persberichten

BEGROTING BUNSCHOTEN 2015-2018

 

Zuiderkerk, Bunschoten

Zuiderkerk, Kostverloren 2, Bunschoten.

 

Pagina 15: Op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg  aan langdurig zieken krijgt de gemeente Bunschoten er vanwege de decentralisatie van Rijkstaken aan lokale overheden er vanaf 2015 veel taken, dus veel werk erbij.

Pagina 17: Het oordeel van de burger over het waarmaken van beloften door B & W is tussen 2007 en 2013 gewijzigd van lichtonverdoende met 5,9 naar voldoende met 6,3

Pagina 18: drie andere indicatoren tussen 2007 en 2013 zoals ‘oordeel van de burger wachttijd loket, ‘oordeel van de burger ten aanzien van vriendelijkheid medewerker’ en ‘oordeel van de klant over informatie website’ is verder verbeterd van respectievelijk 7,4 naar 9,1, dus prima!

Pagina 21: Ten aanzien van Openbare orde en veiligheid en een top 10 van onderwerpen die de burgers het meeste bezighouden zijn: te hard rijden, parkeeroverlast en hondepoep. Opmerkelijk daarbij isdat de bewoners van Bunschoten zich kennelijk geen zorgen maken over terugkerende Jihadstrijders en aanslagen op lokaties waar zich veel burgers bevinden.

Pagina 22: Tussen 2010 en 2013 is het aantal (loze) brandmeldingen gedaald van 36 naar 11!

Pagina 23: Men is in Bunschoten hoopvol met betrekking tot het verder terugbrengen van 2013 tussen 2018 van het aantalwoninginbraken met 14%, burenoverlast met 15%, jongerenoverlast met 10%, te hard rijden 17,3%, parkeeroverlast met 16,9% en hondenpoep met 14,5%. Of deze voorspellingen richting 2018inderdaad uit gaan komen blijft natuurlijk zeer de vraag vanwege de snel veranderende wereld om ons heen.

Pagina 29: Het uitvoeringsprogramma ‘spelen’ is voor wat betreft de vervanging van oude speeltoestellen niet voldoende gedekt waardoor het veiligheidsrisico voor kinderen gaat toenemen.

Pagina 30: In 2013 is een start gemaakt met de handhaving van illegaal grondgebruik en het rapporteren van schades aan openbaar groen. Het handhaven wordt verder gefaseerd ingevoerd, doch hoeveel claims en processen verbaal zijn opgemaakt, wordt echter niet vermeld. De mate waarin de ‘beeldkwaliteit van groenvoorzieningen’ wordt behaald is overigens aanzienlijk verbeterd 2008 en 2013 van 71 naar 92%

Pagina 33: In tegenstelling tot veel gemeentes elders in het land, kenmerkt Bunschoten zich door een sterke lokale economie, die ook duidelijk bijdraagt aan de zelfstandigheid van de gemeente, de werkgelegenheid en uiteindelijk het welzijn van alle burgers. Daar komt dan nog bij dat er ook nog voldoende ruimte is voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen voor de lokale bedrijven.

Pagina 37: Bunschoten kent nog altijd veel leerlingen met een taalachterstand. Wellicht is een en ander te wijten aan het dialect van de ouders. Derhalve zijn er diverse projecten gestart om de ouderen hierin te betrekken. Of er inmiddels resultaten qua taalachterstand zijn geboekt, wordt echter niet vermeld.

Pagina 38: Ook is het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten in Bunschoten een probleem. In hoeverre men daarin is geslaagd wordt echter niet vermeld. Landelijk is dit overigens opmerkelijkgedaald van 71.000 in 2002 naar 27.950 in 2013.

Pagina 39: Het aantal kinderen in het schoolvervoer is in Bunschoten afgenomen omdat er steeds meer kinderen kunnen worden geplaatst binnen de eigen gemeente.

Pagina 49: De rijke cultuurhistorische identiteit van Bunschoten zorgt ervoor dat de gemeente zeer aantrekkelijk is voor (dag)toeristen. De gemeente wil dan ook meer activiteiten, die gericht zijn op bestaande en nieuwe doelgroepen. Bunschoten heeft echter weinig overnachtingsmogelijkheden voor toeristen. Wellicht zit daar nog wat extra werkgelegenheid in.

Pagina 53: Zo is het aantal bezoekers van het museum Spakenburg tussen 2008 en 2013 aanzienlijk toegenomen van 11.370 naar 13499 ofwel 18,7% hetgeen ondanks de heersende recessie, opmerkelijk is!

Pagina 57: Iedere inwoner dient in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Daar waar dit niet mogelijk is, voorziet de gemeente in een tijdelijke inkomensvoorziening.

Pagina 59: Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering van Bunschoten moet in 2018 teruggebracht zijn naar minder dan 0,5% of circa 100 inwoners. Landelijk is dit overigens 2,4% of 413.000. Het solliciteren naar werk wordt overigens sterk ontmoedigd door de vele makkelijk verkrijgbare toeslagen, zoals: huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget en alleenstaande-ouderkorting waardoor het totale netto-maand inkomen zelfs op kan lopen naar het dubbele!

Pagina 60: De instroom van schuldhulpverlening is met 82 aanzienlijk groter dan de uitstroom met 65.

Pagina 61: De gemeente Bunschoten doet er veel aan om de betrokkenheid en sociale cohesie in de wijken op een goed peil te houden, zo blijkt ook uit de jaarlijkse leefbaarheidsonderzoeken van Elseviers Weekblad.

Pagina 73: Bunschoten wil voldoende ruimte houden voor opvang van de eigen bevolking en verdere ontwikkeling van plaatselijke werkgelegenheid.

Pagina 75: Het is verstandig dat veel woningen zoveel mogelijk levensbestendig gebouw worden vanwege de toenemende vergrijzing van Bunschoten. Het college wil de aanleg van windmolens mogelijk maken. Uit een recente publicatie van Binnenlandse Bestuur naar aanleiding van een onderzoek door de Vrije Universiteit te Amsterdam is gebleken dat windmolens echter zorgen voor horizonvervuiling, hinderlijke slag-schaduwen en geluidsoverlast. Ook is bij meerdere gemeenten al sprake van aantoonbare waardedalingen. Het zou m.i. veel beter zijn als de overheid investeert in de grootschalige aanleg van zonnepanelen, wat de energierekening verlaagd, dus de koopkracht van de Bunschoter vergroot dus de lokale economie versterkt. Energiemaatschappijen zijn uit eigen belang echter niet met blij met burgers die zelf voor hun eigen energie zorgen.

Pagina 76: Het College streeft naar 80-85% koopwoningen en huurwoningen 15-20% terwijl dit volgens het CBS landelijk slechts 55% respectievelijk 45% is, hetgeen betekent dat er in Bunschoten relatief veel meer OZB door de eigenaar-gebruiker afgedragen wordt aan Bunschoten, er veel minder een beroep gedaan wordt op huurtoeslag, of woonkostentoeslag en zelf voorziet in het onderhoud van de eigen woning.

Pagina 77: Het spreekt voor zich dat urgentieverklaringen qua woonruimtetoewijzing uitsluitend beschikbaar zijn voor de eigen bevolking.

Pagina 78: Voorkeurswet gemeenten is een omstreden wetgeving en dient derhalve zo min mogelijk toegepast worden omdat de eigenaar geen recht meer heeft op eigen vrije verkoop van zijn woning.

Pagina 82: Het is juist dat er voor de eigen bewoners voldoende woonmogelijkheden zijn, zowel in de huur- als de koopsector, niet alleen voor starters en ouderen, maar ook vanwege de vergrijzing, voor bijzondere doelgroepen met een zorgbehoefte en beperkingen.

Pagina 86: Vanwege de decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten krijgt Bunschoten met ingang van 2015 circa 6 miljoen extra aan Algemene Uitkering toegewezen van de Rijksoverheid. Dit is relatief veel te weinig. Zo krijgt bijvoorbeeld Arnhem 165 miljoen extra terwijl zij met 150.000 inwoners slechts 7,5 x meer inwoners heeft dan Bunschoten. Wellicht heeft de Rijksoverheid zich laten leiden door het feit dat het veeleisende Arnhem een veel ‘complexere’ bevolkingssamenstelling heeft opgebouwd dan Bunschoten. Feitelijk zou Bunschoten, qua inwonertal rekenkundig recht moet hebben op 22 miljoen extra Algemene Uitkering ! Inhoeverre heeft het College van B & W geprotesteerd tegen deze verdeling?

Pagina 96: Uit de COELO-atlas lokale lasten (2014) blijkt opnieuw dat Bunschoten wederom op de 1e plaats staat van Nederland qua lage woonlasten!

Pagina 97: Ondanks de negatieve ontwikkelingen in de betaalmoraal is het bedrag wat jaarlijks moet worden afgeboekt relatief laag met 0,056% terwijl dat volgens het ‘Benchmarketrapport’ van het Belastingoverleg Grote Gemeenten blijkt dat het gemiddelde percentage voor gemeenten 0,6% bedraagt.

Pagina 113: Bunschoten heeft 5,9 ambtenaar per 1000 inwoners ten opzichte van 6,3 van een gemeente van eenzelfde gemeentegrootte. Ook de kosten van de overhead zijn gemeten en komen eveneens uit onder gemiddelde. Daarentegen hebben grotere gemeenten gemiddeld 11 ambtenaren per 1000 inwoners. In de hoofdstad Amsterdam zijn dat er zelfs 19 per 1000 Amsterdammers. Dat blijkt uit een ‘benchmark’ van adviesbureau Berenschot van mei 2012.

Pagina 129: De afvalstoffenheffing kost in Bunschoten voor de 1600 eenpersoonhuishoudens 112,80 euro per jaar. De afvalstoffen voor de 3500 meerpersoonshuishoudens kost, ongeacht het aantal personen,slechts 132,24 euro per jaar. Dit lijkt relatief uiterst onrechtmatig !

Pagina 131: De hondenbelasting gaat helaas grotendeels naar de Algemene middelen. De ongesubsidieerde waakhond heeft echter een belangrijke functie tegen vereenzaming en beveiliger van de eigen woning. Precariobelasting is m.i. overbodig want de middenstand heeft het al moeilijk genoeg zorgen mede vanwege de gedaalde koopkracht van de consument en de snelle opkomst van digitale verkoop.

Pagina 133: De kwijtschelding moet volledig worden herzien vanwege de vele niet-meeberekende toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget en alleenstaande oudertoeslag waardoor het uiteindelijke netto-maandinkomen uiteindelijk veel hoger is dan de sociale minimumnorm. Pagina 136: Hoewel de gemiddelde woningwaarde in Bunschoten tussen 2011 en 2015 met 10% daalde is de Onroerend Goedbelasting (OZB) tegelijkertijd 15% gestegen, hetgeen onrechtmatig lijkt. Des te meer om dat ook de marktwaarde van bouwgrond tussen 2010 en 2013 met 35% is afgewaardeerd.


Laatst aangepast (donderdag 02 oktober 2014 14:05)

 

ARNHEM BEGROTING 2015-2018

 

imagesGGCN8HZS

Grote kerk Arnhem

 

 

Geacht COLLEGE !

Pagina 7: In het kader van het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid heeft Arnhem als uitgangspunt niemand te laat vallen, waarbij wij ons afvragen wat Arnhem doet met uitgeprocedeerde illegalen?

Op dezelfde pagina wordt gesproken over Arnhem, als en dan citeer ik: een gedeelde stad met relatief grote (ruimtelijke) verschillen in welvaart met onder andere ruimte voor ‘wooncarrières’ in de wijk. Wat hiermee wordt bedoeld wordt niet toegelicht?!

Voorts spreekt men over en dan citeer ik: er voldoende mogelijkheden zouden  zijn voor armoedebestrijding bij mensen met minimale inkomen….Deze armoedebestrijding wordt m.i. pas effectief als Arnhem resoluut de deur dicht gooit voor gelukzoekers e.a. economische vluchtelingen. Vooralsnog blijft het in Arnhem dus dweilen met de kraan open !

Pagina 9: Hoewel er sinds 2010 reeds voor 51 miljoen euro is bezuinigd blijkt er nog altijd onvoldoende begrotingsdiscipline te zijn. Vanaf 2018 verwacht het College dan ook opnieuw een tekort, ditmaal van 5 miljoen. Het wordt dan ook m.i. hoog tijd dat de Provincie Gelderland als toezichthouder gaat ingrijpen!

Vanwege de decentralisaties van rijkstaken door Den Haag aan de 400 Nederlandse gemeenten kan Arnhem 165 miljoen extra verwachten uit het gemeentefonds. Wij vragen ons echter ernstig af of er wel voldoende bestuurlijk niveau zit in Arnhem omdat het aantal uitkeringen en de armoedewijken in Arnhem ongunstig afwijken van de landelijke ontwikkeling.

Het ‘goede’ nieuws is echter wèl dat de begroting van Arnhem op dit moment ‘sluitend’ lijkt en men in Arnhem niet nog meer op de ‘pof’ zou leven (einde citaat).

Het blijft echter allemaal zeer onzeker, mede omdat het Rijk volgens de troonrede op de 3e dinsdag van september opnieuw een begrotingstekort van 15.000 miljoen euro aangaf hetgeen wellicht op termijn ook keiharde consequenties  gaat krijgen voor Arnhem!

Pagina 10: In de jl. uitgebrachte meicirculaire van de Provincie Gelderland gaat men uit van een ‘reeël en structureel’ evenwicht bij gemeentes. Dit is nog vaag want hier blijkt niet uit dat gemeentes als Arnhem een weerstandsvermogen zouden moeten hebben ingeval van slechtere tijden…

Uit de Integratie-uitkering Sociaal deelfonds blijkt dat het Rijk enerzijds wèl taken overdraagt naar lokale overheden, maar tegelijkertijd ook fors kort op het budget voor gemeentes, waaruit ik niet anders kan opmaken dat de kwaliteit van de zorg flink achteruit gaat!

Pagina 11: Zo blijkt bijvoorbeeld dat een aantal jaren geleden nog zo’n 36 miljoen beschikbaar was voor de uitvoering van het participatiebeid (excl. WSW), in 2015 is dat nog maar 11 miljoen op jaarbasis ! Gaarne hierover Uw uitleg!

Pagina 12: Er wordt gesproken over een rijksbijdrage uit het ‘deelfonds’ van 162,5 miljoen terwijl op pagina 9 nog 165 miljoen wordt aangegeven. Kennelijk neemt Den Haag het niet zo nauw met de ‘cijfertjes’. Gaarne hierover opheldering!

Pagina 13: Ten aanzien van de taakstellingen in het sociale domein wordt gesteld en dan citeer ik letterlijk: “Om te voorkomen dat voor het resterende deel van de taakstelling een beroep wordt gedaan op het sociaal noodfonds, zal in overleg met instellingen, taken die niet meer passen in de nieuwe inrichting van het sociale domein worden gestopt. (einde citaat) Per saldo moet dit 130.000 euro opleveren. Hiermee lijkt m.i. het, slechts uitvoerend, College van B & W de Arnhemse gemeenteraad, als feitelijk hoogste èn controlerend bestuursorgaan, zonder blikken of blozen, politiek buiten spel te zetten…

Pagina 14: Samenvatting van de financiële consequenties over de 3 enorme decentralisaties van Rijksoverheid naar de gemeente Arnhem geeft aan dat in de praktijk nog zal moeten blijken of de door het Rijk gekorte en gedecentraliseerde budgetten überhaupt nog wel voldoende zijn om uitvoering te geven aan lokaal beleid ! Dit klemt des te meer omdat Binnenlands Bestuur op 26 september jl. meldde dat bij de 400 Nederlandse gemeenten door een hausse aan onervaren wethouders een heel riskante situatie is ontstaan bij decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg en werk. Goede ambtelijke ondersteuning is dan ook van zeer groot belang en daarmee staat de rol van de controlerende gemeenteraad centraal. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur is echter gebleken dat van de 1483 ongekozen wethouders die ná de raadsverkiezingen door de gemeenteraad zijn benoemd, er maar liefst 761 ‘groentjes’ zijn. Meer dan de helft van de lokale bestuurders zit dus voor het eerst op het pluche….(!)

Pagina 15: In het Arnhemse armoedebeleid wordt aangegeven dat eenieder die van 20% boven de bijstandsnorm moet rondkomen recht heeft op de zogeheten ‘Gelrepas’ waarmee men tal van kortingen kan verkrijgen zoals een dagje uit, een cursus kan volgen, goedkoper kan sporten of naar het theater kan gaan. De kosten voor deze Gelrepas zijn 285.000 euro. Men houdt met deze norm echter geen rekening met allerlei extra’s zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget en alleenstaande ouderkorting waardoor men uiteindelijk niet alleen ontmoedigd wordt om te  gaan solliciteren, maar ook maar liefst minstens 100% boven de bijstandsnorm uitkomt !

Ook lezen wij dat er 236.000 gereserveerd voor 2,6 fte ofwel 2,6 uitvoerende ambtenaren met een inkomen van circa 100.000 euro per ambtenaar ofwel 3x een modaal jaarinkomen. Dit lijkt mij bijzonder veel. Gaarne Uw uitleg hierover!

Pagina 16: Ook op deze pagina wordt gemeld dat 8,5 fte of 8,5 ambtenaar in Arnhem 8,5 ton kost, dus 100.000 euro per ambtenaar, waaruit inderdaad consequent blijkt dat ambtenaren in Arnhem wellicht vergeleken met ambtenaren buiten Arnhem, kennelijk buitenproportioneel veel kunnen verdienen……Gaarne hierover uitleg!

Pagina 18: Uit de overige consequenties van de wetswijzigingen door de Rijksoverheid blijkt dat door afnemende rijksbijdragen en het voornemen om met ingang van 2015 de WSW letterlijk op slot te doen is het financieel perspectief voor de WSW-ers voor het Arnhemse Presikhaafbedrijf buitengewoon negatief geworden (!) Over een redelijke en fatsoenlijke oplossing voor de allerzwaksten van de Arnhemse samenleving wordt politiek vooralsnog met geen woord gerept!

Pagina 20: Over de nieuwe Ambtenaren-cao 2013-2015 is langdurig onderhandeld op rijksniveau. Over de publieke discussie ten aanzien van gelijke rechten èn plichten voor ambtenaren en niet-ambtenaren die plaatsvond in de 2e Kamer is echter vooralsnog niets gemeld!

Pagina 21: De ontwikkeling van het aantal inwoners en woningen is èn blijft bepalend voor de hoogte van de jaarlijkse Algemene Rijksuitkering van vele miljoenen gemeenschapsgeld. Dit is met name de reden voor veel politici om geen of zo min mogelijik kritiek te uiten over de letterlijke tsunami van doorgaans volstrekt analfabete kansarme migranten !

Pagina 23: In het kader van de vereenvoudiging van het belastingsysteem is de precario- en toeristenbelasting per 2015 afgeschaft. Dit is prima, doch feitelijk waren deze belastingen altijd al onnodig! De precariobelasting was al jaren overbodig vanwege de recessie bij onze zieltogende middenstand. En de toeristenbelasting was eveneens een onnodige belasting omdat toeristen zeer tijdelijke bewoners zijn zonder uitkering en een welkome bijdrage vormen voor onze kwakkelende lokale economie!

Een concrete daling van de OZB voor eigenaren is prima, des te meer omdat hierdoor een lagere huurwaardebijtelling ontstaat dus een hogere hypotheekrenteaftrek en belastingteruggave !

Pagina 24: Uit de afspraken van het coalitie-akkoord is gebleken dat de afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouding 38,66 euro per jaar is doch voor een éénpersoonshuishouding 28,68 per jaar bedraagt hetgeen relatief en getalsmatig volstrekt onrechtmatig is ! Gaarne hierover Uw antwoord.

Pagina 25: In de septembercirculaire 2013 werd voorgesteld dat het aantal raads- en collegeleden volgens de 2e Kamer zou moeten verminderen, doch is bijtijds en terecht (!)  en bijtijdsafgeblazen in de 1e Kamer, mede vanwege de decentralisatie van rijkstaken naar lokale overheden!

In het coalitieakkoord zijn helaas nog altijd geen specifieke afspraken gemaakt over de veiligheid in Arnhem. Dit is buitengewoon naïef omdat het Arnhemse college zich kennelijk nog steeds niet bewust is van de snel toenemende ISIS-dreiging door terugkerende agressieve Jihadisten naar Nederland en Arnhem !

De invoering van betaald parkeren in de Arnhemse binnenstad getuigt eveneens van niet veel realiteitszin omdat dit, met de nog altijd heersende recessie, funest is voor de middenstand en lokale economie !

Pagina 26: Vanwege o.a. laaggeletterdheid wordt er in Arnhem 100.000 euro extra aan gemeenschapsgeld beschikbaar gesteld. Van laaggeletterdheid had echter geen enkele sprake mogen zijn omdat migranten uit Marokko of Turkije reeds in hun thuislanden verplicht moeten inburgeren hetgeen sinds Verdonk in 2004 een absolute eis werd voor een verblijfsvergunning.

Pagina 28: Arnhem is voornemens met 50.000 euro gemeenschapsgeld een windmolenpark te faciliteren hetgeen m.i. een volstrekt onjuiste zaak is. Windmolens in ons overbevolkte landje staan immers voortdurend ter discussie omdat deze voornamelijk alleen op subsidie draaien, veel geluidsoverlast veroorzaken en ook waardedalingen van omliggend onroerend goed veroorzaken zoals reeds in tal van plaatsen het geval is. Het zou m.i. veel verstandiger zijn om van gemeentewege de eigen inwoners te voorzien van zonnepanelen, wat niet alleen veel goedkoper is, maar ook de koopkracht voor de Arnhemmer zèlf zal verbeteren. Gemeentes, in het algemeen, zijn echter niet enthousiast over zelf energie opwekkende burgers omdat zij doorgaans groot-aandeelhouder zijn van energiebedrijven en hierdoor riante dividendinkomsten gaan missen voor hun politieke hobbies.

Het is echter wèl een juist uitgangspunt dat Arnhem niet gaat bezuinigen op groen en bomen. Groen gaat immers de CO2 vorming tegen in het overbevolkte Arnhem en bevordert afwatering van de steeds vaker voorkomende wateroverlast.

Pagina 29: In het coalitieakkoord is gesproken over een jaarlijkse bezuiniging van 150.000 euro op het gemeentelijk vast goed. Dit is prima, want vastgoed beheren is geen overheidstaak maar een strikt private aangelegenheid, waarvoor veel visie, marktinzicht en voorspellend èn eigen vermogen vereist is.

Voorts is het college voornemens om meer inspraak en medezeggenschap te verkrijgen bij instellingen, die meer dan 500.000 euro aan subsidie ontvangen, hetgeen volgens hen wellicht een besparing van 1,7 miljoen zou opleveren. Wij vinden dat deze drempel van 500.000 euro aan gemeenschapsgeld feitelijk nog veel te hoog is en wellicht veel lager zou moeten en kunnen !

Optimaliseren van cameratoezicht is zeer wenselijk vanwege de toenemende ISIS-dreiging met name bij lokaties met veel publiek zoals in stations, binnenstad en bij voetbalwedstrijden van Vitesse.

Pagina 51: Het wegvallen van de vele miljoenen voor de Vogelaarwijken, voornamelijk bewoond door kansarme analfabete allochtonen,  heeft als positief gevolg dat men nu voornemens is om nu ALLE 24 Arnhemse wijken, ongeacht bevolkingssamenstelling, van gemeentewege te gaan onderhouden. Dus van enige achterstelling van autochtone Arnhemmers is dan wellicht eindelijk geen sprake meer!

Pagina 55: Het college is voornemens meer toekomst- en levensbestendige wijken en woningen aan te leggen wat een prima streven is vanwege de snel toenemende vergrijzing en reeds in 2017 wellicht 50% van de bevolking 50+er is !

Pagina 73: Náást de kosten van het huidige bestuur en haar ondersteuning gaat het om kosten van voormalige bestuurders zoals wachtgelden, waarbij wij ons afvragen waarom men vrijgesteld is van sollicitatieverplichting zoals iedere andere Arnhemmer?

Als uitvloeisel van de bezuinigingen is het aantal openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC) in 2014 naar beneden bijgesteld hetgeen de afstand en wantrouwen tussen kiezer en gekozene m.i. alleen maar onnodig vergroot. Het bellen van de burger naar het gemeentelijke informatienummer 0900-1809 wordt overigens wèl goedkoper, omdat er geen opslag meer geheven wordt bovenop het reguliere tarief. Dus dat laatste is wel weer o.k.

Pagina 75: De kosten voor Algemeen Bestuur en dienstverlening nemen in 2015 boven-inflatoir toe met 6% van 6,9 naar 7,3 miljoen euro.

De raadswedde neemt toe vanwege het overschrijden van de grens van het inwonertal van 150.000. Wellicht door het ontbreken van serieuze kritiek vanuit de zittende gemeenteraad op de stroom van kansloze analfabete migranten is dit mogelijk geworden..

Pagina 81: Het college is voornemens de fietsstal-voorzieningen in de binnenstad grootschalig uit te breiden. Grootschalige fietsenstallingen, maar in de praktijk fietsenkerkhoven zijn vanwege de doorgaans slechte kwaliteit m.i. niet representatief voor de toerist dus slecht voor de beeldvorming van onze stad en zouden derhalve ondergronds aangelegd moeten worden.

Er zouden volgens het college snelfietsroutes aangelegd moeten worden tussen Arnhem-Zevenaar en Arnhem-Wageningen. Over een bijdrage van Zevenaar en Wageningen wordt echter met geen woord gerept? Gaarne hierover Uw antwoord.

De gemeente onderhoudt de openbare ruimte, met als doel deze schoon, heel en veilig te houden. Over graffity-verwijdering wordt helaas met geen woord gerept! Mede vanwege het feit dat dit zeer slecht is voor de beeldvorming voor de toerist als bezoeker van onze stad.

Pagina 82: Men is ingevolge een coalitieakkoord, voornemens betaald parkeren in te voeren in binnenstad en parkeergarages. Wellicht is parkeren bij buurgemeentes gratis en gaat er nog meer omzet verloren voor de zieltogende Arnhemse middenstad !

Pagina 87: Vanwege de recessie en toename van het digitaal winkelen neemt de leegstand toe en worden steeds meer mensen werkloos. Derhalve is het nogmaals prima dat de precariobelasting is afgeschaft !

Pagina 91: Kennelijk is Arnhem niet alert op voortijdig schoolverlaten. Zo stond Arnhem in 2013 landelijk op een 10e plaats met 3,5% terwijl het landelijk gemiddelde op 2,1% zit. Hoever is dit college met een aktieplan?

Pagina 92: Vanwege de steeds hogere kosten en eisen aan levensonderhoud is er helaas steeds meer sprake van topzwaar gesubsidieerde kinderopvang. Kinderopvang en opvoeden is echter geen overheidstaak maar een keuze van de ouders zelve. Wat is de mening het college hierover?

Pagina 95: Er is sprake van een toename van verhuuropbrengsten van (onderwijs) panden in Arnhem. Is hoeverre is dit te rijmen met dalende WOZ-waardes? Gaarne hierover Uw uitleg.

Pagina 96: Het voortijdig schoolverlaten is tussen 2013 en 2014 is ondertussen nòg verder toegenomen van 3,5 naar inmiddels 4,3% terwijl dit landelijk nog op 2,1% zat in 2013. In hoeverre kunnen ouders serieus gesanctioneerd worden ?

Pagina 97: Volgens de jaarlijkse ranglijst voor gemeenten is Arnhem sinds 2012, qua aantrekkelijk woonstad, gezakt van een 8e naar een 15e plaats. Wat is de mening hierover van het college en heeft zij al een plan van aanpak hoe Arnhem weer omhoog is te liften op de landelijke ranglijst?

Pagina 98: Braakliggende terreinen, die gemeentelijk eigendom zijn, kunnen (tijdelijk) groen ingevuld worden. In hoeverre kunnen hier volkstuinen ontwikkeld worden waar minder draagkrachtige inwoners hun eigen groenten kunnen telen en ook de voedselbanken wat ontlast worden?

Pagina 99: Sport levert volgens het college in haar SPORTVISIE een grote bijdrage op het gebied van gezondheid e.d. In hoeverre is het college bereid meer te investeren in breedtesport, minder in commerciële topsport, maar meer in samenwerking tussen beiden zodat er ook meer talent en uiteindelijk nog betere voetballers komen voor Vitesse?

Pagina 106: Het college is van mening dat Arnhem een stad dient te zijn met burgers die zoveel mogelijk meedoen aan de Nederlandse samenleving. Vanwege de veel te ver doorgeschoten multiculturele samenleving is er vrijwel geen sociale cohesie meer in veel wijken van Arnhem, zo blijkt ook uit de jaarlijkse onderzoeksrapportage van het prestigieuze Elseviers Weekblad. Wat denkt het college hier concreet aan te kunnen verbeteren, mede vanwege de toenemende ISIS-dreiging en criminelen die onder het mom van religie de meest verschrikkelijke wandaden plegen ten aanzien van andersdenkenden?

Pagina 116: Ten aanzien van milieubeheer streeft het college naar het stimuleren van schoon vervoer. In hoeverre denkt het college aan grootschalige promotie via subsidiëring en promoting van zeer schone LPG-installaties ?

Pagina 121: Het college heeft het principe vastgelegd dat Arnhem niet meer werkt met blauwdrukken voor grootschalige stadsontwikkeling. Dit geen overbodig beleid. Uit een publicatie van 26 september jl. in Binnenlands Bestuur blijkt dat gemeentes in den lande jaarlijks nog altijd zo’n 300.000 vierkante meter nieuw vastgoed neerzetten, crisis of geen crisis. Dat cijfer is al sinds de jaren ’90 onveranderlijk. In hoeverre heeft U hierover overleg gehad met de Provincie Gelderland, als toezichthoudend en controlerend orgaan, mede omdat er in de regio al sprake is van enige bevolkingskrimp?

Pagina 127: Arnhem móet terughoudend en kritisch blijven bij het verstrekken van leningen aan derden, mede omdat Arnhem een nieuwe verplichting aan de Rijksoverheid heeft gekregen t.a.v. schatkistbankieren en mag vanaf 2015 nog slechts een relatief gering bedrag van maximaal 4,1 miljoen in kas houden. Ondertussen moet Arnhem zeuren om elke paperclip bij Den Haag. Hiermee tracht de Rijksoverheid te blijven voldoen aan de Brusselse eis van een maximaal begrotingstekort van 3% wat binnen 5 jaar afgebouwd moet worden naar 0% begrotingstekort.

Pagina 135: Begrotingsdiscipline is een groot goed en met name voor de gemeente Arnhem. De gemeente heeft met 84% namelijk relatief veel schuld en zit immers aanzienlijk boven de door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aanzienlijk boven de maximumnorm van 80%.

Pagina 136: De gemiddelde overheidsschuld per inwoner in Nederland was in 2012 circa 2343 euro. Gemeentes mogen hier 20% van afwijken. De schuld per inwoner is in Arnhem maar liefst 4058 euro hetgeen natuurlijk uitermate slecht is. Gaarne Uw antwoord hierop !

Pagina 137: Ook in grondexploitaties ontbeert Arnhem, net zoals de meeste andere gemeentes, visie, voorspellend vermogen en marktinzicht. Het aantal projecten waarop winst wordt gerealiseerd is dan ook zeer laag wat Arnhem financieel verzwakt, mede omdat de reserve van het Arnhemse grondbedrijf ook nog eens nihil is.

Qua woonlastendruk voor rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB scoort Arnhem acceptabel met 739 euro terwijl dat landelijk 704 is (Coelo 2014)

Pagina 139: Men heeft recht op kwijtschelding van gemeentelijke heffingen als men op 100% van het bijstandsniveau zit. Men houdt in deze beoordeling echter geen rekening met het recht op huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget, alleenstaande toeslag en ouderenkorting waardoor menigeen op minstens 200% van het bijstandsniveau zit. Met een dergelijk (riant) inkomen ontmoedigt men tevens het solliciteren naar werk.

Pagina 140: Het college overweegt een nieuwe wijze van inzameling in de geest van ‘de vervuiler betaalt’ zodat de producent van afval wordt aangeslagen, naargelang de hoeveelheid afval. Moties van die strekking hebben het in andere gemeenten terecht niet gehaald omdat een dergelijke gewichtsafhankelijke aanslagberekening alleen maar veel extra ambtelijke kosten vergt en er ook, met name in armere, kinderrijke buurten, veel afvaltoerisme kan ontstaan en hun vuilniszakken bij de buren gaan dumpen!

Pagina 148: In 2014 was er sprake van veel, heel veel achterstallig onderhoud van het Arnhemse wegennet omdat de onderhoudsbudgetten van de gemeente Arnhem ontoereikend zouden zijn. Wij vragen ons dan ook af hoe vaak de gemeente Arnhem hiervoor aansprakelijk is gesteld en uiteindelijk hiervoor veroordeeld is door de rechter?

Pagina 150: Er is sprake van riolen met een resterende levensduur van 5 jaar. Dit vinden wij veel te kort vanwege toenemende wateroverlast door klimaatverandering. Ook vinden wij het kwalijk dat Rijkswaterstaat, als beheerder van de grote rivieren, weigert de bestaande overstort van vies rioolwater op de Nederrijn aan te pakken waardoor het zwemmen een zeer ongezonde bezigheid wordt en de visstand afneemt.

Pagina 151: Dit klemt des te meer omdat de gemiddelde theoretische technische levensduur van een riool maximum 60 jaar is en Arnhem nog altijd beschikt over maar liefst 135 kilometer riool dat ouder is dan 60 jaar en feitelijk een brevet van politiek onvermogen verdient! Ik wil dan ook dat het College hier duidelijk, krachtig en publiekelijk zijn afkeuring uitspreekt tegen deze abjecte gang zaken !

Pagina 155: De leningenportefeuille van de gemeente Arnhem aan (sociale) woningcorporaties bedraagt 46,1 miljoen. Algemeen bekend is dat (sociale) woningbouwcorporaties vanwege de enorme waardestijging de afgelopen 40 jaar buitengewoon puissant rijk en vermogend zijn geworden. Het wordt dan ook zaak dat de, inmiddels financieel zeer verzwakte, gemeente Arnhem werk gaat maken van overleg met deze (sociale) woningbouwcorporaties voor aflossing van deze (laagrentende) miljoenen gemeenschapsgelden.

Pagina 158: In het najaar van 2013 is voor de gemeente Arnhem verplicht schatkistbankieren ingevoerd.  Het komt erop neer dat Arnhem zijn banktegoeden, boven de 4,16 miljoen, moet terugstorten naar de Rijksoverheid. Een en ander is ooit bedacht door Brussel zodat Nederland sneller en makkelijker kan blijven voldoen aan de Europese eis van een maximaal begrotingstekort van 3%, wat in 6 jaar moet worden teruggebracht naar 0%! In hoeverre heeft het College zich al beraden over deze laakbare handelwijze?

Pagina 161: In de gemeente Arnhem worden er vóór 2017 circa 92 medewerkers boventallig en moeten begeleid worden naar ander werk. In hoeverre is er al overleg geweest met buurgemeentes in hoeverre zij vacatures voor personeel met wellicht veel ambtelijke werkervaring? Zo wordt er wellicht ook veel wachtgeld en gemeenschapsgeld bespaard. De loon-frictiekosten tot 2017 worden immers nu al begroot op 21,4 miljoen euro gemeenschapsgeld.

Pagina 167: Ten aanzien van de lokale gezondheid van de Arnhemmer dient opgemerkt te worden dat in 2017 wellicht 50% van de Arnhemmers last heeft van overgewicht of sterker nog, lijdt aan obesitas. Wellicht dat er met de fiscus meegedacht kan worden over de invoering van een landelijke vettax waardoor er bij de Arnhemmers, maar ook anderen, meer bewustzijn en discipline ontstaat ten aanzien van gezond eten en gezond blijven! Mogelijk dat het College hierin een voortrekkersrol kan vervullen via zogeheten brandbrieven naar de landelijke belastingdienst.

Pagina 190: Het College is voornemens om het aantal leningen van de gemeente Arnhem, ondanks haar buitengewoon slechte financiële positie,  dus nòg lagere  weerbaarheid,  in 2015 op te voeren met 4,6 miljoen tot 52,2 miljoen, terwijl Arnhem reeds in tal van zaken flink aan de grond zit. Hoe denkt U een en ander met elkaar te kunnen rijmen?

Pagina 191: Ook het aantal subsidies aan allerlei verenigingen en stichtingen, met vaak onduidelijke doelen, normen en waarden, ad 58,7 miljoen gemeenschapsgeld door een gemeente die feitelijk op zwart zaad zit, vinden wij getuigen van onverantwoordelijke casinopolitiek en onbehoorlijk bestuur ! Wat denkt U hieraan te willen doen en op welke termijn?


 

Laatst aangepast (zondag 28 september 2014 11:28)

 

Commentaar inzake jaarstukken 2013 t.b.v. PVV Statenfractie in de Provincie Groningen

Drs. ir. Alphons F. Mantel, 04 mei 2014 (deel 2)

 

 

 

Pag. 181

Overbodige tekst

er staat dat verlies ten laste van reserves komen, maar dat is bedrijfseconomisch bezien per definitie zo en altijd zo

Pag. 181

De uitgaven extra investeringsmiddelen PLG zijn wezenlijk lager ( ca. 116.000 euro) dan begroot voor 2013 ( 2 mljn. euro)

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te verbeteren?

Pag 182

Was het bedoeling dat er geen budget meer is voor project aanvragen landschap Middag-Humsterland?

Pag 183

Waarom zijn geen Rijksbijdragen geraamd en ontvangen in 2013 voor Karakteristiek Groningen?

Pag. 186

Wat zijn streekrekeningen? Dit is niet gedefinieerd

Pag. 187

Het begrip overige administratieve boekingen wordt benut. Edoch een boeking is per definitie een administratieve handeling.

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat is een administratieve boekingen? En waarom was dat merkwaardige begrip nodig

Waarom zijn geen Rijksbijdragen geraamd voor 2013?

Pag. 188

Er staat een min teken voor lasten “taken Wadden gebied’ en voor ‘afwikkeling voorafgaande jaren monitoring natuur ” . Impliceert dit baten? Zo ja, waarom staat dan niet bij baten vermeld?

Subsidies (productenrekening , pag. 391 t/m pag. 409)

hoofdlijnen en opvallende punten

Volgens het accountantsrapport is er geen materiele onrechtmatigheid waarneembaar in de subsidie-uitgaven.

lacunes (ontbrekende informatie)

 1. identieke info over 2012, zodat vergelijking onmogelijk is
 2. geformuleerde doelen van de verstrekte subsidie, zodat zicht op effectiviteit en rendement van de subsidie (kosten/baten analyse voor de provincie ten principale onmogelijk is)
 3. waren de bedragen conform de begroting?

Pag. 399

Waarom is subsidie nodig voor verkiezing zakenvrouw/

Is dat niet meer een taak voor bedrijfsleven en Kamer van Koophandel?

Pag. 400

Een lange lijst met subsidies voor innovaties. Edoch bij gebrek aan een nulmeting (uitgangssituatie van de betreffende bedrijven zonder subsidie ) is er geen zicht op effectiviteit en rendement van de subsidie (kosten/baten analyse voor de provincie).

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de motieven voor subsidie verstrekking aan genoemde bedrijven?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om de waarneembare effectiviteit van de subsidie verstrekking in de toekomst te verbeteren qua meetmethode ?

pag. 402

In 2013 is 25.000 EURO besteed aan subsidie voor asielzoekersbeleid

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat is de effectiviteit van de verstrekte subsidie voor asielzoekersbeleid?

Welke doelen werden nagestreefd met de verstrekte subsidie voor asielzoekersbeleid?

Pag. 407

In 2013 is 170.000 EURO besteed aan subsidie voor apothekerscombinatie Veendam BV

relevante vragen aan het Provinciebestuur

1.Waarom is subsidie nodig voor een beroepsgroep meet een hoog inkomen( apothekers) ?

2. Waarom is er subsidie nodig voor een commerciele rechtsvorm ( de BV)? Die immers geacht wordt zichzelf te kunnen bedruipen.

Energie in algemene zin (eigen fabrikaat, niet afkomstig uit de documenten)

Fossiele brandstoffen putten uit, een alternatief is windmolens maar deze nemen veel plaats in, zijn duur, gevaarlijk, levert weinig rendement op. De prijzen per volume-eenheid en de kosten van het energiegebruik van de gemiddelde burger stijgen de afgelopen twintig jaar sterk. Daarvoor bestaan meerdere oorzaken. De mondiale bevolkingsgroei, de welvaartsvergroting in grote landen als India en China en de daarmee samenhangende gestegen vraag naar energie zijn de voornaamste oorzaak van prijsstijging, maar ook de al dan niet aanwezige marktwerking (in de vorm van prijsconcurrentie) bij energie-aanbieders speelt mogelijk een rol.

liberalisering

In de jaren 1980 en 1990 kwam het privatiseringstreven op, mede door Britse en Amerikaanse invloed van liberale politici (de recent overleden Margaret Thatcher) en presidenten (Ronald Reagan). Dit had o.a. als gevolg dat de PTT, de Staatsuitgeverij en delen van de spoorwegen zijn geprivatiseerd, alsook grote energieproducenten en woningbouwcoöperaties. Overheidsdiensten moesten klantvriendelijker en goedkoper worden, en men dacht dat de bureaucratie en inefficiëncy daardoor konden worden beperkt. Het kabinet Kok begon in 1994 met het daadwerkelijk streven naar meer marktwerking. In de loop der tijd bleek dat dit niet altijd leidde tot een lagere prijs of tot een betere kwaliteit. Het effect op de energiemarkt bleef onduidelijk (mondiale bevolkingsgroei en welvaartsgroei deed de vraag naar dit product continue vergroten zodat de prijs van olie en gas voortdurend stijgen), net zoals het effect van liberalisering van de taximarkt. De NS werd een zelfstandig bedrijf, maar de staat is de enige aandeelhouder. Er kwam een splitsing in NS-Reizigers en ProRail. Op regionale lijnen bestaat concurrentie via aanbesteding, waarvan o.a. Connexxion een treinverbinding verzorgt tussen b.v. Ede en Amersfoort. De Rijksoverheid heeft 33% van de aandelen van KPN en TPG Post; de overheid wil hiermee de zeggenschap in voormalige staatsbedrijven behouden. De marktwerking werkt redelijk goed bij de post, de telecomsector, de spoorwegen en bij het notariaat. Men dient hierbij goed kijken naar de uitkomsten van privatisering voor de consument, bijv. meer concurrentie of meer doelmatigheid dat zich zou moeten vertalen in een lagere prijs of een betere kwaliteit.

Besparing rendeert meestal
Het meest effectieve instrument om te komen tot verlaging van kosten van het energiegebruik is om besparing van het volume te realiseren, m.n. door betere isolatie van de woning. Ik wijs op spouwmuurisolatie, zonne-energie, dubbel glas en groen op het dak plaatsen. Soms geeft de overheid subsidie voor de maatregelen die hiermee gemoeid zijn. Vanzelfsprekend is er een zekere terugverdientijd verbonden aan de uitgaven voor betere isolatie. Ook zijn er mensen die op hun dak een zonnecollector plaatsen voor stroomopwekking. Verder bestaat er de warmtepomp, deze verplaatst warmte en kan een huis koelen en verwarmen. De warmtepomp benut aardwarmte, grondwater of lucht om een huis te verwarmen. De warmte wordt middels leidingen getransporteerd.

Consumentenmacht, collectieve inkoop

De emancipatie van de consument leidde ertoe dat deze zich ging verenigen, bijv. in de Vereniging Eigen Huis voor huiseigenaren. Deze organisatie probeert op politiek, bestuurlijk en landelijk niveau bepaalde zaken te realiseren t.b.v. de huiseigenaren. Enkele jaren geleden is deze club gestart met collectieve inkoop van energie voor hun leden. Inmiddels telt men daar 450.000. aangemelde leden die participeren in de collectieve inkoop. Op deze wijze worden energieleveranciers geprikkeld om hun prijzen te matigen en is er ook meer druk op klantvriendelijkheid.

Energie(programmarekening , pag. 17 t/m pag. 18)

hoofdlijnen en opvallende punten

In de jaarstukken 2013 is aandacht voor aardbevingen en de grote financiele gevolgen die dat heeft resp. kan hebben voor betrokkenen w.o. de provincie , mede obv het rapport van de Cie Meijer.

De vraag of het weerstandvermogen niet wezenlijk moet worden verhoogd vanwege de nog toe te kennen schadevergoedingen aan gedupeerden.

Het kan immer zo zijn dat deze schadevergoedingen door de rechter zou kunnen worden verhoogd, indien betrokkenen in beroep gaan tegen de toegekende schadevergoeding.

relevante vraag aan het Provinciebestuur

Heeft u daarmee rekening gehouden?

Welk bedrag kan hiermee gemoeid zijn?

Men streeft naar een koploperspositie inzake Energietransitie en zet in op Energiebesparing. Men zet ook in op verhoging van windenergie, .doch meer dan mogelijk past in bestaande gebieden.

Daarom wordt Eemshaven uitgebreid met een testveld.

relevante vraag aan het Provinciebestuur

1.Welk bedrag is hiermee gemoeid?

2. Is het zeker dat hiervoor een vergunning wordt verleend en dat er daar geen bezwaar tegen wordt gemaakt door inwoners / belanghebbenden?

Energie (Programmarekening , pag. 107 t/m pag. 113)

Pag. 107 Voor Energiek Groningen is slechts 6 mln. euro besteed terwijl begroot was 10 mln. euro voor 2013

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te verbeteren?

Pag. 108

Er zijn grote ambities inzake windenergie

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Zijn deze grote ambities haalbaar en realistisch, gelet op de tot op heden opgedane ervaringen en kosten ervan ?

Pag 112

De uitvoering der projecten Energie en klimaat hebben vertraging opgelopen

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te verbeteren?

De uitvoering der brandstoftransitieplan heeft vertraging opgelopen

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te verbeteren?

Pag. 175 e.v. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Om financiele risico’s in kaart te brengen heeft de provincie een aantal zaken gemeld inzake Weerstandsvermogen en risicobeheersing m.n. inzake Blauwestad, de jeugdzorg en Aldel (ad 7 mln. EURO, waarvan de helft voor rekening van de provincie) . De provincie wil een risicodekking van 1 mln. EURO voor de jeugdzorg in 2014.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele risico’s (is financiele tegenvaller door onvoorziene omstandigheden) en risico’s van gewaarborgde leningen., risico’s van ontvangen

subsidies, risico’s van gesubsidieerde instellingen, risico’s van Groningen-Seaports, Blauwestad, jeugdzorg, handhaving vergunningen, schatkistbankieren, claims, herschikking taken waterbeheer en rijksbeleid.

Het benodigd incidenteel Weerstandsvermogen voor 2013 is vastgesteld op 24 mln. EURO . (Merkwaardig is dat Ernst en Young berekenden dat dit minstens 30 mln. EURO moest zijn, pag. 176) doch het feitelijk vermogen is 22 mln euro

Een complicatie bij Weerstandsvermogen en risicobeheersing is de vele onzekere externe ontwikkelingen van parlementaire besluiten m.n. inzake het provinciefonds. En de onzekere bezuinignen van de regering.

Structurele risico’s wordt geschat op 1,75 mln. EURO ( m.n. risico’s van gesubsidieerde instellingen en bij grote projecten)

Pag. 178

Het rapport meent dat nodig is in het voorjaar 2014 een nieuw extern onderzoek te doen inzake risico’s

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Gaat dit plaatsvinden? Zo ja wanneer ?

Of heeft dit plaatsgevonden?

relevante vragen aan het Provinciebestuur risico’s algemeen

1. Laat een universiteit of een onafhankelijke externe deskundige een schatting maken van de mogelijke kwaliteit en volledigheid van dit Weerstandsvermogen en de bijbehorende risicomatrix (pag. 179). Zo mogelijk met diverse scenario’s inzake financiele risico’s.

2. Laat een universiteit of een onafhankelijke externe deskundige een schatting maken van de mogelijke kwaliteit en volledigheid van de analyse van Ernst en Young inzake dit Weerstandsvermogen. Het zal niet de eerste keer zijn dat accountants fouten maken, gelet op hun dubieuze rol bij de bankencrises, SNS Reaal , Philips vastgoedfonds en Vestia.

3. Laat een universiteit of een onafhankelijke externe deskundige een vergelijking maken van de kwaliteit en volledigheid van dit Weerstandsvermogen en de bijbehorende risicomatrix met andere provincies

4. Waarom ontbreekt een risico van te verwachten schadevergoedingen door aardbevingen (door NAM aardgaswinning) veroorzaakt?

Pag. 181

Risico Groningen Seaport lijkt moeilijk te schatten

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Welk bedrag kent u daaraan toe en hoe gaat u dit vaststellen?

pag.184

jeugdzorg zal worden overgeheveld naar gemeenten per 2015 met als gevolg een korting ad 90 ml euro op het provinciefonds.

Pag. 186

Risico Groningen Seaport lijkt moeilijk te schatten en is slechts p.m. gemeld

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Welk bedrag kent u daaraan toe en hoe gaat u dit vaststellen?

externe accountant en controle van de jaarrekening

In het rapport van Ernst & Young staan enkele opvallende zaken

Volgens het accountantsrapport (pag. 5) is er geen zekerheid omtrent de rechtmatigheid van een aantal inkopen en aanbestedingen. Het hiermee gemoeide bedrag is ca. 584.000 EURO.

(zie ook de brief van 18 april aan PS, pag. 3, het betreft de inhuur van extern personeel)

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te voorkomen?

Pag. 9

ten onrechte worden reserves toegevoegd (ad 15.4 mln EURO) aan het negatieve saldo van inkomsten en uitgaven .Dit vertekent het feitelijk negatieve saldo ad 19.6 mln EURO

In een winst- en verliesrekening mogen nooit reserves zijn vermeld, dit is een ernstige fout. Reserves en de verandering daarvan mogen slechts op een balans worden vermeld.

(Het zal niet de eerste keer zijn dat accountants fouten maken, gelet op hun dubieuze rol bij de bankencrises, SNS Reaal , Philips vastgoedfonds en Vestia).

De vraag is of het weerstandvermogen voldoende is. Ernst & Young constateren een tekort van 200.00 EURO ( pag. 12)

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te voorkomen?

Er zijn veel onzekerheden rondom de grondexploitatie van Blauwestad, dus is de vraag of het weerstandvermogen niet wezenlijk moet worden verhoogd ( pag. 13)

(zie ook de brief van 18 april aan PS, pag. 2)

Overigens dient de grondexploitatie van Blauwestad 2014 eerst te worden vastgesteld met een herwaarderingserve ( ad 4,55 miljoen EURO ) voor 2013 alvorens de jaarrekening

kan worden goedgekeurd door de externe accountant (zie ook pag. 16-8 van de voordacht van GS aan PS van 15 april jl. )

Volgens het accountantsrapport (pag. 20) is er geen zekerheid omtrent de juistheid van de LBIO meldingen inzake jeugdzorg

relevante vraag aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te verbeteren?

Laatst aangepast (zondag 04 mei 2014 11:44)

 

Commentaar inzake jaarstukken 2013 t.b.v. PVV Statenfractie in de Provincie Groningen

Provinciehuis Groningen

 

Drs. ir. Alphons F. Mantel, 04 mei 2014 (deel 1)

 

Algemeen / leeswijzer

In deze beschouwing wil ik beknopt blikken op de jaarstukken 2013. Ik streef hierbij geen volledigheid na want de documenten zijn omvangrijk, soms complex en bovendien ontbreken er ( met opzet?) wezenlijke gegevens om zaken in detail te kunnen beschouwen. Ik beperk me derhalve tot hoofdzaken van beleid , saillante punten, typerende voorbeelden, persoonlijke opinies, wezenlijke lacunes en relevante te stellen vragen aan het Provinciebestuur. De door gemelde relevante onderwerpen zijn Energie , Subsidies, en Infrastructuur . De genoemde eventuele lacunes zijn deels subjectief, het kan immers zo zijn dat deze lacunes in andere documenten van de Provincie Groningen te vinden zijn of reeds bekend zijn bij de PVV-Statenfractie. Ik kan dat niet goed beoordelen.

Ik voegde enkele algemene relevante opmerkingen toe inzake de onderwerpen weerstandsvermogen en risico analyse o.b.v. de programmarekening 2013, zorgvuldig bestuur en het accountantsrapport.

zorgvuldig bestuur ( eigen fabrikaat, niet afkomstig uit de documenten)

Het zorgvuldig leiden en besturen van een organisatie is moeizaam, zeker als die organisatie erg groot is. De relatie tussen voldoende toezicht en het functioneren van het bestuur van een onderneming staat centraal in het onderwerp Corporate Governance. Het is tijd voor zorgvuldig bestuur, transparantie voor belanghebbenden en goed toezicht daarop. Zo ontstond in ons land in 1996 de eerste Commissie Corporate Governance onder leiding van Jaap Peters. Doel was het ontwerpen van een goede balans tussen de aandeelhouders, het bestuur van een onderneming en de toezichthouders. In 2003 werd de tweede Commissie Corporate Governance ingesteld, de commissie Tabaksblat. Deze stelde een gedragscode op die in 2004 werd opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Het is sindsdien wettelijk verplicht voor beursgenoteerde bedrijven met een totaal vermogen van minstens 500 miljoen EURO om deze code na te leven of indien dat niet gebeurt aan te geven waarom dit niet plaatsvindt. Deze code is bedoeld om de verhouding te regelen tussen onderneming, bestuur, aandeelhouders en de raad van commissarissen (die toezicht op het bestuur houdt). In deze code wordt o.a. aandacht besteed aan de interne controle en aan interne beheersing van bedrijfsprocessen, met de bijbehorende administratieve organisatie en met de bestuurlijke informatievoorziening. Deze code geeft enkele modellen voor risicobeheersing, en de toepassingen hiervan op de financiële verslaglegging. Een grote publieke organisatie als de Provincie dient zich in beginsel ook te houden aan zorgvuldig bestuur en transparantie.

Verder wordt in de Corporate Governancecode aandacht besteed aan de externe accountant en zijn taak bij de controle van de jaarrekening. Kernpunt is dat er verantwoording wordt afgelegd door het bestuur en door de raad van commissarissen aan de aandeelhouders. Ook aan de orde komen de boekhoudkundige regels voor de externe verslaggeving, de wet op de jaarrekeningen en de richtlijnen voor het jaarverslag. Verder wordt aandacht besteed aan de rapportageverplichting van het bestuur omtrent naleving van de principes uit de gedragscode. De raad van commissarissen dient onafhankelijk van het bestuur te kunnen opereren. In de Corporate Governance code staan aanvullende taken vermeld van deze raad inzake het contact met de externe accountant en met het beloningsbeleid van de organisatie. Verder wordt aandacht besteed aan de rapportageverplichting van de raad van commissarissen omtrent de bezoldiging van het bestuur. In onderstaande analyse per onderwerp tracht ik indien nodig te wijzen op mogelijke lacunes in de rapporten vanuit het oogpunt van aan zorgvuldig bestuur en transparantie, die ook voor een Provinciebestuur van toepassing kunnen zijn Het gaat bijv. om meetbare prestaties en realistische doelen.

De jaarrekening algemeen (eigen fabrikaat, niet afkomstig uit de documenten)

Een jaarrekening heeft tot doel om verantwoording af te leggen aan belanghebbenden en aan de omgeving omtrent het vermogen en het resultaat van een organisatie, zulks conform de Nederlandse wet- en regelgeving, de richtlijnen voor de jaarrekening - opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving , de jurisprudentie en de praktijk van de internationale regelgeving zoals die vorm krijgt in de IFRS (International Financial Reporting Standards). Deze laatste worden steeds meer toegepast in ons land, mede onder invloed van EU-richtlijnen.

relevante vragen aan het Provinciebestuur

1. Bestaan er bezittingen en/of schulden die buiten de jaarrekening/de balans zijn gehouden?

2. Welke motieven zijn er voor deze handelwijze?

 1. Waarom zijn er kennelijk geen risico’s gezien in 2012 ( kennelijk pas in 2013) terzake van Blauwestad ?
 2. Waarom is er geen scheiding gemaakt tussen rapportage en risico analyses? Dit zijn twee aparte zaken die ook apart door externe organen dienen te worden bezien en te worden gerapporteerd. Dit is nagelaten. Waarom?
 3. Waarom is er geen scheiding gemaakt tussen de jaarrekening opmaken en advies geven ? Nu is dat dezelfde club die dat maakt en dat geeft risico’s en is ten principale ongewenst

Algemene opmerkingen inzake jaarstukken 2013

 1. Moeilijk leesbaar en lastig te doorgronden. Vaak wordt verwezen naar iets onduidelijks bijv. er ontbreekt een nulpunt/referentiepunt bij een voorgestelde afwijking. Er ontbreekt begrote bedragen (inkomsten en uitgaven voorzien voor 2013)

zodat het overzicht en inzicht weg is. Ik denk dat dit het Provinciebestuur niet slecht uitkomt. Men kan dan immers geen goede vragen meer stellen want men heeft onvoldoende zicht op de werkelijkheid en op de effectiviteit van beleid

 1. Het voorstel overboeking kredieten is aanvaard in 2013 en is gedaan om een bestemmingsreserve overboeking kredieten te creëren, zodat sneller kan worden gehandeld.

Deze bestemmingsreserve zal gedegen worden gemonitord. Doch niet bij elk onderwerp is aangegeven of dit feitelijk plaatsvindt

 1. Productenrekening ( pag. 7 t/m pag. 18)

Onhandige lay out, men had beter een extra kolom rechts kunnen plaatsen met daarbij het saldo vermeld. Nu wordt de lezer (met opzet?) in verwarring gebracht

Pag 14 educatie

er is slechts 772.000 EURO uitgegeven bij begrote 966.000 EURO

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te verbeteren?

Pag 14

Ouderenzorg

De uitgaven zijn wezenlijk hoger ( ca. 1 miljoen euro) dan begroot voor 2013 (350.00 euro

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om de uitgaven overschrijding in de toekomst te beperken?

 1. Er is geen consistentie in de notatie van winst of verlies en van kosten of baten, Op pag. 17 wordt het minteken achter het getal geplaatst, dit is wiskundige onzin en dus onjuist.. Een minteken hoort altijd voor een getal te staan

.Verlies ( negatief saldo ) moet consistent als zodanig worden genoteerd, maar dat is niet het geval.

Op pag 21 en op vele andere pagina’s ontbreekt het minteken voor het getal van het negatieve saldo

Op pag 179 wordt ten onrechte een min teken geplaatst voor het saldo

Dit alles schept verwarring voor de lezer, mogelijk was dat de bedoeling van de schrijvers, maar dit is in strijd met de beginselen van zorgvuldig bestuur. Nodig is een eenduidige notatie.

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Waarom kiest het bestuur voor dit type inconsequente notatie ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te voorkomen?

Verkeer en vervoer (productenrekening , pag. 71 t/m pag. 133)

hoofdlijnen en opvallende punten

De komende jaren staan in het teken van voorbereiding en uitvoering van Meerjaren Programma Infrastructuur en Transport (MIT).

Het definitieve ontwerp voor de zuidelijk ringweg Groningen wordt vastgesteld in 2013, maar is vertraagd door veranderde geluidswetgeving.

Onderstaand een overzicht van zaken die wezenlijk afweken van de voorziene uitvoering of wezenlijk afweken van de voorziene omvang der uitgaven of inkomsten en waarvoor geen verklaring is opgenomen.

Ik kan niet beoordelen of dat spoort met eerdere besluitvorming van uw provincie, want ik ken die besluiten niet.

1.Cofinanciering BDU (pag. 76 en 77) jaarlijks aandeel ad 953.000. EURO wordt ten laste van de reserve ESFi gebracht

2.Extra kosten voor verkeersonderzoek ad 39.0000 EURO. ( pag. 77)

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te verbeteren?

3. uitvoering beleidsnota fiets ( pag. 78) er is slechts 95.000 EURO uitgegeven bij begrote 700.000 EURO

Idem op pag. 84 voor reconstructie wegen en fietspaden

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te verbeteren?

4.Voorbereidingskosten oostelijke ringweg ( pag. 85)

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken voor het niet begroten van deze kosten?

 1. Fietsbrug blauwstad ( pag 85)

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken voor het niet begroten van deze kosten?

 1. overige baten wegen ( pag. 88). is 4 maal zoveel dan begroot

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

 1. wegverhardingen ( pag. 88). is 2 maal duurder dan begroot

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Het saldo van niet uitgevoerde projecten wordt overgeboekt naar 2014

(pag. 93)

 1. uitvoering brug Balktil is verschoven naar 2014 ( pag 97)

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Vaarwegen

apparaatkosten zijn 1\3e deel lager dan begroot ( pag. 101)

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

 1. Kosten boordvoorzieningen zijn 1\2e deel lager dan begroot ( pag. 101)

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

overige baten (12.00 euro) zijn wezenlijk lager dan begroot ( 191. 00 euro) ( pag. 101)

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

 1. interlokaal openbaar vervoer veenkolonien RSP, het saldo is wezenlijk hoger dan begroot ( pag. 115)

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Recreatie en natuur (productenrekening , pag. 169 t/m pag. 190)

De uitgaven zijn wezenlijk lager ( ca. 1 miljoen euro) dan begroot voor 2013 ( pag. 169)j

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te verbeteren?

pag 173 het begrip kasritme wordt benut, dit is een niet bestaand begrip in de bedrijfseconomie

Mogelijk doelt men op snelheid van uitgaven per tijdseenheid.

Voor maar liefst 5 projecten is dit kasritme te laag ingeschat (onderbesteding)

( bijdrage FCk toerisme, FPMA en FPMB toerisme en recreatieve poort Lauwersoog)

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te verbeteren?

Pag. 177

Voor netwerk Fiets is slechts 1.342 euro besteed terwijl begroot was 30.00 euro voor 2013

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te verbeteren?

Pag. 177

Overbodige tekst

er staat dat verlies ten laste van reserves komen, maar dat is bedrijfseconomisch bezien per definitie zo en altijd zo

hoofdlijnen en opvallende punten ( pag.178)

De Provincie streeft naar initiatieven ter vergroening van energievoorziening in dorpen en in buurten, d.w.z. centrale opwekking van energie (in het kader van Energiek Groningen) en heeft het strategieplan Energy Valley.

Het strategieplan Energy Valley behelst profilering van het Noorden rond de 5 thema´s Groene Gas Rotonde, Power production and Balancing, Hansa Energy Corridor (voor onderwijs), Biobased Energy en Smart Energy Systems.

Het projectplan Biobased Energy (groen gas) is vastgesteld en uitgevoerd. De projecten Energietransitiepark en het Warmtenet Hoogezand zijn van budget voorzien.

De Provincie heeft de regie voor plaatsing van windmolens met als streven energieopwekking

Pag. 179

Voor rijksbijdragen is slechts 305. euro ontvangen ,terwijl begroot was 1.390.00 euro voor 2013

relevante vragen aan het Provinciebestuur

Wat zijn de oorzaken hiervoor ?

Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om dit in de toekomst te verbeteren?

Het saldo van inkomsten en uitgaven is positief (realisatie 2012) , dus er staat onrechte een min teken voor het saldo

Laatst aangepast (zondag 04 mei 2014 11:34)

 

ANALYSE JAARREKENING BUNSCHOTEN 2013

Beiaardtoren Bunschoten

 

Pagina 15: Het oordeel van de burger over de wachttijd bij het loket tussen 2007 en 2013 staat stabiel op 8,1 en 8,7.

Het oordeel van de burger over vriendelijkheid gemeente-ambtenaar tussen 2007 en 2013 is zelfs toegenomen van 8,1 naar 9,1

Het oordeel van de klant over website-informatie is toegenomen van 7,4 naar 7,7 (Bron: waar staat je gemeente.nl)

Pagina 18: Het aantal ‘loze uitrukken’ vanwege crises of mogelijke rampen is tussen 2008 en 2013 gehalveerd van 22 naar 11 per jaar.

Pagina 19: Het veiligheidsgevoel is tussen 2008 en 2013 verbeterd van 7,2 naar 7,6.

Het aantal fietsendiefstallen is tussen 2008 en 2013 gedaald van 95 naar 56 per jaar, dus bijna gehalveerd!

Het aantal inbraken in bedrijven is tussen 2008 en 2013 gedaald van 63 naar 26 per jaar, dus meer dan gehalveerd!

Het aantal alcohol en drugsgerelateerde delicten is tussen 2008 en 2013 gedaald van 59 naar 21 per jaar, dus meer dan gehalveerd!

Pagina 23: De tevredenheid van de burger over de verkeersveiligheid is tussen 2007 en 2013 verbeterd van 6,8 naar 7,2

Pagina 37: Het aantal nieuwe uitkeringsgerechtigden is in 2013 toegenomen van 27 naar 51. Dit klemt des te meer omdat gemeenten w.o. Bunschoten de komende jaren met veel minder geld, veel meer uitkeringsgerechtigden moeten gaan ondersteunen bij het zoeken naar werk.

Pagina 38: De hoeveelheid instroom schuldhulpverlening is in 2013 aanzienlijk toegenomen is van 55 naar 82 personen. Dit betekent tevens dat de Bunschoters veel vaker moeten gaan opdraaien voor schuldenmakers, wat op termijn wellicht ten koste zal gaan van voorzieningen.

Pagina 39: De individuele voorzieningen voor woningaanpassingen en vervoer bleven in 2013 stabiel . Daarnaast is het opvallend dat veel inwoners door de verhoging van de eigen bijdrage nu zelf vaker en wellicht creatiever op zoek gaan naar interne oplossingen.

Het aantal meldingen met betrekking tot huiselijk geweld is tussen 2011 en 2013 toegenomen van 50 naar 60 per jaar, waarbij opvalt dat het aantal huiselijk geweld in gemengde huwelijken, echtscheidingszaken en ouder-kind mishandeling opvallend hoog is.

Pagina 40: Het aantal (onbetaalde) vrijwilligers is in Bunschoten tussen 2008 en 2013 toegenomen van 77 naar 100, terwijl het aantal (betaalde) mantelzorgers in diezelfde periode toenam van 80 naar 127 en er dus sprake is van een toenemende ‘sociale cohesie’ ofwel betrokkenheid tussen en met de eigen burgers.

Tegelijkertijd constateert men in Bunschoten een grotere zelfredzaamheid want het verlenen van voorzieningen aan mensen met een fysieke beperking is tussen 2011 en 2013 teruggelopen van 729 naar 590.

Pagina 52: Het aantal voorrangsverklaringen voor vervangende huisvesting wegens echtscheiding is daarentegen in 2013 vergeleken met 2009, wellicht vanwege de recessie, fors toegenomen.

Ook is er sprake van een toename van het aantal verstrekte leegstandsvergunningen omdat het moeilijk was om de bestaande woning te verkopen. Wellicht gaat 2014 weer enige daling vertonen.

Pagina 38: Het solvabiliteitspercentage ofwel weerstandsvermogen van de gemeente Bunschoten komt weer beneden de kritische grens. Wellicht zal dit in 2014 verbeteren als de huizenmarkt weer iets gaat verbeteren. Vooralsnog blijf het dus code ORANJE voor de provincie Utrecht als toezichthouder.

Pagina 68: Uit de COELO-atlas lokale lasten van 2013 blijkt dat Bunschoten wederom 1e staat als gemeente met landelijk de laagste lasten, hetgeen niet alleen duidt op grote begrotingsdiscipline, maar ook een niet-onbelangrijke voorbeeldfunctie heeft voor vele andere gemeentes in den lande waar een discipline hardnekkig blijft ontbreken. Alles heeft zijn prijs want dit betekent echter wèl dat de gemeente Bunschoten landelijk bijna onderaan staat qua voorzieningen voor de eigen burger en in de overige 426 (deel) gemeentes meer gedaan wordt aan voorzieningen (Pagina 112 en 114)

Pagina 69: Desalniettemin gaat ook in Bunschoten de betaalmoraal en betaalcapaciteit ook bij de burger zichtbaar achteruit. Zo is het aantal dwangbevelen en zelfs loonbeslagen in 2013 met respectievelijk 17% en 55% toegenomen(pagina 111)

Pagina 70: Voorts is er een tendens zichtbaar dat de gemeente Bunschoten wordt geconfronteerd met steeds meer, al of meestal niet serieuze, verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Bij niet tijdig reageren loopt de gemeente Bunschoten het risico van een aanzienlijke dwangsom. Voor 2013 konden deze dwangsommen, dankzij extra ambtelijke inzet, bijtijds verhinderd worden.

Pagina 81: Op 10 december 2013 heeft de 1e Kamer ingestemd met het zogeheten verplichte ‘schatkistbankieren’ wat in de praktijk inhoudt dat iedere gemeente, dus ook Bunschoten, het meerdere boven een drempel van 280.000 euro aan kasmiddelen moet gaan afdragen aan de Rijksoverheid. Deze maatregel is wellicht ontstaan uit een door Brussel opgelegde maatregel dat iedere Eurolidstaat, dus ook Nederland, moet blijven voldoen aan het maximale tekort van 3%.

Pagina 98: Mede vanwege de tijdige en realistische signalering van dalende grondwaarden, ook in Bunschoten, kon voorkomen worden dat de voorziening grondexploitatie redelijk verantwoord bleef. De waardeling per m2 tussen 2010 en 2013 daalde dan ook in Bunschoten, gestaag, doch marktconform, van 60 naar 39 euro per m2.

Pagina 104: De opbrengst secretarieleges en leges burgerzaken vertoont een negatief resultaat van 47.000 euro, vanwege het feit dat er in 2013 aanzienlijk minder paspoorten, rijbewijzen en overige diensten zijn afgenomen door de burgerij.

Voor huiseigenaren nam de lastendruk in Bunschoten toe met 0,75%, terwijl huurders daarentegen 5% minder lastendruk genoten. Dit duidt op rechtsongelijkheid.

Pagina 105: Niet-ingezetenenheffing: Een en ander is op verzoek van de gemeenteraad onderzoek waaruit gebleken is dat veel arbeidsmigranten zich niet hebben ingeschreven in Bunschoten en de status verkozen van ‘spookburger’ waarvan er reeds nagenoeg een half miljoen verblijven in Nederland. Dit niet-inschrijven als inwoner van Bunschoten heeft tot gevolg dat de gemeente Bunschoten gekort wordt op de algemene (miljoenen)uitkering van de Rijksoverheid. Des te meer een reden om als gemeente zeer terughoudend te zijn met ‘spokende arbeidsmigranten’ en werkgevers aan te spreken waarom men geen eigen (werkloze) wèl ingeschreven Bunschoters verkiest als personeel ! Bovendien zijn er voor de werkgever aantrekkelijke subsidies van het UWV beschikbaar bij herintreding van langdurig werklozen.

Pagina 113: Bunschoten is qua rijbewijsleges 17% duurder dan de gemiddelde gemeente met 43,55 euro.

Pagina 168: Conform artikel 165 is er qua onderwijs in 2013 aan leerlingen met een grote taalachterstand 60.000 euro extra uitgegeven. Een goede taalvaardigheid is een absolute voorwaarde voor een kansrijke deelname in de samenleving.

Laatst aangepast (zaterdag 26 april 2014 15:29)

 
Meer artikelen...