persberichten

Perspectiefnota Almelo 2016

10

 

 

Almelo zit in de schuldsanering en moet dan ook in de komende 4 jaar nog voor 10 miljoen bezuinigen om financieel gezond worden. Desalniettemin liet wanpresterend Bestuurlijk Almelo toch een prestigieus gemeentepaleis bouwen voor haar ambtenaren van maar liefst 58 miljoen !

Helaas bleek dit veel te groot te zijn en bleef 35% van deze vierkante meters leeg staan. Almelo had dus eenvoudig kunnen volstaan met een gemeentehuis wat berekend was op haar huidige 500 ambtenaren, welk aantal in 2020 volgens de huisaccountant teruggebracht moet zijn naar 300 dus wellicht staat dan 60% van dit super de luxe gemeentehuis leeg. Dit gemeentehuis had dus veel kleiner, dus goedkoper gekund !

Een verspilling van vele miljoenen gemeenschapsgeld dus ! De Partij Vrij Almelo (PVA)  is overigens altijd al vanaf haar entree in 2010 terecht tegen een dergelijk massale verspilling van gemeenschapsgeld geweest!

Ondertussen scoort de leefbaarheidsmonitor in Almelo, vergeleken met andere gemeenten bijzonder laag. Met name in het Nieuwstraatkwartier is men over het algemeen het minst positief over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Slechts 5% van de bewoners aldaar vindt dat de gemeente de buurt betrekt bij het aanpakken van de leefbaar en veiligheid.

Waar staat de gemeente Almelo zelf ? Uit een peiling van juni 2015 blijkt een daling van de waarderingscijfers van 6,0 naar 5,1 op het oordeel interesse gemeente in mening burgers. Ook scoort Almelo laag in vergelijking met de grootteklasse 50.000 inwoners met name op het onderdeel ‘vertrouwen in het bestuur’. Almelo scoort daar 12% terwijl het landelijke cijfer op 21% uitkomt.

Ook is de situatie op de arbeidsmarkt het afgelopen jaar niet verbeterd. De werkloosheid blijft hoog, en het aantal mensen dat terug moet vallen op de bijstand, neemt toe. Desalniettemin blijft men, met het oog op het tegengaan van ‘vergrijzing’ aandacht schenken aan de huisvesting van nog meer kwetsbare groepen, zoals de vestiging van statushouders en asielzoekers, waardoor de sociale balans in Almelo, nog verder verstoord raakt. Veel wijzer zou Almelo eraan doen een zogeheten ‘brandbrief’ namens de voltallige gemeenteraad te sturen naar Den Haag met een dringend verzoek om ontheffing van opname van nog meer van deze kwetsbare groepen.

Wat wèl een positieve ontwikkeling is dat men een oud partijstandpunt van de PVA overweegt met betrekking tot de mogelijke verkoop van aandelen van Enexis en Twence. Tenslotte is aandelenhandel geen overheidstaak.

Op 8 december 2015 is de Scholenvisie vastgesteld. Daaruit bleek dat we vanwege de ontgroening van onze bevolking steeds minder scholen nodig hebben. Het lijkt ons dan ook zeer noodzakelijk dat dit leegkomend onroerend spoedig wordt verkocht, doch een indicatie van de opbrengst ontbreekt vooralsnog in deze nota.

We zien dat sportverenigingen steeds meer zelfredzaam worden. Dat is een goede ontwikkeling, maar dat kan nog veel beter! Bij verenigingen met een ANBI-status kunnen onbetaalde werkzaamheden van de vrijwilliger een fiscale aftrekpost worden. Dit heeft een tweeërlei voordeel. De vrijwilliger krijgt jaarlijks een extra belastingteruggave, dus een extra stukje koopkracht en de vereniging heeft minder subsidie van Almelo nodig. De PVA heeft dit in het verleden meerdere malen voorgesteld, doch de wethouder is helaas een en ander nog altijd aan het overwegen…

Op 18 juni 2013 nam de gemeenteraad een motie van de PVA aan inzake de leegstand van de Binnenstad om op korte termijn in overleg te treden met verhuurders over meer marktconforme huren. Inmiddels zijn we nu ruim 3 jaar verder doch het College is kennelijk nog steeds aan het onderhandelen..

Bij het verlenen van opdrachten betrekt de gemeente Almelo ook ondernemers buiten de stad. Het college en de ambtenaren verschuilen zich teveel achter de Europese aanbestedingsregels op grond waarvan geen onderscheid gemaakt mag worden. Dit lijkt ons niet verstandig. Almelo heeft immers relatief veel langdurig werklozen, veel bijstandsgerechtigden en zelfs veel inwoners die onder de armoedegrens vertoeven. Bovendien veroorzaakt men hierdoor ook onnodig veel extra woon-werkverkeer.

Bezuinigen is helaas het gevolg van een gebrek aan visie, discipline, maar ook wellicht een ernstig gebrek aan dualisme tussen de gekozen gemeenteraad en het slechts benoemde uitvoerende college van Burgemeester en Wethouders. Dit zeer noodzakelijke dualisme zou wellicht beter kunnen worden als er meer externe kennis, zoals accountants, zou kunnen worden ingehuurd door de diverse raadsfracties.

De vaste schuld van de gemeente Almelo is de laatste jaren teruggelopen van 280 miljoen euro (eind 2013) naar 263 miljoen euro eind 2015. Tegelijkertijd  is de vaste activa gestegen van 149 miljoen in 2013 naar 164 miljoen eind 2015. Dit vinden wij een volstrekt onjuiste ontwikkeling ! Een gemeente die al jaren in grote financiële problemen en sinds eind 2015 zelfs onder preventief toezicht staat van de provincie Overijssel zou juist, qua eigen vaste activa, flink moet afslanken! Ook het gemeentepaleis had sober moeten zijn en meer op maat gebouwd moeten zijn voor de toekomstige 300 ambtenaren. Wellicht had dit vele miljoenen gemeenschapsgeld kunnen uitsparen !

Uit onderzoek van de Bron ‘waar staat je gemeente’ blijkt o.a. dat

-het oordeel betrekken burger bij totstandkoming plannen tussen 2010 en 2015 onvoldoende blijft met 5,4 respectievelijk 5,3

-het oordeel interesse gemeente in mening burgers tussen 2010 en 2015 is verslechterd van 6,0 naar 5,1 wat een opvallende daling is!

Voorts laat de tabel zien dat slechts 12% van de Almeloërs een positief oordeel heeft over het gemeentebestuur. In vergelijkbare gemeenten ligt dat aanzienlijk hoger op 21%.

Opvallend is dat in Almelo juist de mensen tot 30 jaar meer vertrouwen hebben in het gemeentebestuur dan ouderen. Dat is logisch, want ouderen hebben vanwege hun leeftijd meer levenservaring en vergelijken meer met vroeger, toen Nederland nog niet geteisterd werd door Euro-despotisme.

Het aantal toeristische bezoeken in Almelo is sinds 2010 teruggelopen van 1.263.000 naar 675.000 in 2015, dus bijna gehalveerd. Het was dan ook niet slim dat de gemeenteraad de toeristenbelasting wilde verhogen, terwijl deze, zeer tijdelijke, bewoners niet ten laste komen van Almelo met uitkeringen, maar juist een welkome bron van inkomsten waren voor de zieltogende lokale middenstand!

De bedrijfsvestiging blijft in Almelo met 92,3 achter bij vergelijkbare gemeenten met 106,9.

Ook de gemiddelde WOZ-waarde blijft in Almelo met 156.000 ernstig achter vergeleken met vergelijkbare gemeenten met 197.000.

De waardering voor ‘parkeren in mijn buurt’ is tussen 2012 en 2015 teruggelopen van voldoende met 6,7 naar onvoldoende met 5,7.

Het percentage bijstandsgerechtigden in Almelo is tussen 2011 en 2015 toegenomen van 4,5% naar 5,5%.

Het percentage minimahuishoudens is tussen 2011 en 2013 toegenomen van 11,7% naar 13,7%.

Personen met een bijstandsuitkering in 2015 was 665,2 terwijl dat in vergelijkbare gemeenten veel minder was met 385,5.

Ook het schoolverzuim in 2014 was met 71 aanzienlijk hoger dan in vergelijkbare gemeenten met 63.

Het aantal jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming was in 2015 2,1% terwijl dat in vergelijkbare gemeenten 1,3% was.

Het aantal jongeren in leeftijd van 18-23 dat verdacht wordt van een strafbaar feit is aanzienlijk hoger dan het Nederlandse gemiddelde.

De hoeveelheid restafval in Almelo is tussen 2010 en 2015 aanzienlijk afgenomen van 18.780 naar 15.233. Het teruglopen van de hoeveelheid restafval heeft een tweetal hoofdoorzaken. Ten eerste is de economische crisis er oorzaak van dat mensen minder afval aanleveren. Zij doen langer met de producten en gooien dus minder snel materialen weg. Wellicht is het dan ook een idee om de afvalstoffenheffing voor de Almeloërs dan ook relatief te verlagen?

Dank voor Uw aandacht!

Partij Vrij Almelo

 

Laatst aangepast (maandag 23 mei 2016 10:54)

 

BANKIERSEED EN TUCHTRECHT VOOR BANKEN, GAAT DAT WERKEN?

Na de financiële crisis van 2008 ligt het functioneren van banken onder het vergrootglas van politiek en publieke opinie. Nationalisatie of financiële steunverlening, vergroting van de financiële buffers en versterking van het toezicht zijn sinds kort aangevuld met invoering van de bankierseed en tuchtrecht. Zijn de laatste effectieve instrumenten om ontsporing van de financiële sector à la 2008 te voorkomen?

Drs.Ir. ALPHONS F. MANTEL

De financiële crisis is in ons land vanaf eind 2008 gaande. Sindsdien zijn enkele maatregelen door het bankwezen en door de overheid genomen die toekomstige grote ongelukken moeten voorkomen of beperken. Het meest recente geval van een ongeluk was de nationalisatie van bank SNS Reaal, die failliet dreigde te gaan door onverantwoord beleid. De minister van Financiën en DNB hebben op 1 februari 2013 besloten dat deze bank SNS (Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken) Reaal volledig in handen van de Staat kwam, met een prijskaartje van 3,6 miljard euro voor de staat. De ABN-AMRO Bank werd in 2008 ook gekocht door de overheid, met een prijskaartje van circa 30 miljard voor de belastingbetaler. Bankiers keken vooral  naar korte termijn winsten en bonussen, terwijl de lange termijn stabiliteit en levensvatbaarheid van de bank uit het oog verdwenen. Complexe, ondoorzichtige financiële hypotheekproducten werden door Europese banken gekocht in Amerika; producten die achteraf weinig waard bleken te zijn. Daarnaast bestond er het Libor rente-schandaal, waar de Nederlandse RABO-bank bij betrokken bleek. We kunnen spreken van een systeem dat was gebaseerd op hebzucht, negeren van risico’s, roekeloosheid, perverse prikkels (de bonussen aan bankbestuurders) en beperkt toezicht door de overheid en de financiële autoriteiten. In dit artikel wil ik kijken naar enkele aspecten van het per 1 april 2015 ingevoerde tuchtrecht voor banken, gebaseerd op de bankierseed.

Maatregelen

Sinds de financiële crisis zijn er enkele maatregelen door het bankwezen en door de overheid genomen. Genoemd kunnen worden: Europese Bankenunie, Europees bankentoezicht, invoering van de bankierseed en de verhoging van de omvang van het eigen vermogen in relatie tot het totaal vermogen.

Op 4 november 2014 is Europees toezicht ingevoerd op alle grote banken (systeembanken) in de EU, vanuit de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt. Alle EU-landen die de euro hebben, doen auto-matisch mee aan de Europese Bankenunie.

Daarbij houdt de ECB toezicht op 120 grote banken in de EU middels een resolutie-mechanisme voor banken in nood. Een faillissement van een bank dient primair te worden gedragen door aandeelhouders en spaarders van de bank in nood (tot voor kort werd dit voornamelijk gedragen door de belastingbetaler). Pas als dit niet genoeg is, volgt er geld uit het Europees resolutiefonds. Het Europees resolutiefonds (European Stability Mechanism) start binnenkort in 2016.

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden nu strenger toezicht op structuur en gedrag van banken, verzekeraars en overige financiële instellingen in ons land.

In Nederland is per 1 januari 2013 daarnaast een zogenaamde bankierseed ingevoerd, die de intentie heeft om het gedrag van het personeel in het bankwezen te verbeteren (brief aan de Tweede Kamer van de minister van Financiën, 27 november 2012). De juridische basis ervan ligt in de Wijzigingswet Financiële Markten 2013.

Bankierseed

De bankierseed bestaat uit het verplicht afleggen van een eed of belofte door een personeelslid tegenover een in functie hoger geplaatst persoon van de bank (of een andere financiële instelling) en ook tegenover een lid van de Raad van Commissarissen.

Deze eed omvat de volgende onderdelen:

. De belofte tot het maken van een zorgvuldige afweging van de belangen van alle betrokken partijen, met name van de klant;

. De belofte tot het naleven van de wet- en regelgeving;

. De belofte tot het bijhouden van de vakdeskundigheid.

De bankierseed is met name ingevoerd om het vertrouwen in het bankwezen te vergroten, dat sterk was verminderd door een aantal faillissementen en bijna-failissementen in het bankwezen en bij andere financiële instellingen. Het is de bedoeling dat met deze bankierseed meer aandacht wordt gegeven aan integer bestuur. DNB en AFM toetsen de nieuw te benoemen commissarissen en beleidsbepalers bij de betrokken financiële instellingen.

Invoering tuchtrecht

Per 1 april 2015 is er tuchtrecht ingevoerd voor banken, gebaseerd op de bankierseed en uitgevoerd door de Stichting Tuchtrecht Banken, opgericht door de Nederlandse Vereniging van Banken (VNB). Er bestaat hiertoe een tuchtreglement bancaire sector. Wie de bankierseed heeft afgelegd is daardoor automatisch gebonden aan de bijbehorende gedragscode. Die bepaalt onder andere dat de bankmedewerker integer en zorgvuldig handelt, vertrouwelijke informatie geheim houdt en dat de bankmedewerker bij moet dragen aan het vertrouwen van de samenleving in de bank. Alle bank-medewerkers zijn onderhevig aan dit tuchtreglement (zie de website www.tuchtrechtbanken.nl).

Klachten over bankmedewerkers die zich niet houden aan deze gedragscode worden behandeld door de tuchtcommissie van de stichting Integriteit (DSI). Tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie van deze Stichting is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep. De Stichting DSI voert het onderzoek uit naar de integriteit van de bankmedewerker, op verzoek van de werkgever. De Stichting DSI maakt daarbij gebruik van een openbaar register (zie www.dsi.nl).

Effectiviteit van het tuchtrecht

De gewenste cultuuromslag bij banken en bij hun medewerkers kan zeer lang duren. Uit het recente boek van Joris Luyendijk blijkt dat het bankpersoneel haar eigen micro-wereld heeft met bijbehorende spelregels (Luyendijk, 2015).

Invoering van tuchtrecht is hierbij slechts een onhandig en beperkt hulpmiddel. Ook weet ik niet wat de sancties zijn voor het niet-naleven van deze bankierseed. Dus zelfs nadat is geconstateerd dat een werknemer of beleidsbepaler van een financiële instelling onverantwoord gedrag vertoont (in strijd met de bankierseed), dan nog is er geen garantie dat zijn gedrag verbetert. Het tuchtrecht lijkt op een papieren tijger en is mogelijk niet meer dan symboolpolitiek. Bovendien is het de vraag of collega’s wel zo happig zijn om over een bankmedewerker te klagen bij de Stichting Tuchtrecht Banken. En ook is het nog maar de vraag hoe kritisch de stichting Tuchtrecht Banken is ten opzichte van het niet-naleven van de gedragscode.

Naast bovengenoemde algemene, effectieve overheidsmaatregelen lijkt het nodig dat er eerder en effectiever kan worden ingegrepen door de interne (Raad van Commissarissen) en de externe toezichthouders. Strenger toezicht en meer openheid bij ECB en DNB is daarom dringend gewenst. Meer aandacht dient te worden besteed aan de transparantie van beleid, risicobeheersing, interne controle en beheersing van bedrijfsprocessen.

Literatuur:

Mantel, AF, Het Libor renteschandaal raakt ook ons land, Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, januari 2013, pagina 14-15.

Mantel, AF, De val van SNS-Reaal, failliet door grootheidswaanzin en blinde ambities, Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, september 2014, pagina 37-38.

Han van Spanje, Nieuw: de Europese Bankenunie, Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, november 2014, pagina 12-13.

Luyendijk, Joris, Dit kan niet waar zijn; onder bankiers, 2015, Atlas Contact.

 

 

Kadernota 2016 “Krachtig Waalre”

 

 

Pagina 4. Vastgesteld kan worden dat Waalre financieel gezond is en een gezonde vermogens positie heeft. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Er heeft met betrekking tot Waalre en omliggende gemeenten geen gemeentelijke herindeling plaatsgevonden waardoor er ook geen (verliesgevende) gronduitgiftes ontstonden. Een extra voordeel hiervan is dat de lokale lasten niet extra verhoogd hoefden te worden. Door tijdig in te spelen op financiële ontwikkelingen heeft de gemeente Waalre dan ook de meeste bezuinigingen achter de rug.

Pagina 10. Vanwege uitblijvende gronduitgiftes was er weliswaar minder nieuwbouw, doch meer verbouwingen aan bestaande woningbouw. Dit heeft als gevolg dat er méér lokale werkgelegenheid ontstond, doch minder afdracht aan (bouw)leges aan de gemeente Waalre.

Projektontwikkelaars stemmen hun aanbod, vanwege de grotere vraag naar woningen in de Randstad, af op minder dure woningen, doch meer op woningen uit het lagere segment.

Pagina 11. Waalre is financieel gezond en verwacht dan ook dat de begroting voor meerdere jaren sluitend blijft, dus niet onder toezicht komt van de provincie Noord-Brabant.

Pagina 13. De loonontwikkeling van ambtelijk personeel geeft een loonontwikkeling aan van 2% of 130.000 euro voor 2016 hetgeen iets hoger is dan de verwachte inflatie. De totale loonkosten voor ambtelijk personeel bedragen circa 6,5 miljoen euro.

De Gemeente Waalre blijft, net zoals veel andere gemeenten, grotendeels afhankelijk van Den Haag qua Algemene Uitkering.

Pagina 16. Net zoals de gemeente Utrecht komt er in Waalre een meer evenwichtige verdeling tussen één- en meerpersoonshuishoudens qua lasten OZB voor eigenaren, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Huurders blijven vrijgesteld van OZB hetgeen wezenlijk rechtsongelijk lijkt ten aanzien van eigenaren die wèl verschuldigd blijven.

De kennis en informatie achterstand  van en tussen inwoners en gemeente verdwijnt in rap tempo, mede vanwege de snelle ontwikkelingen qua digitale beheersing bij steeds meer inwoners.

Pagina 17. De afgelopen jaren is de ambtelijke organisatie substantieel gekrompen. Dit is een prima ontwikkeling omdat veel eenvoudig ambtelijk werk steeds meer verricht kan worden via automati-sering wat een veelvoud goedkoper is dan ambtenaren.     

Laatst aangepast (dinsdag 16 juni 2015 12:44)

 

OP- EN AANMERKINGEN OVER DE JAARSTUKKEN 2014 BUNSCHOTEN

Bunschoten-Spakenburg

 

Pagina 13. In 2014 is op verzoek van de gemeenteraad een zogeheten Kerntakendiscussie gevoerd. Wellicht hierdoor is een nuttige structurele bezuiniging van 1,5 miljoen gerealiseerd.

Pagina 14. Opmerkelijk is dat de zogeheten productenomzet van publiekszaken tussen 2009 en 2014 met maar liefst 29,6% is teruggelopen. Wellicht is een en ander te wijten aan de recessie en dalende koopkracht van de Bunschoter.

Pagina 15. Het aantal inwoners dat in 2014 gebruik maakte van digitale diensten van het gemeentehuis bleef beperkt tot 577 terwijl er gestreefd was naar 700, dus een tegenvaller van 17,6%. Wellicht is een en ander te wijten aan een vergrijzing van de Bunschoter bevolking. Het oordeel van de burger over de wachttijd bij het loket is met 8,1 goed ! Dit geldt eveneens over de vriendelijkheid van de loketambtenaar met 8,1 Ook het oordeel van de klant over de gemeentelijke website scoort met 7,4 een ruime voldoende.

Pagina 18. Het aantal (brandweer) uitrukken was 13% minder dan verwacht en het aantal (loze) uitrukken is met 25% afgenomen. Pagina 19. Het aantal woninginbraken nam in Bunschoten met 16,2% toe, terwijl er juist in buurgemeente Amersfoort een afname was van 29%. Wellicht is dit het gevolg van een hardere aanpak van de omliggende buurgemeenten waardoor het zogeheten ‘waterbedeffect’ ontstaat. Daarentegen was de afname van inbraken in bedrijven in Bunschoten maar liefst 68,2%. Wellicht een gevolg van een verbeterde inbraakbeveiliging. In buurgemeente Amersfoort was er daarentegen een toename van 4%.

Pagina 30. Het aantal spijbelaars in het Voortgezet onderwijs nam met 72% toe en het aantal spijbelaars in het Middelbaar beroepsonderwijs nam met 48% toe. Wellicht dat ouders hierover aangesproken moeten worden !

Pagina 33. Het bezoekersaantal van Museum Spakenburg is in 2013 gedaald van 13.500 naar 10.717 in 2014 vanwege wellicht andere tijdelijke interesses zoals voetbal.

Pagina 41. Tussen 2012 en 2014 is het huiselijk geweld in Bunschoten met maar liefst 40,3% toegenomen en het aantal telefonische meldingen nam tussen 2013 en 2014 zelfs met 75% toe. Het steunpunt huiselijk geweld is kennelijk steeds beter vindbaar, doch is de aanhoudende recessie zeer waarschijnlijk de oorzaak.

Pagina 42. De ondersteuning door mantelzorgers nam met 37% af, het aantal woningaanpassingen nam in 2014 ook af, ditmaal met 18,2%. Dit is zorgelijk omdat er in Bunschoten al behoorlijk sprake is van vergrijzing, dus minder validiteit doch mogelijk het gevolg is van een hogere eigen bijdrage.

Pagina 58. Het aantal urgent woningzoekenden nam in 2014 af met 12% af vergeleken met 2013. Wellicht het gevolg van het dalend aantal echtscheidingen in Bunschoten van 20 naar 9 in 2014. In 2013 had de gemeente Bunschoten nog een taakstelling van het Rijk voor de huisvesting van 12 asielzoekers. In 2014 is deze taakstelling van rijkswege verhoogd naar 14 statushouders waardoor er 7 extra huurwoningen geclaimd moesten worden bij de woningstichting Gooi en Omstreken. Het aantal nieuw te bouwen woningen nam in 2014 in Bunschoten met ruim 40% toe doch het aantal urgent woningzoekenden verdubbelde daarentegen in 2014.

Pagina 61. Er is in 2014 bijna 80.000 euro meer ontvangen aan bouwleges wat een gevolg is van de aantrekkende woningmarkt in Bunschoten en de oplevering van 128 nieuwe woningen.

Pagina 68. De Rijksoverheid voorziet de 393 Nederlandse gemeenten van een zogeheten Algemene Uitkering, ter grootte van circa 14,7 miljard. Naargelang een gemeente in staat is eigen belastinginkomsten te verwerven kan men een beroep doen op deze Algemene Uitkering. Hiervoor gelden zo’n 60 verschillende maatstaven. Zo kijkt de Rijksoverheid o.a. naar het aantal inwoners, de bevolkingssamenstelling, het aantal schoolgaande kinderen, het aantal ouderen, de centrumfunctie van de desbetreffende gemeente en vele andere maatstaven. Zo heeft de gemeente Kerkrade veel eigen inkomsten en is slechts voor 40% afhankelijk van deze rijksuitkering. Amsterdam daarentegen is vanwege vele complexe functies, uitgavenpatroon, bevolkingssamenstelling en een veel te groot ambtenarenapparaat daarentegen voor 82% afhankelijk van de Rijksoverheid. Bunschoten doet het daarentegen landelijk heel goed en was in 2014 slechts voor 49% of 14,6 miljoen afhankelijk van de Rijksoverheid. (Bron: Coelo Atlas)

Pagina 79. Volgens de jaarrekening 2014 is er sprake van een gestaag toenemende voorziening voor dubieuze debiteuren. Deze was in 2013 627.000 euro en in 2014 was dat 667.000. Het grootste deel van deze post betreft debiteuren sociale zaken. Voor de beoordeling van deze debiteuren wordt uitgegaan van een percentage oninbaar van 75%. In de openstaande posten en de (dwang) invorderingstrajecten is een ontwikkeling te zien die erop wijst dat de betaalmoraal en de betaalcapaciteit langzaam afneemt. Jaarlijks worden circa 100 betalingsregelingen getroffen. Ook neemt het aantal faillissementen van bedrijven toe. Ondanks de negatieve ontwikkelingen in de betaalmoraal is het bedrag dat jaarlijks als oninbaar moet worden afgeboekt relatief laag (5.350 euro; dat is 0,71%) Uit het benchmarkrapport van het belastingoverleg Grote Gemeenten blijkt dat het gemiddelde percentage voor gemeenten 0,6% bedraagt.

Pagina 97. In 2014 heeft de gemeente 57 WOB-verzoeken ontvangen, waarvan er 50 als oneigenlijk kunnen worden beschouwd. Dergelijke WOBverzoeken hebben vanwege tijdige ambtelijke afwikkeling echter niet geleid tot een verplichte dwangsom.

Pagina 114. De gerealiseerde opbrengst begrafenisrechten 2014 ligt 26.000 euro lager dan begroot. De verklaring voor de lagere opbrengst dient gezocht te worden in een lager aantal begrafenissen vanwege een milde winter. Verder is het aantal bijzettingen in reeds uitgegraven graven hoger, waardoor minder nieuwe graven werden uitgegeven. Er is sprake van een tariefstijging OZB van 2% voor woningen en 6% voor niet-woningen (bedrijfspanden). Gecombineerd met een tariefdaling van 5% voor de reinigingsrechten en een tariefsstijging van 6% voor de rioolheffing, was dat een toenemende lastendruk van 1,44% voor mensen met een eigen woning. Voor mensen met een huurwoning geldt een afname van de belastingdruk van bijna 0,29% waardoor er sprake is van enige rechts-ongelijkheid tussen inwoners van Bunschoten. Ook de tariefstijging van 6% voor niet-woningen lijkt onrechtmatig.

Pagina 116. Ook in Bunschoten is in 2014 sprake van (arbeids)migranten. Het resultaat geeft een hoger aantal inwoners voor de gemeente Bunschoten, waardoor de gemeente recht heeft op meer Algemene Uitkering van het Rijk. De gemeente Bunschoten was in 2014 voor de derde keer op rij de goedkoopste gemeente in het land voor de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen (onroerende zaak-belastingen, reinigingsrecht en rioolheffing) !

Pagina 121. Tussen 2010 en 2014 is vanuit de gemeente Bunschoten het aantal aanmaningen, respectievelijk dwangbevelen, betalingsregelingen en loonvorderingen met 36% respectievelijk 38%, 25% en 40% toegenomen.

Pagina 122. De hondenbelasting voor de 1e hond is in Bunschoten met 68,52 euro aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 61,59 euro. Dit lijkt niet verstandig omdat de hond een bij uitstek zeer preventief middel is tegen het snel toenemend aantal woninginbraken in Bunschoten. Bovendien gaat het de sociale vereenzaming tegen van vergrijzend Bunschoten. Het aantal 64+ers nam in Bunschoten in 2014 immers met 12,5% toe!

Pagina 127. De gemeente Bunschoten streeft naar een hergebruiksrendement van 65% van al het grof huishoudelijk afval. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt echter in haar beleidsprioriteit dat er in 2020 maar liefst 75% van het afval gerecycled wordt !

Laatst aangepast (vrijdag 22 mei 2015 10:04)

 

WESTLAND BEGROTING 2015-2018

huis

Gemeenteraad Westland

 

Voorwoord: De gemeente Westland is op 1 januari 2004 gefuseerd uit een bonte verzameling van maar liefst 11 gemeenten en 8 buurtschappen. Er zijn thans 103.000 inwoners, waaronder 10.000 voornamelijk Poolse arbeidsmigranten (het hoogste aantal van heel Nederland (!). Voorts wonen er in Westland 8,7% niet-westerse allochtonen. In Zuid-Holland is dat 26,1% en in heel Nederland is dat 19,3% of circa 3,4 miljoen voornamelijk kansloze, niet-westerse, immigranten. Een experiment om Nederlandse langdurig werklozen aan het werk te krijgen in de tuinbouwbedrijven is vooralsnog mislukt. Met name vanwege het feit zogenaamde minima vanwege de vele toeslagen uiteindelijk op een riant netto inkomen komen, wat uiteraard niet motiveert om te gaan werken in de tuinbouwkassen. De gemeente bestaat uit 39 raadsleden, w.o. 6 in 2014 verkozenen van de LPF Westland.

De economie in Westland bestaat voornamelijk uit tuinbouwbedrijven en de gemeente Westland behoorde in 2007 tot de 150 meest krachtige gemeenten van Nederland met een lokale omzet van 3 miljard of 2,5% van de provincie Zuid-Holland. Interessant is te weten in hoeverre Westland met zijn grote aantal tuinbouwbedrijven concrete hinder heeft van een dalende export vanwege de economische sancties tegen en van Rusland ! Helaas is dit onvermeld gebleven in deze 198 pagina’s tellende begroting! Pagina 5: Er zijn in Westland grote zorgen over de sluiting van verzorgingstehuizen en de 3 decentralisaties van Rijkstaken in 2015 in het sociaal domein, die gepaard zal gaan met forse bezuinigingen.

Wat wel positief is dat er een boring gaat plaatsvinden naar aardwarmte in de diepe Trias-aardlaag wat in beginsel veel goedkoper uitpakt dan de huidige regeringsplannen met windmolens.

 

Pagina 6: Ook is het een positieve ontwikkeling dat er een voorstel ligt om gemeentelijk vastgoed in de verkoop te zetten als zogenaamde kluswoning, waarbij het financiële voordeel terecht komt bij de kopers. Opmerkelijk hierbij is dat er niet gesproken wordt over een zogeheten anti-speculatiebeding voor de nieuwe eigenaar. Ook is onroerendgoed exploitatie geen overheidstaak maar een strikt private aangelegenheid.

Pagina 12: Westland blijft zich inzetten voor versterking van de kwaliteit en het imago van toerisme en recreatie. Opmerkelijk hierbij is dat men wèl toerismebelasting hanteert, terwijl toeristen slechts tijdelijke bewoners zijn, geen beroep doen op uitkeringen en uitsluitend een bijdrage leveren aan de lokale economie ! Westland streeft ernaar om als overheid een aantrekkelijke dienstverlener te zijn door ondermeer de ambtelijke regeldruk te verminderen.

Pagina 19: De schuldpositie van Westland is in absolute zin fors, met name vanwege het feit dat deze fusiegemeente sinds 2004 beschikt over grote hoeveelheid nog te ontwikkelen bouwgrond en de verwachting is dat de schuldenpositie de komende jaren nog met 72 miljoen verder oploopt. Een bijkomend voordeel is dat er vooralsnog in deze kabinetsperiode nog niet wordt gekort op de van rijkswege te verstrekken algemene uitkering.

Pagina 23: In het, zo belangrijke, tuinbouwsegment moet het rendement omhoog. Hiervoor wordt vereist dat er niet alleen meer geïnnoveert en samengewerkt moet worden tussen ondernemers, doch of dit gaat lukken is zeer de vraag omdat de tuinbouwsector zeer kwetsbaar is vanwege sancties vanuit Rusland.

Pagina 25: Het idee van de gemeente Westland om te gaan overleggen met de provincie Zuid-Holland over windenergie in Westland is m.i. een volstrekt onjuiste gedachte omdat windenergie niet alleen zeer kapitaalsintensief, geluidshinder en waardedaling kan veroorzaken van omliggend onroerend, maar ook omstreden is vanwege het zeer lage rendement.

Pagina 27: Voorts wil het College een stedenband aangaan met een voor Westland interessante regio in Azië. Dit is inmiddels een achterhaald idee omdat dergelijke stedenbanden of jumelages zeer kostbaar zijn vanwege de afstand, de inhuur van tolken, vaak ontaarden in ‘snoepreisjes’ en inmiddels bij steeds meer gemeentes ontraden worden. Ook wil het College tweetalig onderwijs invoeren. Welke 2e taal dat zou moeten worden wordt echter niet vermeld. Bovendien is dit in strijd met de heersende integratiegedachte. Het college ambieert een forse stijging van Westland op de landelijke ranglijst qua vestigingsklimaat. Hoe en hoeveel wordt echter niet vermeld!

Pagina 30: Het toenemend gebruik van internet en de economische recessie zorgt voor een afname van detailhandel in een aantal dorpen. Deze ontwikkelingen gaan ten koste van de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de dorpen omdat veel vastgoed inmiddels leeg staat. In hoeverre is het College bereid in overleg te treden met verhuurders voor meer marktconformere huren?

Pagina 33: Het college voorziet met de huidige programmering dat er onvoldoende voldaan wordt aan de vraag naar betaalbare woningen. Het gaat ons echter veel te ver om woningen te voorzien van erfpacht. Dit politieke sturingsmiddel is alleen van overheidswege noodzakelijk indien er sprake is van extreme woningnood. Bovendien zijn financiers niet enthousiast over deze overheidsbemoeienis omdat erfpacht iedere 10 jaar verhoogd mag worden met maximaal 100% hetgeen wellicht een waarde drukkend effect heeft.

Pagina 37: Het college streeft ernaar om in samenwerking met bedrijven een zogeheten ‘Westlandpas’ in te voeren voor minima die dan korting krijgen op recreatieve, culturele en sportvoorzieningen. Dit is uitsluitend geschikt voor ‘echte’ minima, zoals inwoners die NIET massaal gebruik maken van allerlei lucratieve extra’s zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget, alleenstaande-ouderkorting, langdurigheidskorting e.a. subsidies waardoor het uiteindelijke netto-inkomen soms boven de 2000 euro netto per maand uitkomt. Bovendien is dit ook zeer ontmoedigend is om te gaan solliciteren naar werk.

Pagina 38: Het college overweegt een subsidieregeling toe te passen voor zonnepanelen op sportparken. Op zich is dit goed omdat ze dan ook wellicht een minder beroep gaan doen op subsidies. Ook zou men burgers moeten aanmoedigen met subsidie voor de aanleg van zonnepanelen. Dit verbetert zowel de koopkracht als de (kwakkelende) lokale economie !

Pagina 39: Het College streeft ernaar om de gemeentelijke vastgoedportefeuille, zonder duidelijke noodzaak, te verkleinen. Dit is prima want onroerendgoedexploitatie is immers géén overheidstaak maar een strikt private aangelegenheid.

Pagina 52: Het is niet juist als de Rijksoverheid een verplicht quotum oplegt bij werkgevers voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Wel is het te overwegen om dit te aanmoedigen met subsidies mits dit natuurlijk niet concurrentievervalsend werkt.

Pagina 57: Het is, mede vanwege de vergrijzing van de bevolking, verstandig om zoveel mogelijk over te gaan op de bouw van levensloopbestendige woningen.

Pagina 68: De bomen- en druivenbuurt in De Lier hebben te maken met ernstige verzakking van de openbare ruimte als gevolg van bodemdaling. In hoeverre is dit het gevolg van boringen naar aardwarmte?

Pagina 85: Uit politiecijfers blijkt een stijging van de landelijke criminaliteit. Wellicht is dit het gevolg van toenemende armoede en dalende koopkracht. In hoeverre er sprake is van een concreet stijgende criminaliteit in Westland wordt helaas niet vermeld !

Pagina 86: Men overweegt burenconflicten tegen te gaan door mediator. Dat lijkt interessant, alleen is de vraag in hoeverre burenconflicten een gevolg zijn cultuurbotsingen tussen autochtonen en allochtonen en in hoeverre de overheid tekort geschoten is met integratie en inburgering ?

Pagina 89: Westland reserveert in haar Begroting 2015 een bedrag van 502.000 voor verkiezingen. Voor 2016, 2017 zijn er m.i. vooralsnog GEEN verkiezingen, waarom wordt er dan wel gereserveerd ?

Pagina 93: Westland incasseert jaarlijks een bedrag van 12,4 miljoen voor dividend van nutsbedrijven. Wellicht is dit de reden dat de overheid niet alles op alles zet om burgers, qua energie, aan te zetten op de grootschalige aanleg van zonnepanelen hetgeen de koopkracht voor zowel de eigen burgers als de kwakkelende middenstand aanzienlijk kan verbeteren. Ook vinden wij het onverstandig van de gemeente Westland om belasting te heffen bij toeristen die slechts zeer tijdelijke bewoners zijn en geen uitkeringen trekken uit de gemeentekas.

Pagina 94: Vanwege een nieuwe herverdeling van de Algemene Uitkering van de Rijksoverheid komt er 15 euro per inwoner extra vrij, hetgeen bij 103.000 inwoners in 2015 een herverdeeleffect sorteert van 50% of 7,725 miljoen en in 2016 100% dus 15.450 miljoen extra oplevert. Welke concrete extra’s er ontstaan voor de bewoners is vooralsnog niet bekend!

Pagina 101: Men gaat uit van een daling van de huizenprijs van 5,9% in 2015. Dit is echter in tegenspraak met de rest van de Randstad. De reden wordt echter niet vermeld!

Pagina 103: De totale inkomsten uit lijkbezorgingsrechten bedragen 1,36 miljoen en een dekkingspercentage van slechts 74,7%. Is dit een gevolg van gratis begrafenissen voor niet-draagkrachtigen?

Pagina 104: De tarieven van de OZB zullen 2015 boven-inflatoir stigen met 3,5%. Dit is in tegenspraak met het door U op pagina 101 gestelde van een waardedaling van 5,9% in 2015. Gaarne hierover Uw opheldering !

Pagina 105: Het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen is mogelijk 100% van het inkomen. Of men hierbij rekening houdt met de, soms vele, toeslagen wordt niet vermeld !

Pagina 106: Het tarief van de afvalstoffenheffing in 2015 is voor een één persoonshuishouding 169,44 euro, terwijl dat voor een meerpersoonshuishouding, ongeacht het aantal gezinsleden, slechts 213,84 euro bedraagt. Dit lijkt ernstig onrechtmatig. Hetzelfde geldt voor de rioolheffing. Gaarne hierover Uw mening!

Pagina 129: In 2017 moet de gehele gemeentelijke dienstverlening zijn gedigitaliseerd. Betekent dit ook dat de 10% (oudere) digibeten hierdoor monddood zijn gemaakt?

Pagina 160: De gemeentelijk vastgoedportefeuille omvat ongeveer 740 objecten. Dit lijkt mij veel te veel, mede omdat onroerendgoed-exploitatie absoluut geen overheidstaak is. Ook de totale marktwaarde van deze 740 objecten blijft onvermeld !

Laatst aangepast (donderdag 09 oktober 2014 10:21)

 
Meer artikelen...