persberichten

analyse en commentaar integrale bijstelling begroting

 

  

 

 

Drs. ir. Alphons F. Mantel, 30 nov. 2013

 

Algemeen / leeswijzer

In deze beschouwing  wil ik beknopt blikken op de nota bijstelling Begroting 2013. Ik streef hierbij geen volledigheid na . Ik beperk me derhalve tot hoofdzaken van beleid , saillante punten, typerende voorbeelden, persoonlijke opinies, eventuele lacunes en relevante te stellen vragen aan het Provinciebestuur. De door Matthijs Janssen gemelde relevante onderwerpen zijn 

opbrengsten opcenten motorrijtuigbelastingen, cultuur,  Ecologische HoofdStructuur De genoemde eventuele lacunes zijn deels subjectief, het kan immers zo zijn dat deze  lacunes in andere documenten van de Provincie Groningen te vinden zijn of reeds bekend zijn bij de PVV-Statenfractie. Ik kan dat niet goed beoordelen. Ik voeg enkele algemene relevante opmerkingen toe.

 

Samenvatting voorstellen

  

In de Voorjaarsnota 2013 was een begrotingsruimte geraamd ad 1,6 mln. EURO. Door externe ontwikkelingen  en besluiten van de Provincie is deze ruimte geslonken tot ca. 1 mln. EURO.

Het voorstel is om deze begrotingsruimte niet in te vullen in 2013, maar door te schuiven naar 2014. Hierdoor worden sommige voorgenomen bezuinigingen voor 2014 verminderd.

Gemiddeld betekent dit een verhoging van de begrotingen 2014 t/m 2017 van 0,5 mln. EURO per jaar. Deze ruimte wordt benut voor stimulering van de economie, duurzaam MKB en knelpunten armoedebeleid.

Echter, er zijn 4 onzekere externe ontwikkelingen  die deze voorgenomen verhoging van de begrotingen kunnen beinvloeden. Dit zijn de CAO, rente- en inflatieontwikkelingen, de Wet Houdbare overheidsfinancien en  de verrekening BTW compensatiefonds. In de nota bijstelling Begroting 2013 zijn opgenomen de ontwikkelingen van het Provinciefonds, opbrengsten opcenten motorrijtuigbelastingen, kapitaallasten, personeelskosten en programmakosten. De Staten kunnen eigen suggesties indienen om invulling te geven aan de genoemde verhoging van de begrotingen 2014 t/m 2017. 

 

Het concrete voorgenomen besluit behelst

  

Aanpassing begroting 2013 met 6e en 7e wijziging

Aanpassing begroting 2014 met 1e wijziging

Instemmen met nieuw te vormen bestemmingsreserve overboeking kredieten

Instemmen met instellen reserve Actieprogramma Werk, Energie en leefbaarheid

Instemmen met instellen reserve PLG2

Instemmen met overboeking van een krediet voor de fietsroute plus Groningen- Bedum ad 330.000 EURO naar oostelijke ringweg Beijum noord/ Groningen

Instemmen met een tijdelijk krediet voor 2014 - 2017 van  13,6 mln. EURO  omgrondaankopen te doen in het kader van Ecologische HoofdStructuur

 

Het voorstel overboeking kredieten is gedaan om een bestemmingsreserve overboeking kredieten te creëren, zodat sneller kan worden gehandeld.

Deze  bestemmingsreserve zal gedegen worden gemonitord.

 

relevante vraag aan het Provinciebestuur

Wie/welke (externe) instantie  gaat deze monitoring uitvoeren?

 

relevante vraag aan het Provinciebestuur

Kunnen deze voorgenomen besluiten afzonderlijk in stemming worden gebracht?

 

lacunes (ontbrekende informatie)

de 4 onzekere externe ontwikkelingen  zijn niet gekwantificeerd, zodat de omvang van de gevolgen onzeker is

 

relevante vraag aan het Provinciebestuur

Laat een universiteit of een onafhankelijke externe deskundige een kwantitatieve schatting maken van de mogelijke omvang van de 4 onzekere externe ontwikkelingen.

Zo mogelijk met diverse scenario’s.

 

Voorfinanciering EHS (Ecologische HoofdStructuur)

 

Een voorstel is om een tijdelijk krediet van ca. 13,6 mln. EURO  beschikbaar te stellen om grondaankopen doen .

De provincie krijgt vanaf 2016 ca. 682 ha grond in beschikking  buiten de EHS om, geschatte waarde ca. 17 mln. EURO.

Door de verkoop van deze grond is geld beschikbaar voor grondaankopen binnen de EHS.

Voor komende vroegtijdige aankopen wordt gevraagd  in te  stemmen met een tijdelijk krediet van  13,6 mln. EURO  om grondaankopen te doen in het kader van Ecologische HoofdStructuur

Een eventueel risico dient opgevangen te worden binnen de PLG.

 

Algemene indruk nota bijstelling Begroting 2013

 

Moeilijk leesbaar en lastig te doorgronden. Vaak wordt verwezen naar iets onduidelijks bijv. er ontbreekt een nulpunt/referentiepunt  bij een voorgestelde afwijking. Vaak zijn de bijlagen genesteld , dwz dat de ene bijlage onhandig verwijst naar een andere, zodat het overzicht weg is. Ik denk dat dit het Provinciebestuur niet slecht uitkomt. Men kan dan immers geen goede vragen meer stellen.

Bijv. is de 7e wijziging begroting 2013 tov de 6e wijziging begroting 2013 ? Is de  1ewijziging begroting 2014 t.o.v de 7e wijziging begroting 2013?

 

Bijlage 3 , Weerstandsvermogen en risicobeheersing

 

Om financiele risico’s in kaart te brengen heeft de provincie een aantal zaken gemeld inzakeWeerstandsvermogen en risicobeheersing m.n. inzake de jeugdzorg en het geven van een overbruggingskrediet aan Aldel ad maximaal  7 mln. EURO   (geschat risico is maximaal  1,75 mln. EURO ) . De provincie wil een risicodekking van 1 mln. EURO voor de jeugdzorg in 2014.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele risico’s (is financiele tegenvaller door onvoorziene omstandigheden) en risico’s van gewaarborgde leningen., risico’s van ontvangen

subsidies, risico’s van gesubsidieerde instellingen, risico’s van Groningen-Seaports, Blauwestad, jeugdzorg, handhaving vergunningen, schatkistbankieren, claims, herschikking taken waterbeheer  en rijksbeleid.

 

Het Weerstandsvermogen voor 2014 is vastgesteld op 23 mln. EURO . Merkwaardig is dat Ernst en Young in 2010 berekenden dat dit minstens 30 mln. EURO  moest zijn

(pag. 74)  voor afdekking van risico’s. Een complicatie bij Weerstandsvermogen en risicobeheersing is de onzekere externe ontwikkelingen van  parlementaire besluiten m.n. inzake het provinciefonds.

 

relevante vragen aan het Provinciebestuur

1.  Laat een universiteit of een onafhankelijke externe deskundige een schatting maken van de mogelijke kwaliteit en volledigheid van dit Weerstandsvermogen en de bijbehorende risicomatrix (pag. 77).  Zo mogelijk met diverse scenario’s inzake financiele risico’s.

2.  Laat een universiteit of een onafhankelijke externe deskundige een schatting maken van de mogelijke kwaliteit en volledigheid van de analyse van Ernst en Young inzake ditWeerstandsvermogen. Het zal niet de  eerste keer zijn  dat accountants fouten maken, gelet op hun dubieuze rol bij de bankencrises, SNS Reaal , Philips vastgoedfonds en Vestia.

3.  Laat een universiteit of een onafhankelijke externe deskundige een vergelijking  maken van de kwaliteit en volledigheid  van dit Weerstandsvermogen en de bijbehorende risicomatrix  met andere provincies

4.  Waarom ontbreekt  een risico van te verwachten  schadevergoedingen door aardbevingen (door NAM aardgaswinning) veroorzaakt?

 

Subsidies

 

hoofdlijnen en opvallende punten

Volgens het rapport (pag. 14) is er sprake van verbetering van de financiele situatie bij een aantal van de  gesubsidieerde 38 instellingen, 5 daarvan zijn als zwak te kenmerken.Waakzaamheid blijft dus geboden.

 

Jeugdzorg

 

hoofdlijnen en opvallende punten

Gemeenten en provincie werken samen om de overgang van de jeugdzorg naar gemeenten mogelijk te maken. De zorg zou te versnipperd zijn, alle bestaande instellingen (riagg, raden voor kinderbescherming, voogdij-instellingen)  worden uit de AWBZ betaald. De jeugdzorg gaat naar gemeenten (in 2015) en dient ook door gemeenten te worden gefinancierd. Van het transitieplan zijn de eerste 2 stappen gezet, de laatste 4 moeten nog. Het nieuwe beleidskader jeugd (2013- 2016) is vastgesteld en richt zich op aansluiting jeugdzorg en onderwijs  (programmarekening p.21).

Men zet in op een nieuw Bestuursaccoord  jeugdzorg, de ambitie is om geen wachttijd langer dan 9 weken te hebben. Men zet in op goede samenwerking tussen provinciale jeugdzorg en jeugdbeleid.

Er zijn extra uitgaven voorzien door bepaalde tegenvallers ca 2 miljoen EURO (pag. 14), conform7e wijziging begroting 2013.

 

Opbrengsten opcenten motorrijtuigbelastingen

 

Men verwacht geen groei van de omvang wagenpark in 2014 t/m 2017 ( pag.8), men verwacht een groei van zeer zuinige auto´s , die was 14% in 2013 en een groei van zware dieselrijders. Men verwacht hogere opbrengsten opcenten motorrijtuigbelastingen in 2014 t/m 2017 ad 300.000 EURO per jaar, in vergelijking met de ramingen Voorjaarsnota 2013

 

Cultuurbeleid

 

Voorgenomen bezuiniging op cultuurpaleis Winschoten ad 367.000 EURO (pag.8)

voorgenomen bezuiniging op media ad 38.000 EURO

voorgenomen bezuiniging op bibliotheek ad 13.626 EURO (pag. 14)

 

Laatst aangepast (zaterdag 30 november 2013 11:03)

 

129 OP- EN AANMERKINGEN BEGROTING UTRECHT 2014

 

Deel 3

 

Pagina 200: Wat is het nut van internationaal bezoek? Meer horeca-omzet?

 

Pagina 205: In de komende jaren zal de vraag naar instructiezwemmen blijven toenemen. Dit is zeer noodzakelijk vanwege het landelijk aantal toegenomen verdrinkingen. De Utrechtse Stichting Muriel heeft een en ander onlangs becijferd.

 

Pagina 208: Conform het meerjaren huisvestingsplan wordt er in 2014 gestart met de vervanging van de oudste kunstgrasveld. Hoe groot de gemiddelde levensduur is van een kunstgrasveld wordt echter niet vermeld.

 

Pagina 211: Wat is een vernieuwend concept? Nut en noodzaak daarvan? Baten voor de burger? Gaarne uitleg hierover.

 

Pagina 215: De bevordering topsport is tussen 2012 en 2014 nagenoeg gehalveerd. Enige toelichting ontbreekt !

 

Pagina 221: Er zijn in totaal 1396 vastgoedobjecten in eigendom van de gemeente. Vastgoedexploitatie is geen overheidstaak! Waarom hiervan afgeweken wordt, is niet vermeld !

 

Pagina 232: Zeer optimistische besparing van 3,9 miljoen in 2015 door nieuw stadskantoor. Staat dat er al? Is er een externe toetsing van dit grote bedrag geweest?

 

Pagina 235: De stresstest bij de banken was veel te soft. Hoe is dat bij de gemeente geregeld?

 

Pagina 236: Het is verstandig om, vanwege de huidige en langdurige recessie, zorgvuldiger om  te springen met leningen en garanties. Het bedrag van 65,8 miljoen aan bestaande leningen loopt dan ook in snel tempo terug wat een gunstig effect heeft op de financiële weerbaarheid van onze stad.

 

Net zoals in vele andere steden heeft Utrecht zich bezig gehouden met grondexploitaties met behulp van gemeenschapsgeld. Dit is echter helemaal geen taak voor de overheid maar een strikt private aangelegenheid. Het zal dan ook nog jaren gaan duren voordat deze tekorten zijn weggewerkt !

 

Pagina 239: Post onvoorzien is veel te laag, gelet op bouw rond station en verliesgevende grondexploitatie van Leidsche Rijn.

 

Pagina 240: in 2012 is de grondexploitatie van Leidsche Rijn ernstig verslechterd. Hier zal vanwege de recessie voorlopig geen verbetering in komen. Dit past in een patroon van gebrekkig kostenbesef. Politici en bestuurders stemden de laatste jaren in met extreem kostbare en overbodige projecten met onbeheersbare kosten. Denk aan de Stopera, de Haagse tramtunnel, De Betuwelijn, de Afghanistan-missie, de Hoge Snel-heidslijn, de Betuwelijn, de niet-winterbestendige Fyra-trein en de Amsterdamse Noord-Zuid metro ons leert. Vele tientallen miljarden euro’s aan belastinggelden zijn door politici, ministers en gemeentelijke bestuurders ten onrechte uitgegeven, waardoor de staatsschuld wezenlijk is vergroot. Met de huidige staatsschuld van 427 miljard euro is 4 miljard voor de JSF volkomen onverantwoord.

 

Pagina 247: Vanwege de eerdergenoemde recessie (pagina 240) vormt ook de ontwikkeling van het stationsgebied tot in lengte van jaren een verliesgevend project, zie ook pagina 239. Eind vorige eeuw was er geen meerderheid voor deze megaprojecten maar nadat twee Leefbaar Utrecht raadsleden een wethouderspost was beloofd ging de gemeenteraad alsnog in meerderheid om. Deze draai had uiteindelijk veel electorale gevolgen en Leefbaar Utrecht schrompelde dan ook bij opeenvolgende gemeenteraads- verkiezingen ineen van 14 naar 3 en van 3 naar 1 en het enige overblijvende raadslid heeft dan ook besloten Leefbaar Utrecht, met ingang van 2014, op te heffen. Ondertussen is de binnenstad al 11 jaar veranderd in een onbegaanbare bouwput. Verwacht dat pas in 2030, nadat de singels weer water hebben, Utrecht weer begaanbaar is geworden.

 

Pagina 249: Begroting vanaf 2014 onderhoudskosten Sport is onrealistisch, men vergeet inflatie.

 

Pagina 252: Heeft de gemeente een foute boomsoort gekozen? Dat is dus niet slim.

 

Pagina 255: Waarom zoveel kosten voor cultuur in 2016?

 

Pagina 257: Het accommodatiebeleid is gericht op het terugdringen van wachtlijsten bij sportverenigingen. Dit klemt des te meer omdat sport en bewegen een absolute voorwaarde voor een goed en gezond meedraaien in de samenleving.

 

Pagina 258: Begroting vanaf 2014 qua onderhoudskosten is onrealistisch, men vergeet inflatie !

 

Pagina 264: Met het oog op het beperken van de Nederlandse EMU-schuld aan Brussel worden alle 408 lokale overheden van 2014 verplicht hun liquide middelen te parkeren in de schatkist van het Ministerie van Financiën. Dit betekent dat zelfs Brussel indirect veel invloed heeft in het financiële reilen en zeilen van Utrecht. Een ontwikkeling die de  zelfstandige lokale overheid nadrukkelijk zou moeten afkeuren !

 

Dit parkeren van Utrechtse tijdelijke liquide middelen levert bovendien vrijwel geen rendement op. Vanaf 5,25 miljoen euro dienen alle liquide middelen van Utrecht teruggestort te worden in de Haagse Eurokas. Het is een dieptepunt in de Utrechtse geschiedenis dat onze zelfstandigheid zo is verkwanseld aan een buitenlands gezag !

 

Pagina 266: Zeer domme opmerking, beleggen geeft altijd risico. Bij faillissement van enig bedrijf is je geld – aandeel weg. Sparen geeft nul risico.

 

Pagina 268: Een verhoogd financieel risico doet zich overigens voor bij de leningen aan het Utrechts restauratiefonds en aan de stichting Domplein met een restant hoofdsom per 31-12-2013 van 8,4 respectievelijk 0,6 miljoen euro. Er zijn in het algemeen teveel riskante leningen.

 

Pagina 271: Ziekteverzuim bij gemeenteambtenaren blijft ook in 2014 een belangrijk aandachtspunt. Het college wil dat het verzuimpercentage daalt van 7 tot 6%. Of dit relatief laag of hoog is wordt echter niet vermeld ?! Wat is de oorzaak van hoog verzuim ?

 

Pagina 273: De uitgaven van inhuur externen blijft ook in 2014 op het niveau van 2013. Hoeveel dat was in 2013 wordt echter niet vermeld !

Wat waren de kosten van externen in de laatste 5 jaar en wat zijn zij in de komende 5 jaar?

 

Wat waren de kosten van incasso de laatste 5 jaar en wat zijn zij de komende 5 jaar?

 

De betalingen die we op grond van verplichtingen en facturen verrichten worden voor 95% tijdig en correct afgewikkeld. Over de overige 5% zijn wellicht incassokosten verschuldigd. Hoeveel dit is wordt echter niet vermeld !

 

Pagina 275: De gemeente Utrecht is voor 1,38% aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten. Wij zijn van mening dat aandelenbezit geen overheidstaak is. Dit klemt des te meer omdat er door de schuldencrisis veel onzekerheid is ontstaan over de winstgevendheid van de Bank Nederlandse Gemeenten. Bovendien is er sprake van bankenbelasting opgelegd door Basel III en in hoeverre de BNG daaraan kan voldoen is thans zeer de vraag. Advies: verkoop aandelen van BNG !

 

Pagina 276: De gemeente Utrecht heeft vanwege de privatisering nog altijd een vordering van 1,8 miljoen op Eneco. Hoever het nu is met de procedure is niet bekend ?!

 

Pagina 278: De gemeente Utrecht heeft vanwege de verkoop van REMU-aandelen nog altijd een vordering op Eneco van 60 miljoen. Hoever het nu is met de procedure is nog niet bekend ?!

 

Pagina 281: Geld voor Eyof gaat af van geld voor algemene sportbeoefening. Dat is niet gewenst. Dus zeker géén garantstelling !

 

 

 

Pagina 283: Naast een grondbeleid bestaat er naast vrijwillige verwerving, ook nog voorkeursrecht. Indien een gebied als zodanig is aangewezen door de gemeente Utrecht is er geen vrije verkoop meer mogelijk en kan er alleen nog aan de gemeente zelf verkocht worden. Dit recht is omstreden omdat het een regelrechte aantasting is van het eigendomsrecht en wordt dan ook zelden toegepast.

 

Pagina 285: In de bestuursrapportage Stationsgebied is, mede vanwege de recessie, een geprognosticeerd tekort, geconstateerd van 9,3 miljoen met peildatum 1-1-2013. Risicoprognose is dus veel te laag, gelet op bouw rond station en grondexploitatie Leidsche Rijn.

 

Pagina 287: Kenmerkend aan belasting is dat er geen direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Met andere woorden: de burger draagt in goed vertrouwen af aan de kas van de gemeente en moet maar afwachten of er iets zinnigs met zijn/haar geld gebeurt.

 

Pagina 289: Het is opvallend, maar logisch dat er weinig honden worden gehouden in Utrecht. Allochtonen, inmiddels 40% van de Utrechtse bevolking en studenten (25%) zijn doorgaans geen liefhebbers van honden..

 

Het is een kwalijke zaak dat slechts 50% van de toeristenbelasting gebruikt wordt voor toeristische stadspromotie. De rest verdwijnt in de algemene middelen !

 

Precariobelasting is een heffing voor het hebben van voorwerpen, ondermeer ‘onder’ gemeentegrond dus kennelijk onzichtbaar is. Het is daarom onduidelijk op welke gronden geheven wordt….

 

Pagina 291: Men stelt voor om de parkeerbelasting met 1,68% te verhogen. Na bestudering van de diverse tarieven blijkt dat kort parkeren zone A2 echter verhoogd wordt met 29,2% !

 

Pagina 292: Kenmerkend is dat de opbrengst van bestemmingsbelasting niet vrij te besteden zou mogen zijn. De praktijk toont echter aan dat er niet altijd een volledig aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat dus wellicht procedureel aanvechtbaar is.

 

De stijging van het aantal heffingsobjecten met 5300 adressen is het gevolg van het feit dat in 2014 ook kamerverhuurpanden vallen onder de heffing van afvalstoffen.

 

Pagina 295: In toenemende mate wordt, mede vanwege de steeds mondiger burger, door rechtbanken en gerechtshoven de bewijsrecht- positie van gemeenten ten aanzien van de kostenonderbouwing verzwaard. Deze ontwikkeling leidt bij belastingplichtigen steeds vaker tot ‘breed’ procederen.

 

Ten aanzien van de leges voor een Nationale Identiteitskaart loopt er inmiddels een beroepsprocedure bij de Rechtbank Midden Nederland. Hoever het hiermee staat wordt echter niet vermeld.

 

Pagina 297: Een nieuw particulier graf gaat in 2014 2.646 euro kosten. Een nieuw particulier urnengraf, wat uiteraard van een veel kleiner formaat is, kost overigens 1155 euro. Dit lijkt mij een relatieve onredelijkheid ?

 

Pagina 309: Wat is negatieve last? Subsidie ?

 

Pagina 322: in Het Utrechts restauratiefonds worden laagrente leningen verstrekt ter ondersteuning van particuliere eigenaren. Hoe laag deze zijn wordt niet vermeld en tevens vraag ik me af in hoeverre er sprake is van onrechtmatige bevoordeling. Onduidelijke begrippen: zachte lening, laagrente lening.

 

Vanwege een archeologisch onderzoek wordt er in Leidsche Rijn 0,1 miljoen euro gereserveerd voor een zogeheten ‘publieksboek’. Is dit niet wat veel ?

 

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2005 is een bedrag beschikbaar gesteld van 5,5 miljoen euro ter gedeeltelijke dekking van de geluidswal Woerden (verlenging geluidswal Veldhuizen) waarbij wij ons afvragen waarom dit niet voor rekening komt van de gemeente Woerden?

 

Pagina 337: Er is een meningsverschil over de uitvoering van projektwerkzaamheden met Midreth. Het faillissement is in 2012 nog niet geheel afgewikkeld en er is nog steeds discussie over de betaling van een factuur. Begin 2013 zou dit zijn afgewikkeld. Het is nu eind 2013 en wij vragen ons af hoever het hiermee is ? Wat is overigens de omvang van het tegoed van Midreth ?

 

Pagina 351: Ten aanzien van gelden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is de verwachting dat er beduidend minder middelen via de zogeheten Structuurfondsen beschikbaar komen voor Nederland. Er wordt rekening gehouden dat de ‘landsdelen’ zo’n 40% minder budget krijgen. Aan wat voor bedragen moeten wij denken voor de gemeente Utrecht ?

 

Tot op heden was het ‘stapelen’ van verschillende Europese subsidies bijna onmogelijk. In het nieuwe programma lijken de mogelijkheden te worden verruimd. Dit zou kansen bieden om ‘slimme koppelingen’ te maken met andere grote Europese fondsen. Wij blijven echter van mening dat het ‘meedoen in een Verenigd Europa’ uiteindelijk veel meer kost dan het oplevert. Sterker nog, onze soevereiniteit en identiteit wordt uiteindelijk volledig verkwanseld.

 

Pagina 339: Wat zijn frictiekosten ?

 

Pagina 352: Inburgering door gemeente stopt in 2014. Desondanks begrote kosten in 2014 tot 2017 !

 

CONCLUSIE:

 

Van zorgvuldig bestuur, transparantie voor belanghebbenden en goed toezicht daarop is geen sprake. Er ontbreken vele gegevens en de kosten-baten verhouding bij vele inspanningen is nooit genoemd, noch vergelijking met andere grote steden zoals Den Haag, Rotterdam en Amsterdan en hun beleid ter zake. Onderzocht is nooit de doelmatigheid (efficiency) en doel-treffendheid (effectiviteit van de gestelde doelen). Het is niet helder of de doelen ooit gerealiseerd kunnen worden. Het programma is moeilijk uitvoerbaar. Elke wethouder kan er alle kanten mee op en dat willen ze graag. Veel verborgen risico’s door grote projecten.

 

Laatst aangepast (vrijdag 04 oktober 2013 20:53)

 

129 OP- EN AANMERKINGEN BEGROTING UTRECHT 2014

Deel 3

Pagina 200: Wat is het nut van internationaal bezoek? Meer horeca-omzet?

 

Pagina 205: In de komende jaren zal de vraag naar instructiezwemmen blijven toenemen. Dit is zeer noodzakelijk vanwege het landelijk aantal toegenomen verdrinkingen. De Utrechtse Stichting Muriel heeft een en ander onlangs becijferd.

 

Pagina 208: Conform het meerjaren huisvestingsplan wordt er in 2014 gestart met de vervanging van de oudste kunstgrasveld. Hoe groot de gemiddelde levensduur is van een kunstgrasveld wordt echter niet vermeld.

 

Pagina 211: Wat is een vernieuwend concept? Nut en noodzaak daarvan? Baten voor de burger? Gaarne uitleg hierover.

 

Pagina 215: De bevordering topsport is tussen 2012 en 2014 nagenoeg gehalveerd. Enige toelichting ontbreekt !

 

Pagina 221: Er zijn in totaal 1396 vastgoedobjecten in eigendom van de gemeente. Vastgoedexploitatie is geen overheidstaak! Waarom hiervan afgeweken wordt, is niet vermeld !

 

Pagina 232: Zeer optimistische besparing van 3,9 miljoen in 2015 door nieuw stadskantoor. Staat dat er al? Is er een externe toetsing van dit grote bedrag geweest?

 

Pagina 235: De stresstest bij de banken was veel te soft. Hoe is dat bij de gemeente geregeld?

 

Pagina 236: Het is verstandig om, vanwege de huidige en langdurige recessie, zorgvuldiger om  te springen met leningen en garanties. Het bedrag van 65,8 miljoen aan bestaande leningen loopt dan ook in snel tempo terug wat een gunstig effect heeft op de financiële weerbaarheid van onze stad.

 

Net zoals in vele andere steden heeft Utrecht zich bezig gehouden met grondexploitaties met behulp van gemeenschapsgeld. Dit is echter helemaal geen taak voor de overheid maar een strikt private aangelegenheid. Het zal dan ook nog jaren gaan duren voordat deze tekorten zijn weggewerkt !

 

Pagina 239: Post onvoorzien is veel te laag, gelet op bouw rond station en verliesgevende grondexploitatie van Leidsche Rijn.

 

Pagina 240: in 2012 is de grondexploitatie van Leidsche Rijn ernstig verslechterd. Hier zal vanwege de recessie voorlopig geen verbetering in komen. Dit past in een patroon van gebrekkig kostenbesef. Politici en bestuurders stemden de laatste jaren in met extreem kostbare en overbodige projecten met onbeheersbare kosten. Denk aan de Stopera, de Haagse tramtunnel, De Betuwelijn, de Afghanistan-missie, de Hoge Snel-heidslijn, de Betuwelijn, de niet-winterbestendige Fyra-trein en de Amsterdamse Noord-Zuid metro ons leert. Vele tientallen miljarden euro’s aan belastinggelden zijn door politici, ministers en gemeentelijke bestuurders ten onrechte uitgegeven, waardoor de staatsschuld wezenlijk is vergroot. Met de huidige staatsschuld van 427 miljard euro is 4 miljard voor de JSF volkomen onverantwoord.

 

Pagina 247: Vanwege de eerdergenoemde recessie (pagina 240) vormt ook de ontwikkeling van het stationsgebied tot in lengte van jaren een verliesgevend project, zie ook pagina 239. Eind vorige eeuw was er geen meerderheid voor deze megaprojecten maar nadat twee Leefbaar Utrecht raadsleden een wethouderspost was beloofd ging de gemeenteraad alsnog in meerderheid om. Deze draai had uiteindelijk veel electorale gevolgen en Leefbaar Utrecht schrompelde dan ook bij opeenvolgende gemeenteraads- verkiezingen ineen van 14 naar 3 en van 3 naar 1 en het enige overblijvende raadslid heeft dan ook besloten Leefbaar Utrecht, met ingang van 2014, op te heffen. Ondertussen is de binnenstad al 11 jaar veranderd in een onbegaanbare bouwput. Verwacht dat pas in 2030, nadat de singels weer water hebben, Utrecht weer begaanbaar is geworden.

 

Pagina 249: Begroting vanaf 2014 onderhoudskosten Sport is onrealistisch, men vergeet inflatie.

 

Pagina 252: Heeft de gemeente een foute boomsoort gekozen? Dat is dus niet slim.

 

Pagina 255: Waarom zoveel kosten voor cultuur in 2016?

 

Pagina 257: Het accommodatiebeleid is gericht op het terugdringen van wachtlijsten bij sportverenigingen. Dit klemt des te meer omdat sport en bewegen een absolute voorwaarde voor een goed en gezond meedraaien in de samenleving.

 

Pagina 258: Begroting vanaf 2014 qua onderhoudskosten is onrealistisch, men vergeet inflatie !

 

Pagina 264: Met het oog op het beperken van de Nederlandse EMU-schuld aan Brussel worden alle 408 lokale overheden van 2014 verplicht hun liquide middelen te parkeren in de schatkist van het Ministerie van Financiën. Dit betekent dat zelfs Brussel indirect veel invloed heeft in het financiële reilen en zeilen van Utrecht. Een ontwikkeling die de  zelfstandige lokale overheid nadrukkelijk zou moeten afkeuren !

 

Dit parkeren van Utrechtse tijdelijke liquide middelen levert bovendien vrijwel geen rendement op. Vanaf 5,25 miljoen euro dienen alle liquide middelen van Utrecht teruggestort te worden in de Haagse Eurokas. Het is een dieptepunt in de Utrechtse geschiedenis dat onze zelfstandigheid zo is verkwanseld aan een buitenlands gezag !

 

Pagina 266: Zeer domme opmerking, beleggen geeft altijd risico. Bij faillissement van enig bedrijf is je geld – aandeel weg. Sparen geeft nul risico.

 

Pagina 268: Een verhoogd financieel risico doet zich overigens voor bij de leningen aan het Utrechts restauratiefonds en aan de stichting Domplein met een restant hoofdsom per 31-12-2013 van 8,4 respectievelijk 0,6 miljoen euro. Er zijn in het algemeen teveel riskante leningen.

 

Pagina 271: Ziekteverzuim bij gemeenteambtenaren blijft ook in 2014 een belangrijk aandachtspunt. Het college wil dat het verzuimpercentage daalt van 7 tot 6%. Of dit relatief laag of hoog is wordt echter niet vermeld ?! Wat is de oorzaak van hoog verzuim ?

 

Pagina 273: De uitgaven van inhuur externen blijft ook in 2014 op het niveau van 2013. Hoeveel dat was in 2013 wordt echter niet vermeld !

Wat waren de kosten van externen in de laatste 5 jaar en wat zijn zij in de komende 5 jaar?

 

Wat waren de kosten van incasso de laatste 5 jaar en wat zijn zij de komende 5 jaar?

 

De betalingen die we op grond van verplichtingen en facturen verrichten worden voor 95% tijdig en correct afgewikkeld. Over de overige 5% zijn wellicht incassokosten verschuldigd. Hoeveel dit is wordt echter niet vermeld !

 

Pagina 275: De gemeente Utrecht is voor 1,38% aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten. Wij zijn van mening dat aandelenbezit geen overheidstaak is. Dit klemt des te meer omdat er door de schuldencrisis veel onzekerheid is ontstaan over de winstgevendheid van de Bank Nederlandse Gemeenten. Bovendien is er sprake van bankenbelasting opgelegd door Basel III en in hoeverre de BNG daaraan kan voldoen is thans zeer de vraag. Advies: verkoop aandelen van BNG !

 

Pagina 276: De gemeente Utrecht heeft vanwege de privatisering nog altijd een vordering van 1,8 miljoen op Eneco. Hoever het nu is met de procedure is niet bekend ?!

 

Pagina 278: De gemeente Utrecht heeft vanwege de verkoop van REMU-aandelen nog altijd een vordering op Eneco van 60 miljoen. Hoever het nu is met de procedure is nog niet bekend ?!

 

Pagina 281: Geld voor Eyof gaat af van geld voor algemene sportbeoefening. Dat is niet gewenst. Dus zeker géén garantstelling !

 

 

 

Pagina 283: Naast een grondbeleid bestaat er naast vrijwillige verwerving, ook nog voorkeursrecht. Indien een gebied als zodanig is aangewezen door de gemeente Utrecht is er geen vrije verkoop meer mogelijk en kan er alleen nog aan de gemeente zelf verkocht worden. Dit recht is omstreden omdat het een regelrechte aantasting is van het eigendomsrecht en wordt dan ook zelden toegepast.

 

Pagina 285: In de bestuursrapportage Stationsgebied is, mede vanwege de recessie, een geprognosticeerd tekort, geconstateerd van 9,3 miljoen met peildatum 1-1-2013. Risicoprognose is dus veel te laag, gelet op bouw rond station en grondexploitatie Leidsche Rijn.

 

Pagina 287: Kenmerkend aan belasting is dat er geen direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Met andere woorden: de burger draagt in goed vertrouwen af aan de kas van de gemeente en moet maar afwachten of er iets zinnigs met zijn/haar geld gebeurt.

 

Pagina 289: Het is opvallend, maar logisch dat er weinig honden worden gehouden in Utrecht. Allochtonen, inmiddels 40% van de Utrechtse bevolking en studenten (25%) zijn doorgaans geen liefhebbers van honden..

 

Het is een kwalijke zaak dat slechts 50% van de toeristenbelasting gebruikt wordt voor toeristische stadspromotie. De rest verdwijnt in de algemene middelen !

 

Precariobelasting is een heffing voor het hebben van voorwerpen, ondermeer ‘onder’ gemeentegrond dus kennelijk onzichtbaar is. Het is daarom onduidelijk op welke gronden geheven wordt….

 

Pagina 291: Men stelt voor om de parkeerbelasting met 1,68% te verhogen. Na bestudering van de diverse tarieven blijkt dat kort parkeren zone A2 echter verhoogd wordt met 29,2% !

 

Pagina 292: Kenmerkend is dat de opbrengst van bestemmingsbelasting niet vrij te besteden zou mogen zijn. De praktijk toont echter aan dat er niet altijd een volledig aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat dus wellicht procedureel aanvechtbaar is.

 

De stijging van het aantal heffingsobjecten met 5300 adressen is het gevolg van het feit dat in 2014 ook kamerverhuurpanden vallen onder de heffing van afvalstoffen.

 

Pagina 295: In toenemende mate wordt, mede vanwege de steeds mondiger burger, door rechtbanken en gerechtshoven de bewijsrecht- positie van gemeenten ten aanzien van de kostenonderbouwing verzwaard. Deze ontwikkeling leidt bij belastingplichtigen steeds vaker tot ‘breed’ procederen.

 

Ten aanzien van de leges voor een Nationale Identiteitskaart loopt er inmiddels een beroepsprocedure bij de Rechtbank Midden Nederland. Hoever het hiermee staat wordt echter niet vermeld.

 

Pagina 297: Een nieuw particulier graf gaat in 2014 2.646 euro kosten. Een nieuw particulier urnengraf, wat uiteraard van een veel kleiner formaat is, kost overigens 1155 euro. Dit lijkt mij een relatieve onredelijkheid ?

 

Pagina 309: Wat is negatieve last? Subsidie ?

 

Pagina 322: in Het Utrechts restauratiefonds worden laagrente leningen verstrekt ter ondersteuning van particuliere eigenaren. Hoe laag deze zijn wordt niet vermeld en tevens vraag ik me af in hoeverre er sprake is van onrechtmatige bevoordeling. Onduidelijke begrippen: zachte lening, laagrente lening.

 

Vanwege een archeologisch onderzoek wordt er in Leidsche Rijn 0,1 miljoen euro gereserveerd voor een zogeheten ‘publieksboek’. Is dit niet wat veel ?

 

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2005 is een bedrag beschikbaar gesteld van 5,5 miljoen euro ter gedeeltelijke dekking van de geluidswal Woerden (verlenging geluidswal Veldhuizen) waarbij wij ons afvragen waarom dit niet voor rekening komt van de gemeente Woerden?

 

Pagina 337: Er is een meningsverschil over de uitvoering van projektwerkzaamheden met Midreth. Het faillissement is in 2012 nog niet geheel afgewikkeld en er is nog steeds discussie over de betaling van een factuur. Begin 2013 zou dit zijn afgewikkeld. Het is nu eind 2013 en wij vragen ons af hoever het hiermee is ? Wat is overigens de omvang van het tegoed van Midreth ?

 

Pagina 351: Ten aanzien van gelden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is de verwachting dat er beduidend minder middelen via de zogeheten Structuurfondsen beschikbaar komen voor Nederland. Er wordt rekening gehouden dat de ‘landsdelen’ zo’n 40% minder budget krijgen. Aan wat voor bedragen moeten wij denken voor de gemeente Utrecht ?

 

Tot op heden was het ‘stapelen’ van verschillende Europese subsidies bijna onmogelijk. In het nieuwe programma lijken de mogelijkheden te worden verruimd. Dit zou kansen bieden om ‘slimme koppelingen’ te maken met andere grote Europese fondsen. Wij blijven echter van mening dat het ‘meedoen in een Verenigd Europa’ uiteindelijk veel meer kost dan het oplevert. Sterker nog, onze soevereiniteit en identiteit wordt uiteindelijk volledig verkwanseld.

 

Pagina 339: Wat zijn frictiekosten ?

 

Pagina 352: Inburgering door gemeente stopt in 2014. Desondanks begrote kosten in 2014 tot 2017 !

 

CONCLUSIE:

 

Van zorgvuldig bestuur, transparantie voor belanghebbenden en goed toezicht daarop is geen sprake. Er ontbreken vele gegevens en de kosten-baten verhouding bij vele inspanningen is nooit genoemd, noch vergelijking met andere grote steden zoals Den Haag, Rotterdam en Amsterdan en hun beleid ter zake. Onderzocht is nooit de doelmatigheid (efficiency) en doel-treffendheid (effectiviteit van de gestelde doelen). Het is niet helder of de doelen ooit gerealiseerd kunnen worden. Het programma is moeilijk uitvoerbaar. Elke wethouder kan er alle kanten mee op en dat willen ze graag. Veel verborgen risico’s door grote projecten.

 

 

129 OP- EN AANMERKINGEN BEGROTING UTRECHT 2014

 

Stadhuis Utrecht

  

 Deel 2

 

 

Pagina 105: Hoe kan een DEEL van de bevolking groter zijn dan 100% ?

 

Pagina 110: Men streeft naar 43% gescheiden afval in 2014. Hoeveel dit is in andere gemeenten wordt echter niet vermeld !

 

Pagina 111: Het aantal geplaatste extra containers loopt tussen 2014 en 2017 terug van 280 naar 210. Wat hiervan de reden is wordt echter niet vermeld !

 

Pagina 114: Onduidelijk verschil tussen subdoel 2.1, 3.1 en 3,2

 

Pagina 115: De leegstand van kantoren en winkellocaties is relatief laag met 9,2 en 4,5% (eind 2012), vergeleken met landelijk (14,1 en 6,9%).

 

Pagina 118: Een structureel probleem is de lokatie Amsterdamsestraat-weg. De leegstand is er voor Utrechtse begrippen hoog en er zijn potentieel veel overlastgevende functies gevestigd zoals ‘koffieshops’ en massagesalons. Een en ander ontstaat door niet-marktconforme huren waardoor leegstand veroorzaakt of criminele huurders aantrekt. In dit soort scheefgroeigebieden kan er door ondernemers een beroep gedaan worden op compensatie ingevolge de BSSB (Beleidsregel Subsidieverstrekking Stimulering Bedrijven) Een omstreden mogelijkheid omdat ondernemen een strikt private bezigheid is en niet een overheidstaak kan zijn.

 

De verwachting dat het aantal ZZP-ers tussen 2012 en 2014 gaat toenemen van 20.690 nu, naar 23.000 in 2014 is veel te optimistisch omdat er sprake is van snel toenemende armoede bij ZZP-ers en er ook nog een landelijke discussie gevoerd wordt over de hoeveelheid fiscale aftrekposten voor ondernemers.

 

Pagina 124: Sinds 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd en is het aanbieden van inburgeringscursussen niet langer een gemeentelijke taak. Wel zal er meer aandacht worden besteed aan de inhoudelijke ondersteuning van de circa 700 vrijwilligers in de stad. Waarom de inburgering niet meer plaats vind in het oorspronkelijke emigratieland wordt echter niet vermeld. Inburgering door gemeente valt weg. Wie gaat dat dan doen? Wordt dat verplicht of vrijwillig? Vooralsnog moeten we er dus vanuit gaan dat de integratie en volwasseneducatie van allochtonen behoorlijk zal verslechteren.

 

Pagina 126: Inburgering door gemeente stopt. Desondanks begrote kosten?

 

Pagina 127: Voorlopig zal de instroom van bijstandsontvangers toenemen en de uitstroom stagneren waardoor zowel het aantal uitkerings- gerechtigden als de eigen lokale bijdrage aanzienlijk zal toenemen.

 

Pagina 128: Het incassobedrag van openstaande schuld bij voormalige wwb-klanten gaat in 2014 oplopen naar 3 miljoen euro. Hoeveel hiervan teruggevorderd gaat worden, wordt echter niet vermeld.

 

Een niet-realistische begroting, want het aantal huishoudens met bijstand stijgt, terwijl uitgaven blijven in 2014 en 2017.

 

Het bedrag aan verstrekte bijstand zal tussen 2013 en 2014 teruglopen van 141.376 naar 140.694 euro hetgeen in tegenspraak met het toenemend aantal bijstandsgerechtigden tot 9.300 nú. (zie ook pagina 129)

 

Pagina 129: Het aantal U-pashouders zal vanwege de toelatingsverruiming toenemen met ruim 50%, kosten 46 miljoen.

 

De kosten aan armoedebestrijding zou in 2015 en later weer af gaan nemen. M.i. niet realistisch en nergens op gebaseerd !

 

Pagina 133: Streven naar gemengde scholen. In hoeverre gaat dit ten koste van onderwijsresultaten?

 

Pagina 136: Het kabinet is voornemens 6,1 miljoen te onttrekken aan het Utrechtse gemeentefonds. Het college gaat trachten dit ongedaan te maken in Den Haag. Of dit lukt is zeer de vraag, mede vanwege de moeizame onderhandelingen over het begrotingstekort van 6 miljard.

 

Pagina 137: Onrealistische begroting, want uitgaven zullen stijgen door inflatie in 2014 en latere jaren.

 

Pagina 140: Ontbreekt het verwachte aantal schoolverlaters in 2014 en 2017.

 

Pagina 141: Het college is voornemens de subsidie voor kinderopvang voor jonge kinderen met een beperking af te bouwen met 0,8 miljoen in 2014 en nog eens 0,15 miljoen in 2015. Wellicht zullen deze voornemens (terecht) weggestemd worden tijdens de a.s. begrotingsbehandeling.

 

Het aantal gebruikers van de bibliotheek zal eerder afnemen dan toenemen vanwege de dalende koopkracht en steeds meer kennis digitaal wordt verworven.

 

Pagina 147: Betrokkenheid van autochtoon wordt steeds minder in grote Multi-culturele steden zoals Utrecht. Een en ander blijkt ook uit de jaarlijkse publicaties van Elseviers Weekblad.

 

Pagina 148: Hoeveel vrijwilligers bij allochtonen als deel van hun aandeel in de totale bevolking?

 

In Utrecht is een groot aandeel van de inwoners actief als vrijwilliger. Hoeveel wordt niet vermeld! Dit kunnen er echter veel meer worden als verenigingen en stichtingen ANBI geregistreerd zijn waardoor vrijwilligerswerk via een vrijwilligersovereenkomst aftrekbaar wordt met een maximum van 1500 euro per jaar.

 

Pagina 152: De aanpak van (dreigend) dakloze EU-migranten uit Oost Europa kan in Den Haag worden tegengegaan door opheffing van vrij verkeer tussen de 27 EU-staten. Zolang dit niet gebeurt blijft dit ‘dweilen met de kraan open’. Bij voorkeur geen noodopvang wegens aanzuigende werking.

 

Pagina 155: Men wil bewerkstelligen dat discriminatie eerder zal afnemen dan toenemen. Dit is niet realistisch bij toenemende armoede en voort-gezet open grenzenbeleid van de EU.

 

Pagina 156: Het percentage Utrechters dat zich gediscrimineerd voelt zal vanwege de recessie eerder toenemen dan afnemen!

 

Het percentage Utrechters dat (gemeentelijke) informatie toegankelijk en begrijpelijk vindt zal vanwege de stopzetting van verplichte inburgering flink gaan afnemen.

 

Pagina 159: Er is sprake van handhaving van 30.000 uur openstelling van speeltuinen. Of dit relatief veel of weinig is wordt echter niet vermeld.

 

Pagina 162: Onrealistische begroting want uitgaven zullen stijgen door bevolkingsgroei.

 

Pagina 170: Sport wordt niet genoemd als middel voor gezondheids- bevordering.

 

Pagina 178: Zeer ambitieus, dus niet-realistisch.

 

Pagina 182: Vertrouwen in overheid? De Nederlandse politie lost 15% op van alle misdrijven, bij de Duitse is dat 50%.

 

Pagina 187: Waarom minder BIBOB-onderzoek? Negatieve baten zijn immers kosten. Toelichting ontbreekt!

 

Pagina 189: Utrecht gaat in 2014 experimenteren met een zogeheten ‘social club’ en een koffieshop aan de rand van de stad. In hoeverre minister Opstelten hieraan gaat meewerken is echter zeer de vraag.

 

Pagina 195: Waardering cultuuraanbod. Hoe is dat financieel te meten? Bijvoorbeeld stijgende kaartverkoop. Toelichting ontbreekt !

 

Pagina 197: Hoe onderscheid ik kenners van niet-kenners?

 

Pagina 198: Bezoek is constant, dus er is geen effect van subsidies.

Laatst aangepast (vrijdag 04 oktober 2013 20:42)

 

129 OP- EN AANMERKINGEN BEGROTING UTRECHT 2014

Raadzaal Urecht

Deel 1

 

ALGEMEEN/LEESWIJZER

 

In deze beschouwing wil ik blikken op de jaarstukken 2014. Ik streef hierbij geen volledigheid na want de documenten zijn omvangrijk, soms complex. Ik beperk me derhalve tot hoofdzaken van beleid, saillante punten, typerende voorbeelden, persoonlijke opinies, eventuele lacunes en relevante vragen stellen aan het College.

 

ALGEMENE OPMERKINGEN INZAKE programmabegroting 2014. Er staan vele abstracte begrippen vermeld, zodat niemand weet wat er bedoeld wordt. Dit geeft het bestuur teveel vrijheid van handelen. Evaluatie van inspanningen wordt heel vaak niet vermeld of is onduidelijk. met zorgvuldig bestuur heeft dat weinig te maken.

 

WIJKAMBITIES zijn leuk om te hebben, maar bij een staatsschuld van 427 miljard die zeer waarschijnlijk oploopt tot meer dan 500 miljard in 2016, mogelijk minder relevant. Hoe meer mensen, hoe meer vraag naar vervoer, evenals vergroting van de wachtlijsten bij de politieaangiftes, in de gezondheidszorg en bij de rechters. Hoe meer drukte er is, hoe meer kans op conflicten, ruzie en ergernis bij de burger.

 

RELEVANTE VRAAG AAN HET BESTUUR

Hoe groot is de verwachte instroom van allochtonen in 2014? 

 

Pagina 11: Wat is vernieuwing precies? Er staan vele abstracte begrippen vermeld, zodat niemand weet wat er bedoeld wordt. Dit geeft het besuur teveel vrijheid van handelen. Hier wordt verondersteld dat een groene open stad uiteindelijk steeds groener wordt….Dit is maar zeer betrekkelijk want hoe meer inwoners, hoe minder groen, meer woningen, meer wegen, meer luchtvervuiling. Het enige betrekkelijke voordeel is dat meer inwoners meer Algemene Uitkeringssubsidie oplevert van de Rijksoverheid en een hogere fractiesubsidie voor de zittende politieke partijen.

 

Er wordt gesteld dat Utrecht dat inwoners in een multiculturele stad als Utrecht meer oog voor elkaar krijgen. De praktijk is echter dat een Multi-culturele stad steeds meer ontaart in een wij-zij samenleving en er in steeds meer wijken sprake is van etnische meerderheden die zich steeds nadrukkelijker manifesteren met luidruchtige minaretten wat in deze moderne tijd van communicatie een volstrekt overbodig wervingsmiddel is.  Ingeval van allochtone meerderheden is er natuurlijk ook steeds minder behoefte of animo aan integratie of aanpassen aan autochtone minderheden.

 

Ook wordt er verwezen naar de verwerving van Europese subsidiemiddelen wat natuurlijk een ‘sigaar uit eigen doos’ is omdat al jaren blijkt dat ‘Brussel’ ons uiteindelijk veel meer kost aan bijdrages en garanties voor landen die feitelijk veel te licht zijn als Euro-partner.

 

Pagina 12: Ook de benaming ‘Krachtwijken’ is een onjuiste gebleken omdat de vele miljarden gemeenschapsgeld uiteindelijk niets hebben bijgedragen aan een echte opwaardering en zoethouders bleken voor de aldaar woonachtige bewoners.

 

Er wordt met trots medegedeeld dat het stationsplein gerealiseerd is, als onderdeel van het Utrecht City Project, doch in de praktijk al een decennium ontaard was in een onbegaanbare bouwput, thans ‘opgesierd’ is met de grootste fietsenstalling ter wereld. Of je als Utrechter dan ook trots moet zijn op een verschrikkelijk grote verzameling oud roest kan men zich in alle nuchterheid moeilijk voorstellen. Het was wellicht veel beter geweest als er een ondergrondse fietsenstalling was gecreëerd waardoor je bovengronds nog iets leuks zou kunnen verzinnen voor onze toeristen.

 

Pagina 13: Eén aanfluiting is kennelijk niet voldoende voor het binnenkort politiek gemarginaliseerde Groen Links, want ook het Westplein moet het zonodig ontgelden met een enorme bovengrondse oud roeststalling voor 4200 fietsen.

 

Ondanks alle megalomane politieke uitgaven blijft het aantal mensen zonder baan gestaag toenemen. Zo wordt verwacht dat het aantal bijstandsgerechtigden in Utrecht eind 2014 gaat toenemen tot 9300, hetgeen wellicht een nieuw record is voor Utrechtse armoede.

 

Pagina 14: Het beroep op schuldhulpverlening zal dan ook enorm gaan  toenemen.

 

Hoewel het een goede zaak is dat er een alliantie is opgestart met bedrijven voor jongeren met een gezond gewicht blijven wij van mening dat overgewicht een mentale stresskwestie is waardoor men zich te buiten gaat aan suiker en calorierijk voedsel. De landelijke overheid zou zich veel meer moeten toeleggen op een tax op zoetigheid zo constateerde ook onlangs de directeur van de Amsterdamse GGD in een artikel van de Telegraaf van 16 september jl.

 

Pagina 15: Er wordt geconstateerd dat er een daling van de criminaliteit is in Utrecht. Dit is deels fictief omdat de aangiftebereidheid nog altijd daalt.

 

De gemeente Utrecht is voornemens voor 4,3 miljoen aan onroerend goed te verkopen. Dat is op zich juist want onroerend goed beheer is immers geen overheidstaak doch er staat niet bij vermeld om welk onroerend goed het hier gaat ?

 

Er wordt gesteld dat de direct gekozen gemeenteraad optreedt namens de bevolking. Dit is een vooroordeel. Voelt de burger zich wel serieus vertegenwoordigd door de gemeenteraad en in hoeverre wordt hier onderzoek naar gedaan?

 

Pagina 20: Bij het gestelde dat en dan citeer ik…Utrecht is een aantrekkelijke stad voor evenementen (einde citaat) staat een 0 aangegeven als kosten. Kan ik ervan uitgaan dat dit een verschrijving is van de auteur ?

 

Pagina 23: De daling van het aantal toeristische bezoeken aan steden is een landelijke trend. Er zou sprake zijn van een forse daling die vergelijkbaar is met de daling in de andere grote steden. Er worden echter geen cijfers of statistieken vermeld ! Een mogelijke daling zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat toeristenbelasting voor een groot deel in de algemene middelen verdwijnt, terwijl het een bestemmingsbelasting is en niet om begrotingstekorten weg te cijferen.

 

Pagina 25: Er ontbreken doelen en feiten voor 2011 en 2012.

 

Pagina 26: Er ontbreekt een begroting voor 2012, alsmede een efficiency verhouding, dit is een kosten-batenverhouding.

 

Pagina 27: Er ontbreken doelen en feiten voor 2011 en 2012.

 

Pagina 28: Er ontbreken feiten voor de begroting 2012.

 

Pagina 29: Wat zijn internationale behoeftes van burgers? Handel drijven doen bedrijven en geen overheid.

 

Pagina 30: De kosten voor internationale samenwerking waren voor 2013 begroot op 3,1 miljoen, doch in 2014 is dit begroot op 1,8 miljoen dat is 30% minder. Enige verklaring voor deze daling ontbreekt.

 

Pagina 33: Het percentage inwoners dat bekend is met het leefbaarheids-budget is jaarlijks nogal wisselvallig. In 2011 en 2012 was dit 43%, in 2012 34% en voor 2014 heeft men weer een doelstelling van 43%. Enige verklaring voor deze schommelingen ontbreekt.

 

Er ontbreekt in welke mate raadsleden rekening houden met bewonerswensen. Ook ontbreekt het doel van een raadsinformatieavond.

 

Pagina 35: Gedigitaliseerde dienstverlening: discutabel punt! Is digitaal beter dan analoog of persoonlijk gesprek ?

 

Pagina 36: Er ontbreken doelen voor 2011 en 2012. Wat is de oorzaak van de daling van het percentage klachten?

 

Pagina 38: Er wordt gesproken over een evenwichtige ruimtelijke ordening. Wat is evenwichtige ruimtelijke ordening en wie bepaald wat dat is?

 

Pagina 39: Men streeft naar een stad met een omvang van 400.000 inwoners en tevens spreekt men over een op peil houden van de kwaliteit van de leefomgeving. In de afgelopen 40 jaar hebben we echter mogen constateren dat door de massale immigratie van met name kansarme allochtonen er buitensporig veel achterstandswijken zijn ontstaan waar vele miljarden gemeenschapsgelden in zijn geïnvesteerd doch nog altijd niet uitblinken als kwalificatiewijken die de term ‘krachtwijken’ zouden verdienen. Ook in de jaarlijkse ranking van het prestigieuze weekblad Elseviers Weekblad staat Utrecht met name gekwalificeerd als een gemeente waar het met de saamhorigheid al jaren zeer slecht gesteld is omdat allochtone meerderheden in veel wijken niet de noodzaak zien om zich optimaal te herenigen met autochtone minderheden. Zoals overigens wèl het geval was met Indische Nederlanders en Aziaten. Ook geëmigreerde Nederlanders passen zich doorgaans prima aan in den vreemde.

 

Er is sprake van afnemende investering in nieuwbouw van sociale huurwoningen bij vooral de grotere nieuwbouwlocaties omdat de liquiditeit, vanwege hogere afdrachten aan de Rijksoverheid, bij woningbouwverenigingen aanzienlijk terugloopt en zij nu veel meer focussen op onderhoud en renovatie van bestaand eigen woningbezit.

 

Pagina 41: Profilering met kennis en cultuur komt niet of nauwelijks uit de verf met een multiculturele samenleving en veel laag opgeleiden. Toelichting ontbreekt.

 

Pagina 43: Er worden geen baten genoemd bij de bestemmingsplannen?

 

Pagina 44: Door een wijziging van het gebruik of de bestemming van de grond (door bijvoorbeeld sloop, uitbreiding of nieuwbouw) kan een waardestijging van de grond ontstaan. Deze zogenaamde meerwaarde dient op basis van erfpachtovereenkomsten aan de erfverpachter (gemeente) afgedragen te worden. Het probleem is echter dat banken niet enthousiast zijn over dit soort extra verplichtingen voor de pachter alsmede de politieke invloed van een externe partij als de gemeente Utrecht. Erfpacht was immers ook ooit  een politiek sturingsmiddel tegen speculatie bij schaarste en waardestijgingen. Grote Utrechtse woningcorporaties zoals Mitros en Portaal hebben dan ook dit soort erfpachtobjecten massaal van de hand gedaan.

 

Pagina 45: De gemeente Utrecht is actief met de verkoop van onroerend goed ter waarde van 24,4 miljoen en een beoogde netto opbrengst van 4,3 miljoen hetgeen natuurlijk zeer fictief is vanwege de hardnekkige daling van de huizenmarkt sinds 2008.

 

Pagina 47: Door aangescherpte voorwaarden bij de hypotheekverstrekking lopen de afzetmogelijkheden van koopwoningen sterk terug waardoor er grote schade ontstaat voor de gemeente Utrecht qua voorgefinancierde gronduitgiftes. Ook de corporaties zijn niet van zins veel nieuwbouw te realiseren hetgeen betekent dat de doelstelling van 11.000 woningen vóór 2015 niet haalbaar is. Er ontbreekt een stijgende vraag door een stijgend aantal inwoners.

 

Pagina 48: Wat mogelijk wèl haalbaar is, is de ontwikkeling van studentenhuisvesting in bestaande panden zoals het voormalige Provinciehuis te Rijnsweerd. Deze exploitatie is weliswaar niet rendabel doch in ieder geval is er geen sprake van kapitaalvernietiging en zorgt zij voor de oplossing van een hardnekkig huisvestingsprobleem.

 

Pagina 50: Verwachte verkopen P2.1.3 is niet realistisch bij stagnerende huizenmarkt en dalende huizenprijzen.

 

Pagina 53: Ook vragen wij ons af waarom het aantal certificaten politiekeurmerk tussen 2011 en 2015 vrijwel gehalveerd is. Enige toelichting ontbreekt ! Er ontbreken doelstellingen voor 2011 en 2012.

 

Pagina 55: Het buurtoordeel Krachtwijken benadert het buurtoordeelcijfer met een hardnekkig ‘zesje’ ondanks de vele miljoenen gemeenschapsgeld die er in de wijken Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Zuilen-Oost is geïnvesteerd.

 

Pagina 56: Dit klemt des te meer omdat er voor de zogenaamde ‘kracht-wijken’ van oud-PVDA-minister Vogelaar geen rijks- of provinciale subsidies meer verwacht kunnen worden.

 

Wat wèl een positief gegeven is dat de 3.000 monumenten met grote cultuurhistorische waarden zijn ‘geborgd’ als integraal onderdeel van de aantrekkelijke stad waardoor het vooralsnog de moeite waard blijft voor toeristen om onze stad te bezoeken.

 

Pagina 58: Er ontbreken doelen voor 2011 en 2012. Feitelijk steeds lagere reëele uitgaven door inflatie.

 

Pagina 62: De huidige economische omstandigheden hebben onvermijdelijk consequenties voor het realiseringstempo van woningen, kantoren en bedrijvenlocaties. Projektontwikkeling is voorheen altijd een private aangelegenheid geweest en zijn nimmer een overheidstaak geweest. Vanwege het ontbreken van marktkennis en voorspellend vermogen bij veel ambtenaren en politici worden deze miljoenen schades nu integraal afgewenteld op de belastingbetaler en volgende generaties hetgeen natuurlijk een uitermate kwalijke ontwikkeling is.

 

Pagina 63: Bedoelt men huur- of koopwoningen?

 

Pagina 64: Alle voorspellingen over afzet en verkoopopbrengst van woningbouwprojecten zijn dan ook vooralsnog volstrekt virtueel en fictief !

Steeds meer leegstand van winkels en kantoren door webwinkels en door automatisering.

 

Pagina 65: Door complex eigendom is project en kosten onbeheersbaar.

 

Pagina 66: Steeds meer leegstand winkels en kantoren door webwinkels en door automatisering. Dus winkel is onrealistisch en duur.

 

Pagina 68: Baten zijn erg optimistisch geschat.

 

Pagina 70: Duurzame energie voor Utrecht betekent meestal energie-opwekking via peperdure windmolens waar doorgaans veel verzet vanuit de bevolking is vanwege geluidsoverlast e.d.

Dat de gemeente Utrecht TEGEN de veel goedkopere en meer geaccepteerde zonnepanelen is, komt vanwege het feit dat zij grootaandeelhouder is van de energieleverancier Eneco en derhalve niet gebaat is bij zelf energie producerende burgers.

Wat zijn overigens de kosten van duurzame energie?

 

Pagina 71: Men spreekt over het feit dat Utrecht in 2030 geheel klimaatneutraal moet zijn, dat wil zeggen: een gezonde lucht en zo min mogelijk geluidsoverlast. Men verzwijgt gemakshalve dat Utrecht zelve een van de grootste vervuilers was en wellicht schuldig is vanwege het grootschalig gebruik van zeer vervuilende 3-delige dieselstadsbussen en geen voorkeur gaf aan enkeldelige stadsbussen die op zeer schone LPG konden rijden.

 

Pagina 72: Doen wethouders hun dienstauto weg om energie te besparen? Wat is het nulniveau CO2 uitstaat en van welk jaar?

 

Pagina 82: Tegenstrijdige doelen: leefbaar en auto bereikbaar gaan niet samen!

 

Pagina 92: Men spreekt over de overlast van geparkeerde fietsen (weesfietsen en hinderlijk geparkeerde fietsen). Het zou m.i. een stuk schelen met de overlast en beter voor de beeldvorming over Utrecht als fietsen zoveel mogelijk ondergronds worden geparkeerd zoals reeds gerealiseerd is met het gemeentehuis aan de Ganzenmarkt.

 

Pagina 93: Het verschijnsel ‘weesfietsen’ kan men aanzienlijk tegengaan door deze fietsen te voorzien van postcode en huisnummer waardoor de eigenaar en verantwoordelijke makkelijker opgespoord zou kunnen worden.

 

Pagina 97: Mooier? Teveel hoogbouw rond station, dus lelijker !

 

 

Laatst aangepast (vrijdag 04 oktober 2013 20:31)

 
Meer artikelen...