persberichten

Oosterhout, Begroting 2018

OOSTERHOUT, Begroting 2018

11. Nieuw voor de 388 Nederlandse gemeenten is dat binnenkort ook lokale overheden, zoals Oosterhout, 21% vennootschapsbelasting moeten afdragen over winstgevende inkomsten, zoals betaald parkeren of grondexploitaties. Wellicht dat hierdoor de leges voor de burger aanzienlijk om hoog gaan, wat natuurlijk niet de bedoeling kan en mag zijn.

Heeft het College hier al een standpunt over ingenomen ?

22. Teneinde de economische kracht van de regio te versterken overweegt Oosterhout nauwer te gaan samenwerken met buurgemeentes zoals Breda, Etten-Leur en Moerdijk. Ook is dit interessant of men overtallige ambtenaren via ‘outsourcing’ zou kunnen herplaatsen in deze buurgemeenten, zodat ze niet meer drukken op de gemeentebegroting van Oosterhout.

24. Vanaf 2017 worden gemeenten, zoals Oosterhout, door de rijksoverheid verplicht,ALLE dienstverlening digitaal aan te bieden. Hoewel dit streven onderschreven wordt, moet er natuurlijk wel een mogelijkheid blijven bestaan om burgers, w.o. met name ouderen die digitaal vaak minder vaardig zijn, zoveel mogelijk via persoonlijk contact te kunnen blijven helpen.

25. Dit klemt des te meer omdat de beoordeling van de gemeentelijke regels, volgens de jaarlijkse ‘Burgerij-enquete’ in Oosterhout slechts een ‘mager’ zesje scoorde tussen 2014 en 2016. Het is overigens opmerkelijk dat zowel de persoonlijke baliecontacten tussen 2015 en 2017 toenamen van 25.120 naar 28.000, maar ook een toename van het aantal digitale contacten van 11.317 naar 16.000 terwijl de bevolking de afgelopen 11 jaar volgens RTLnieuws van 21 maart 2016 in Oosterhout slechts met 2,1% toenam, terwijl dat landelijk in dezelfde periode 4% was.

34. Het is een prima initiatief om in het kader van mobiliteit een project als ‘Automaatje’ op te starten in Oosterhout. Dit is een samenwerkingsinitiatief van de ANWB waarbij tegen een kleine kilometervergoeding een vrijwilliger een Oosterhouter van A naar B brengt. Wat die kleine vergoeding dan wel is, wordt helaas niet vermeld. Ook in Utrecht is ‘Automaatje’ inmiddels actief..

35. Vanwege de forse volumegroei van de afgelopen jaren bij de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden West is de zogeheten 95%-norm (in 96% van alle spoedmeldingen binnen 15 minuten aanwezig) voor bijna geen enkele ambulancevoorziening mogelijk gebleken. Dat dit feit heeft geleid tot onnodig overlijden, wordt echter niet vermeld.

In hoeverre en op welke termijn gaat de gemeente Oosterhout alsnog beschikken over voldoende ambulanceverpleegkundigen met professioneel vervoer?

39. Het Verwey Jonker Instituut is tussen 2014 en 2016 helaas niet in staat gebleken het aantal achterstandsleerlingen van 4 tot 12 jaar en werkloze jongeren 16 tot 24 jaar in Oosterhout in kaart te brengen.

Wat is hiervan de oorzaak en op welke termijn wordt dit alsnog in kaart gebracht?

41. Het aantal meldingen van huiselijk geweld is in Oosterhout tussen 2015 en 2016 volgens de Bron ‘Veilig Thuis’ toegenomen van 347 naar 443. Dat is maar liefst 28% !

In hoeverre heeft het College beleid ontwikkeld om deze toename te stoppen?

43. Het aantal verwijzingen naar ‘Halt’ is tussen 2015 en 2016 fors toegenomen met maar van 12,8 naar 19,3 per 1.000 inwoners, Dus 51%.

Ook ten aanzien van dit feit vragen wij ons af hoe het College deze toename gaat ombuigen?

De ‘Burgerij-enquete’ is over de jaren 2014 tot 2016 helaas in gebreke gebleven met betrekking tot het vaststellen of men zich wel eens onveilig voelt in de buurt en in hoeverre men overlast heeft van buurtbewoners in Oosterhout.

Kunt U als College de Burgerij enqueteurs nog eens aanschrijven waarom ze in gebreke zijn gebleven over de jaren 2014 tot en met 2016?

54. Het aantal bezoekers van de binnenstad in Oosterhout is volgens de Bron ‘Centrum Monitor’ tussen 2014 en 2017 toegenomen van 110.200 naar 120.000 en dat is goed nieuws voor de middenstand aldaar.

In hoeverre heeft deze toename van bijna 10.000 extra bezoekers geresulteerd in een betere binnenstadeconomie?

57. Vanwege de aantrekkende economie is volgens de ‘leegstandsmonitor’ de hoeveelheid leegstaande m2 kantoorruimte en bedrijven tussen 2015 en voor 2017 vastgesteld op een afname van 22.000 naar 15.000 m2. Het percentage leegstaande winkelruimte blijft vanwege toenemende internetaankopen echter gestaag toenemen van 14,5% naar een prognose van 16,1%.

Is het een idee als het College in overleg treedt met verhuurders over meer markt-conforme huurprijzen?

64. Vanwege de zeer licht toenemende bevolkingsgroei in Oosterhout en veel verhuizingen naar de Randstad is het wellicht verstandig dat er in de a.s. bestuursperiode 2018-2021 beleid ontwikkeld wordt voor minder schoolgebouwen.

Bent U het hiermee eens?

66. Volgens de ‘Burgerij-enquete’ is er een afnemende animo van 28% naar 19% en een respectievelijke prognose van slechts 16% bij 18+ers in (amateur) kunst.

Heeft U als college enig idee over deze dalende interesse?

67. Volgens de Bron ‘Theek 5’ is het aantal bezoekers en uitleningen bij de bibliotheek tussen 2014 en 2016 gestaag afgenomen van 246.255 naar 210.000 respectievelijk 466.364 naar 380.000.

Bent U het met ons eens dat dit wellicht het gevolg is van intensiever internet-gebruik?

81. Er is in Oosterhout een toenemende behoefte geconstateerd voor een eigen treinstation tussen Breda en Utrecht.

Heeft het College hier al een standpunt over?

82. Het aantal ziekenhuisopnames na een verkeersongeval met een motorvoertuig was volgens de Bron ‘VeiligheidNL’ tussen 2014 en 2015 in Oosterhout afgenomen van 6% naar 5%. Wat dit in 2016 was, is helaas (nog) steeds niet bekend.

Het aantal ‘valongevallen’ van 65+ers met ziekenhuisopname per 10.000 inwoners was volgens waarstaatjegemeente.nl in 2015 in Oosterhout met 463 veel meer dan het gemiddelde in Nederland van 190.

Heeft het College al enig idee waarom Oosterhout zo enorm afwijkt van het landelijke beeld?

Het aantal ziekenhuisopnames door ongevallen per 10.000 inwoners was volgens waarstaatjegemeente.nl in 2015 met 310 veel meer dan gemiddeld in Nederland met 106.

Hetzelfde geldt voor deze vraag?

Het aantal ziekenhuisopnames na een verkeersongeval met een fietser bleef tussen 2014 en 2015 stabiel op 8%, doch over 2016 bleef dit helaas onbekend.

Waarom blijft dit cijfer onvermeld in Uw begrotingsvoorstel?

83. De doelstelling van de gemeente Oosterhout is om in 2020 16% duurzame energie op te wekken. Volgens de regionale ‘energiemotor’ blijkt dit slechts 6,5% en in het meest optimistische scenario komt dit in 2020 uit op hooguit 11%. Wellicht is een en ander vanuit de lokale politiek te stimuleren met voorlichting en subsidies.

Bent U als college bereid hiervoor gelden vrij te maken?

88. Oosterhout dient sociale woningbouw te blijven waarborgen met een evenwichtig volkshuisvestingsbeleid via enerzijds de bouw van voldoende sociale nieuwbouw en anderzijds het zoveel mogelijk beperken van verkoop van bestaande sociale huurwoningen.

101. Vanwege het kennelijk ontbreken van voldoende ambtelijke kennis moet er helaas dure externe kennis worden ingehuurd. Dit kostte in 2015 en 2016 maar liefst 94,30 respectievelijk 34,57 per Oosterhouter.

In hoeverre kunnen eigen ambtenaren ter zake bijgeschoold worden?

109. De hondenbelasting vinden wij om meerdere redenen een onnodige belasting. In de praktijk blijkt een hond, niet alleen een uitstekend middel te zijn tegen vereenzaming van oudere alleenstaanden, maar ook zeer preventief te zijn tegen de toenemende criminaliteit. Ook blijkt deze heffing doorgaans niet bestemd voor dierenwelzijn, zoals opvang in een professioneel dierenasiel, maar verdwijnt wellicht geheel in de algemene middelen.

Wat is hierover Uw mening?

Ook toeristenbelasting vinden wij eenzelfde overbodige belasting. Toeristen zijn zeer tijdelijke bewoners, zijn geen uitkeringsgerechtigden en vormen een welkome inkomstenbron voor de kwakkelende lokale middenstand, in een grotendeels leegstaande binnenstad.

Het feit is dat Oosterhout volgens pagina 129 van Uw begrotingsvoorstel een relatief zeer sterk weerstandsvermogen van 40,6 miljoen heeft, terwijl de vereiste weerstandscapaciteit slechts 16,1 miljoen is.

In hoeverre bent U vanwege dit uniek sterke weerstandsvermogen bereid mee te denken over het schrappen van deze 2 o.i. overbodige leges?

Ook zijn wij van mening dat bankieren met grote saldi geen overheidstaak is en deze gelden zoveel mogelijk terug zouden moeten naar de belastingbetalende Oosterhouter! Dit kan, zo geeft ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan, omdat de schuldquote en solvabiliteit van Oosterhout ruimschoots aan deze norm voldoet, zie ook pagina 130 van Uw eigen begrotingsvoorstel !

Bent U met ons van mening dat bankieren geen overheidstaak is en overtollige gelden terug zouden moeten naar de belastingbetalende Oosterhouter?

112. Ook valt het ons op dat de opbrengst van leges voor grote evenementen slechts 1,8% of 3.000 euro op jaarbasis zeer verliesgevend is. Met name vanwege de gebleken totale kosten van 167.378 euro.

Bent U met ons van mening dat hier sprake is van een ernstige wanverhouding?

119. ‘Den Haag’ wil de rijksbijdrage per WSW-er de komende jaren substantieel verlagen. Deze verlaging zou gebaseerd zijn op de veronderstelling dat de uitstroom van WSW-ers zou toenemen. Wij zijn van mening dat deze veronderstelling nergens op gebaseerd is en ‘Den Haag’ hierover aangeschreven zou moeten worden door het College.

Bent U met ons van mening dat dit een kwalijke veronderstelling is?

122. Zodra de gemeente steeds ‘digitaler’ wordt, groeit ook de kans dat persoonsgegevens, vanwege onvoldoende beveiliging, sneller ‘op straat’ komen. De privacy van de Oosterhouter dient natuurlijk ten volle beschermd te blijven worden. Bij gebreke hiervan kan de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ Oosterhout zelfs een o.i. buitensporige boete opleggen van 820.000 euro. Ongetwijfeld zal hierover jurisprudentie ontstaan uit gerechtelijke procedures door gemeenten.

Bent U bereid hierover in overleg te gaan met deze ‘Autoriteit Persoonsgegevens’?

Momenteel loopt er een procedure bij de Hoge Raad of de opbrengsten uit parkeren op straat belast moeten worden met 21% vennootschapsbelasting. De Advocaat Generaal heeft hierover onafhankelijk geadviseerd dat de gemeente niet meer als overheid handelt, maar als ondernemer. Dit zou dan betekenen dat gemeenten deze 21% gaan doorberekenen aan de burger. Het lijkt me dan ook een goed moment voor de gemeenteraad om dit parkeren op de openbare weg in de toekomst geheel vrij te gaan stellen van leges. Wellicht dat hierdoor ook weer de bezoekersaantallen aan de parkeervrije binnenstad van Oosterhout weer gaan toenemen.

Gaarne hierover Uw standpunt als College?

124. Vanwege de sterk aantrekkende economie is een forse kostenstijging voor grote bouwprojecten, zoals het Mgr. Frenckencollege en het stadhuis, inmiddels zichtbaar. Een kostenstijging van 20% veroorzaakt al gauw een extra kredietbehoefte van 4 tot 5 miljoen.

Wij vragen ons af of het College zich dat wel voldoende realiseert?

130. Ook de risico’s vanwege de grondexploitatie vertonen, vanwege de sterk aantrekkende huizenmarkt, een sterk dalende trend hetgeen ook resulteerde in een verdere verbetering van het weerstandsvermogen !

132. Er is een analyse uitgevoerd naar de onderhoudsbehoefte van de openbare ruimte de komende 10 jaar, zo blijkt uit het meerjarenperspectief 2016-2026. Hieruit blijkt dat er maar net voldoende middelen beschikbaar zijn voor slechts zeer sober onderhoud. Dit betekent dus ook dat er risico’s zijn dat Oosterhout door eigen burgers aansprakelijk kan worden gesteld voor claims uit ongelukken ontstaan door slecht of achterstallig onderhoud.

Heeft het College hier al rekening mee gehouden en is de gemeente Oosterhout hiervoor voldoende verzekerd?

133. Vanwege de klimaatverandering, mede het gevolg van steeds meer overbevolking en hieruit voortvloeiende toename van CO2, moet de burger steeds vaker beschermd worden tegen overvloedige regenval. Het is dan ook zaak dat er zoveel mogelijk groen in Oosterhout behouden blijft, dus Oosterhout verstoken blijft van massale ‘verstening’, zodat overvloedige regenval kan bezinken. Mits natuurlijk dat er in de ondergrond natuurlijk geen sprake is van zogeheten ‘niet water doorlatende’ kleilagen.

Is het College bereid bodemexperts in te huren voor onderzoek naar deze kleilagen?

138. Het is ondertussen ook zaak om steeds meer CO2-besparing te gaan realiseren en de kosten van energie zoveel mogelijk terug te dringen. Dit zou mogelijk kunnen zijn door niet alleen de massale aanleg van zonnepanelen, maar ook door zongericht bouwen.

In hoeverre heeft het College hierover reeds beleid ontwikkeld?

141. In 2018 zal de nadruk liggen op het vervangen van diverse voetgangersbruggen in Noord-Oosterhout. Men zou hierbij kunnen denken aan bruggen van tropisch hardhout of zelfs toepassing van kunststof, mits de toplaag uiteraard voorzien wordt van bitumen e.d. teneinde uitglijden door burgers te voorkomen.

Heeft het College hier al een mening over?

Er is sprake van maar liefst 200 vastgoedobjecten die gemeentelijk eigendom zijn. Wij vinden echter dat onroerendgoedexploitatie een louter private aangelegenheid is waarvoor veel marktinzicht, kennis en voorspellend vermogen noodzakelijk is. Bovendien worden gemeenten w.o. Oosterhout, bij winst door verkoop binnenkort beschouwd als ondernemer en moet er binnenkort 21% vennootschapsbelasting van de winst worden af gedragen aan de fiscus.

Welke stappen heeft het College reeds ondernomen deze 200 vastgoedobjecten nog vóór de ingangsdatum van de 21% vennootschapsbelasting te slijten aan particulieren?

143. De kasgeldlimiet voor Oosterhout bedraagt voor 2018 13,2 miljoen euro, ofwel 8,5% van 155 miljoen gemeentebegroting. Het meerdere moet in het kader van zogeheten ‘schatkistbankieren’ tegenwoordig worden afgedragen aan Den Haag. Mede hierdoor daalt de miljardenschuld van de landelijke overheid misschien sneller. Bedragen over dit ‘schatkistbankieren’ ontbreken echter in dit voorstel…Oosterhout krijgt hiervoor 0,5% rente vergoed over deze afgestorte gelden.

Wat is de reden dat deze, wellicht substantiële, afdrachtgelden aan ‘Den Haag’ nog niet zijn benieuwd in dit begrotingsvoorstel?

Men kan deze gelden overigens wel weer terugvragen indien dit noodzakelijk blijkt vanwege bijvoorbeeld nieuwbouw van scholen.

144. Eind 2016 bedroeg het saldo aan verstrekte leningen aan met name woningbouw-verenigingen circa 16,2 miljoen. Het ziet er naar uit dat er geen nieuwe leningen meer hoeven te worden verstrekt. Dus zou dit saldo jaarlijks moeten afnemen. Prognoses voor 2017 en later ontbreken echter…

Waarom ontbreken deze m.i. relevante prognoses?

146. Het ziekteverzuim van Oosterhoutse ambtenaren daalde in 2015 en 2016 van 4,8 naar 4,6%. Dit is lager dan bij rijksambtenaren. Daar steeg het ziekteverzuim in diezelfde periode immers van 5,3 naar 5,6%.

Heeft U enig idee waarom het ziekteverzuim van ambtenaren in Oosterhout lager is dan bij rijksambtenaren?

148. In de ambtelijke ‘overhead’ wordt gesproken over apparaatskosten en inhuur van derden. Deze (dure) inhuur van externe derden was kennelijk noodzakelijk vanwege helaas ontbrekende ambtelijke kennis.

150.Het aandeel van Oosterhout in Intergas is inmiddels verkocht aan marktpartij Enexis. Dit belang was 845.000 euro. Naar verwachting is dit eind 2017 gerealiseerd.

Wij vragen ons af of er al een exacte datum van aandelenoverdracht bekend is en of deze overdracht nog consequenties gaat krijgen voor de burgers?

151. In 2017 staat ‘Brabant water’ landelijk op plaats 4 en in 2018 mogelijk als 3e goedkoopste drinkwatermaatschappij van Nederland.

Wij vragen ons echter af wat de risico’s zijn voor de Oosterhouter vanwege deze lage prijs/kwaliteit verhouding?

152. Oosterhout is aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten. Er wordt echter verklaard en dan citeer ik “gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet meer verantwoord een uitspraak te doen over toekomstig te verwachten nettowinst” (einde citaat).

Hierbij vragen wij ons af wat de mening is van het College over dit stilzwijgen van Bank Nederlandse Gemeenten. Als grootaandeelhouder heb je m.i. toch recht op letterlijke alle informatie?

154. De GGD voorziet risico’s in de vaststelling van een nieuw basispakket jeugdgezondheidszorg. Dit zou kunnen leiden tot een vermindering van zogeheten ‘plustaken’ waarmee vaste kosten niet meer worden gedekt. Deze risico’s zijn helaas niet gekwantificeerd of geprioriteerd. Dus kan er geen goed beeld worden gevormd over de impact van deze risico’s.

Gaarne hierover Uw mening?

157. De Belastingsamenwerking West Brabant w.o. Oosterhout ressorteert heeft in haar begroting 2018 geen specifieke risico’s voor Oosterhout benoemd waarbij wij ons afvragen wat hiervan de redenen zijn?

Zijn die er niet, of wil men deze liever niet benoemen? Gaarne Uw reactie!

158. De gemeente Oosterhout stelt zich terughoudend op ten aanzien van zogeheten ‘strategische en anticiperende’ grondverwerving vanwege de grote risico’s die de gemeente Oosterhout daarbij kan lopen. Dit is een zeer juist uitgangspunt omdat onroerend goed handel een louter private activiteit is waarvoor veel marktkennis en voorspellend vermogen voor beschikbaar moet zijn.

Bent U het met ons eens dat men daar de Oosterhouter niet direct, maar ook niet indirect, mag laten opdraaien voor deze risico’s?

162. Op deze pagina worden een groot verenigingen en stichtingen benoemd die voor vele miljoenen afhankelijk zijn van Oosterhoutse subsidies. In hoeverre zijn deze organisaties ANBI gerelateerd zodat (onbetaalde) vrijwilligers wellicht recht hebben op een aftrekpost, dus jaarlijkse fiscale teruggave. Deze belastingteruggave komt enerzijds ten goede aan de lokale koopkracht van de vrijwilliger en anderzijds wordt de Oosterhoutse vereniging minder subsidieafhankelijk.

Bent U bereid een en ander nader te onderzoeken in hoeverre verenigingen of stichtingen ANBI gerelateerd zijn, dus minder subsidieafhankelijk zijn?

168. Eind 2010 had Oosterhout voor 50,1 miljoen aan leningen opgenomen. Eind 2015 was dit bijna verdubbeld naar 99,4 miljoen vanwege het voordeel van een lagere rente. Het saldo eind 2016 ontbreekt echter.

Wat is de reden dat dit saldo ontbreekt?

Bovendien vinden wij het onverantwoord om te speculeren met schulden die wellicht slechts zeer tijdelijk laagrentend zijn, zo blijkt ook uit vele mediaberichten. Hierbij verwijs ik U, wellicht ten overvloede, dat de ambtstermijn van ECB-directeur Draghi in 2019 afloopt en zijn ambtsopvolger wellicht niet meer kiest voor het vrijwel ‘gratis geld bijdrukken’.

Gaarne hierover Uw mening?

170. Op grond van a.s. Rijksregelgeving zijn gemeenten binnenkort verplicht vennootschaps-belasting te betalen over die winstgevende activiteiten, zoals o.a. de grondexploitaties. Dit lijkt mij een extra reden om dit soort private activiteiten in de toekomst in zijn geheel terug te geven aan het bedrijfsleven.

Gaarne hierover Uw mening?

Overheidsbemoeienis was en is alleen van belang ingeval van extreme schaarste en woningnood en dat is bij Oosterhout met een bevolkingsgroei van 2,1% in 10 jaar m.i. helemaal niet het geval.

174. De provinciale Statenverkiezingen kosten Oosterhout 19.000 euro. De kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn echter verhoogd vanwege verhoging van de vergoeding voor de voorzitters, leden, tellers, stemburo’s en verkiezingsborden.

Bedragen echter in Uw begrotingsvoorstel, waarbij wij ons afvragen wat hiervan de reden is?

179. De monumentencommissie heeft 8.000 euro nodig voor de inhuur van (duur) extern advies. Kennelijk ontbreekt hiervoor de ambtelijke kennis.

Wanneer gaat U eigen ambtenaren ‘bijscholen’, zodat dure externen niet meer nodig zijn?

180. Het college is van mening dat de baten uit toeristenbelasting verhoogd moeten worden naar jaarlijks structureel 360.000 euro. Wij vinden echter dat wij zeer terughoudend moeten zijn met deze heffing omdat toeristen niet ten laste komen van de Oosterhouter vanwege, zoals reeds eerder gezegd, geen uitkeringen nodig hebben, slechts zeer tijdelijke bewoners zijn en een welkome aanwinst zijn voor de kwakkelende lokale middenstand. Ik heb het dan nog niet over de ambtelijke kosten die gepaard gaan met administratie en inning !

Bent U als college bereid een en ander te heroverwegen?

206. De langlopende schulden van de gemeente Oosterhout per inwoner bedroegen in 2016 en 2017 1760 euro respectievelijk 1848 euro, doch in 2018 verwacht het college een substantiële daling naar 1494 euro per inwoner. Dus dit is alsnog GOED NIEUWS voor de Oosterhouter !

 

Boekbespreking Basel III Toezichtregels voor de bankensector

Alphons F. Mantel

Recentelijk verscheen de derde druk van het boek Basel III Toezichtregels voor de bankensector van de Concept Uitgeefgroep. Het beschrijft en verklaart de nieuwe regelgeving van het Internationaal Basel Comite on banking Supervision voor banken. Basel is de stad waar dit comite samenkomt. Basel III is de logische opvolger van het Basel I en Basel II verdrag. Sinds de kredietcrisis van 2008 zien we dat grote banken in westerse landen vaak onverantwoorde risico’s namen en daardoor in de problemen kwamen, soms met faillissement als gevolg.

De grote Lehman Brothers bank in de USA en de hypotheekbank Northern Rock in Engeland zijn hiervan de bekendste voorbeelden. In ons land zagen we dit bij ABN-AMRO/Fortis, DSB en ING. Doel van de nieuwe regelgeving is m.n. om de weerbaarheid van banken vergroten tegen risico’s en tegenvallers en de kans te verkleinen dat dit overslaat naar de reeele economie. Verder is het streven dat  risico’s niet meer worden afgewenteld op de belastingbetaler, maar meer op de eigenaren/beleggers/aandeelhouders en rekeninghouders.

Door de kredietcrisis stokte het geldverkeer tussen banken; de ene bank vertrouwde de andere bank niet meer wat betreft kredietwaardigheid, zodat de interbancaire rente sterk steeg en lenen moeilijk werd. Dit boek beschrijft de nieuwe regelgeving (die overigens pas in 2019 geheel moet worden nageleefd) vanuit de gezichtspunten van 12 deskundigen, die op persoonlijke titel schrijven. De auteurs zijn deskundigen van buiten de directe bankwereld, vaak jurist of  accountant bij adviesbureaus of accountantbureaus.

 

De hoofdonderwerpen zijn:

- Het toezicht op markttransacties vanuit de financiële autoriteiten

- complexe financiële producten

- meer aandacht voor risico-analyse en risicobeheer

- stengere  verplichtingen t.a.v. solvabiliteit en liquiditeit, grotere kapitaaleisen/groter benodigd eigen vermogen.

- meer verplichtingen t.a.v. de kwalitatieve en kwantitatieve informatieverschaffing van banken aan de Centrale Banken

- richtlijnen voor (variabele) beloning en bonussen

- verplichtingen tot opname op de balans van (vaak complexe) producten die vroeger buiten de balans werden gehouden

- aparte extra verplichtingen voor grote banken, de zgn. systeembanken

- beter toezicht op banken betreffende  grensoverschrijdende handelingen

- meer aandacht voor de onderlinge verwevenheid van banken

In Basel III staan  o.a. de eisen  t.a.v.  het benodigde kapitaal ( het netto eigen vermogen gecorrigeerd voor risico’s). Dit is het vereiste kernkapitaal en het aanvullend kapitaal. Kernkapitaal bestaat uit aandelenvermogen en ingehouden winst. Het aanvullend kapitaal bestaat uit bijv. langlopende achtergestelde leningen en herwaarderingsreserves ; dit bevat risico’s.

In Basel II was soms niet helder of activa konden worden ingedeeld in kernkapitaal of in aanvullend kapitaal. In Basel III is dit eenduidig geworden, zodat banken onderling goed vergelijkbaar zijn voor de toezichthouders.

In Basel III staat de eis t.a.v.  het benodigde kapitaal ( het netto eigen vermogen gecorrigeerd voor risico’s). Dit wordt in 2019 8% van het totale vermogen, met aanvullend 2,5% als buffer voor slechte conjunctuur. Voor grote systeembanken kan een aanvullende extra kapitaal-eis van maximaal 2,5% worden opgelegd.

De Ned. systeembanken zijn ABN-AMRO , ING, BNG en Rabobank

Er worden verschillende risico’s onderscheiden: marktrisico, operationeel risico valutarisico en kredietrisico. Deze risico’s mogen worden toegekend door de bank, mits de Centrale Bank dit heeft goedgekeurd en anders dient de bank gebruik te maken van door de Centrale Bank verschafte risicomodellen. Op deze manier ontstaan gestandaardiseerde berekeningen. Vanzelfsprekend laat men het risico afhangen van de kredietwaardigheid van de betrokken partij; hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen overheden, andere banken , grote bedrijven (multinationals)  en kleine bedrijven.

Door te kiezen voor strengere  verplichtingen t.a.v. solvabiliteit en liquiditeit, grotere kapitaaleisen/groter benodigd eigen vermogen

dwingt men de banken om meer te gaan nadenken over potentiele en feitelijke risico’s; het bankbestuur wordt hierdoor beter en de kans op faillissement kleiner. Hiervoor is vanaf 2014 binnen de EU een Resolutieplan in werking getreden; hieronder vallen herstelplannen en het recht tot vroegtijdig ingrijpen  door de ECB of door DNB als een bank onverantwoord blijft handelen. En er komt vanaf 2016 een Europees  Resolutiefonds om de maatregelen te kunnen financieren.

Banken dienen ook te voldoen  aan bepaalde stresstest: hierbij worden bepaalde ongunstige omstandigheden/risico’s  vergroot  en bezien op hun gevolgen voor  solvabiliteit en liquiditeit van de bank.

Een apart hoofdstuk is gewijd aan de Europese wetgeving.

Immers , het Basel Comite on Banking Supervision heeft geen rechtsbevoegdheid, maar genereert slechts regels en adviezen.

De Europese Commissie produceert  voorstellen die worden goedgekeurd door Ministerraad en Eur. Parlement. Sinds 2013 zijn  bepaalde delen van de voorstellen van het Basel comite in werking getreden, dus wet geworden..

Ook  in ons land is DNB sinds 2012 bezig met intensiveren verscherpen van het toezicht op banken en overige financlele instellingen.

Voortdurend (halfjaarlijks) meet DNB de voortgang van het  naleven van de nieuwe wetgeving, m.n.  t.a.v. het risicobeheer en het tijdig verschaffen van info aan de DNB en ECB.

In 2019 dienen alle regels van Basel III geheel te worden nageleefd.

Het Basel Comite on Banking Supervision is overigens al bezig met de voorbereidingen voor Basel IV; immers al doende leert men nieuwe risico’s te zien die voorheen verborgen waren.

Aan  het eind van dit boek is een auteurslijst opgenomen met daarin een korte biografie van hen

Beoordeling

Het boek is zeer helder van taal en inhoud, ik beveel dit boek van harte aan,  aan allen die meer willen weten van de kredietcrisis, de oorzaken, de achtergronden en de oplossingen met strenger  toezicht . De 12 hoofdstukken zijn onafhankelijk van elkaar zelfstandig te lezen. De enige beperking die dit boek heeft is dat er geen trefwoordenlijst is opgenomen, hetgeen het zoeken naar bepaalde onderwerpen bemoeilijkt.

Sommige hoofdstukken zijn voor niet-wiskundigen wellicht wat lastig,  doordat gebruik wordt gemaakt van formules, grafieken en tabellen.

 

Concept Uitgeefgroep, Basel III Toezichtregels voor de bankensector, 3e druk, 2016,157 pagina´s, 12 auteurs,   Hilversum,  ISBN 978 9491743429

 

Programmabegroting Almelo 2017

Afbeeldingsresultaat voor gemeente almelo

 

 

Paginagewijs zullen wij trachten een en ander te analyseren:


3. Met de komst van de (voormalig) Burgemeester Gerritsen van de gemeente De Bilt gaat de gemeente Almelo proberen deze gemeente weer bestuurlijk op de rails te krijgen.

We gaan dit met vereende krachten doen, dus samen met de inwoners, alle maatschappelijke partners, de ondernemers en de winkeliers!

Vooralsnog laat de bestuursrapportage zien dat we op koers liggen. Er is nu  immers sprake van een meerjarig structureel sluitende begroting en meerjarenraming.

Voor 2017 wil het College dan ook 4,2 miljoen bezuinigen. Dit dreigt echter ten koste te gaan van veel Almeloërs in een gemeente die al jaren sociaal opvallend uit balans is vergeleken met de 389 andere Nederlandse gemeenten.

De PVA zal dan ook een groot aantal zaken benoemen waar wij grote moeite mee hebben.

Zo zien wij dat de afvalstoffenheffing alsmede de rioolbelasting met 1,96% respectievelijk 7,1% stijgt. Men houdt er echter geen rekening mee dat dit soort heffingen feitelijk inwonertal gerelateerd dienen te zijn en dat een alleenstaande uitgaande van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ dus natuurlijk veel minder verschuldigd is dan een groot kinderrijk gezin. Afgezien het feit dat een dergelijke verhoging ook nog boven-inflatoir is. Wij overwegen dan ook een motie hierover ter stemming te brengen!

Voorts lezen wij in Uw begrotingsvoorstel dat het College ook nog eens de OZB met 1% wil verhogen, terwijl de gemiddelde OZB-waarden hier in Almelo al beduidend lager zijn dan referentiegemeenten. Dit vinden wij ook een onjuiste ontwikkeling! Ook hierover willen wij een motie ter stemming brengen!

Het tarief voor de toeristen wil het College met 1,35 euro per nacht verhogen. Wij wijzen U erop dat het aantal jaarlijkse toeristen in Almelo al jaren dramatisch terugloopt en deze teruggang zal naar onze mening alleen maar nog meer toeristen ontmoedigen om Almelo te komen bezichtigen. Bovendien zijn toeristen, zoals U weet, zeer tijdelijke inwoners van onze stad, zij trekken geen uitkeringen, maar zijn een welkome inkomstenbron voor onze kwakkelende lokale economie. Niet doen dus! Ook hierover overwegen wij een motie in te dienen !

Het College wil zich actief gaan inzetten voor de verkoop van vastgoed, grond en aandelen. Op zich zal het College best van goede wil zijn, maar de ervaringen van de afgelopen 20 jaar waren niet alleen bar slecht, maar deze handel is feitelijk helemaal geen overheidstaak, maar klussen voor ervaren vakdeskundigen uit de private sector.

Het is prima dat het College in 2017 een krimp van 69 ambtenaren voor staat, maar tegelijkertijd merken we op dat het splinternieuwe gemeentepaleis nòg veel leger raakt, dus voor veel minder miljoenen euro’s gebouwd had kunnen worden. Nu staat dit gemeentepaleis van 58 miljoen al voor een derde leeg en dat noemen we een ernstig gebrek aan visie en voorspellend vermogen waarvoor de Almelose burger uiteraard geen enkele blaam treft, lijkt ons.

De PVA zal zich dan ook zeer terughoudend opstellen ten aanzien van lastenverzwaringen die naar onze mening een rechtstreeks gevolg zijn van jarenlang ernstig wanbestuur.

4. Het College wil nu, zoals U stelt: minder schrijven en meer gaan doen in 2017. De PVA is benieuwd !

Zoals wij al eerder zeiden en U constateert dat ook: Almelo is uit balans en U verwacht niet alleen een bestaand, maar ook een oplopend tekort tot 2020 in de uitgaven ingevolge de participatiewet en de wsw-middelen. Vanaf 2019 is er zelfs een oplopend financieel te kort op zorg en ondersteuning. Dus voorzitter: stop nou eens met die jaarlijkse overschrijdingen van het aantal statushouders, waarmee ook de VVD in 2014 nog campagne mee voerde!

Voorzitter, U wil weer een binnenstad met herwonnen identiteit. Prima! Maar hoe staat het met al die fraaie collegevoornemens vanwege onze aangenomen PVA-motie uit 2013 om nou eens te gaan onderhandelen met verhuurders over lagere, dus meer marktconforme huren? Zolang de binnenstad een spookstad blijft zul je naar onze mening nooit het teruglopend aantal toeristen kunnen stoppen en komt er dus ook steeds minder toeristenbelasting binnen in de, al jarenlang, zeer lege Almelose schatkist

Voorzitter, U gaf aan ontevreden te zijn over de leesbaarheid van de begroting. Wat ons betreft zijn we dat helemaal met U eens en wij zouden willen voorstellen om Uw ambtenaren opdracht te geven zoveel mogelijk Jip en Jannekejargon in Uw begrotingen toe te passen waardoor de begroting niet alleen veel dunner wordt, maar ook veel leesbaarder wordt voor alle 75.000 Almeloërs. Wellicht dat het vergaderen dan ook minder uitputtend wordt!

7. Voorzitter, U vindt dat we op schema liggen met een structureel sluitende begroting en meerjarenraming. Alleen vinden we het buitengewoon jammer dat dit alleen maar zou lukken met allerlei lastenverzwaringen, maar dat is naar onze mening natuurlijk vooralsnog een veel te makkelijke oplossing.

Bovendien staat Almelo sinds vorig jaar onder preventief toezicht van de provincie Overijssel hetgeen betekent dat er geen geld meer is voor leuke dingen voor de mensen en soberheid troef is.

Alleen voor de allergrootste klagers onder ons zijn misschien nog wat ‘kluiven’ te verdelen.

8. Er is in Almelo sprake van extra kosten lijkbeschouwingen vanwege niet natuurlijk overlijden. Er wordt hierover echter in de begroting niets  toegelicht. Is hier sprake van een toenemend aantal gevallen van euthanasie vanwege uitzichtloos medisch lijden of een toenemend aantal zelfmoorden omdat burgers teveel teleurgesteld zijn over hun toekomst in Almelo?

Een geluk bij een ongeluk is dat Almelo, wellicht vanwege haar gecompli- ceerde en uitzichtloze situatie, tussen 2016 en 2020 1 miljoen oplopend tot 2,8 miljoen extra gelden verkrijgt uit de Algemene Uitkering van de Rijks-overheid, doch vanwege de enorme financiële problemen in Almelo een ‘druppel op de gloeiende plaat!’

De begrotingen van zogeheten ‘verbonden partijen’ met Almelo geven echter een tekort aan van 140.000 euro, waarbij wij ons afvragen of we wel door moeten blijven met dit soort samenwerkingsverband.

9. Hoewel kinderopvang in de eerste en laatste plaats een taak is voor de ouders, betreurt de PVA het overigens wel dat er 258.000 gekort moet gaan worden op het leerlingenvervoer.

11. in de bestuursrapportage (Berap) van 2016 wordt gemeld dat de gemeente wil bezuinigen, waarbij wij ons afvragen in hoeverre er al door het college nagedacht is over de aanleg zonneparken waardoor de energierekening van Almeloërs eindelijk eens omlaag kan?

12. Dit jaar is Almelo gestart met de transformatie van kantoren naar 30 appartementen aan de Oostgevel. Er wordt helaas niets vermeld over de belangstelling voor deze appartementen. Gaarne hierover Uw reactie!

14. Het College is voornemens tussen 2015 en 2022 voor 45 miljoen te bezuinigen en om te buigen. Dit betekent dat Almelo zich geen enkele tegenvaller meer kan veroorloven en er dus ook niets meer verkeerd kan gaan. Dat lijkt ons nogal utopisch omdat de wereld volop in beweging is met allerlei zaken zoals referenda, migrantenstroom, de gevolgen van de Brexit enzovoort, enzovoort.

15. Voorts wordt er in 2017 ook nog een belastingherziening, op initiatief van minister Plasterk, aan de Tweede Kamer voorgesteld, waarin men voornemens is om een groot aantal lokale belastingen, zoals hondenbelasting en precariorecht, te laten vervallen, maar ook een aantal rijksbelastingen over te hevelen naar gemeenten. Wat dat voor gevolgen heeft voor de lokale burger is nog lang niet duidelijk.

18. Het College is voorts voornemens het aantal ambtelijke formatie- plaatsen in 2017 te verminderen met 25. Het is natuurlijk wèl zaak dat deze formatieplaatsen niet ingevuld worden via externe inhuur wat de afgelopen jaren volop het geval was.

19. Al deze ambities zullen ons inziens bestuurlijk nog een hele klus worden omdat we in Almelo te maken hebben met een minderheidscoalitie en het in de praktijk, om met wijlen Pim Fortuyn te spreken, een ‘hell of a job’ wordt om alsnog meerderheden in de gemeenteraad te realiseren.

20. Voor veel mensen in Almelo is de gemeentelijke inkomensonder- steuning erg belangrijk omdat ze geen of onvoldoende eigen inkomsten hebben of omdat ze vanwege handicaps via de sociale werkvoorziening moeten werken. Lastenverzwaringen, linksom of rechtsom, zijn dan ook voor de PVA onbespreekbaar!

Er zijn gelukkig nog veel banen in Almelo. Probleem is alleen dat deze veelal ingevuld worden door mensen uit de regio. Wij vinden dan ook dat werkgevers uitsluitend inwoners uit Almelo te werk moeten stellen en dat deze werkgever van gemeentewege hiervoor financieel aangemoedigd moeten worden!

23. Voorts betreuren wij het dat Almeloërs, die geen werk of betekenis- volle daginvulling hebben, vaak minder gezond zijn, dus korter leven en meer zorg en ondersteuning nodig hebben.

24. Dit klemt des te meer omdat er in Almelo sprake is van meerdere Multi probleemgezinnen.

Ook zijn er in Almelo circa 200 mensen die dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden. Bij veel van hen is sprake van problemen op het gebied van wonen, verslaving, psychische problemen, verstandelijke beperking, inkomsten, schulden en overlast.

26. Ook is er in Almelo, de PVA-motie uit 2013 ten spijt, nog altijd veel last van leegstand, marginalisering van de winkelfunctie en het bezoek aan de binnenstad loopt terug ten gunste van de winkelcentra in de buitenwijken. Deze binnenstad onderscheid zich helaas niet ten positieve van nabij gelegen steden zoals Enschede en Hengelo.

55. De bestrijding van criminaliteit en veiligheid kost de Almelose bevolking jaarlijks circa 267.000. Hier tegenover staat slechts 16% aan baten. Wellicht zou de Almelose politie veel meer gebruik moeten gaan maken van de ‘kaalplukregeling’ voor criminelen en uitzetting ingeval er sprake is van recidiverende etnische minderheden.

58. Volgens ons is er ook geen rek meer in de woonlasten voor onze Almeloërs. Almelo heeft op 2 gemeentes ná, immers de hoogste woonlasten van heel Overijssel.

61. In december 2015 is de gemeente Almelo onder preventief toezicht geplaatst vanwege het enorme negatieve vermogen, met name ontstaan door de jarenlang negatieve opbrengsten uit gronduitgiften. Onroerend-goed handel is immers een vak apart, waarvoor veel voorspellend vermogen vereist is. De Almeloër zit nu, zo wie zo, de komende 4 jaar met de gebakken peren.

Alle (incidentele) meevallers moeten dan ook helaas jarenlang integraal afgestort worden in algemene reserve. Leuke ideeën voor de Almeloërs zitten er voorlopig niet meer in.

63. In de toekomst kunnen er, ook makkelijker claims ontstaan vanwege niet-nakoming door de gemeente Almelo en haar ambtenaren. Een en ander is het gevolg van de a.s. normalisering van de rechtspositie van ambtenaren en niet ambtenaren. In 2014 was deze normalisering bij meerderheid al goedgekeurd in de 2e Kamer. Jongstleden 27 september was er een plenaire bijeenkomst ter zake in de 1e Kamer die vervolgd gaat worden op 25 oktober a.s. en de verwachting dat dit ook in de 1e Kamer zal worden aangenomen. Dit betekent tevens dat ambtenaren niet meer, zoals vroeger het geval was, onschendbaar zijn en persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. De gemeente Almelo zal dan ook bijvoorbeeld WA-verzekeringen moeten gaan afsluiten voor al haar ambtenaren, hetgeen natuurlijk ook een behoorlijk fors kostenplaatje gaat worden.

66. De belastingcapaciteit in Almelo geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Zoals eerder vermeld in deze analyse: in de Almelose situatie ligt dit kengetal boven het landelijk gemiddelde.

74. Voor 2017 blijft het koffiedik kijken, echter gezien de zeer lage rentestanden ligt het voor de hand dat deze in 2017 wel hoger zullen liggen dan de huidige tarieven. Almelo doet er dan ook verstandig aan om nu al zoveel mogelijk hoogrentende lening om te zetten naar laagrentende. De huidige leningportefeuille bedraagt per 1-1-2017 immers ruim 290 miljoen tegen een gemiddelde rente van 2,51%, dus omzetting is naar onze mening rendabel !

77. Ook heeft Almelo 19,6 miljoen uitgeleend aan de ‘Industriegebouwen Maatschappij, terwijl bankieren toch helemaal geen gemeentetaak is!

78. Hoewel de ambtelijke personeelsformatie in 2017 gestaag blijft dalen bedraagt de toegenomen inhuur van medewerkers echter 15% en is zelfs in strijd met de afspraak die gemaakt is met de gemeenteraad. Bestuurlijk rommelt men dus maar wat aan !

82. Met dit getalsmatig heen en weer schuiven van ambtenaren stagneert de ambtelijke krimp die aanvankelijk afgesproken was (zie pagina 78). Ondertussen staat het gloednieuwe gemeentepaleis, wat in mei 2015 opgeleverd werd voor 58 miljoen, alweer voor 1/3 leeg, dus dit gemeentepaleis had dus wellicht 1/3 goedkoper gekund. Tel uit je schade voor de Almelose belastingbetaler!

87. EUREGIO:

Dit samenwerkingsverband van maar liefst 129 Nederlandse en Duitse gemeenten heeft een duidelijk kwetsbare kant qua risico’s doordat een groot aantal medewerkers met een vast arbeidscontract werkzaam is voor projecten met een beperkte duur, hetgeen betekent dat er een groot risico bestaat vanwege omvangrijke ontslagvergoedingen!

94. VITENS:

Lijkt een nuttig drinkwaterbedrijf voor de bevolking, doch de vele honderden kilometers waterleiding blijken sterk verouderd te zijn en schijnen asbest te bevatten, zo vernam de PVA onlangs van een onderzoeksjournalist.

95. ENEXIS:

Lijkt een degelijk nutsbedrijf te zijn, doch is nog altijd zeer terughoudend met betrekking tot de aanleg van zonneparken op de vele braakliggende en, vooralsnog onverkoopbare, bouwpercelen in Almelo.

96. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN:

De enorme hoeveelheid regelgeving van ambtenaren uit Brussel die in de systemen en processen van de bank moeten worden doorgevoerd veroorzaakt enorme arbeidskosten. Daarnaast veroorzaakt de aanhoudend lage marktrente een dalende trend van de renteopbrengst uit de eigen middelen. Dus oppassen hiermee!

97. CBS Vennootschap BV:

De solvabiliteit van dit bedrijf dreigt in 2017 geheel te verdampen. Een reden wordt echter niet vermeld in deze begroting!

99. Er is in 2016 slechts een positieve gronduitgifte gerealiseerd, ‘winst’ 10.000 euro…! Niet om over naar huis te schrijven, zeggen wij !

WAAR STAAT ALMELO NU EIGENLIJK IN NEDERLAND?

(Bron: Waar staat je gemeente. Nl)

Jaar    Onderwerp                                                      Almelo            Nederland

LEEFKLIMAAT:

(2014)  Vestiging inwoners                                           32,8                   49,7

(2015)  Waardering buurt                                                7,7                     7,9

RUIMTE EN MOBILITEIT:

(2016)  WOZ-waarde woningen                                     151                    209

(2016)  Vraagprijs woningen                                         201                    302

(2015)  Sociaal-cultureel kapitaal                                  38                      48

(2014)  Sociale huur in huursector                                80,6                   68,7

(2015)  Rijksmonumenten (per 10.000 inwoners)         10,6                   36,9

OPENBARE EN VEILIGHEID:

(2015)  Vernieling (per 1.000 inwoners)                          7,1                     6,1

(2015)  Diefstal fiets (per 1.000 inwoners)                    10,4                     6,4

(2015)  Slachtoffers (per 10.000 inwoners)                   13,1                   12,3

(2014)  Geregistreerde ong. (per 1.000 inwoners)          8,4                     5,6

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE:

(2015)  Maatschappelijke participatie                            40                      45

(2015)  Waardering sportvoorzieningen                          58                      73

(2015)  Eenzaam (vaak)                                                    3%                    2%

BEDRIJVIGHEID EN ECONOMIE:

(2015)  Banen (per 1.000 inwoners)                              836,8                 721,7

(2015)  Snelgroeiende bedrijven                                     17,1                   12,0

(2014)  Exporterende bedrijven                                        8,7                     6,2

(2015)  Opheffing bedrijven                                             70,5                   65,3

(2015)  Digitale volwassenheid ondernemers                49,9                   58,2

(2015)  Zakelijke dienstverlening                                   18,7                   30,7

(2015)  Werkloze beroepsbevolking (15-64)                     86                      56

(2015)  Beroepsbevolking lage opleiding (p.1000 inw.) 193,5                181,0

(2015)  Bijstandspercentage (per 1.000 inwoners)        684,5                405,1

(2015)  AOW-ers met bijstand (per 10.000 inwoners)    351,1                 160,7

(2015)  Alleenstaande met bijstand                                15,4%               9,6%

ONDERWIJS:

(2015)  Onderwijs                                                              43                      52

(2016)  Bevolking leeftijd 4011                                         9,3%               8,8%

JEUGD EN JEUGDHULPVERLENING:

(2014)  Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)                71                      60

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING:

(2015)  Allochtonen                                                          24,7%             21,7%

BESTUUR EN ORGANISATIE:

(2015)  Vertrouwen in bestuur                                          12%                28%

(2014)  Opkomst gemeenteraadsverkiezingen                47,9%             54%

(2014)  Stemmen lokale partijen                                      34,7%             28,8%

GEMEENTELIJKE FINANCIËN:

(2016)  Algemene Uitkering Gemeentefonds                  1163               1051

(2016)  Woonlasten meerpersoonshuishouden                775                 723

(2016)  Woonlasten eenpersoonshuishouden                  775                 651

(2016)  OZB-tarief woningen                                           0,1774%      0,1256%

(2016)  OZB-tarief niet-woningen                                    0,2835%      0,1992%

(2016)  Afvalstoffenheffing gezin                                      269                265

(2016)  Afvalstoffenheffing alleenstaande                       269                262

(2016)  Rioolbelasting gezin                                             211                192

(2016)  Rioolbelasting alleenstaande                               211                178

(2014)  Solvabiliteitsratio                                                  -1,3               31,9%

(2014)  Netto schuld per inwoner                                    3521              1889

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING:

(2015)  Ontevreden over dienstverlening                         22%               13%

(2015)  Gemeente gebruikt heldere taal                           52%               62%

(2015)  Digitale volwassenheid ondernemers                  49,9%            58,2%

ENERGIE EN KLIMAAT:

(2015)  Duurzaamheidsscore                                             43                  50

(2015)  Luchtkwaliteit                                                        44                  55

(2014)  Zonne-energie inst. per 1.000 inwoners                5,6                 9,6

(2015)  Electrische laadpunten per 1.000 inwoners           2                   7

(2015)  Bedrijfs- en pers.auto’s lpg+electra p.1.000 inw   21                 34

 

 

NAWOORD:

Hoewel bepaalde media nogal euforisch waren over de ‘come back’ van Almelo sloeg bij mij de schrik om het hart na het lezen van de 105 pagina’s uit de (concept) programmabegroting Almelo 2017 ! Ik wens dan ook de nieuwe burgemeester van Almelo veel sterkte en wijsheid toe !

 

Wim Vreeswijk

 

Laatst aangepast (donderdag 06 oktober 2016 20:22)

 

Programmabegroting 2017 Gemeente De Bilt

Afbeeldingsresultaat voor gemeente de bilt

 

 

 

VOORWOORD:

De gemeente De Bilt heeft een oppervlakte van 67 km2, 42.519 inwoners, dus 641 inwoners per km2 (Bron CBS 1 april 2016). Ter vergelijking: De buurgemeente Utrecht is 99 km2 en telt een (over) bevolking van 3.554 inwoners per km2.

De huidige gemeente De Bilt is op 1 januari 2001 ontstaan uit een samenvoeging van de gemeente De Bilt (De Bilt en Bilthoven) en de voormalige gemeente Maartensdijk (Maartensdijk, Westbroek, Hollandsche Rading en Groenekan). Hierbij werden ook toegevoegd: de gehuchten: Achterwetering, Achttienhoven, Blauwkapel en Nieuwe Wetering.

Vanuit de gemeente De Bilt wordt, naast het bestaande ontwikkelingswerk vanuit Den Haag, ook een stedenband onderhouden met:

- Coesfeld (Duitsland)

- Miescisko (Polen)

- Ouidah (Benin)         (Bron Wekipedia)

 

 

 

Auteur: Wim Vreeswijk, oud-raads- en Statenlid provincie Utrecht

Onderstaand zal ik trachten een en ander pagina gewijs te becommentariëren:

 

6. Er wordt momenteel onderzoek uitgevoerd om te komen tot een energieneutrale gemeente in 2030. Hoe dit onderzoek eruit gaan zien en welke plannen men heeft blijft echter onvermeld in deze programmabegroting.

De komende periode is men van gemeentewege voornemens af te stemmen met ondernemers èn bewoners hoe men het centrumgebied kan verbeteren.

7. Vanuit financieel perspectief herstelt de economie zich en gaat men voor 2016 uit van een groei van 1,8% en voor 2017 2,0%. Tegelijkertijd is er onderzekerheid  t.a.v. de uitwerking van de Brexit, onzekere groeiverwachtingen in de VS, Europa en Japan en de ontwikkeling van de olieprijs. Door de aantrekkende economie neemt de werkgelegenheid in 2016 toe, doch werkgevers blijven desondanks terughoudend qua personeelsbeleid.

Ondertussen blijven de financiën van de gemeenten w.o. De Bilt onder druk staan, mede vanwege grote onzekerheden over de Algemene uitkering van de Rijksoverheid aan lokale overheden.

De reservepositie van de gemeente De Bilt dient dan ook verder versterkt te worden. Geen overbodige luxe omdat de rijksuitkering aan De Bilt voor het sociaal domein (WMO, Jeugdhulp en Participatiewet) terugloopt.

8. Het is dan ook de bedoeling dat de reserve van de Gemeente De Bilt tussen 2017 en 2020 gaat oplopen van ruim 19 naar minstens 20,6 miljoen.

9. En de langlopende geldleningen van de gemeente De Bilt dienen in diezelfde periode terug gaan lopen van 71,9 naar 69,2 miljoen.

11. Het aantal bijstandcliënten zal toe gaan nemen, mede door het open grenzen beleid van Brussel voor vluchtelingen. Dit veroorzaakt een verhoging van het gemeentelijk aandeel in de uitkeringen alsmede hogere kosten in de bijzondere bijstand.

In 2016 is reeds 75.000 euro beschikbaar gesteld voor statushouders. Verwacht wordt dat er in 2017 circa 215.000 extra noodzakelijk zal zijn.

13. Door het aantrekken van de economie, is de verwachting dat burgers die in het verleden niet de financiële middelen hadden, nu wel voldoende financiële middelen hebben om een stuk ‘snippergroen’ te kopen. Dit scheelt de gemeente De Bilt onderhoudskosten en het is wellicht waardeverhogend voor de woning van de eigenaar.

15. Voor wat betreft recente ontwikkelingen is er in 2017 extra aandacht voor de huisvesting en integratie van statushouders. Hiervoor is een extra ambtelijke formatieplaats beschikbaar. Gezien de ervaringen de afgelopen 30 jaar met de multiculturele samenleving en integratie van minderheden zijn wij echter niet erg hoopvol gestemd.

17. Het huidige klantcontactcentrum is in staat om circa 80% van vragen van burgers en ondernemers te beantwoorden. Uit het klanttevredenheidsonderzoek in 2015 bleek dat men deze waardeert met 6,8 tot 8,5. Het is de ambitie dat deze cijfers in 2017 opgewaardeerd worden van 7,5 naar respectievelijk 9,0.

18. In 2015 zijn er van rijkswege een aantal wetswijzigingen en regelingen doorgevoerd die tot gevolg hadden dat de opbrengsten van gemeenteleges in de komende jaren voor de burger wezenlijk zullen verminderen, hetgeen uiteraard een positieve ontwikkeling is voor de koopkracht van de lokale burger.

21. Uit de burgerpeiling De Bilt blijkt dat 93% van de inwoners zich altijd of meestal veilig voelt in de buurt. De gemeente De Bilt krijgt dan ook een gemiddeld rapportcijfer van 7,7 hetgeen tevens blijkt uit landelijke leefbaarheidsonderzoeken en de jaarlijkse publicatie in Elseviers Weekblad.

22. Vanwege de georganiseerde criminaliteit is er een nauwe samenwerking opgestart binnen de gehele keten van preventie en handhaving van gemeenten en belasting , opsporing door politie, FIOD en Openbaar Ministerie. Ook worden er opleidingen over de risico’s van georganiseerde criminaliteit gegeven aan medewerkers van de gemeente.

Ook is er een bovengemeentelijke samenwerking opgestart met de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest vanwege toezicht en handhaving inzake de drank en horecawet. Hierdoor kan de gemeente De Bilt ook effectief beroep doen op toezichthouders buiten de gemeente.

Inmiddels zijn er 4.010 of 9,5% van de bevolking lid van Burgernet, waardoor de politie vele extra ogen en oren heeft in de diverse Biltse wijken.

Ook ontwikkelt en beheert de gemeente De Bilt, met name bij nieuwbouw, het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) voor een hoger veiligheidsgevoel bij bewoners. Geen overbodige luxe vanwege het feit dat in 2015 het aantal auto-inbraken met 50% is toegenomen.

26. Men streeft naar een sterkere concurrentiepositie en een optimaler ondernemersklimaat voor de gemeente De Bilt, via betere vestigingsvoorwaarden. Dat dit geen overbodige luxe is bleek wel uit het feit dat het aantal startende ondernemingen tussen 2014 en 2015 terugliep van 250 naar 19…!

36. Huishoudens met een ‘urgentie’ dienen vanwege een snellere integratie zoveel mogelijk verspreid huisvesting geboden te worden om daarmee ‘gemengde’ wijken te bevorderen. Wellicht is het een idee om op wijkniveau hierover eerst de wijk- bewoners te raadplegen alvorens men allerlei woonruimte gaat toewijzen.

37. Voorts onderzoekt men de mogelijkheid tot het instellen van een woonlasten- fonds en het aanmoedigen van transformatie van kantoren/bedrijfspanden naar woonappartementen. Dat lijkt een goed plan.

Ook is het College van mening dat de huisvesting van statushouders een punt van aandacht blijft, ook in 2017. Deze aandacht mag overigens geen langere wachttijden of achterstelling veroorzaken voor de huidige woningzoekenden in De Bilt.

Een andere doelgroep die minstens net zo’n grote of wellicht nog grotere aandacht dient te krijgen, zijn wel onze kwetsbare ouderen. Een doelgroep die, niet alleen relatief snel vergrijst in De Bilt, maar ook de oorspronkelijke wederopbouwers zijn van ons land en vaak decennia lang verstoken waren van elementaire sociale voorzieningen.

39. Het valt mij op dat de gemeente De Bilt structureel eigenaar is van onroerend goed zo blijkt uit de begroting 2017-2010 waarde 670.147 euro respectievelijk 214.894 euro. Het exploiteren en beheren van onroerend goed is m.i. geen overheidstaak en dient dan ook verkocht te worden en de vrijkomende gelden te gebruiken voor aflossing van hoogrentende geldleningen.

40. Het College is voornemens het energieverbruik voor openbare verlichting te verminderen. Enerzijds gaat minder verlichting ten koste van de verkeersveiligheid, anderzijds kan men extra verlichting realiseren via zonnepanelen. Dit klemt des te meer omdat het aantal schadeclaims in 2015 inmiddels is opgelopen van 53 in 2015 naar wellicht 70 in 2016, dus een toename van meer dan 30%.

41. De verbetering van de faunapassage onder de Utrechtseweg nabij Vollenhoven – Den Eik lijkt mij relatieve en buitensporige geldverspilling. Inmiddels zijn de eerste sporen van reeën gesignaleerd. Hoeveel deze passage tot nu toe heeft gekost, wordt echter niet vermeld.

63. Het aantal leners in de bibliotheek loopt geleidelijk terug van 8321 in 2014 naar 7900 in 2017. Wellicht is een en ander het gevolg van de voortschrijdende digitalisering van de samenleving.

72. Het tarief rioolrecht is in 2017 is voor alleenstaanden als meerpersoonshuishoudens even hoog. Dit is onevenredig en m.i. in strijd met het beginsel ‘de vervuiler betaalt’.

73. Voor gebruikers en eigenaren van niet-woningen is ten opzichte van een gemiddelde tariefstijging van de OZB van 11,28%. Dit lijkt niet alleen boven-inflatoir, dus onrechtmatig, maar ook slecht voor het lokale ondernemersklimaat.

74. De gemeente De Bilt incasseert hondenbelasting, die overigens niet kosten-dekkend is. Het belasten van honden vinden wij echter een onjuiste ontwikkeling met name vanwege het feit dat zij zeer preventief zijn tegen woninginbraken en de vereenzaming van veel ouderen tegengaan. Ook is er sprake van een toenemend aantal kwijtscheldingsverzoeken voor hondenbelasting. Bovendien is er onlangs, op initiatief van Minister Plasterk, afgelopen zomer een voorstel ingediend bij de 2e Kamer om dit soort lokale belastingen te schrappen in de loop van 2017.

82. De gemiddelde lastendruk in de gemeente De Bilt ligt circa 1,39 maal zo hoog als gemiddeld in Nederland. Dit is het gevolg van de hoge WOZ-waarde en kan er m.i. meer verschil gemaakt worden voor de tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolrechten aangezien alleenstaanden nu evenveel betalen als meerpersoons- gezinnen. Een herschikking van tarieven is dan ook wenselijk.

De financiële positie van De Bilt in 2014 was slecht, vergeleken met eerdere jaren. Het is dan ook van belang dat de grondexploitatie in de gemeente De Bilt drastisch gaat verbeteren. Dit is zeer wel mogelijk vanwege de structureel lage hypotheekrentes en de aantrekkende huizenmarkt.

84. Een groot deel van het rioolstelsel in De Bilt is vlak ná 1945 aangelegd en inmiddels toe aan vervanging binnen 10 à 20 jaar. Hoewel dit kostendekkend dient te zijn, zal er wel een herschikking qua tarieven moeten plaatsvinden omdat alleenstaanden nu evenveel rioolbelasting betalen als een meerpersoonsgezin en dat kan en mag natuurlijk niet.

88. De gemeente De Bilt bedraagt het totaal aan uitgezette leningen van 63.616 euro waaronder de grootste aan FC De Bilt. Er wordt echter niet gesproken over zekerheden voor de gemeente De Bilt als kredietverstrekker.

89. In 2017 is er sprake van een groei van de ambtelijke personeelsformatie in De Bilt. In 2014 is de 2e Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren en niet-ambtenaren. Medio 25 oktober a.s. gaat de 1e Kamer hierover besluiten. De verwachting is dat deze normalisatie doorgang vindt. Alsdan zijn ambtenaren niet meer onschendbaar en kunnen zij eenvoudiger persoonlijk worden aangesproken door burgers. In hoeverre is hier al rekening mee gehouden door het gemeentebestuur?

93. Bij de ‘Regionale Dienst Werk en Inkomen (RWDI) blijft het aantal bijstandsuitkeringen groeien. Onzeker is of het rijksbudget voldoende blijft om de kosten aan bijstandsuitkeringen te kunnen dekken. In hoeverre is hierover overleg tussen het College en ‘Den Haag’ en wat is de reden van deze toename?

104. Het publiekrechterlijke instrument ‘Wet Voorkeursrecht Gemeenten’ geeft de gemeente De Bilt de mogelijkheid om de verkoop van onroerend goed exclusief te bestemmen voor alleen de gemeente De Bilt. Een dergelijk instrument kan echter zeer ingrijpend zijn voor de waarde, alsmede de verkoopkansen van een dergelijk onroerend goed. Wij zijn dan ook van mening dat dit kan ontaarden in een forse aantasting van het eigendomsrecht als grondrecht. In hoeverre heeft het College in de toekomst nog plannen om wijken of woningen te laten vallen onder dit voorkeursrecht?

116. De portefeuille langlopende leningen van De Bilt is de afgelopen jaren toegenomen tot 74 miljoen. Landelijk is de schuldpositie van gemeenten ter discussie gekomen. Wellicht is een en ander het gevolg van te weinig dualisme en te weinig evenwicht tussen gemeenteraad en college. Wellicht is het raadzaam dat er meer gelden worden vrijgemaakt voor het inhuren van externe fractieondersteuning?

Waar staat de gemeente De Bilt nu in Nederland?

(Bron waar staat je gemeente nl.)

Jaar           Onderwerp                                                      De Bilt             Nederland

2015          waardering buurt                                                8,1                       7,9

2016          woz-waarde woningen                                   329.000               209.000

2016          Vraagprijs woningen                                      526.000               302.000

2015          Vestigingen (per 1.000 inwoners)                   171,6                   122,4

2015          Personen in bijstand (per 10.000 inw.)           231,0                   405,1

2015          Bijstand 65+ers  (per 10.000 inw.)                    51,1                    160,7

2015          Allochtonen                                                     16,5%                   21,7%

2014          Opkomst gemeenteraadsverkiezingen           65,9%                   54,0%

 

2016          Algemene rijksuitkering per inwoner              734                      1051

Laatst aangepast (dinsdag 04 oktober 2016 10:49)

 

Programmabegroting 2017-2020 BUNSCHOTEN

Afbeeldingsresultaat voor bunschoten

 

21. Volgens het tweejaarlijks onderzoek van Waar Staat je gemeente.nl blijkt dat de inwoners van Bunschoten met 7,3 positief tevreden zijn over de dienstverlening. Het gemiddelde in Nederland ligt op 6,7 Daarnaast staat Bunschoten in de top 3 als ‘digitaal meest volwassen’ gemeente in de provincie Utrecht.

24. De woonlasten van een meerpersoonshuishouden zijn in Bunschoten op jaarbasis 580, terwijl dat in Nederland op gemiddeld 716 ligt (Bron Coelo) De WOZ-waarde in 2016 was in Bunschoten overigens 249.000 terwijl dat in Nederland slechts 209.000 euro was.

37. De gemeente Bunschoten kenmerkt zich door een sterke plaatselijke economie die bijdraagt aan de zelfstandigheid en het welzijn van haar burgers. 43. Het aantal spijbelaars in het voortgezet onderwijs was in 2010 nog 32. Men verwacht dat dit in 2017 gaat oplopen naar 50. Het aantal spijbelaars in het Middelbaar onderwijs was in 2010 nog 23. Men verwacht dat dit in 2017 gaat oplopen naar 43. 44. Sinds 1 maart 2015 is er voor de regio sprake van een zogeheten ‘Plusklas’ in Bunschoten waar meer- en hoogbegaafde kinderen speciaal en individueel onderwijs krijgen. Dat dit reeds in 2015 zeer succesvol was, bleek wel uit het bereiken van de (digitale) Benelux First Lego Leaquefinale.

45. Bunschoten heeft veel te weinig overnachtingsmogelijkheden voor toeristen. Dit is jammer aangezien toeristen geen uitkeringsgerechtigden en slechts zeer tijdelijke bewoners zijn die een extra stimulans zijn voor onze lokale economie.

46. De gemeenteraad heeft bij vaststelling van het spelenbeleid tot 2022 terecht besloten om onveilige speeltoestellen te verwijderen, doch vooralsnog niet te vervangen, hetgeen natuurlijk jammer is, mede vanwege het feit dat Bunschoten een zeer kinderrijke gemeente is.

48. Het aantal inwoners wat in 2009 nog lid was van de bibliotheek was 22,2%. Vanwege de digitalisering van de samenleving zal dit 2017 wellicht terug gaan lopen naar 18%, doch het aantal bezoekers van het Spakenburg Museum zal daarentegen oplopen van 11.370 in 2008 naar 14.000 in 2017.

49. De sportvelden in Bunschoten zijn veelal voorzien van kunstgras. Dit gebruik heeft voor- en nadelen. Te beginnen met de voordelen: nooit meer sproeien, maaien, bemesten, minder ongedierte, minder onderhoud en minder allergie. De nadelen zijn echter ook aanzienlijk: kunstgras wordt in de zomer warmer dan natuurgras, kleurt niet mee met de seizoenen, doch is zeker niet onderhoudsvrij. Bij langdurig gebruik is kunstgras onderhevig aan normale slijtage, ook wel ‘platliggen’ genoemd. En bij ondeskundige installatie kan dat bij grotere oppervlakken tot onbevredigend resultaat leiden, doch op langere termijn betaalt een professionele installatie zichzelf terug.

61. Ook de gemeente Bunschoten heeft de gebieden, waar mogelijk wateroverlast ontstaat door extreme neerslaghoeveelheden in beeld gebracht en anticipeert daarop door in die gebieden o.a. extra hemelwaterriolen aan te leggen.

65. De gemeente Bunschoten blijft onverkort van mening dat er voldoende huisvesting overblijft voor de eigen bewoners in combinatie met voldoende werkgelegenheid en het nul-migratiemodel (pagina 67) als uitgangspunt.

66. Wel blijft men streven naar een woningbouwprogramma dat niet alleen groei van het inwonertal mogelijk maakt, maar ook meer inkomsten int uit onroerend goedbelasting, alsmede wellicht meer inwonertal gerelateerde Algemene Uitkering van Den Haag. Dit werd reeds op 3 november 2015 mogelijk, toen het temporiseringsbeleid dat woningbouw beperkt, werd losgelaten. Voorts streeft het gemeentebestuur naar de aanleg van windmolens. Nadelen hiervan zijn de hoge investering en het uiteindelijk geringe netto rendement. Wellicht is het interessanter op grote schaal zonnepanelen aan te leggen. Dit is niet alleen veel goedkoper maar ook de persoonlijke energierekening voor de inwoners van Bunschoten kan dan wellicht substantieel omlaag.

68. Het gemeentebestuur blijft, waar nodig, gebruik maken van instrumenten, zoals de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Wij zijn echter van mening dat het gemeentebestuur terughoudend moet zijn met deze wetgeving omdat andere kopers door de gemeente buitengesloten kunnen worden. Een dergelijke gang van zaken kan zowel de waarde als het eigendomsrecht ernstig aantasten en dat mag natuurlijk niet de bedoeling zijn.

76. Zowel de hondenbelasting als de precariobelasting gaan wellicht verdwijnen in de volgende kabinetsperiode. Minister Plasterk heeft hierover onlangshet parlement aangeschreven vanwege de hervorming van een nieuw gemeentelijk belastinggebied.

77. De bedoeling van dit gemeentelijk belastinggebied is dat gemeenten op termijn dan 30% van de huidige rijkstaken gaan overnemen, aangezien dit in de overige OESO-landen reeds op 37% ligt. Hogere gemeentebelastingen in combinatie met lagere rijksbelastingen zouden dan uiteindelijk tot lagere belastingen voor de gemiddelde burger moeten leiden, zo wordt gesuggereerd. Opties voor gemeenten, zoals Bunschoten zijn: - Her(invoering) OZB voor gebruikers van woningen, waar huurders overigens niet erg blij mee zullen zijn, - Invoeren ingezetenenheffing, - Afschaffing precariobelasting op (ondergrondse) kabels en leidingen, - Afschaffing van hondenbelasting, - Afschaffing van baatbelasting, - Gemeenten mogen inkomsten uit verkeershandhavingsbeleid, zoals bekeuringen, zelf houden en hoeven dit niet meer af te dragen aan het rijk. - Gemeenten krijgen als preferente schuldeiser meer rechten, waardoor zij direct als schuldeiser op kunnen treden. De afvalstoffenheffing zou vanwege het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ persoonsaantal gerelateerd moeten zijn en nu is het zo dat een alleenstaande bijna net zoveel afvalstoffenheffing betaald als een meerpersoonshuishouding, hetgeen natuurlijk niet de bedoeling kan zijn.

81. Al met al zouden vanwege de hiervoor genoemde maatregelen in 2017 voor de onroerend goed belasting, afvalstoffenheffing en de rioolbelasting een lastendrukvermindering geven van 0,92% voor de gemiddelde burger van Bunschoten. Voor huurders geldt zelfs een daling van 2,1% omdat zij alleen een aanslag voor de afvalstoffenheffing en rioolbelasting betalen. 85. Qua lokale lasten blijkt dat Almelo in 2016 is gezakt naar plaats 17 van 390 Nederlandse gemeenten (Bron: COELO atlas).

86. In 2015 is er een voorziening getroffen van 637.000. Het grootste deel hiervan betreft debiteuren sociale zaken, waarbij men er helaas vanuit moet gaan dat 75% oninbaar is.

87. Er is, wellicht vanwege de crisis, een toenemende claimbewustheid van de burger gesignaleerd. Jaarlijks wordt de gemeente Bunschoten aansprakelijk gesteld. Veelal gaat het om relatief kleine bedragen. Jaarlijks wordt hiervoor 2.500 euro gereserveerd. De verwachting is dat het aantal verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) niet zal toenemen, omdat er inmiddels landelijk juridische stappen zijn gezet om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

103. De ambtelijke organisatie van Bunschoten is relatief beperkt vergeleken met referentiegemeenten. Per duizend inwoners heeft Bunschoten een kleinere formatie ten opzichte van gemeenten in dezelfde gemeenteklasse. Ook de kosten van de overhead komen eveneens uit onder het gemiddelde. Al enkele jaren is het mogelijk dat ambtenaren thuis hun werk kunnen doen via telewerken. Dit lijkt mij een goede ontwikkeling zowel voor de telewerkende ambtenaar als voor de zogeheten kosten ‘overhead’ die minder worden omdat het gemeentehuis minder werkplekken behoeft, dus ook andere werkzaamheden kan laten realiseren. Het spreekt voor zich dat de telewerkende ambtenaar in dat geval uiteraard een redelijke compensatie verkrijgt voor de door hem of haar geboden vierkante meters werkplek in de privé woning. Op dit moment is er alleen sprake van een stoel of printer. Het personeelsbestand van de gemeente Bunschoten zal vanwege pensioenvertrek van medewerkers binnenkort kleiner worden. Wellicht is dit op te vangen door verdere automatisering of via outsourcing of uitwisseling van overtallig personeel bij buurgemeenten.

104. Het is van groot belang dat er aandacht is en blijft voor de aansprakelijkheden die voortvloeien uit bestuurlijke bevoegdheden. Dit is des te meer actueel omdat de 2e Kamer reeds in 2013 in ruime meerderheid besloten heeft dat de rechtspositie tussen ambtenaren en niet-ambtenaren genormaliseerd dient te worden, hetgeen betekent dat er een veel grotere kans ontstaat op persoonlijke aansprakelijkheid. Uiteraard moet dit binnenkort nog door de 1e Kamer bevestigd worden, maar de kans is alleszins groot dat de decennialange onschendbaarheid van ambtenaren zijn langste tijd heeft gehad.

105. De ontwikkeling van een professionele ambtelijke basisregistratie is onlangs van rijkswege opgelegd. Het is de bedoeling dat dit in 2016 gerealiseerd is. Net als bij de persoonsgegevens uit de basisregistratie personen is het de bedoeling dat de gehele overheid gebruik gaat maken van dezelfde bedrijfsgegevens (bedrijven, verenigingen, stichtingen). De huidige manier van werken gaat door de toenemende automatisering en digitalisering onvermijdelijk veranderen. Het wordt immers nu nog veel te veel gedomineerd door papieren in centrale archieven.

Waar staat Bunschoten in Nederland nu eigenlijk? (Bron: waar staat je gemeente.nl) Bunschoten Utrecht 2015 Misdrijven (per 1.000 inwoners) 36,7 57,4 2015 Maatschappelijke deelname 62% 45% 2015 Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inw.) 134,3 405,1 2015 65+er op bijstandniveau (per 10.000 inw.) 32,5 160,7 2015 Leerlingen basisonderwijs (per 1.000 inw.) 101,7 86,6 2015 Allochtonen 9,2% 21,7% 2015 Vrijwilligerswerk 52% 43% 2015 Weerbare inwoners 53% 44% 2015 Vertrouwen in bestuur 51% 28% 2014 Opkomst gemeenteraadsverkiezingen 62,3% 54% 2016 Algemene Uitkering Gemeentefonds 659 1051 2016 Woonlasten meerpersoonshuishouding.

Laatst aangepast (woensdag 28 september 2016 19:06)

 
Meer artikelen...