelden toegepast als sturingsmiddel tegen speculatie e.d.

 

Pagina 81: Er wordt gesproken over koop, sloop en sanering van de nertsenhouderij aan de Groeneweg. Helaas is niet vermeld hoeveel deze gang van zaken de Bunschoter uiteindelijk heeft gekost.

 

Pagina 88: De Algemene Uitkering is de belangrijkste inkomstenbron. De gemeente heeft hier geen invloed op. Dit is niet juist! De hoogte van de Algemene Uitkering aan de gemeente is juist wèl gerelateerd aan het aantal inwoners dus juist wèl een reden om zoveel mogelijk migranten, met of zonder meerwaarde te huisvesten op hun grondgebied !

 

De verwachting is dat de Algemene Uitkering wellicht wel gaat toenemen, mogelijk gaat verdubbelen, vanwege de decentralisatie van de AWBZ en Jeugdzorg aan de lokale overheden.

 

Pagina 89: Met ingang van 2014 wordt het schatkistbankieren ingevoerd door de Rijksoverheid waardoor de Algemene Uitkering voor de lokale overheden vooralsnog geparkeerd blijft en gemeentes moeten overleggen met de Rijksoverheid hoe zij deze, overigens slecht renderende, gelden gaan besteden. De kans is hierdoor groot dat lokale overheden, zoals Bunschoten ernstig beknot gaan worden in hun uitgavengedrag.

 

Pagina 96: Het is algemeen bekend dat de lokale lastendruk in de gemeente Bunschoten hoog blijft scoren qua laagste lastendruk voor de burger. Uit de COELO-atlas lokale lasten blijkt opnieuw dat Bunschoten op de 1e plaats staat als gemeente met de laagste woonlasten.

 

In de ‘ranking’ van de financiële gezondheid van de 26 gemeenten is Bunschoten gestegen van de 15e naar de 11e plaats. Verslechtering van de relatieve positie van andere gemeenten kan ook tot verhoging van de ranking van Bunschoten leiden.

 

Pagina 97: De weerstandscapaciteit van het vermogen van Bunschoten heeft een verhoging van de 26e naar de 21e plaats tot gevolg gehad in de provincie Utrecht.

 

Ook wordt Bunschoten genoemd als gemeente met de laagste belastingdruk in Nederland en scoort 1415 euro per inwoner t.o.v. een gemiddelde van 2346 euro.

 

Voor dubieuze debiteuren is in de jaarrekening van 2012 een voorziening getroffen van 626.000 euro, waarvan 75% oninbaar lijkt. De betalingsmoraal is met 0,056% relatief laag vergeleken met elders met 0,6%.

 

Pagina 98: Ook Bunschoten wordt geteisterd in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Er wordt landelijk inmiddels gewerkt door juristen om oneigenlijk gebruik van deze wetgeving tegen te gaan.

 

Er is overigens wèl een toenemende claimbewustheid bij de burger ontstaan die jaarlijks 15 aansprakelijkheidsstellingen veroorzaakt.

 

Pagina 112: De gemeente Bunschoten heeft meerdere huisbankiers zoals de Rabobank, ING en Bank Nederlandse Gemeenten doch saldi en rentes worden niet vermeld…

 

Pagina 115: De gemeente Bunschoten heeft per duizend inwoners 5,79 ambtenaar in dienst, vergelijkbare gemeenten hebben 7,0 ambtenaar en het gemiddelde van alle gemeenten is 7,7 ambtenaar.

 

Pagina 116: Aangezien ambtenaren de ogen en oren van het college zijn vragen wij ons af in hoeverre alle ambtenaren niet alleen werken, maar ook wonen in Bunschoten ? In veel, inmiddels verloederde gemeentes, is vaak een meerderheid van al daar werkende ambtenaren niet meer woonachtig in hun gemeenten waardoor de bestuurlijke kwaliteit behoorlijk te wensen overlaat.

 

Pagina 128: Wij vinden het een slechte ontwikkeling voor de lokale economie dat het college voornemens is de onroerende zaakbelasting voor niet-woningen maar bedrijfspanden te confronteren met een gemiddelde jaarlijkse boven-inflatoire stijging van 6%.

 

Pagina 130: Het is een kwalijke zaak dat de hondenbelasting slechts ten dele gebruikt wordt om de hondenoverlast te verminderen en grotendeels in de Algemene Middelen verdwijnt. Honden hebben immers niet alleen een taak qua waakzaamheid tegen inbrekers, maar ook gaan zij veelal de vereenzaming van ouderen tegen in onze snelle individualisering van onze samenleving.

 

Ook vinden wij het opmerkelijk dat precariorechten niet alleen BOVEN voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond wordt geheven maar ook ONDER de gemeentegrond, waarbij wij ons afvragen hoe in dit laatste geval een en ander gecontroleerd wordt.

 

Vanaf 2013 is er een kwijtscheldingsmogelijkheid voor ZZP-ers van privé-belastingen. In hoeverre er sindsdien hiervan gebruik gemaakt is wordt echter niet vermeld.

 

 

ZORGVERZEKERAARS BESPAREN 1,2 MILJARD EURO DOOR CONTROLE ZORGNOTA’S.

 

 

Zorgverzekeraars hebben in 2012 voor een bedrag van ruim 1,2 miljard euro bespaard op de zorgkosten door contrôle en fraude-bestrijding. Het grootste deel van dat bedrag, naar schatting zo’n 1 miljard euro, is bespaard door contrôles vooraf van de binnen-komende declaraties. Daarnaast is er voor 198 miljoen euro bespaard door contrôles achteraf op zorgnota’s en heeft fraudeonderzoek nog eens 15,9 miljoen euro onjuistheden aan het licht gebracht. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onder alle zorgverzekeraars.

 

Zorgverzekeraars vinden het onacceptabel dat geld van premiebetalers onterecht wordt uitgegeven, zeker in een tijd waarin iedereen moet bezuinigen. Daarom hebben zij ook in 2012 weer veel werk gemaakt van onterechte declaraties en het opsporen van fraude. De komende jaren intensiveren zorgverzekeraars hun in-spanningen op dit gebied nog verder.

 

CONTROLERESULTATEN
In totaal is er in 2012 circa 33 miljard euro aan zorgkosten (basiszorg en zorgverzekeringswet) uitgekeerd. Door contrôle vooraf is hiervan in 1e instantie 8% of 2,6 miljard euro afgewezen, bijvoorbeeld omdat het tarief niet juist is of omdat de verzekerde niet bij de desbetreffende zorgverzekeraar is verzekerd. De meeste van deze afwijzingen vonden plaats in de Medisch Specialistische  Zorg (MSZ), de GGZ en de Hulpmiddelenzorg. Naar schatting is ongeveer 40% van deze afgewezen declaraties definitief afgewezen. Dat leverde een besparing op van 1 miljard euro. Bij contrôles  achteraf gaan zorgverzekeraars na of de zorg ook echt is geleverd en of deze passend is bij de zorgvraag. Dat resulteerde in een besparing van nog eens 198 miljoen euro.

In 2011 waren de besparingen circa 800 miljoen door contrôle vooraf en 167 miljoen door contrôles achteraf.

 

FRAUDERESULTATEN

Onderzoek naar fraude is een belangrijk onderdeel van de aanpak, maar in geld uitgedrukt gaat het om beperkte bedragen. Om van fraude te kunnen spreken moet onder andere bewust handelen aantoonbaar zijn. In 2012 hebben zorgverzekeraars uiteindelijk voor 6 miljoen euro aan fraude vastgesteld (2011: 7,7 miljoen). Maar ook heeft het fraudeonderzoek naar andere zaken veel geld opgeleverd: voor 9,5 miljoen euro bleef het vermoeden van fraude overeind, maar kon de fraude niet aangetoond worden. En voor 370.000 euro bleek het uiteindelijk om een fout te gaan, en was het geen fraude. Opgeteld is er voor bijna 15,9 miljoen euro bespaard door fraude-onderzoek.

De meeste onderzoekscapaciteit is gestoken in de AWBZ en de GGZ. Daarbij ging het vooral om instellingen en bureaus die zorg decla-reerden die niet verzekerd of niet geleverd was.

 

INSPANNINGEN

Om te voorkomen dat geld onterecht wordt uitgegeven, spannen zorgverzekeraars zich in om declaraties te controleren op fouten. Bij alle declaraties (jaarlijks honderden miljoenen) controleren zij onder andere of het juiste bedrag is gedeclareerd en of de verzekerde voor de verleende zorg is verzekerd. Vervolgens controleren zorgverzekeraars of de zorg ook echt is geleverd en of deze passend was bij de zorgvraag. Dat doen ze bijvoorbeeld door statistische analyses, steekproeven of enquêtes. Als er een vermoeden van fraude is, kan een zorgverzekeraar een fraudeonderzoek starten. Afhankelijk van de uitkomst van alle controle-inspanningen vorderen zorgverzekeraars geld terug, delen ze waarschuwingen uit, beëindigen ze contracten, registreren ze fraudeurs in een waarschuwingsregister voor andere verzekeraars of zetten zelfs een straf-, bestuurs- of tuchtrechterlijk vervolg in.

 

PROGRAMMA INTENSIVERING CONTROLE EN FRAUDEBEHEERSING

Zorgverzekeraars nemen het tegengaan van onterechte declaraties en fraude zeer serieus en starten daarom met een speciaal programma, waarin ze samenwerken op de gebieden van contrôle, gepast gebruik en fraudebeheersing. Vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid delen zorgverzekeraars steeds meer contrôle- en fraudesignalen en resultaten, en werken zij samen bij onderzoeken naar grote fraudezaken die landelijk spelen. Daarnaast besteden de zorgverzekeraars elk jaar gezamenlijk extra aandacht aan contrôle van specifieke zorgsectoren. Voor 2014 zijn dat de GGZ, de Medisch Specialistische Zorg en het PGB.

 

Zorgverzekeraars zijn verder bezig – samen met andere betrokken partijen – om te zeggen dat vanaf 2014 ziekenhuisnota’s begrijpelijker worden voor de verzekerden. Hierdoor krijgen ver-zekerden meer inzicht in wat de zorg kost en kunnen ze bijdragen aan het tegengaan van onterechte declaraties.

 

Een ander onderdeel van het programma is het verbeteren van de screening van zorgaanbieders om zo de kwaliteit en integriteit te bewaken en fraude te voorkomen.  Hierbij willen de zorgverzekeraars de resultaten met elkaar delen. Zorgverzekeraars willen zich ook inspannen om zorgaanbieders voor te lichten over de regels omtrent declareren. En tot slot wordt later dit jaar onder-zocht op welke wijze de landelijke declaratiegegevens ingezet kunnen worden voor ‘datamining’, waarmee nieuwe vormen van fouten of fraude kunnen worden opgespoord.

 

KENNISCENTRUM FRAUDEBEHEERSING

Sinds 1 januari 2012 delen zorgverzekeraars al hun fraudesignalen met het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg. Het kenniscentrum analyseert deze signalen en zorgt voor de coördinatie van het verdere proces bijvoorbeeld bestuursrechterlijke afdoening of strafrechtelijke vervolging. Meer informatie is te vinden op www.fraudeindezorg.nl

 

Bron: Zorgverzekeraars Nederland 11-07-2013

 

 

Laatst aangepast (woensdag 17 juli 2013 09:31)

 

Commissie Van Dijkhuizen: eenvoudiger toeslagensysteem moet leiden tot meer banen

Van Dijkhuizen

 

Commissie Van Dijkhuizen: lagere belastingtarieven met een hele lange eerste schijf, minder aftrekposten en een eenvoudiger toeslagensysteem zouden leiden tot meer banen ?

 

De Commissie van Dijkhuizen adviseert te kiezen voor een belastingstelsel met lagere tarieven met een hele lange eerste schijf, minder aftrekposten en een eenvoudiger toeslagensysteem. Deze hervormingen zouden volgens het CPB op termijn ruim 140.000 nieuwe banen opleveren en de gemiddelde inkomenseffecten zouden beperkt zijn. De commissie heeft begin 2012 de opdracht gekregen om een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig belastingstelsel samen te stellen dat zou bijdragen aan de verbetering van de concurrentiekracht van Nederland.

 

Kees van Dijkhuizen zegt het volgende en dan citeer ik: “

Met het integraal overnemen van alle adviezen  zou het volgens hem mogelijk worden om te komen tot een eenvoudiger, verbeterd belasting- en toeslagenstelsel. Een stelsel dat er volgens hem ook voor zou zorgen dat de over het algemeen ‘goede belastingmoraal van de Nederlandse burger’ volgens hem behouden blijft. Volgens hem is het overgrote deel van de bevolking immers nog altijd bereid belasting te betalen indien dit op een evenwichtige wijze gebeurt. In zijn voorstellen wordt de grens van een eerste schijf verhoogd van circa 20.000 naar ruim f. 60.000,--. Dan valt gelijk het overgrote deel van de belastingplichtigen onder deze 1e schijf.(einde citaat)”.

 

Of de belastingbetalers überhaupt zo blij zijn met de coalitie Rutte-Samsom is echter zeer vraag want uit een recente peiling van Maurice d’Hont blijkt inmiddels dat deze coalitie op een historisch dieptepunt zit van samen 32 zetels ofwel ruim 20% van de hele 2e kamer hetgeen betekent dat deze ‘proefballonnetjes’ van de ‘coalitie’ en haar Commissie Van Dijkhuizen door de overgrote meerderheid niet meer serieus genomen gaan worden en naar alle waarschijnlijkheid weggeblazen gaat worden door de oppositie en dissidenten uit de eigen coalitiepartijen.

 

UITGANGSPUNTEN: BUDGETTAIR NEUTRAAL EN BEPERKTE INKOMENSEFFECTEN ?

 

De commissie tracht dit pakket nu ‘te verkopen’ door inkomensafhankelijke ondersteuning via toeslagen te geven en belastingheffing op individuele basis voor werkenden. Over concrete bedragen en percentages wordt echter niet gerept !

 

LAGERE TARIEVEN MET EEN HELE LANGE EERSTE SCHIJF EN MINDER AFTREKPOSTEN IN DE INKOMENSTENBELASTING.

 

De commissie Dijkhuizen adviseert om terug te gaan van 4 naar 2 belastingschijven van 37 en 49%. Over het inkomen tot 62.000 euro wordt dan 37% betaald. Het aantal belastingplichtigen dat onder de 1e belastingschijf valt, verdubbelt van krap 6 miljoen naar bijna 12 miljoen mensen, ofwel 93% van alle belastingplichtigen. Dit wordt ondermeer gefinancierd door een flink aantal aftrekposten, zoals met name, ziektekosten, af te schaffen. Met deze maatregel is 12 miljard bezuiniging gemoeid in 2017, oplopend tot 24 miljard structureel. Of dit inderdaad zo is in de praktijk is echter zeer de vraag want je maakt hiermee duizenden, doorgaans onverzekerde, belastingadviseurs totaal brodeloos en over een behoorlijke afvloeiingsregeling voor deze ondernemers wordt vooralsnog met geen woord gerept !

 

EENVOUDIGER EN FRAUDEBESTENDIGER SYSTEEM VAN TOESLAGEN ?

 

De commissie adviseert een drietal toeslagen, namelijk de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget, samen te voegen. Daarnaast gaat ook het aantal toegekende toeslagen echter met 1 miljoen omlaag hetgeen voor veel, heel veel ontvangers in de praktijk een forse aderlating gaat betekenen.

Onder het mom van fraudebestrijding en efficiency gaat de zorgtoeslag dus niet meer naar het individu maar rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Hierdoor daalt het aantal burgers van 4,5 miljoen dat nu nog een toeslag uitbetaald krijgt naar minder dan 1,5 miljoen, dat wil zeggen circa 70% minder. Er wordt echter niet gesproken over compensatie van de huidige ontvangers van toeslagen. U zult begrijpen dat deze, m.i. veel te rigoreuze, maatregel nog heel wat discussie gaat veroorzaken.

 

LAGER FORFAITAIR RENDEMENT OVER VERMOGEN IN BOX 3

 

Als doekje voor het bloeden adviseert de commissie Dijkhuizen om het forfaitair rendement van 4% te verlagen vanwege het feit dat er geen hoge rentes meer betaald zouden worden. Dit is nog maar de vraag want Nederland dreigt met zijn snelle schuldentoename, op wellicht korte termijn, zijn zogeheten ‘triple A status’ kwijt te raken waardoor Nederland veel meer rente moet gaan betalen op zijn schulden dan nu het geval is.

 

Al met al zal er tot 2017 nog heel wat water door de Rijn gaan vloeien voordat er politieke besluiten genomen gaan worden over het plan Dijkhuizen !

 

Auteur: Wim Vreeswijk  

  

Laatst aangepast (donderdag 27 juni 2013 08:46)

 

KADERNOTA 2014-2017 gemeente BUNSCHOTEN

 

 

Pagina 5: Deze nota voor de a.s. begroting 2014 geeft nog altijd veel financiële onzekerheid. Zo wordt er in 2014 maar liefst 235 miljoen door het Rijk bezuinigd op de Algemene uitkering voor de 415 gemeentes, hetgeen qua inwonertal neerkomt op 50.000 euro in 2014 tot 1 miljoen in 2017.

 

Dit is overigens in 2014 nog steeds te overzien met 0,9% lastenverzwaring in Bunschoten voor de gemiddelde burger met een eigen huis wat aanzienlijk lager is dan de huidige inflatie van 2%

 

Pagina 14: Voor de niet-woningen of bedrijfspanden wordt voor 2014 rekening gehouden met een extra stijging van 6%. Of dit echter verstandig is voor de lokale economie is zeer de vraag omdat er landelijk sprake is van snel toenemende leegstand, dus dalende huurprijzen.

 

In de exploitatievoorstellen van gronduitgiftes wordt administratief nog altijd uitgegaan van 5% hetgeen  voor projektontwikkelaars veel te hoog is omdat een reguliere geldverstrekker als de Bank Nederlandse Gemeenten een rentevergoeding vraagt van 1% oplopend tot 2,8%. Ook Duitse banken hebben onlangs aangekondigd dat zij 2,8% kunnen gaan offreren.

 

Pagina 18: Het college is akkoord gegaan met een voorstel om het onderhoud van rotondes niet meer uit eigen middelen te financieren maar door middel van ‘sponsoring’ waarbij je zou kunnen afvragen in hoeverre de gemeente Bunschoten inspraakgerechtigd blijft en of uitbundige reklames de verkeersveiligheid niet negatief beïnvloeden.

 

Pagina 33: Net zoals bij vorige analyses geconstateerd werd is de gemeente Bunschoten volgens de “COELO-Atlas” nog altijd de voordeligste gemeente van Nederland qua woonlasten !

  

Laatst aangepast (donderdag 06 juni 2013 14:04)

 

Commentaar inzake jaarstukken provincie Groningen

Provinciehuis Groningen

 

 

 

Drs. ir. Alphons F. Mantel,  20 mei 2013

 

Algemeen / leeswijzer

In deze beschouwing  wil ik beknopt blikken op de jaarstukken 2012. Ik streef hierbij geen volledigheid na want de documenten zijn omvangrijk, soms complex en de financiele vergoeding is beperkt . Ik beperk me derhalve tot hoofdzaken van beleid , saillante punten, typerende voorbeelden, persoonlijke opinies, eventuele lacunes en relevante te stellen vragen aan het Provinciebestuur. De door Matthijs Janssen gemelde relevante onderwerpen zijn  Energietransitie, Subsidies, Infrastructuur, Aardbevingen, EHS, Jeugdzorg en Middenbestuur.  De genoemde eventuele lacunes zijn deels subjectief, het kan immers zo zijn dat deze  lacunes in andere documenten van de Provincie Groningen te vinden zijn of reeds bekend zijn bij de PVV-Statenfractie. Ik kan dat niet goed beoordelen. Het onderwerp Middenbestuur heb ik laten vallen na overleg met  Matthijs Janssen. Van het onderwerp Middenbestuur hen ik nog nooit gehoord, ondanks 30 jaar bekendheid met publieke zaken. Ik voegde enkele algemene relevante opmerkingen toe inzake de onderwerpen zorgvuldig bestuur, dejaarrekening en energie. Voor het onderwerp  EHS kon ik moeilijk door de brei van vakjargon en teksten komen, dit onderwerp is in deze beschouwing mogelijk niet geheel geslaagd.

 

zorgvuldig bestuur ( eigen fabrikaat, niet afkomstig uit de documenten)

Het zorgvuldig leiden en besturen van een organisatie is moeizaam, zeker als die organisatie erg groot is. De relatie tussen voldoende toezicht en het functioneren van het bestuur van een onderneming staat centraal in het onderwerp Corporate Governance. Het is tijd voor zorgvuldig bestuur, transparantie voor belanghebbenden  en goed toezicht daarop. Zo ontstond in ons land in 1996 de eerste  Commissie Corporate Governance onder leiding van Jaap Peters. Doel was het ontwerpen van een goede balans tussen de aandeelhouders, het bestuur van een onderneming en de toezichthouders. In 2003 werd de tweede Commissie Corporate Governance ingesteld, de commissie Tabaksblat. Deze stelde een gedragscode op die in 2004 werd opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Het is sindsdien wettelijk verplicht  voor beursgenoteerde bedrijven met een totaal vermogen van minstens 500 miljoen EURO om deze code na  te leven of indien dat niet gebeurt aan te geven waarom dit niet plaatsvindt. Deze code is bedoeld om de verhouding te regelen tussen onderneming, bestuur, aandeelhouders en de raad van commissarissen (die toezicht  op het bestuur houdt). In deze code wordt o.a. aandacht besteed aan de interne controle en aan interne beheersing van bedrijfsprocessen, met de bijbehorende administratieve organisatie en met de bestuurlijke informatievoorziening. Deze code geeft enkele modellen voor risicobeheersing, en de toepassingen hiervan op de financiële verslaglegging. Een grote publieke organisatie als deProvincie dient zich in beginsel ook te houden aan zorgvuldig bestuur en transparantie.

Verder wordt in de  Corporate Governancecode aandacht besteed aan de externe accountant en zijn taak bij de controle van de jaarrekening. Kernpunt is dat er verantwoording wordt afgelegd door het bestuur en door de raad van commissarissen aan de aandeelhouders. Ook aan de orde komen de boekhoudkundige regels voor de externe verslaggeving, de wet op de jaarrekeningen en de richtlijnen voor het jaarverslag. Verder wordt aandacht besteed aan de rapportageverplichting van het bestuur omtrent naleving van de principes uit de gedragscode. De raad van commissarissen dient onafhankelijk van het bestuur te kunnen opereren. In de Corporate Governance code staan aanvullende taken vermeld van deze raad  inzake het contact met de externe accountant en met het beloningsbeleid van de organisatie. Verder wordt aandacht besteed aan de rapportageverplichting van de raad van commissarissen omtrent de bezoldiging van het bestuur. In onderstaande analyse per onderwerp tracht ik  indien nodig te  wijzen op mogelijke lacunes in de rapporten vanuit het oogpunt van aan zorgvuldig bestuur en transparantie. Het gaat bijv. om meetbare prestaties en realistische doelen.

 

De jaarrekening algemeen (eigen fabrikaat, niet afkomstig uit de documenten)

Een jaarrekening heeft tot doel om verantwoording af te leggen aan de omgeving omtrent het vermogen en het resultaat van een organisatie, zulks conform de Nederlandse wet- en regelgeving, de richtlijnen voor de jaarrekening - opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving , de jurisprudentie en de praktijk van de internationale regelgeving zoals die vorm krijgt in de IFRS (International Financial Reporting Standards). Deze laatste worden steeds meer toegepast in ons land, mede onder invloed van EU-richtlijnen. 

 

relevante vraag aan het Provinciebestuur

Bestaan er bezittingen en/of schulden die buiten de jaarrekening/de balans zijn gehouden?

Welke motieven zijn er voor deze handelwijze?

 

Algemene opmerkingen inzake jaarstukken 2012

Volgens het accountantsrapport (pag. 12 en pag. 13 ) is er geen zekerheid omtrent de rechtmatigheid van een aantal  inkopen en aanbestedingen. Het hiermee gemoeide bedrag is ca. 300.000  EURO.

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te voorkomen?

 

Rapport onderzoek doelmatigheid Krimp in de regio Eemsdelta

hoofdlijnen en opvallende punten

Onderzocht zijn doelmatigheid  (efficiency) en doeltreffendheid (effectiviteit van de gestelde doelen). Het Woon en Leefbaarheids Plan (WLP) Eemsdelta had als doel de Leefbaarheid in stand te houden, relevant geworden door de bevolkingskrimp.  Door geldgebrek bij de 35 partners is niet helder of de doelen ooit gerealiseerd kunnen worden. Het programma is goed bevonden, maar moeilijk uitvoerbaar. De oplevering van het WLP is met 2 jaar vertraagd en er was slechte communicatie tussen de partners . Desondanks meent de Prov. dat WLP genoeg doelmatig is en adviseert om de uitvoering van WLP  goed te monitoren.

 

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat is leefbaarheid?

Zijn er aanwijzingen voor de effectiviteit van het WLP? Zo ja, welke zijn dit ?

 

Persoonlijke inschatting t.a.v. krimp in de regio Eemsdelta (WLP)

Dit is een zinloos en kostbaar plan, de krimp is moeilijk te beinvloeden, dus WLP lijkt zinloos en kostbaar. Andere zaken zijn nuttiger, dus ophouden met bodemloze put vullen met belastinggeld. De gestelde doelen zijn abstract en dus moeilijk toetsbaar. In het kader van het  streven  naar minder bureaucratie en geen verspilling van is het aan te raden om ondersteuning en uitvoering van dit plan te beeindigen. De krimp kan ook worden gemonitord zonder Plan.

 

Aardbevingen

hoofdlijnen en opvallende punten

In de jaarstukken 2012 is hiervoor geen aandacht

 

Info uit de Trouw van zaterdag jl.

De NAM gaat binnenkort onderzoeken of gebouwen in de Provincie Groningen bestand zijn tegen zwaardere aardbevingen. Met een computermodel worden de gevolgen van een aardbevingen in 12 gebouwen gesimuleerd. Hieruit worden maatregelen afgeleid voor  versterkingen van deze gebouwen. Eind 2013 wil de NAM van 100 soorten gebouwen een model hebben gemaakt.

 

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Waarom kiest het Provinciebestuur ervoor om omtrent aardbevingen geen enkele info te verschaffen?

Acht het Provinciebestuur de kans op aardbevingen niet relevant ?

Is het NAM onderzoeken tot stand gekomen in samenwerking met het Provinciebestuur?

 

EHS (Ecologische HoofdStructuur  )

hoofdlijnen en opvallende punten

In febr. 2012 tekenden provincie en Rijk het natuuraccoord. Natuur is een kerntaak van de provincie geworden. In 2012 is de herijking van de EHS voorbereid. In 2013 ligt de herijking van de EHS  klaar voor besluitvorming . In  2012 hebben 3 werkateliers plaatsgevonden voor genoemde herijking.

 

Het geld voor Natuurbeheer in  2013 is nog niet bepaald.

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Hoe is het mogelijk dat het Provinciebestuur het geld voor Natuurbeheer in  2013  nog niet bepaald heeft?

 

Progr. Karakteristiek Groningen, de EHS en Progr. Landelijke gebieden (PLG)

Bescherming biodiversiteit middels  EHS. Van de begrote  8,5 mln. EURO is  7,3 mln. EURO besteed.

 

Energietransitie

hoofdlijnen en opvallende punten

De Provincie streeft naar initiatieven ter vergroening van energievoorziening in dorpen en in buurten, d.w.z. centrale opwekking  van energie  (in het kader van Energiek Groningen) en heeft het strategieplan Energy Valley.

Het strategieplan Energy Valley behelst profilering van het Noorden rond de 5 thema´s Groene Gas Rotonde, Power production and Balancing,  Hansa Energy Corridor (voor onderwijs),  Biobased Energy en Smart Energy Systems.

Het projectplan Biobased Energy (groen gas)  is vastgesteld en uitgevoerd. De projecten  Energietransitiepark en het Warmtenet Hoogezand zijn van budget voorzien.

De Provincie heeft de regie voor plaatsing van windmolens met als streven energieopwekking van 850 MW.

Er wordt gestreefd naar een nieuw Energieaccoord Noord-Nederland met het Rijk.

Men streeft naar een koploperspositie inzake Energietransitie en zetten in op Energiebesparing  (programmarekening p.31). Men zet ook in op offfshore windenergie.

 

Er zijn 40 geplande energieprojecten voorzien in 2012, waarvan slechts 9 zijn gerealiseerd.

relevante vraag aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te verbeteren?

 

Energie in algemene zin  (eigen fabrikaat, niet afkomstig uit de documenten)

Fossiele brandstoffen putten uit, een alternatief is windmolens maar deze nemen veel plaats in, zijn duur, gevaarlijk, levert weinig rendement op. De prijzen per volume-eenheid en de kosten van het energiegebruik van de gemiddelde burger stijgen de afgelopen twintig jaar sterk. Daarvoor bestaan meerdere oorzaken. De mondiale bevolkingsgroei, de welvaartsvergroting in grote landen als India en China en de daarmee samenhangende gestegen  vraag naar energie zijn de voornaamste oorzaak van prijsstijging, maar ook de al dan niet aanwezige marktwerking (in de vorm van prijsconcurrentie) bij energie-aanbieders speelt mogelijk een rol.

liberalisering

In de jaren 1980 en 1990 kwam  het privatiseringstreven op, mede door Britse en Amerikaanse invloed van liberale politici (de recent overleden Margaret Thatcher) en presidenten (Ronald Reagan). Dit had o.a. als gevolg dat de PTT, de Staatsuitgeverij en delen van de spoorwegen zijn geprivatiseerd, alsook grote energieproducenten en woningbouwcoöperaties. Overheidsdiensten moesten klantvriendelijker en goedkoper worden, en men dacht dat de bureaucratie en inefficiëncy daardoor konden worden beperkt. Het kabinet Kok begon in 1994 met het daadwerkelijk streven naar meer marktwerking. In de loop der tijd bleek dat dit niet altijd leidde tot een lagere prijs of tot een betere kwaliteit. Het effect op de energiemarkt bleef onduidelijk (mondiale bevolkingsgroei en welvaartsgroei deed de vraag naar dit product continue vergroten zodat de prijs van olie en gas voortdurend stijgen), net zoals het effect van liberalisering van de taximarkt. De NS werd een zelfstandig bedrijf, maar de staat is de enige aandeelhouder. Er kwam een splitsing in NS-Reizigers en ProRail. Op regionale lijnen bestaat concurrentie via aanbesteding, waarvan o.a. Connexxion een treinverbinding verzorgt tussen b.v. Ede en Amersfoort. De Rijksoverheid heeft 33% van de aandelen van KPN en TPG Post; de overheid wil hiermee de zeggenschap in voormalige staatsbedrijven behouden. De marktwerking werkt redelijk goed bij de post, de telecomsector, de spoorwegen en bij het notariaat. Men dient hierbij goed kijken naar de uitkomsten van privatisering voor de consument, bijv. meer concurrentie of meer doelmatigheid dat zich zou moeten vertalen in een lagere prijs of een betere kwaliteit.

Besparing rendeert meestal
Het meest effectieve instrument om te komen tot verlaging van kosten van het energiegebruik is om besparing van het volume te realiseren, m.n. door betere isolatie van de woning. Ik wijs op spouwmuurisolatie, dubbel glas en groen op het dak plaatsen. Soms geeft de overheid subsidie voor de maatregelen die hiermee gemoeid zijn. Vanzelfsprekend is er een zekere terugverdientijd verbonden aan de uitgaven voor betere isolatie. Ook zijn er mensen die op hun dak een zonnecollector plaatsen voor stroomopwekking. Verder bestaat er de warmtepomp, deze verplaatst warmte en kan een huis koelen en verwarmen. De warmtepomp  benut aardwarmte, grondwater of lucht om een huis te verwarmen. De warmte wordt middels leidingen getransporteerd.

Consumentenmacht, collectieve inkoop

De emancipatie van de  consument leidde ertoe dat deze zich ging verenigen, bijv. in de Vereniging Eigen Huis voor huiseigenaren. Deze organisatie probeert op politiek, bestuurlijk en landelijk niveau bepaalde zaken te realiseren t.b.v. de huiseigenaren. Enkele jaren geleden is deze club gestart met collectieve inkoop van energie voor hun leden. Inmiddels telt men daar 450.000. aangemelde leden die participeren in de  collectieve inkoop. Op deze wijze worden energieleveranciers geprikkeld om hun prijzen te matigen en is er ook meer druk op klantvriendelijkheid.

 

Infrastructuur

hoofdlijnen en opvallende punten

Totale netto uitgaven Bereikbaar Groningen 98 mln. EURO in 2012. De komende jaren staan in het teken van voorbereiding en uitvoering van Meerjaren Programma Infrastructuur en Transport (MIT).

Het definitieve ontwerp voor de zuidelijk ringweg Groningen wordt vastgesteld in 2013.

Ter visie leggen van het trace-besluit is in 2e kwartaal 2013 voorzien.

Reconstructie oostelijke ringweg  N46 dient in 2015 klaar te zijn, uitvoering ligt op schema.

Actieplan verkeersveiligheid is vastgesteld en ook het Beleidsplan Verkeersveiligheid  provinciale wegen  2012 – 2020.

Verbetering verkeersveiligheid  Lauwermeersgebied N361 en van N366 , het  streven is 50% ongevalsreductie in 2015.

relevante vraag aan het Provinciebestuur

Zijn de ongevalscijfers over  2012  bekend en blijkt hieruit dat is voldaan aan de streefdoelen

verbetering verkeersveiligheid  voor de N366?

 

Werkzaamheden N360 stationsgebied Appingedam ligt stil in 2012

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te verbeteren?

 

Fiets

Het actieplan Fiets 2012-2015 is vastgesteld  (hoewel op pag. 78 programmarekening staat dat dit nog bepaald moet worden), maar in 2012 is daar geen geld aan uitgegeven.  Er is gestart met uitbreiding van fietsenstalling bij stations. Men streeft naar stimulering van fietsgebruik en goede aansluiting met het OV (programmarekening p.32) . Verbetering fietsroute Groningen- Bedum, te realiseren in 2013. Verbetering fietsroute Groningen- Winsum

 

OV

Er is gestopt met de regiotram en ook met de spoorlijn Groningen- Heerenveen vanwege exploderende kosten.

Doortrekking van trein van Rodeschool naar Eemshaven.

Integratie van de trein naar Veendam.

Verbetering OV naar Duitsland (Groningen-Bremen) en Rodeschool- Eemshaven

relevante vraag aan het Provinciebestuur

Hoe verloopt de voortgang inzake Rodeschool- Eemshaven, gelet op het feit dat de aanbesteding in 2012 niet plaatsvond? (programmarekening p.80) .

 

 

Project RegioTram is beeindigd

 

Verbetering actuele reizigersinfo middels aanbrenging displays,  het streven is 350 displays in 2013

relevante vraag aan het Provinciebestuur

Hoe verloopt de voortgang hiermee?

Hoeveel displays zijn tot op heden geplaatst?

 

Waterwegen

Groningen Seaports heeft een hoogtepunt van 8,6  mln. ton aan overslag bereikt, een stijging van

8,1% (programmarekening p.14). De winst was 0,25 mln. EURO in 2012.

Aanbesteding vervanging Noordzeebrug is mislukt, realisatie is voorzien in 2015

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te verbeteren?

 

Luchtvaart

Groningen Airport streeft naar baanverlenging , uitvoering in 2012 en 2013, de provincie Groningen is aandeelhouder van Groningen Airport. Er komt een helihaven bij Eemshaven. Vaststelling luchthavenregeling voor Veendam en Grotegast in 2012.

 

Jeugdzorg

hoofdlijnen en opvallende punten

Gemeenten en provincie werken samen om de overgang van de jeugdzorg naar gemeenten mogelijk te maken. De zorg zou te versnipperd zijn, alle bestaande instellingen (riagg, raden voor kinderbescherming, voogdij-instellingen)  worden uit de AWBZbetaald. De jeugdzorg gaat naar gemeenten (in 2015) en dient ook door gemeenten te worden gefinancierd. Van het transitieplan zijn de eerste 2 stappen gezet, de laatste 4 moeten nog.

Het nieuwe beleidskader jeugd (2013- 2016) is vastgesteld en richt zich op aansluiting jeugdzorg en onderwijs  (programmarekening p.21).

Men zet in op een nieuw Bestuursaccoord  jeugdzorg, de ambitie is om geen wachttijd langer dan 9 weken te hebben. Men zet in op goede samenwerking tussen provinciale jeugdzorg en jeugdbeleid.

Bureau jeugdzorg dient versterkt te worden. Investeren in het aanbod van nazorg.

Aan het transitieplan is in 2012 108.000 EURO besteed.

 

Volgens het accountantsrapport (p. 15) is er geen zekerheid omtrent de juistheid van de LBIO meldingen.

relevante vraag aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te voorkomen?

 

Subsidies

hoofdlijnen en opvallende punten

Volgens het accountantsrapport (p. 13) is er geen materiele onrechtmatigheid waarneembaar in de subsidie-uitgaven. Volgens het Burgerjaarverslag  (p. 11) is 53% van de aanvragen binnen de normen afgehandeld.  Dit is een verslechtering t.o.v. 2011 (63%). Voor asielzoekersbeleid is in 2012 20.000 EURO besteed. Dit is meer subsidie dan die voor versterking toerisme (17.000 EURO)

 

lacunes (ontbrekende informatie)

identieke info over 2011, zodat vergelijking mogelijk is

geformuleerde doelen van de verstrekte subsidie

 

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken voor genoemde verslechtering t.o.v. 2011?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te voorkomen?

 

In 2012 is 20.000 EURO besteed aan asielzoekersbeleid (Productenrekening pag. 390)

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat is de effectiviteit van de verstrekte subsidie voor asielzoekersbeleid?

Welke doelen werden nagestreefd met de verstrekte subsidievoor asielzoekersbeleid?

 
Meer artikelen...