persberichten

Boekbespreking Basel III Toezichtregels voor de bankensector

Alphons F. Mantel

Recentelijk verscheen de derde druk van het boek Basel III Toezichtregels voor de bankensector van de Concept Uitgeefgroep. Het beschrijft en verklaart de nieuwe regelgeving van het Internationaal Basel Comite on banking Supervision voor banken. Basel is de stad waar dit comite samenkomt. Basel III is de logische opvolger van het Basel I en Basel II verdrag. Sinds de kredietcrisis van 2008 zien we dat grote banken in westerse landen vaak onverantwoorde risico’s namen en daardoor in de problemen kwamen, soms met faillissement als gevolg.

De grote Lehman Brothers bank in de USA en de hypotheekbank Northern Rock in Engeland zijn hiervan de bekendste voorbeelden. In ons land zagen we dit bij ABN-AMRO/Fortis, DSB en ING. Doel van de nieuwe regelgeving is m.n. om de weerbaarheid van banken vergroten tegen risico’s en tegenvallers en de kans te verkleinen dat dit overslaat naar de reeele economie. Verder is het streven dat  risico’s niet meer worden afgewenteld op de belastingbetaler, maar meer op de eigenaren/beleggers/aandeelhouders en rekeninghouders.

Door de kredietcrisis stokte het geldverkeer tussen banken; de ene bank vertrouwde de andere bank niet meer wat betreft kredietwaardigheid, zodat de interbancaire rente sterk steeg en lenen moeilijk werd. Dit boek beschrijft de nieuwe regelgeving (die overigens pas in 2019 geheel moet worden nageleefd) vanuit de gezichtspunten van 12 deskundigen, die op persoonlijke titel schrijven. De auteurs zijn deskundigen van buiten de directe bankwereld, vaak jurist of  accountant bij adviesbureaus of accountantbureaus.

 

De hoofdonderwerpen zijn:

- Het toezicht op markttransacties vanuit de financiële autoriteiten

- complexe financiële producten

- meer aandacht voor risico-analyse en risicobeheer

- stengere  verplichtingen t.a.v. solvabiliteit en liquiditeit, grotere kapitaaleisen/groter benodigd eigen vermogen.

- meer verplichtingen t.a.v. de kwalitatieve en kwantitatieve informatieverschaffing van banken aan de Centrale Banken

- richtlijnen voor (variabele) beloning en bonussen

- verplichtingen tot opname op de balans van (vaak complexe) producten die vroeger buiten de balans werden gehouden

- aparte extra verplichtingen voor grote banken, de zgn. systeembanken

- beter toezicht op banken betreffende  grensoverschrijdende handelingen

- meer aandacht voor de onderlinge verwevenheid van banken

In Basel III staan  o.a. de eisen  t.a.v.  het benodigde kapitaal ( het netto eigen vermogen gecorrigeerd voor risico’s). Dit is het vereiste kernkapitaal en het aanvullend kapitaal. Kernkapitaal bestaat uit aandelenvermogen en ingehouden winst. Het aanvullend kapitaal bestaat uit bijv. langlopende achtergestelde leningen en herwaarderingsreserves ; dit bevat risico’s.

In Basel II was soms niet helder of activa konden worden ingedeeld in kernkapitaal of in aanvullend kapitaal. In Basel III is dit eenduidig geworden, zodat banken onderling goed vergelijkbaar zijn voor de toezichthouders.

In Basel III staat de eis t.a.v.  het benodigde kapitaal ( het netto eigen vermogen gecorrigeerd voor risico’s). Dit wordt in 2019 8% van het totale vermogen, met aanvullend 2,5% als buffer voor slechte conjunctuur. Voor grote systeembanken kan een aanvullende extra kapitaal-eis van maximaal 2,5% worden opgelegd.

De Ned. systeembanken zijn ABN-AMRO , ING, BNG en Rabobank

Er worden verschillende risico’s onderscheiden: marktrisico, operationeel risico valutarisico en kredietrisico. Deze risico’s mogen worden toegekend door de bank, mits de Centrale Bank dit heeft goedgekeurd en anders dient de bank gebruik te maken van door de Centrale Bank verschafte risicomodellen. Op deze manier ontstaan gestandaardiseerde berekeningen. Vanzelfsprekend laat men het risico afhangen van de kredietwaardigheid van de betrokken partij; hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen overheden, andere banken , grote bedrijven (multinationals)  en kleine bedrijven.

Door te kiezen voor strengere  verplichtingen t.a.v. solvabiliteit en liquiditeit, grotere kapitaaleisen/groter benodigd eigen vermogen

dwingt men de banken om meer te gaan nadenken over potentiele en feitelijke risico’s; het bankbestuur wordt hierdoor beter en de kans op faillissement kleiner. Hiervoor is vanaf 2014 binnen de EU een Resolutieplan in werking getreden; hieronder vallen herstelplannen en het recht tot vroegtijdig ingrijpen  door de ECB of door DNB als een bank onverantwoord blijft handelen. En er komt vanaf 2016 een Europees  Resolutiefonds om de maatregelen te kunnen financieren.

Banken dienen ook te voldoen  aan bepaalde stresstest: hierbij worden bepaalde ongunstige omstandigheden/risico’s  vergroot  en bezien op hun gevolgen voor  solvabiliteit en liquiditeit van de bank.

Een apart hoofdstuk is gewijd aan de Europese wetgeving.

Immers , het Basel Comite on Banking Supervision heeft geen rechtsbevoegdheid, maar genereert slechts regels en adviezen.

De Europese Commissie produceert  voorstellen die worden goedgekeurd door Ministerraad en Eur. Parlement. Sinds 2013 zijn  bepaalde delen van de voorstellen van het Basel comite in werking getreden, dus wet geworden..

Ook  in ons land is DNB sinds 2012 bezig met intensiveren verscherpen van het toezicht op banken en overige financlele instellingen.

Voortdurend (halfjaarlijks) meet DNB de voortgang van het  naleven van de nieuwe wetgeving, m.n.  t.a.v. het risicobeheer en het tijdig verschaffen van info aan de DNB en ECB.

In 2019 dienen alle regels van Basel III geheel te worden nageleefd.

Het Basel Comite on Banking Supervision is overigens al bezig met de voorbereidingen voor Basel IV; immers al doende leert men nieuwe risico’s te zien die voorheen verborgen waren.

Aan  het eind van dit boek is een auteurslijst opgenomen met daarin een korte biografie van hen

Beoordeling

Het boek is zeer helder van taal en inhoud, ik beveel dit boek van harte aan,  aan allen die meer willen weten van de kredietcrisis, de oorzaken, de achtergronden en de oplossingen met strenger  toezicht . De 12 hoofdstukken zijn onafhankelijk van elkaar zelfstandig te lezen. De enige beperking die dit boek heeft is dat er geen trefwoordenlijst is opgenomen, hetgeen het zoeken naar bepaalde onderwerpen bemoeilijkt.

Sommige hoofdstukken zijn voor niet-wiskundigen wellicht wat lastig,  doordat gebruik wordt gemaakt van formules, grafieken en tabellen.

 

Concept Uitgeefgroep, Basel III Toezichtregels voor de bankensector, 3e druk, 2016,157 pagina´s, 12 auteurs,   Hilversum,  ISBN 978 9491743429

 

Programmabegroting Almelo 2017

Afbeeldingsresultaat voor gemeente almelo

 

 

Paginagewijs zullen wij trachten een en ander te analyseren:


3. Met de komst van de (voormalig) Burgemeester Gerritsen van de gemeente De Bilt gaat de gemeente Almelo proberen deze gemeente weer bestuurlijk op de rails te krijgen.

We gaan dit met vereende krachten doen, dus samen met de inwoners, alle maatschappelijke partners, de ondernemers en de winkeliers!

Vooralsnog laat de bestuursrapportage zien dat we op koers liggen. Er is nu  immers sprake van een meerjarig structureel sluitende begroting en meerjarenraming.

Voor 2017 wil het College dan ook 4,2 miljoen bezuinigen. Dit dreigt echter ten koste te gaan van veel Almeloërs in een gemeente die al jaren sociaal opvallend uit balans is vergeleken met de 389 andere Nederlandse gemeenten.

De PVA zal dan ook een groot aantal zaken benoemen waar wij grote moeite mee hebben.

Zo zien wij dat de afvalstoffenheffing alsmede de rioolbelasting met 1,96% respectievelijk 7,1% stijgt. Men houdt er echter geen rekening mee dat dit soort heffingen feitelijk inwonertal gerelateerd dienen te zijn en dat een alleenstaande uitgaande van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ dus natuurlijk veel minder verschuldigd is dan een groot kinderrijk gezin. Afgezien het feit dat een dergelijke verhoging ook nog boven-inflatoir is. Wij overwegen dan ook een motie hierover ter stemming te brengen!

Voorts lezen wij in Uw begrotingsvoorstel dat het College ook nog eens de OZB met 1% wil verhogen, terwijl de gemiddelde OZB-waarden hier in Almelo al beduidend lager zijn dan referentiegemeenten. Dit vinden wij ook een onjuiste ontwikkeling! Ook hierover willen wij een motie ter stemming brengen!

Het tarief voor de toeristen wil het College met 1,35 euro per nacht verhogen. Wij wijzen U erop dat het aantal jaarlijkse toeristen in Almelo al jaren dramatisch terugloopt en deze teruggang zal naar onze mening alleen maar nog meer toeristen ontmoedigen om Almelo te komen bezichtigen. Bovendien zijn toeristen, zoals U weet, zeer tijdelijke inwoners van onze stad, zij trekken geen uitkeringen, maar zijn een welkome inkomstenbron voor onze kwakkelende lokale economie. Niet doen dus! Ook hierover overwegen wij een motie in te dienen !

Het College wil zich actief gaan inzetten voor de verkoop van vastgoed, grond en aandelen. Op zich zal het College best van goede wil zijn, maar de ervaringen van de afgelopen 20 jaar waren niet alleen bar slecht, maar deze handel is feitelijk helemaal geen overheidstaak, maar klussen voor ervaren vakdeskundigen uit de private sector.

Het is prima dat het College in 2017 een krimp van 69 ambtenaren voor staat, maar tegelijkertijd merken we op dat het splinternieuwe gemeentepaleis nòg veel leger raakt, dus voor veel minder miljoenen euro’s gebouwd had kunnen worden. Nu staat dit gemeentepaleis van 58 miljoen al voor een derde leeg en dat noemen we een ernstig gebrek aan visie en voorspellend vermogen waarvoor de Almelose burger uiteraard geen enkele blaam treft, lijkt ons.

De PVA zal zich dan ook zeer terughoudend opstellen ten aanzien van lastenverzwaringen die naar onze mening een rechtstreeks gevolg zijn van jarenlang ernstig wanbestuur.

4. Het College wil nu, zoals U stelt: minder schrijven en meer gaan doen in 2017. De PVA is benieuwd !

Zoals wij al eerder zeiden en U constateert dat ook: Almelo is uit balans en U verwacht niet alleen een bestaand, maar ook een oplopend tekort tot 2020 in de uitgaven ingevolge de participatiewet en de wsw-middelen. Vanaf 2019 is er zelfs een oplopend financieel te kort op zorg en ondersteuning. Dus voorzitter: stop nou eens met die jaarlijkse overschrijdingen van het aantal statushouders, waarmee ook de VVD in 2014 nog campagne mee voerde!

Voorzitter, U wil weer een binnenstad met herwonnen identiteit. Prima! Maar hoe staat het met al die fraaie collegevoornemens vanwege onze aangenomen PVA-motie uit 2013 om nou eens te gaan onderhandelen met verhuurders over lagere, dus meer marktconforme huren? Zolang de binnenstad een spookstad blijft zul je naar onze mening nooit het teruglopend aantal toeristen kunnen stoppen en komt er dus ook steeds minder toeristenbelasting binnen in de, al jarenlang, zeer lege Almelose schatkist

Voorzitter, U gaf aan ontevreden te zijn over de leesbaarheid van de begroting. Wat ons betreft zijn we dat helemaal met U eens en wij zouden willen voorstellen om Uw ambtenaren opdracht te geven zoveel mogelijk Jip en Jannekejargon in Uw begrotingen toe te passen waardoor de begroting niet alleen veel dunner wordt, maar ook veel leesbaarder wordt voor alle 75.000 Almeloërs. Wellicht dat het vergaderen dan ook minder uitputtend wordt!

7. Voorzitter, U vindt dat we op schema liggen met een structureel sluitende begroting en meerjarenraming. Alleen vinden we het buitengewoon jammer dat dit alleen maar zou lukken met allerlei lastenverzwaringen, maar dat is naar onze mening natuurlijk vooralsnog een veel te makkelijke oplossing.

Bovendien staat Almelo sinds vorig jaar onder preventief toezicht van de provincie Overijssel hetgeen betekent dat er geen geld meer is voor leuke dingen voor de mensen en soberheid troef is.

Alleen voor de allergrootste klagers onder ons zijn misschien nog wat ‘kluiven’ te verdelen.

8. Er is in Almelo sprake van extra kosten lijkbeschouwingen vanwege niet natuurlijk overlijden. Er wordt hierover echter in de begroting niets  toegelicht. Is hier sprake van een toenemend aantal gevallen van euthanasie vanwege uitzichtloos medisch lijden of een toenemend aantal zelfmoorden omdat burgers teveel teleurgesteld zijn over hun toekomst in Almelo?

Een geluk bij een ongeluk is dat Almelo, wellicht vanwege haar gecompli- ceerde en uitzichtloze situatie, tussen 2016 en 2020 1 miljoen oplopend tot 2,8 miljoen extra gelden verkrijgt uit de Algemene Uitkering van de Rijks-overheid, doch vanwege de enorme financiële problemen in Almelo een ‘druppel op de gloeiende plaat!’

De begrotingen van zogeheten ‘verbonden partijen’ met Almelo geven echter een tekort aan van 140.000 euro, waarbij wij ons afvragen of we wel door moeten blijven met dit soort samenwerkingsverband.

9. Hoewel kinderopvang in de eerste en laatste plaats een taak is voor de ouders, betreurt de PVA het overigens wel dat er 258.000 gekort moet gaan worden op het leerlingenvervoer.

11. in de bestuursrapportage (Berap) van 2016 wordt gemeld dat de gemeente wil bezuinigen, waarbij wij ons afvragen in hoeverre er al door het college nagedacht is over de aanleg zonneparken waardoor de energierekening van Almeloërs eindelijk eens omlaag kan?

12. Dit jaar is Almelo gestart met de transformatie van kantoren naar 30 appartementen aan de Oostgevel. Er wordt helaas niets vermeld over de belangstelling voor deze appartementen. Gaarne hierover Uw reactie!

14. Het College is voornemens tussen 2015 en 2022 voor 45 miljoen te bezuinigen en om te buigen. Dit betekent dat Almelo zich geen enkele tegenvaller meer kan veroorloven en er dus ook niets meer verkeerd kan gaan. Dat lijkt ons nogal utopisch omdat de wereld volop in beweging is met allerlei zaken zoals referenda, migrantenstroom, de gevolgen van de Brexit enzovoort, enzovoort.

15. Voorts wordt er in 2017 ook nog een belastingherziening, op initiatief van minister Plasterk, aan de Tweede Kamer voorgesteld, waarin men voornemens is om een groot aantal lokale belastingen, zoals hondenbelasting en precariorecht, te laten vervallen, maar ook een aantal rijksbelastingen over te hevelen naar gemeenten. Wat dat voor gevolgen heeft voor de lokale burger is nog lang niet duidelijk.

18. Het College is voorts voornemens het aantal ambtelijke formatie- plaatsen in 2017 te verminderen met 25. Het is natuurlijk wèl zaak dat deze formatieplaatsen niet ingevuld worden via externe inhuur wat de afgelopen jaren volop het geval was.

19. Al deze ambities zullen ons inziens bestuurlijk nog een hele klus worden omdat we in Almelo te maken hebben met een minderheidscoalitie en het in de praktijk, om met wijlen Pim Fortuyn te spreken, een ‘hell of a job’ wordt om alsnog meerderheden in de gemeenteraad te realiseren.

20. Voor veel mensen in Almelo is de gemeentelijke inkomensonder- steuning erg belangrijk omdat ze geen of onvoldoende eigen inkomsten hebben of omdat ze vanwege handicaps via de sociale werkvoorziening moeten werken. Lastenverzwaringen, linksom of rechtsom, zijn dan ook voor de PVA onbespreekbaar!

Er zijn gelukkig nog veel banen in Almelo. Probleem is alleen dat deze veelal ingevuld worden door mensen uit de regio. Wij vinden dan ook dat werkgevers uitsluitend inwoners uit Almelo te werk moeten stellen en dat deze werkgever van gemeentewege hiervoor financieel aangemoedigd moeten worden!

23. Voorts betreuren wij het dat Almeloërs, die geen werk of betekenis- volle daginvulling hebben, vaak minder gezond zijn, dus korter leven en meer zorg en ondersteuning nodig hebben.

24. Dit klemt des te meer omdat er in Almelo sprake is van meerdere Multi probleemgezinnen.

Ook zijn er in Almelo circa 200 mensen die dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden. Bij veel van hen is sprake van problemen op het gebied van wonen, verslaving, psychische problemen, verstandelijke beperking, inkomsten, schulden en overlast.

26. Ook is er in Almelo, de PVA-motie uit 2013 ten spijt, nog altijd veel last van leegstand, marginalisering van de winkelfunctie en het bezoek aan de binnenstad loopt terug ten gunste van de winkelcentra in de buitenwijken. Deze binnenstad onderscheid zich helaas niet ten positieve van nabij gelegen steden zoals Enschede en Hengelo.

55. De bestrijding van criminaliteit en veiligheid kost de Almelose bevolking jaarlijks circa 267.000. Hier tegenover staat slechts 16% aan baten. Wellicht zou de Almelose politie veel meer gebruik moeten gaan maken van de ‘kaalplukregeling’ voor criminelen en uitzetting ingeval er sprake is van recidiverende etnische minderheden.

58. Volgens ons is er ook geen rek meer in de woonlasten voor onze Almeloërs. Almelo heeft op 2 gemeentes ná, immers de hoogste woonlasten van heel Overijssel.

61. In december 2015 is de gemeente Almelo onder preventief toezicht geplaatst vanwege het enorme negatieve vermogen, met name ontstaan door de jarenlang negatieve opbrengsten uit gronduitgiften. Onroerend-goed handel is immers een vak apart, waarvoor veel voorspellend vermogen vereist is. De Almeloër zit nu, zo wie zo, de komende 4 jaar met de gebakken peren.

Alle (incidentele) meevallers moeten dan ook helaas jarenlang integraal afgestort worden in algemene reserve. Leuke ideeën voor de Almeloërs zitten er voorlopig niet meer in.

63. In de toekomst kunnen er, ook makkelijker claims ontstaan vanwege niet-nakoming door de gemeente Almelo en haar ambtenaren. Een en ander is het gevolg van de a.s. normalisering van de rechtspositie van ambtenaren en niet ambtenaren. In 2014 was deze normalisering bij meerderheid al goedgekeurd in de 2e Kamer. Jongstleden 27 september was er een plenaire bijeenkomst ter zake in de 1e Kamer die vervolgd gaat worden op 25 oktober a.s. en de verwachting dat dit ook in de 1e Kamer zal worden aangenomen. Dit betekent tevens dat ambtenaren niet meer, zoals vroeger het geval was, onschendbaar zijn en persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. De gemeente Almelo zal dan ook bijvoorbeeld WA-verzekeringen moeten gaan afsluiten voor al haar ambtenaren, hetgeen natuurlijk ook een behoorlijk fors kostenplaatje gaat worden.

66. De belastingcapaciteit in Almelo geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Zoals eerder vermeld in deze analyse: in de Almelose situatie ligt dit kengetal boven het landelijk gemiddelde.

74. Voor 2017 blijft het koffiedik kijken, echter gezien de zeer lage rentestanden ligt het voor de hand dat deze in 2017 wel hoger zullen liggen dan de huidige tarieven. Almelo doet er dan ook verstandig aan om nu al zoveel mogelijk hoogrentende lening om te zetten naar laagrentende. De huidige leningportefeuille bedraagt per 1-1-2017 immers ruim 290 miljoen tegen een gemiddelde rente van 2,51%, dus omzetting is naar onze mening rendabel !

77. Ook heeft Almelo 19,6 miljoen uitgeleend aan de ‘Industriegebouwen Maatschappij, terwijl bankieren toch helemaal geen gemeentetaak is!

78. Hoewel de ambtelijke personeelsformatie in 2017 gestaag blijft dalen bedraagt de toegenomen inhuur van medewerkers echter 15% en is zelfs in strijd met de afspraak die gemaakt is met de gemeenteraad. Bestuurlijk rommelt men dus maar wat aan !

82. Met dit getalsmatig heen en weer schuiven van ambtenaren stagneert de ambtelijke krimp die aanvankelijk afgesproken was (zie pagina 78). Ondertussen staat het gloednieuwe gemeentepaleis, wat in mei 2015 opgeleverd werd voor 58 miljoen, alweer voor 1/3 leeg, dus dit gemeentepaleis had dus wellicht 1/3 goedkoper gekund. Tel uit je schade voor de Almelose belastingbetaler!

87. EUREGIO:

Dit samenwerkingsverband van maar liefst 129 Nederlandse en Duitse gemeenten heeft een duidelijk kwetsbare kant qua risico’s doordat een groot aantal medewerkers met een vast arbeidscontract werkzaam is voor projecten met een beperkte duur, hetgeen betekent dat er een groot risico bestaat vanwege omvangrijke ontslagvergoedingen!

94. VITENS:

Lijkt een nuttig drinkwaterbedrijf voor de bevolking, doch de vele honderden kilometers waterleiding blijken sterk verouderd te zijn en schijnen asbest te bevatten, zo vernam de PVA onlangs van een onderzoeksjournalist.

95. ENEXIS:

Lijkt een degelijk nutsbedrijf te zijn, doch is nog altijd zeer terughoudend met betrekking tot de aanleg van zonneparken op de vele braakliggende en, vooralsnog onverkoopbare, bouwpercelen in Almelo.

96. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN:

De enorme hoeveelheid regelgeving van ambtenaren uit Brussel die in de systemen en processen van de bank moeten worden doorgevoerd veroorzaakt enorme arbeidskosten. Daarnaast veroorzaakt de aanhoudend lage marktrente een dalende trend van de renteopbrengst uit de eigen middelen. Dus oppassen hiermee!

97. CBS Vennootschap BV:

De solvabiliteit van dit bedrijf dreigt in 2017 geheel te verdampen. Een reden wordt echter niet vermeld in deze begroting!

99. Er is in 2016 slechts een positieve gronduitgifte gerealiseerd, ‘winst’ 10.000 euro…! Niet om over naar huis te schrijven, zeggen wij !

WAAR STAAT ALMELO NU EIGENLIJK IN NEDERLAND?

(Bron: Waar staat je gemeente. Nl)

Jaar    Onderwerp                                                      Almelo            Nederland

LEEFKLIMAAT:

(2014)  Vestiging inwoners                                           32,8                   49,7

(2015)  Waardering buurt                                                7,7                     7,9

RUIMTE EN MOBILITEIT:

(2016)  WOZ-waarde woningen                                     151                    209

(2016)  Vraagprijs woningen                                         201                    302

(2015)  Sociaal-cultureel kapitaal                                  38                      48

(2014)  Sociale huur in huursector                                80,6                   68,7

(2015)  Rijksmonumenten (per 10.000 inwoners)         10,6                   36,9

OPENBARE EN VEILIGHEID:

(2015)  Vernieling (per 1.000 inwoners)                          7,1                     6,1

(2015)  Diefstal fiets (per 1.000 inwoners)                    10,4                     6,4

(2015)  Slachtoffers (per 10.000 inwoners)                   13,1                   12,3

(2014)  Geregistreerde ong. (per 1.000 inwoners)          8,4                     5,6

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE:

(2015)  Maatschappelijke participatie                            40                      45

(2015)  Waardering sportvoorzieningen                          58                      73

(2015)  Eenzaam (vaak)                                                    3%                    2%

BEDRIJVIGHEID EN ECONOMIE:

(2015)  Banen (per 1.000 inwoners)                              836,8                 721,7

(2015)  Snelgroeiende bedrijven                                     17,1                   12,0

(2014)  Exporterende bedrijven                                        8,7                     6,2

(2015)  Opheffing bedrijven                                             70,5                   65,3

(2015)  Digitale volwassenheid ondernemers                49,9                   58,2

(2015)  Zakelijke dienstverlening                                   18,7                   30,7

(2015)  Werkloze beroepsbevolking (15-64)                     86                      56

(2015)  Beroepsbevolking lage opleiding (p.1000 inw.) 193,5                181,0

(2015)  Bijstandspercentage (per 1.000 inwoners)        684,5                405,1

(2015)  AOW-ers met bijstand (per 10.000 inwoners)    351,1                 160,7

(2015)  Alleenstaande met bijstand                                15,4%               9,6%

ONDERWIJS:

(2015)  Onderwijs                                                              43                      52

(2016)  Bevolking leeftijd 4011                                         9,3%               8,8%

JEUGD EN JEUGDHULPVERLENING:

(2014)  Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)                71                      60

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING:

(2015)  Allochtonen                                                          24,7%             21,7%

BESTUUR EN ORGANISATIE:

(2015)  Vertrouwen in bestuur                                          12%                28%

(2014)  Opkomst gemeenteraadsverkiezingen                47,9%             54%

(2014)  Stemmen lokale partijen                                      34,7%             28,8%

GEMEENTELIJKE FINANCIËN:

(2016)  Algemene Uitkering Gemeentefonds                  1163               1051

(2016)  Woonlasten meerpersoonshuishouden                775                 723

(2016)  Woonlasten eenpersoonshuishouden                  775                 651

(2016)  OZB-tarief woningen                                           0,1774%      0,1256%

(2016)  OZB-tarief niet-woningen                                    0,2835%      0,1992%

(2016)  Afvalstoffenheffing gezin                                      269                265

(2016)  Afvalstoffenheffing alleenstaande                       269                262

(2016)  Rioolbelasting gezin                                             211                192

(2016)  Rioolbelasting alleenstaande                               211                178

(2014)  Solvabiliteitsratio                                                  -1,3               31,9%

(2014)  Netto schuld per inwoner                                    3521              1889

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING:

(2015)  Ontevreden over dienstverlening                         22%               13%

(2015)  Gemeente gebruikt heldere taal                           52%               62%

(2015)  Digitale volwassenheid ondernemers                  49,9%            58,2%

ENERGIE EN KLIMAAT:

(2015)  Duurzaamheidsscore                                             43                  50

(2015)  Luchtkwaliteit                                                        44                  55

(2014)  Zonne-energie inst. per 1.000 inwoners                5,6                 9,6

(2015)  Electrische laadpunten per 1.000 inwoners           2                   7

(2015)  Bedrijfs- en pers.auto’s lpg+electra p.1.000 inw   21                 34

 

 

NAWOORD:

Hoewel bepaalde media nogal euforisch waren over de ‘come back’ van Almelo sloeg bij mij de schrik om het hart na het lezen van de 105 pagina’s uit de (concept) programmabegroting Almelo 2017 ! Ik wens dan ook de nieuwe burgemeester van Almelo veel sterkte en wijsheid toe !

 

Wim Vreeswijk

 

Laatst aangepast (donderdag 06 oktober 2016 20:22)

 

Programmabegroting 2017 Gemeente De Bilt

Afbeeldingsresultaat voor gemeente de bilt

 

 

 

VOORWOORD:

De gemeente De Bilt heeft een oppervlakte van 67 km2, 42.519 inwoners, dus 641 inwoners per km2 (Bron CBS 1 april 2016). Ter vergelijking: De buurgemeente Utrecht is 99 km2 en telt een (over) bevolking van 3.554 inwoners per km2.

De huidige gemeente De Bilt is op 1 januari 2001 ontstaan uit een samenvoeging van de gemeente De Bilt (De Bilt en Bilthoven) en de voormalige gemeente Maartensdijk (Maartensdijk, Westbroek, Hollandsche Rading en Groenekan). Hierbij werden ook toegevoegd: de gehuchten: Achterwetering, Achttienhoven, Blauwkapel en Nieuwe Wetering.

Vanuit de gemeente De Bilt wordt, naast het bestaande ontwikkelingswerk vanuit Den Haag, ook een stedenband onderhouden met:

- Coesfeld (Duitsland)

- Miescisko (Polen)

- Ouidah (Benin)         (Bron Wekipedia)

 

 

 

Auteur: Wim Vreeswijk, oud-raads- en Statenlid provincie Utrecht

Onderstaand zal ik trachten een en ander pagina gewijs te becommentariëren:

 

6. Er wordt momenteel onderzoek uitgevoerd om te komen tot een energieneutrale gemeente in 2030. Hoe dit onderzoek eruit gaan zien en welke plannen men heeft blijft echter onvermeld in deze programmabegroting.

De komende periode is men van gemeentewege voornemens af te stemmen met ondernemers èn bewoners hoe men het centrumgebied kan verbeteren.

7. Vanuit financieel perspectief herstelt de economie zich en gaat men voor 2016 uit van een groei van 1,8% en voor 2017 2,0%. Tegelijkertijd is er onderzekerheid  t.a.v. de uitwerking van de Brexit, onzekere groeiverwachtingen in de VS, Europa en Japan en de ontwikkeling van de olieprijs. Door de aantrekkende economie neemt de werkgelegenheid in 2016 toe, doch werkgevers blijven desondanks terughoudend qua personeelsbeleid.

Ondertussen blijven de financiën van de gemeenten w.o. De Bilt onder druk staan, mede vanwege grote onzekerheden over de Algemene uitkering van de Rijksoverheid aan lokale overheden.

De reservepositie van de gemeente De Bilt dient dan ook verder versterkt te worden. Geen overbodige luxe omdat de rijksuitkering aan De Bilt voor het sociaal domein (WMO, Jeugdhulp en Participatiewet) terugloopt.

8. Het is dan ook de bedoeling dat de reserve van de Gemeente De Bilt tussen 2017 en 2020 gaat oplopen van ruim 19 naar minstens 20,6 miljoen.

9. En de langlopende geldleningen van de gemeente De Bilt dienen in diezelfde periode terug gaan lopen van 71,9 naar 69,2 miljoen.

11. Het aantal bijstandcliënten zal toe gaan nemen, mede door het open grenzen beleid van Brussel voor vluchtelingen. Dit veroorzaakt een verhoging van het gemeentelijk aandeel in de uitkeringen alsmede hogere kosten in de bijzondere bijstand.

In 2016 is reeds 75.000 euro beschikbaar gesteld voor statushouders. Verwacht wordt dat er in 2017 circa 215.000 extra noodzakelijk zal zijn.

13. Door het aantrekken van de economie, is de verwachting dat burgers die in het verleden niet de financiële middelen hadden, nu wel voldoende financiële middelen hebben om een stuk ‘snippergroen’ te kopen. Dit scheelt de gemeente De Bilt onderhoudskosten en het is wellicht waardeverhogend voor de woning van de eigenaar.

15. Voor wat betreft recente ontwikkelingen is er in 2017 extra aandacht voor de huisvesting en integratie van statushouders. Hiervoor is een extra ambtelijke formatieplaats beschikbaar. Gezien de ervaringen de afgelopen 30 jaar met de multiculturele samenleving en integratie van minderheden zijn wij echter niet erg hoopvol gestemd.

17. Het huidige klantcontactcentrum is in staat om circa 80% van vragen van burgers en ondernemers te beantwoorden. Uit het klanttevredenheidsonderzoek in 2015 bleek dat men deze waardeert met 6,8 tot 8,5. Het is de ambitie dat deze cijfers in 2017 opgewaardeerd worden van 7,5 naar respectievelijk 9,0.

18. In 2015 zijn er van rijkswege een aantal wetswijzigingen en regelingen doorgevoerd die tot gevolg hadden dat de opbrengsten van gemeenteleges in de komende jaren voor de burger wezenlijk zullen verminderen, hetgeen uiteraard een positieve ontwikkeling is voor de koopkracht van de lokale burger.

21. Uit de burgerpeiling De Bilt blijkt dat 93% van de inwoners zich altijd of meestal veilig voelt in de buurt. De gemeente De Bilt krijgt dan ook een gemiddeld rapportcijfer van 7,7 hetgeen tevens blijkt uit landelijke leefbaarheidsonderzoeken en de jaarlijkse publicatie in Elseviers Weekblad.

22. Vanwege de georganiseerde criminaliteit is er een nauwe samenwerking opgestart binnen de gehele keten van preventie en handhaving van gemeenten en belasting , opsporing door politie, FIOD en Openbaar Ministerie. Ook worden er opleidingen over de risico’s van georganiseerde criminaliteit gegeven aan medewerkers van de gemeente.

Ook is er een bovengemeentelijke samenwerking opgestart met de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest vanwege toezicht en handhaving inzake de drank en horecawet. Hierdoor kan de gemeente De Bilt ook effectief beroep doen op toezichthouders buiten de gemeente.

Inmiddels zijn er 4.010 of 9,5% van de bevolking lid van Burgernet, waardoor de politie vele extra ogen en oren heeft in de diverse Biltse wijken.

Ook ontwikkelt en beheert de gemeente De Bilt, met name bij nieuwbouw, het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) voor een hoger veiligheidsgevoel bij bewoners. Geen overbodige luxe vanwege het feit dat in 2015 het aantal auto-inbraken met 50% is toegenomen.

26. Men streeft naar een sterkere concurrentiepositie en een optimaler ondernemersklimaat voor de gemeente De Bilt, via betere vestigingsvoorwaarden. Dat dit geen overbodige luxe is bleek wel uit het feit dat het aantal startende ondernemingen tussen 2014 en 2015 terugliep van 250 naar 19…!

36. Huishoudens met een ‘urgentie’ dienen vanwege een snellere integratie zoveel mogelijk verspreid huisvesting geboden te worden om daarmee ‘gemengde’ wijken te bevorderen. Wellicht is het een idee om op wijkniveau hierover eerst de wijk- bewoners te raadplegen alvorens men allerlei woonruimte gaat toewijzen.

37. Voorts onderzoekt men de mogelijkheid tot het instellen van een woonlasten- fonds en het aanmoedigen van transformatie van kantoren/bedrijfspanden naar woonappartementen. Dat lijkt een goed plan.

Ook is het College van mening dat de huisvesting van statushouders een punt van aandacht blijft, ook in 2017. Deze aandacht mag overigens geen langere wachttijden of achterstelling veroorzaken voor de huidige woningzoekenden in De Bilt.

Een andere doelgroep die minstens net zo’n grote of wellicht nog grotere aandacht dient te krijgen, zijn wel onze kwetsbare ouderen. Een doelgroep die, niet alleen relatief snel vergrijst in De Bilt, maar ook de oorspronkelijke wederopbouwers zijn van ons land en vaak decennia lang verstoken waren van elementaire sociale voorzieningen.

39. Het valt mij op dat de gemeente De Bilt structureel eigenaar is van onroerend goed zo blijkt uit de begroting 2017-2010 waarde 670.147 euro respectievelijk 214.894 euro. Het exploiteren en beheren van onroerend goed is m.i. geen overheidstaak en dient dan ook verkocht te worden en de vrijkomende gelden te gebruiken voor aflossing van hoogrentende geldleningen.

40. Het College is voornemens het energieverbruik voor openbare verlichting te verminderen. Enerzijds gaat minder verlichting ten koste van de verkeersveiligheid, anderzijds kan men extra verlichting realiseren via zonnepanelen. Dit klemt des te meer omdat het aantal schadeclaims in 2015 inmiddels is opgelopen van 53 in 2015 naar wellicht 70 in 2016, dus een toename van meer dan 30%.

41. De verbetering van de faunapassage onder de Utrechtseweg nabij Vollenhoven – Den Eik lijkt mij relatieve en buitensporige geldverspilling. Inmiddels zijn de eerste sporen van reeën gesignaleerd. Hoeveel deze passage tot nu toe heeft gekost, wordt echter niet vermeld.

63. Het aantal leners in de bibliotheek loopt geleidelijk terug van 8321 in 2014 naar 7900 in 2017. Wellicht is een en ander het gevolg van de voortschrijdende digitalisering van de samenleving.

72. Het tarief rioolrecht is in 2017 is voor alleenstaanden als meerpersoonshuishoudens even hoog. Dit is onevenredig en m.i. in strijd met het beginsel ‘de vervuiler betaalt’.

73. Voor gebruikers en eigenaren van niet-woningen is ten opzichte van een gemiddelde tariefstijging van de OZB van 11,28%. Dit lijkt niet alleen boven-inflatoir, dus onrechtmatig, maar ook slecht voor het lokale ondernemersklimaat.

74. De gemeente De Bilt incasseert hondenbelasting, die overigens niet kosten-dekkend is. Het belasten van honden vinden wij echter een onjuiste ontwikkeling met name vanwege het feit dat zij zeer preventief zijn tegen woninginbraken en de vereenzaming van veel ouderen tegengaan. Ook is er sprake van een toenemend aantal kwijtscheldingsverzoeken voor hondenbelasting. Bovendien is er onlangs, op initiatief van Minister Plasterk, afgelopen zomer een voorstel ingediend bij de 2e Kamer om dit soort lokale belastingen te schrappen in de loop van 2017.

82. De gemiddelde lastendruk in de gemeente De Bilt ligt circa 1,39 maal zo hoog als gemiddeld in Nederland. Dit is het gevolg van de hoge WOZ-waarde en kan er m.i. meer verschil gemaakt worden voor de tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolrechten aangezien alleenstaanden nu evenveel betalen als meerpersoons- gezinnen. Een herschikking van tarieven is dan ook wenselijk.

De financiële positie van De Bilt in 2014 was slecht, vergeleken met eerdere jaren. Het is dan ook van belang dat de grondexploitatie in de gemeente De Bilt drastisch gaat verbeteren. Dit is zeer wel mogelijk vanwege de structureel lage hypotheekrentes en de aantrekkende huizenmarkt.

84. Een groot deel van het rioolstelsel in De Bilt is vlak ná 1945 aangelegd en inmiddels toe aan vervanging binnen 10 à 20 jaar. Hoewel dit kostendekkend dient te zijn, zal er wel een herschikking qua tarieven moeten plaatsvinden omdat alleenstaanden nu evenveel rioolbelasting betalen als een meerpersoonsgezin en dat kan en mag natuurlijk niet.

88. De gemeente De Bilt bedraagt het totaal aan uitgezette leningen van 63.616 euro waaronder de grootste aan FC De Bilt. Er wordt echter niet gesproken over zekerheden voor de gemeente De Bilt als kredietverstrekker.

89. In 2017 is er sprake van een groei van de ambtelijke personeelsformatie in De Bilt. In 2014 is de 2e Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren en niet-ambtenaren. Medio 25 oktober a.s. gaat de 1e Kamer hierover besluiten. De verwachting is dat deze normalisatie doorgang vindt. Alsdan zijn ambtenaren niet meer onschendbaar en kunnen zij eenvoudiger persoonlijk worden aangesproken door burgers. In hoeverre is hier al rekening mee gehouden door het gemeentebestuur?

93. Bij de ‘Regionale Dienst Werk en Inkomen (RWDI) blijft het aantal bijstandsuitkeringen groeien. Onzeker is of het rijksbudget voldoende blijft om de kosten aan bijstandsuitkeringen te kunnen dekken. In hoeverre is hierover overleg tussen het College en ‘Den Haag’ en wat is de reden van deze toename?

104. Het publiekrechterlijke instrument ‘Wet Voorkeursrecht Gemeenten’ geeft de gemeente De Bilt de mogelijkheid om de verkoop van onroerend goed exclusief te bestemmen voor alleen de gemeente De Bilt. Een dergelijk instrument kan echter zeer ingrijpend zijn voor de waarde, alsmede de verkoopkansen van een dergelijk onroerend goed. Wij zijn dan ook van mening dat dit kan ontaarden in een forse aantasting van het eigendomsrecht als grondrecht. In hoeverre heeft het College in de toekomst nog plannen om wijken of woningen te laten vallen onder dit voorkeursrecht?

116. De portefeuille langlopende leningen van De Bilt is de afgelopen jaren toegenomen tot 74 miljoen. Landelijk is de schuldpositie van gemeenten ter discussie gekomen. Wellicht is een en ander het gevolg van te weinig dualisme en te weinig evenwicht tussen gemeenteraad en college. Wellicht is het raadzaam dat er meer gelden worden vrijgemaakt voor het inhuren van externe fractieondersteuning?

Waar staat de gemeente De Bilt nu in Nederland?

(Bron waar staat je gemeente nl.)

Jaar           Onderwerp                                                      De Bilt             Nederland

2015          waardering buurt                                                8,1                       7,9

2016          woz-waarde woningen                                   329.000               209.000

2016          Vraagprijs woningen                                      526.000               302.000

2015          Vestigingen (per 1.000 inwoners)                   171,6                   122,4

2015          Personen in bijstand (per 10.000 inw.)           231,0                   405,1

2015          Bijstand 65+ers  (per 10.000 inw.)                    51,1                    160,7

2015          Allochtonen                                                     16,5%                   21,7%

2014          Opkomst gemeenteraadsverkiezingen           65,9%                   54,0%

 

2016          Algemene rijksuitkering per inwoner              734                      1051

Laatst aangepast (dinsdag 04 oktober 2016 10:49)

 

Programmabegroting 2017-2020 BUNSCHOTEN

Afbeeldingsresultaat voor bunschoten

 

21. Volgens het tweejaarlijks onderzoek van Waar Staat je gemeente.nl blijkt dat de inwoners van Bunschoten met 7,3 positief tevreden zijn over de dienstverlening. Het gemiddelde in Nederland ligt op 6,7 Daarnaast staat Bunschoten in de top 3 als ‘digitaal meest volwassen’ gemeente in de provincie Utrecht.

24. De woonlasten van een meerpersoonshuishouden zijn in Bunschoten op jaarbasis 580, terwijl dat in Nederland op gemiddeld 716 ligt (Bron Coelo) De WOZ-waarde in 2016 was in Bunschoten overigens 249.000 terwijl dat in Nederland slechts 209.000 euro was.

37. De gemeente Bunschoten kenmerkt zich door een sterke plaatselijke economie die bijdraagt aan de zelfstandigheid en het welzijn van haar burgers. 43. Het aantal spijbelaars in het voortgezet onderwijs was in 2010 nog 32. Men verwacht dat dit in 2017 gaat oplopen naar 50. Het aantal spijbelaars in het Middelbaar onderwijs was in 2010 nog 23. Men verwacht dat dit in 2017 gaat oplopen naar 43. 44. Sinds 1 maart 2015 is er voor de regio sprake van een zogeheten ‘Plusklas’ in Bunschoten waar meer- en hoogbegaafde kinderen speciaal en individueel onderwijs krijgen. Dat dit reeds in 2015 zeer succesvol was, bleek wel uit het bereiken van de (digitale) Benelux First Lego Leaquefinale.

45. Bunschoten heeft veel te weinig overnachtingsmogelijkheden voor toeristen. Dit is jammer aangezien toeristen geen uitkeringsgerechtigden en slechts zeer tijdelijke bewoners zijn die een extra stimulans zijn voor onze lokale economie.

46. De gemeenteraad heeft bij vaststelling van het spelenbeleid tot 2022 terecht besloten om onveilige speeltoestellen te verwijderen, doch vooralsnog niet te vervangen, hetgeen natuurlijk jammer is, mede vanwege het feit dat Bunschoten een zeer kinderrijke gemeente is.

48. Het aantal inwoners wat in 2009 nog lid was van de bibliotheek was 22,2%. Vanwege de digitalisering van de samenleving zal dit 2017 wellicht terug gaan lopen naar 18%, doch het aantal bezoekers van het Spakenburg Museum zal daarentegen oplopen van 11.370 in 2008 naar 14.000 in 2017.

49. De sportvelden in Bunschoten zijn veelal voorzien van kunstgras. Dit gebruik heeft voor- en nadelen. Te beginnen met de voordelen: nooit meer sproeien, maaien, bemesten, minder ongedierte, minder onderhoud en minder allergie. De nadelen zijn echter ook aanzienlijk: kunstgras wordt in de zomer warmer dan natuurgras, kleurt niet mee met de seizoenen, doch is zeker niet onderhoudsvrij. Bij langdurig gebruik is kunstgras onderhevig aan normale slijtage, ook wel ‘platliggen’ genoemd. En bij ondeskundige installatie kan dat bij grotere oppervlakken tot onbevredigend resultaat leiden, doch op langere termijn betaalt een professionele installatie zichzelf terug.

61. Ook de gemeente Bunschoten heeft de gebieden, waar mogelijk wateroverlast ontstaat door extreme neerslaghoeveelheden in beeld gebracht en anticipeert daarop door in die gebieden o.a. extra hemelwaterriolen aan te leggen.

65. De gemeente Bunschoten blijft onverkort van mening dat er voldoende huisvesting overblijft voor de eigen bewoners in combinatie met voldoende werkgelegenheid en het nul-migratiemodel (pagina 67) als uitgangspunt.

66. Wel blijft men streven naar een woningbouwprogramma dat niet alleen groei van het inwonertal mogelijk maakt, maar ook meer inkomsten int uit onroerend goedbelasting, alsmede wellicht meer inwonertal gerelateerde Algemene Uitkering van Den Haag. Dit werd reeds op 3 november 2015 mogelijk, toen het temporiseringsbeleid dat woningbouw beperkt, werd losgelaten. Voorts streeft het gemeentebestuur naar de aanleg van windmolens. Nadelen hiervan zijn de hoge investering en het uiteindelijk geringe netto rendement. Wellicht is het interessanter op grote schaal zonnepanelen aan te leggen. Dit is niet alleen veel goedkoper maar ook de persoonlijke energierekening voor de inwoners van Bunschoten kan dan wellicht substantieel omlaag.

68. Het gemeentebestuur blijft, waar nodig, gebruik maken van instrumenten, zoals de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Wij zijn echter van mening dat het gemeentebestuur terughoudend moet zijn met deze wetgeving omdat andere kopers door de gemeente buitengesloten kunnen worden. Een dergelijke gang van zaken kan zowel de waarde als het eigendomsrecht ernstig aantasten en dat mag natuurlijk niet de bedoeling zijn.

76. Zowel de hondenbelasting als de precariobelasting gaan wellicht verdwijnen in de volgende kabinetsperiode. Minister Plasterk heeft hierover onlangshet parlement aangeschreven vanwege de hervorming van een nieuw gemeentelijk belastinggebied.

77. De bedoeling van dit gemeentelijk belastinggebied is dat gemeenten op termijn dan 30% van de huidige rijkstaken gaan overnemen, aangezien dit in de overige OESO-landen reeds op 37% ligt. Hogere gemeentebelastingen in combinatie met lagere rijksbelastingen zouden dan uiteindelijk tot lagere belastingen voor de gemiddelde burger moeten leiden, zo wordt gesuggereerd. Opties voor gemeenten, zoals Bunschoten zijn: - Her(invoering) OZB voor gebruikers van woningen, waar huurders overigens niet erg blij mee zullen zijn, - Invoeren ingezetenenheffing, - Afschaffing precariobelasting op (ondergrondse) kabels en leidingen, - Afschaffing van hondenbelasting, - Afschaffing van baatbelasting, - Gemeenten mogen inkomsten uit verkeershandhavingsbeleid, zoals bekeuringen, zelf houden en hoeven dit niet meer af te dragen aan het rijk. - Gemeenten krijgen als preferente schuldeiser meer rechten, waardoor zij direct als schuldeiser op kunnen treden. De afvalstoffenheffing zou vanwege het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ persoonsaantal gerelateerd moeten zijn en nu is het zo dat een alleenstaande bijna net zoveel afvalstoffenheffing betaald als een meerpersoonshuishouding, hetgeen natuurlijk niet de bedoeling kan zijn.

81. Al met al zouden vanwege de hiervoor genoemde maatregelen in 2017 voor de onroerend goed belasting, afvalstoffenheffing en de rioolbelasting een lastendrukvermindering geven van 0,92% voor de gemiddelde burger van Bunschoten. Voor huurders geldt zelfs een daling van 2,1% omdat zij alleen een aanslag voor de afvalstoffenheffing en rioolbelasting betalen. 85. Qua lokale lasten blijkt dat Almelo in 2016 is gezakt naar plaats 17 van 390 Nederlandse gemeenten (Bron: COELO atlas).

86. In 2015 is er een voorziening getroffen van 637.000. Het grootste deel hiervan betreft debiteuren sociale zaken, waarbij men er helaas vanuit moet gaan dat 75% oninbaar is.

87. Er is, wellicht vanwege de crisis, een toenemende claimbewustheid van de burger gesignaleerd. Jaarlijks wordt de gemeente Bunschoten aansprakelijk gesteld. Veelal gaat het om relatief kleine bedragen. Jaarlijks wordt hiervoor 2.500 euro gereserveerd. De verwachting is dat het aantal verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) niet zal toenemen, omdat er inmiddels landelijk juridische stappen zijn gezet om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

103. De ambtelijke organisatie van Bunschoten is relatief beperkt vergeleken met referentiegemeenten. Per duizend inwoners heeft Bunschoten een kleinere formatie ten opzichte van gemeenten in dezelfde gemeenteklasse. Ook de kosten van de overhead komen eveneens uit onder het gemiddelde. Al enkele jaren is het mogelijk dat ambtenaren thuis hun werk kunnen doen via telewerken. Dit lijkt mij een goede ontwikkeling zowel voor de telewerkende ambtenaar als voor de zogeheten kosten ‘overhead’ die minder worden omdat het gemeentehuis minder werkplekken behoeft, dus ook andere werkzaamheden kan laten realiseren. Het spreekt voor zich dat de telewerkende ambtenaar in dat geval uiteraard een redelijke compensatie verkrijgt voor de door hem of haar geboden vierkante meters werkplek in de privé woning. Op dit moment is er alleen sprake van een stoel of printer. Het personeelsbestand van de gemeente Bunschoten zal vanwege pensioenvertrek van medewerkers binnenkort kleiner worden. Wellicht is dit op te vangen door verdere automatisering of via outsourcing of uitwisseling van overtallig personeel bij buurgemeenten.

104. Het is van groot belang dat er aandacht is en blijft voor de aansprakelijkheden die voortvloeien uit bestuurlijke bevoegdheden. Dit is des te meer actueel omdat de 2e Kamer reeds in 2013 in ruime meerderheid besloten heeft dat de rechtspositie tussen ambtenaren en niet-ambtenaren genormaliseerd dient te worden, hetgeen betekent dat er een veel grotere kans ontstaat op persoonlijke aansprakelijkheid. Uiteraard moet dit binnenkort nog door de 1e Kamer bevestigd worden, maar de kans is alleszins groot dat de decennialange onschendbaarheid van ambtenaren zijn langste tijd heeft gehad.

105. De ontwikkeling van een professionele ambtelijke basisregistratie is onlangs van rijkswege opgelegd. Het is de bedoeling dat dit in 2016 gerealiseerd is. Net als bij de persoonsgegevens uit de basisregistratie personen is het de bedoeling dat de gehele overheid gebruik gaat maken van dezelfde bedrijfsgegevens (bedrijven, verenigingen, stichtingen). De huidige manier van werken gaat door de toenemende automatisering en digitalisering onvermijdelijk veranderen. Het wordt immers nu nog veel te veel gedomineerd door papieren in centrale archieven.

Waar staat Bunschoten in Nederland nu eigenlijk? (Bron: waar staat je gemeente.nl) Bunschoten Utrecht 2015 Misdrijven (per 1.000 inwoners) 36,7 57,4 2015 Maatschappelijke deelname 62% 45% 2015 Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inw.) 134,3 405,1 2015 65+er op bijstandniveau (per 10.000 inw.) 32,5 160,7 2015 Leerlingen basisonderwijs (per 1.000 inw.) 101,7 86,6 2015 Allochtonen 9,2% 21,7% 2015 Vrijwilligerswerk 52% 43% 2015 Weerbare inwoners 53% 44% 2015 Vertrouwen in bestuur 51% 28% 2014 Opkomst gemeenteraadsverkiezingen 62,3% 54% 2016 Algemene Uitkering Gemeentefonds 659 1051 2016 Woonlasten meerpersoonshuishouding.

Laatst aangepast (woensdag 28 september 2016 19:06)

 

Begroting 2017 gemeente Utrecht

Afbeeldingsresultaat voor utrecht

Voorwoord:

Utrecht is een stad en gemeente in Nederland en de hoofdstad van de gelijknamige provincie Utrecht. Met 339.946 inwoners (1 april 2016; bron CBS) is Utrecht de vierde stad van Nederland qua inwonertal.

De gemeente Utrecht bestaat uit de woonplaatsen Utrecht, Vleuten, De Meern en Haarzuilen.

De stad bevindt zich in de Randstad en is centraal gelegen op een knooppunt van wegen, spoorwegen en waterwegen, waardoor het een toonaangevende beurzen- en conferentiestad is en het hardst groeiende economische centrum – vooral in de dienstensector – van zowel de Randstad als Nederland.

Een inwoner van Utrecht laat zich liever utrechter dan Utrechtenaar noemen. Dit als gevolg van de zogeheten Utrechtse homoseksuelenaffaire: achter de Dom was er in de achttiende eeuw een geheime ontmoetingsplaats van homoseksuelen (voor wie tussen de kerk en de toren ook een gedenksteen ligt). Toen dit aan het licht kwam en de slachtoffers ter dood veroordeeld werden, werd Utrechtenaar een scheldwoord voor homoseksueel.

De gemeente telt bijna 340.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 99 km2 (waarvan slechts een zeer klein gedeelte water).

De dorpen Vleuten, De Meern en Haarzuilen (wijk Vleuten-De Meern) maken sinds 1 januari 2001 deel uit van de gemeente Utrecht. Niet alle inwoners van de voormalige Vleuten-De Meern waren blij met deze annexatie aangezien Vleuten-De Meern een welvarende gemeente was dus lage lokale belastingen had.

Volgens een persbericht uit juli 2008 zal het inwoneraantal utrecht tot 2025 met 36% stijgen. Dit komt neer op een inwoneraantal van rond de 405.000. Een dergelijke verstedelijking gaat wellicht ten koste van de leefbaarheid, doch de lokale politiek wordt hier flink wijzer van omdat fractiesubsidie inwonertal gerelateerd is.

Utrecht is een multiculturele stad; het percentage allochtone inwoners is thans grofweg een derde, doch zal vermoedelijk de komende decennia flink gaan toenemen vanwege de open grenzen politiek van Brussel. Op dit moment hebben we het over ruim 100.000 inwoners van niet-Nederlandse afkomst, van wie circa 65.000 inwoners van niet-westerse afkomst. Utrecht is een stad met veel jongeren en relatief weinig ouderen. In Utrecht wonen 64.000 studenten ofwel tijdelijk verblijvende passanten dus weinig binding hebben met Utrecht. Er is voor hen een aantal universiteiten, hogescholen en ROC’s te vinden, waarvan de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht verreweg de grootste zijn. Het uitgaansleven is hierop grotendeels afgestemd. Of dit ten goede komt van de leefbaarheid is voor velen de vraag.

Utrecht heeft een historisch centrum, dat grotendeels nog door een singel wordt omringd. Van zuid naar noord lopen de Oudegracht en de Nieuwegracht, die uniek zijn vanwege de werven, lage kades waarop de werfkelders van de huizen aan de gracht uitkomen. Utrecht telt ná Amsterdam en Maastricht het grootstel aantal rijksmonumenten van alle steden in Nederland. Anno 2009 telt de gemeenten ruim 1400 rijksmonumenten, ruim 1600 gemeentelijke monumenten, 4 archeologische monumenten en 5 beschermde stads-/dorpsgezichten. (Bron: Wikipedia)

Auteur: Wim Vreeswijk, oud-raads- en statenlid

Pagina gewijs zal ik trachten een en ander inzichtelijk met U doornemen:

9. Financieel solide? De meerjarenraming van de begroting is sluitend. Derhalve hoeft de onroerend goedbelasting (OZB), afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens niet te worden verhoogd met het inflatiepercentage. De rioolbelasting kan zelfs met 5% worden verlaagd evenals bouwleges. Dit kan omdat er extra inkomsten zijn ontstaan uit een extra bevolkingsgroei, dus extra Algemene uitkering van de Rijksoverheid.

Helaas kiest het gemeentebestuur voor de fiets en het top zwaar gesubsidieerde openbaar vervoer en niet voor de ongesubsidieerde, dus vaak overbelaste automobilist.

10. Het is de bedoeling van het gemeentebestuur dat inwoners en ondernemers naast hun dagtaak zoveel mogelijk taken onbetaald van de terugtredende overheid onbetaald gaan overnemen.

11. Het college wil in 2017 concrete stappen gaan zetten in de ontwikkeling van zonnevelden zodat Utrecht uiteindelijk ‘energieneutraal’ gaat worden, hetgeen een prima streven is.

12. Het streven is dat zoveel mogelijk Utrechters afval gescheiden gaan aanbieden, zodat de uiteindelijke hoeveelheid restafval zal afnemen tot 240 kilo per jaar of 5 kilo per week per inwoner in 2017.

Voor 2017 gaat men uit van lichte stijging tot 10.165 huishoudens met een bijstandsuitkering. Ondanks een daling van de werkloosheid blijven er echter migranten binnenstromen.

14. Zelfs migranten zònder documenten kunnen in Utrecht blijven rekenen op zorg en ondersteuning. De Utrechters is hierover nimmer, via referenda, om hun mening en instemming gevraagd!

15. Hoewel er een zogeheten Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 is ontwikkeld waarin men streeft naar afname van criminaliteit, toename van het veiligheidsgevoel, voorkomen van incidenten en verstoringen van de openbare orde heeft de decennia lange praktijk in Utrecht uitgewezen dat dit doorgaans fopspenen zijn. Het onveiligheidsgevoel bij de Utrechter blijft doorgaans even groot.

23. Het college van B & W wil groot inzetten op internationalisering van Utrecht vanwege extra subsidies uit Brussel. Zo heeft dat in 2014 geresulteerd in de verkrijging van 8,1 miljoen en voor de periode 2014-2020 7,7 miljoen en nog eens 3,6 miljoen voor de arbeidsmarktregio uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) Men vertelt er overigens niet bij dat dit allemaal opgebracht is door de Europese belastingbetaler zelve w.o. Utrecht ressorteert, dus feitelijk een ‘sigaar uit eigen doos is’! Desalniettemin blijft het college van B & W, als een verslaafde, azen op dit subsidie-infuus !

29. Op het grotendeels leegstaande stadskantoor aan de Croeselaan, kosten 260 miljoen (!), kan men o.a. terecht voor aangifte geboorte, overlijden, paspoorten en rijbewijzen. Ambtelijke taken die echter ook op eenvoudige wijze en veel goedkoper digitaal uitgevoerd zouden kunnen worden. Het spreekt voor zich dat veel (oudere) digibeten in onze stad natuurlijk wèl ambtelijke steun blijven krijgen.

33. Het College verwacht en dan citeer ik “de populariteit van de Nederlandse steden en van Utrecht in het bijzonder, neemt de komende decennia toe” (einde citaat) Het lijkt mij veel te optimistisch om zo ver vooruit te kijken want er staan immers al maanden miljoenen ‘vluchtelingen’ klaar ten zuiden van de Middellandse Zee om de oversteek te wagen naar Europa zonder binnengrenzen w.o. Utrecht.

De ontwikkeling van Leidsche Rijn vordert gestaag, waarbij de vraag, naar met name 4.900 koopwoningen in 2017, bijna niet is bij te houden. Dit is niet zo opmerkelijk vanwege de extreem lage hypotheekrente door het maandelijks bijdrukken van tientallen miljarden Euro’s door Draghi van de ECB. Dat door deze geforceerd lage rente de pensioenen van onze ouderen al jaren niet meer gegarandeerd zijn. Dat zal dezelfde Draghi, ex-collega van de zeer omstreden bankier Goldman Sachs, echter een rot zorg zijn.

34. Dat hierdoor een tweedeling ontstaat met buurten zoals Overvecht en Kanaleneiland, waar relatief veel kansarme allochtonen wonen, is een tweede gevolg.

38. Het voortschrijdend inzicht in de politiek is doorgaans zeer traag. Zo bleek ik reeds in 1986, dus 30 jaar geleden, reeds te waarschuwen tegen het verschijnsel erfpacht, waarbij de koper alleen maar eigenaar wordt van de opstallen, doch huurder of pachter blijft van de grond, welke pacht doorgaans om de 10 jaar kan worden herzien met 100%. Banken en hypotheekverstrekkers waren hier niet blij mee omdat deze overheidsbetutteling zeer slecht is voor de marktwaarde. Utrecht is dan ook 29 jaar later gestopt met dit soort uitgiftes van grond of geconverteerd naar een mildere vorm van eeuwigdurende erfpachtrechten.

40. Aangezien Utrecht ‘slechts’ 99 km2 groot is, blijft het College toch  kiezen voor nog méér inwoners, dus automatisch méér Algemene Uitkering van Den Haag,  dus kiest men voor zogeheten ‘verdichting’, dus nòg meer inwoners per km2. Uiteraard gaat dit ten koste van groenvoorzieningen, dus leefbaarheid. In het kader van massale spontane tegenacties ‘GEEN GROEN VOOR POEN’ is men hier jaren geleden nog flink voor terug geschrokken, doch tegenwoordig blijkt dit, volstrekt kritiekloos, door te kunnen gaan.

Hoewel Utrecht-Oost de grootste winkelleegstand kent van Utrecht wil men het detailhandelsoppervlak van het Winkelcentrum de Gaard drastisch uitbreiden en zelfs met een 38% hogere huur per m2. Dit lijkt mij een vorm van kamikazepolitiek.

46. Ook in 2016 is het College voornemens het huurteam in te zetten in misstanden op de (particuliere) huurwoningenmarkt. Het college verzuimt er echter bij te zeggen dat misstanden of speculatie alleen ontstaan door ongeremde overbevolking, dus steeds meer woningtekort, en het is juist de taak van College en politiek om deze ontwikkeling tegen te gaan en zich niet te laten verleiden door de inwonertal gerelateerde, honderden miljoenen grote Algemene Uitkering van Den Haag.

48. Men spreekt in deze begroting voortdurend over ‘krachtwijken’. Voorheen sprak men over ‘Vogelaarwijken’, genoemd naar oud PvdA-minister Vogelaar, doch deze politica is dusdanig in publieke opspraak gekomen dat men uiteindelijk maar is overgegaan op de titel ‘krachtwijken’.

63. Het College streeft naar een klimaatneutraal Utrecht. Reeds in 2020 moet dan ook 10% van de Utrechtse daken voorzien zijn van zonnepanelen. Dat is geen overbodige luxe want Utrecht is op luchtfoto’s duidelijk waarneembaar mèt substantiële smogvorming.

66. In Utrecht ondervind thans 23% van onze inwoners vaak overlast van verkeerslawaai. Dit lijkt een structureel en wellicht toenemend probleem vanwege het feit dat Utrecht op korte termijn streeft naar 400.000 inwoners, met name vanwege het feit dat dit College rijkssubsidie kennelijk belangrijker vind dan leefbaarheid.

73. Inmiddels geeft dit College toe en dan citeer ik: “dat de ruimte in Utrecht steeds schaarser wordt en het steeds drukker wordt op straat. Meer Utrechters verplaatsen zich binnen de stad, ook het verkeer van en naar Utrecht groeit. Op verschillende plaatsen in de stad treedt stagnatie op van het autoverkeer” (einde citaat). Dit betekent dus dat het College, willens en wetens, de leefbaarheid in onze stad letterlijk om zeep aan het helpen is !

75. Het verschijnsel ‘busbaan’ is ook een bestuurlijk wangedrocht. Tienduizenden (ongesubsidieerde) auto’s moesten ooit wijken voor een paar honderd, top zwaar gesubsidieerde, bussen en staan dan ook dagelijks te wachten in een dampende file. Bovendien zijn, met name 3-gelede bussen, vanwege hun geringe trekkracht, totaal ongeschikt voor elektrisch rijden en gebruiken toch weer een vorm van vervuilende diesel !

78. Het College ziet de fiets en de voetganger, wat hen betreft, als de belangrijkste vorm van vervoer in onze stad. Dit is maar zeer betrekkelijk vanwege ons klimaat met relatief weinig zonuren per jaar en steeds meer wolkbreuken. Ik heb het dan nog niet over het feit dat de lokale middenstand en economie niet echt gebaat zijn bij voornamelijk fietsers en voetgangers. Ook vraag ik me af hoe het College denkt over het vervoer van onze ouderen en gehandicapten?

79. Het College is van mening dat er veel meer fietsparkeermogelijkheden moeten komen, met name bij de centrale stations. Afgezien van de beeldvorming over de huidige enorme stallingen, van veelal oud roest, is uit onderzoek gebleken dat er in Utrecht inmiddels 1 miljoen fietsen zijn voor de huidige 340.000 inwoners. Dat lijkt mij veel te veel. De ophaaldienst maakt dan ook vele overuren maken om regelmatig duizenden zogeheten ‘weesfietsen’ te verwijderen uit het straatbeeld.

84. Zo wil men Utrecht medio 2018 op de wereldkaart zetten met de grootste fietsenstalling ter wereld voor 14.000 fietsen… Weer zo’n abject megalomaan idee!

88. Vanwege de klimaatverandering heeft ook onze stad te maken met wateroverlast, met name in de meest laaggelegen wijken Lombok en de Zeeheldenbuurt. Er ontstonden dan ook in de zomer van 2014 schades van wel 50.000 euro per woning! De gemeente heeft echter een zorgplicht, ingevolge de waterwet, door het rioolstelsel goed te beheren en te onderhouden zodat het afval- en regenwater veilig wordt ingezameld en afgevoerd, zonder risico’s voor de volksgezondheid en het milieu.

89. In 2017 wordt dan ook gestart met een project van ruim 1 miljoen euro voor de aanleg van een extra hemelwaterriool in Lombok en de Zeehelden-buurt.

91. Het College is van mening dat onze bewoners onverkort recht hebben op voldoende groen in onze stad. Het steeds verder ‘inbreiden’ of in gewoon Hollands volbouwen voor steeds meer inwoners van onze stad van 99 km2 is hiermee ernstig in strijd !

113. Er werden in 2014 en 2015 gemiddeld 390 Utrechters betrapt op fraude en werd er gemiddeld jaarlijks voor een totaal van 3 miljoen euro teruggevorderd aan bijstandsuitkeringen.

Ondanks dat de werkloosheid in Utrecht aanvankelijk daalde, zorgt de instroom van nieuwe doelgroepen toch weer voor een lichte stijging.

Het aantal vaste banen neemt af en er zijn steeds meer tijdelijke banen en deeltijdwerkers, wat de onzekerheid over inkomen uit werk steeds verder vergroot.

117. Armoedebestrijding kost steeds meer geld, ook in Utrecht. Zo was dat in 2015 nog circa 19,9 miljoen euro. In 2017 verwacht men 22,1 miljoen hieraan uit te geven.

132. Vanwege de digitalisering van onze samenleving loopt het bibliotheekgebruik landelijk terug. Echter niet in Utrecht! Hier verwacht men 70.000 leden in 2017.

157. Het College wil inzetten op het terugdringen van gezondheids-verschillen in onze stad. Dat is hoognodig want uit onderzoek is gebleken dat Overvecht de wijk is met landelijk het hoogste ziekteverzuim!

Dit is ook te verklaren uit het feit dat het aantal levensjaren in goede gezondheid bij hoog opgeleiden 6 jaar hoger is dan bij laag opgeleiden. Er zijn ook verschillen tussen wijken en buurten. Zo loopt de levens- verwachting in goed ervaren gezondheid uiteen van 72 jaar bij inwoners in Tuindorp, Wittevrouwen en Voordorp, tot 60 jaar in Overvecht en 63 jaar in Zuidwest.

159. Ten aanzien van gezondheidsprofielen van Utrechters en onderzoek naar de invloed van wijk (kenmerken) op gezondheid is te verklaren met het feit dat  allochtone meerderheden in wijken zoals Overvecht en Kanakeneiland uiteindelijk deprimerend, dus slecht zijn voor de gezondheid van autochtone minderheden.

Kinderopvang is en blijft een verantwoordelijkheid voor de ouders en niet de samenleving. Helaas is het zo dat door de voortdurende migratie en hieruit voortvloeiende woningnood woningen in de afgelopen decennia steeds schaarser en duurder worden, dus twee-verdienen van beide ouders helaas een noodzakelijk feit is om te kunnen rondkomen qua levensonderhoud.

159. Drugshandel en drugsgebruik kan alleen gereguleerd worden als dit gebeurt via overheidstoezicht en staatswinkels zodra gebruikers geregistreerd en wellicht gewezen kunnen worden op de gevaren van de gezondheidsrisico’s bij verslavingen. Dus sluiting van de huidige 17 Utrechtse ‘coffeeshops’. Nu is het zo dat er veel illegale drugsteelt, dus via criminele kwekers en via de ‘achterdeur’ zwart wordt ingekocht en via de voordeur, zonder enige vorm van toezicht, wordt verkocht. Er zijn landelijk 500.000 gebruikers van drugs en wellicht ook duizenden gebruikers in Utrecht.

165. De maatschappij dient verschoond te blijven van criminaliteit. Met name (jeugdige) veelplegers dienen langdurig gedetineerd te worden. Allochtone minderheden dienen na een 2e delict hun paspoort in te leveren en hun detentie onverkort uit te zitten in het thuisland. De luxe detenties in Nederland kosten immers ruim 200 euro per dag ! (Bron: CBS mei 2016)

181. Het College verwacht dat er in 2017 ruim 41 miljoen euro uitgegeven gaat worden aan allerlei cultuuruitingen terwijl er NUL baten tegenover staan. Ik ben van mening dat absurde, dus waardeloze kunstuitingen niet ten koste moge gaan van de Utrechtse belastingbetaler.

182. Het College verwacht dan ook dat het aantal bezoekers van gesub-sidieerde cultuurinstellingen gaat teruglopen van 3 naar 1,7 miljoen in 2017.

215. Het gemiddelde sovabiliteitsrisico in Nederland bedroeg in 2014 bedroeg 31,9%. De ratio van Utrecht bevond zich in 2014 met 33,5% licht boven het Nederlands gemiddelde. De daling in Utrecht sinds 2014 naar 26,9% eind 2017 is het gevolg van het inzetten van eigen middelen door onttrekkingen aan bestemmingsreserves zoals bereikbaarheid, gronduitgiftes en de transformatie van Hoog-Catharijne.

217. Het huidige financieel evenwicht sluit aan bij de hiervoor genoemde toezichtcriteria van de Provincie Utrecht. Een begroting die voldoet aan de toetsingscriteria van de provincie leidt tot ‘repressief toezicht’. Dit houdt in dat het College de begroting direct mag uitvoeren zonder goedkeuring vooraf door de provincie.

218. De begroting 2017-2020 is zelfs meerjarig in evenwicht.

Met de lokale lasten bevindt Utrecht zich weliswaar op een gunstige positie, dus onder het landelijk gemiddelde, maar kan nòg beter als men flink gaat bezuinigen op allerlei absurde cultuuruitingen van 41 miljoen (zie pagina 181). Samengaand met de groei van de stad neemt weliswaar de schuldpositie en daarmee ook de rentelasten toe, maar deze blijven nog ruimschoots en meerjarig onder de gestelde maximum-normen.

219. Onroerend goedhandel is geen overheidstaak! Door verkoop van overtollig gemeentelijk eigendom, kunnen leningen afgelost worden en verbetert de schuldpositie.

222. Wel is gebleken dat er bij nieuwe panden na enige jaren relatief veel bouwschades ontstaan of bouwkundige problemen aan het licht komen vanwege nieuwe bouwmethodes of architectonische keuzes. Ná 2018 zal er dan ook een stijgende onderhoudsbehoefte ontstaan, met name in 2020. Het betreft hier dan met name het Veemarktterrein en Leidsche Rijn.

224. De mogelijkheid om de lokale lasten te verhogen wordt deels bepaald door de landelijke macronorm voor onroerend goedbelasting.

Kleinere belastingen, zoals de hondenbelasting en de reclamebelasting worden mogelijk binnenkort afgeschaft. Ook is er wetgeving in de maak om de precariobelasting voor ondergrondse leidingen en kabels af te schaffen. Voor Utrecht is dit laatste overigens al afgeschaft.

277. Het instrumentarium waarvan gebruik gemaakt kan worden bij het uitvoeren van het grondbeleid is onder meer ‘voorkeursrecht’ hetgeen m.i. een zeer kwalijk recht is omdat een gemeente als enige het alleenrecht tot aankoop krijgt, waardoor de eigenaar niet meer vrij is in zijn keuze van een koper, hetgeen uiteraard niet alleen een kwalijke gang is, maar ook een ernstig prijsdrukkend effect veroorzaakt voor de eigenaar van het bewuste onroerend goed.

279. Ten aanzien van de afvalstoffenheffing betaalt een alleenstaande jaarlijks 205,05, terwijl het voor een meerpersoonshuishouden, ongeacht het aantal gezinsleden (!), onevenredig veel goedkoper is met 248,50. Tevens is dit in strijd met het beginsel ‘de vervuiler betaalt’.

280. Utrecht gaat in 2016 respectievelijk 2017 circa 24,8 en 25,4 miljoen aan parkeerbelasting innen. Een zeer kwalijke ontwikkeling is dat ‘krachtwijken’ ,met doorgaans veel allochtonen, vrijgesteld zijn van parkeer-belasting. Meest rechtvaardig zou zijn als alle wijken fiscaal aan elkaar gelijk gesteld zouden zijn. Weer een typisch staaltje van meten met 2 maten in een overwegend extreem linkse gemeente als Utrecht !

281. Het aantal honden is al jaren stabiel rond 9.000. Dit is relatief weinig, doch te verklaren dat zowel studenten als allochtonen in het algemeen weinig tot geen honden hebben.

Toeristenbelasting: Het tarief is 5% per overnachting. Deze dient m.i. afgeschaft te worden omdat toeristen slechts zeer tijdelijke bewoners zijn, niet ten laste komen met uitkeringen en ook een welkome bezoeker zijn vanwege onze lokale economie.

282. De stadhuisambtenaren dienen terughoudend te zijn indien burgers zich willen uitschrijven uit het bevolkingsregister. Wellicht zijn het personen met schulden of uitstaande detenties, waardoor het verschijnsel ‘spookburger’ ontstaat. Volgens RTL-nieuws van 12-3-2013 zouden dat er toen al landelijk 427.304 zijn. Dus pas uitschrijven als er een nieuw adres bekend is.

285. Het totaal van de inkomsten van de begraafrechten dekt 83,5% van de berekenbare kosten. Het landelijke beeld laat ook nog een dalende trend zien van het aantal begravingen. Een en ander wellicht een gevolg van het toenemend aantal crematies of begrafenissen in het thuisland. Ook wordt het voor de ‘gewone Utrechter’ vanwege de voortdurende koopkracht en verdwijnen van de fiscale aftrekbaarheid van onderhoud allemaal veel te duur.

303. BINNENSTAD: De bewoners van de binnenstad voelen zich relatief gezond, de alcoholconsumptie ligt hoger dan gemiddeld in de stad en heeft het hoogste geweldsniveau van Utrecht, veel jongerenoverlast, maar bewoner zijn ook zeer ontevreden over parkeermogelijkheden voor auto en fiets.

317. LEIDSCHE RIJN: De nieuwbouw productie en verkoop van woningen is in 2016 fors toegenomen, dus meer inkomsten uit OZB.

Het aantal actieve bewoners is in 2015 opgelopen naar 39% als hoogste van Utrecht. Woninginbraak, geweld en jongerenoverlast komt relatief weinig voor. De tevredenheid over parkeren van auto en fiets ligt met 60 en 63% hoger dan het stedelijk gemiddelde.

318. Aanpak van het smartphonegebruik in het verkeer vanwege het toenemend aantal gevolgslachtoffers.

325. NOORD-OOST: De bewoners geven de hoogste cijfers van de stad voor buurt en sociale cohesie. De gemiddelde levensverwachting is 81,5 terwijl die voor de stad op gemiddeld 79,6 ligt. Het alcoholgebruik ligt relatief hoog. De parkeergelegenheid voor auto en fiets is lager dan op stadsniveau. Slechts 2,9% van de huishoudens ontvangt bijstand, terwijl dat in de stad 6,3% is en de onveiligheid is relatief laag.

326. Veel bewoners klagen over verkeersdrukte, slechte luchtkwaliteit, gedrag van fietsers en automobilisten.

Veel ouderen, alsmede vergrijzing.

327. Geveltuinen en plantenbakken compenseren tekort aan groenvoorzieningen. Storend fietsgedrag.

329. Er is veel waardering voor vrijwillige inzet, doch in hoeverre zijn al die wijkorganisaties überhaupt ANBI-gerelateerd, waardoor onbetaald vrijwilligerswerk fiscaal aftrekbaar wordt?

330. Bewoners van Noordoost hechten veel belang aan groenvoorzieningen en onderhoud van de openbare ruimte. In hoeverre is ‘adopteren’ van groenvoorzieningen, zoals tuinuitbreiding mogelijk zoals ooit mogelijk was in de Huizingalaan ?

331. Al jaren ondervinden bezoekers van de waterspeelplaats in de Voorveldsepolder ernstige hinder van glasscherven en vernielingen. Wat is de stand van zaken?

334. NOORDWEST: Deze wijk kent de hoogste bevolkingsdichtheid van Utrecht. Het buurtoordeel is met 6,2 lager dan het stedelijk niveau. 17% van de kinderen heeft overgewicht, waarvan 5% obesitas. Stedelijk is dit overgewicht 12%, waarvan 3% obesitas.

336. Er is sprake van hardnekkige jongerenoverlast.

338. Amsterdamsestraatweg is de meest ondernemende straat van Utrecht.

339. Samen met bewoners wordt bekeken in hoeverre stukjes groen in zelfbeheer kunnen.

De kwaliteit van openbare ruimten is vergeleken met andere wijken van matige kwaliteit.

De verkeersdruk en beperkte groen rondom Oudenoord, Weerdsingel, Paardenveld en Amsterdansestraatweg hebben grote impact op de wijk.

Bewoners zetten zich in, in het Julianapark en het Noordsepark terwijl dit feitelijk een overheidstaak is….

342. Veel bewoners kampen met meerdere problemen, zoals schulden, niet passende huisvesting, laaggeletterdheid en opvoedvraagstukken.

343. Toenemende armoede bij diverse bevolkingsgroepen.

346. OOST: In deze wijk wonen opvallend veel jonge mensen, met name studenten en pas afgestudeerden. Er is veel waardering voor de omgeving en voorzieningen. Relatief weinig mensen met een bijstandsuitkering.

347. Merendeel van de bewoners voelt zich veilig. Veel groenonderhoud door burgers, hetgeen ook in deze wijk duidt op terugtredende overheid. Weinig sociale huurwoningen.

Sterrenwijk blijft achter, met name qua gezondheid en kritisch vanwege komst asielzoekers.

348. Overlast van auto’s, fietsers, luchtvervuiling en lawaai

349. Relatief veilige wijk. Toch maken bewoners zich zorgen over woning-inbraken, auto- en fietsendiefstal.

Autoparkeerplekken moeten wijken voor fietsen.

Verkeersdrukte in de wijk.

350. Veel recreatie in Wilhelminapark

351. Bewoners moeten zelf veel gaan doen aan beveiliging en preventie. Duidt op terugtredende overheid.

Alcoholgebruik is relatief hoog.

Veel contrôles op naleven van leeftijdsgrenzen bij alcoholverkoop.

352. Utrecht Science Park is een dynamisch gebied van ruim 80 bedrijven, 22.000 medewerkers en 50.000 studenten. Hoogwaardige technologie maakt dit park interessant voor nationale en internationale bedrijven.

Veel bouwprojecten in dit park gaan de komende 2 jaar echter een grote druk leggen op de leefbaarheid.

354. Het gemeentebestuur moet druk blijven houden op OV voor Diaconessenhuis. Eventueel via kleinere, dus goedkope bussen.

357. Sterrenwijk is van oudsher een arbeiders- en een volkswijk met een sterke sociale cohesie. Nu is deze wat multicultureler en diverser. Desalniettemin is er een sterk wij/zij gevoel. 40% van de kinderen heeft overgewicht. Alcoholprobleem is groot.

360 OVERVECHT: Het percentage sociale huurwoningen is met 72% het hoogste van heel Utrecht. Derhalve heeft Overvecht – in potentie – hierdoor de meest kwetsbare, doorgaans allochtone, bewoners.

De wijk heeft het hoogste aantal huishoudens met bijstand (18%), bijna 3x zo veel als het stadgemiddelde van 6,5%. De werkgelegenheid in de wijk ligt met 40 banen per 100 inwoners ver onder het stedelijk gemiddelde van 71.

Overvecht krijgt voor de buurt een 5,3 en voor sociale cohesie een 4,7. Het laagst van de stad, dus je kunt stellen dat de multiculturele samenleving hier verreweg het meest mislukt is. Meer dan een kwart van de buurt is depressief over hun buurt. Bij volwassenen voldoet 14% aan de criteria voor sociale uitsluiting en bij jeugd is dat 20% (twee keer zo veel als het gemiddelde van Utrecht!)

De openbare ruimte in Overvecht krijgt het laagste cijfer van de stad met 6,2.

Op veiligheidsgebied scoort Overvecht 50% qua onveiligheidsgevoel het hoogste van de stad en is ook sinds 2011 alleen maar toegenomen. Ook jongerenoverlast laat een toename zien van 33% in 2011 naar 41% nu !

363. De psycho-sociale problematiek in Overvecht is extreem. Het gaat van schulden tot verslaving en sociaal isolement. De sociale samenhang wordt beperkt door veel 10-hoog portiekflats en het gebrek aan ruimte waar bewoners elkaar kunnen treffen.

364. Ook op het gebied van veiligheid scoort Overvecht verhoudingsgewijs zeer slecht. Dit geldt zowel voor de geregistreerde criminaliteit als de overlast door jongeren als de veiligheidsbeleving van de bewoners.

365.                                                                       Overvecht    Utrecht-stad

% allochtone inwoners                                         46,8%           21,9%

% sociale huurwoningen                                       72,0%           38   %

% bewoners met bijstandsuitkering                     18,2%            6,3%

% bewoners met onveiligheidsgevoel                  46,7%          32,4%

% bewoners met overlastgevoel                           39,6%          22,2%

% slachtoffers van vernielingen                            26,0%          10,0%

% vereenzaamde bewoners                                   51,0%           35,0%

Levensverwachting bewoners                           59,7 jaar      67,3 jaar

% chronisch zieke bewoners                                 54,0%           37,0%

Algemeen oordeel over de buurt                              5,6               7,0

Kosten verbeterplan 2016-2020 van deze ‘krachtwijk’ 10,5 miljoen hebben dus vooralsnog niets uitgehaald.

380. VLEUTEN-DE MEERN: De bewonersinitiatieven zijn toegenomen van 31 naar 36%, dus veel sociale cohesie en het aantal voorzieningen neemt dan ook nog steeds toe. Ook qua buurttevredenheid en gevoel van veiligheid staat Vleuten-De Meern goed op de kaart.

De kernen Vleuten en De Meern hebben nog altijd een authentiek dorps karakter met veel groen. Het landelijke gebied tussen deze kernen heeft inmiddels voor het grootste deel helaas plaatsgemaakt voor nieuwbouw, dus veel meer inwoners, dus ook veel meer inwonertal gerelateerde subsidie voor Utrecht onder de noemer ‘Algemene Uitkering’ uit Den Haag.

Vleuten-De Meern is qua bevolkingsomvang inmiddels de grootste wijk van Utrecht. De wijk heeft 46.825 inwoners per 1 januari 2016.

Deze wijk heeft nog altijd relatief weinig huishoudens bijstand met 2,8% en heeft dan ook de minste woninginbraken van de stad Utrecht met 7 per 1000 woningen.

381. De staat van de openbare ruimte in Vleuten-De Meern krijgt een 6,9 wat het op één na hoogste van alle Utrechtse wijken.

Over de verkeersdrukte vanwege het snel toenemend aantal nieuwe inwoners zijn de inwoners van Vleuten-De Meern minder tevreden geworden sinds 2011 (van 49% naar 31%).

383. Maar de voorzieningen van de grote en snel groeiende groep jongeren van 12 tot 17 jaar (in sommige buurten wel 40%) dreigen de komende jaren tekort te schieten.

390. In deze wijk is er steeds meer zwerfvuil geconstateerd, vooral op en langs de doorgaande wegen/fietspaden.

394. WEST: Vergeleken met 2012 ontvangen steeds meer huishoudens in West bijstand (5,2% tegen 3,5% in 2012) Het aantal arbeidsplaatsen in West (met name industrieterrein Lage Weide) is ten opzichte van 2011 met bijna 9% afgenomen. Vergeleken met 2011 is het percentage bewoners dat aangeeft zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt flink gestegen (van 31% naar 40%) Het percentage dat overlast ervaart van jongeren is gestegen van 19 naar 21%.

395. De verkeersveiligheid in West krijgt de laagste waardering van Utrecht.

397. Daarnaast wordt aangegeven dat er buurtaanpakken geweest zijn in Halve Maand-Noord, Lombok-Oost en het Verdomhoekje. In deze buurten is sprake van stapeling van problematiek.

De vluchtelingencrisis heeft geleid tot een uitbreiding van het aantal opvangplekken in West van 450 naar 850 waardoor de sociale cohesie e.d. nog meer in het gedrag is gekomen.

Ook zaken die ver van de wijk lijken te staan, zoals opwarming van de aarde en klimaatverandering, hebben hun effect. Zo is de overlast in 2014 in de sousterrainwoningen een direct gevolg van korte, maar zeer hevige regenbuien.

Waar de wijk hoog op scoort, is op creativiteit, de vele initiatieven, sociale samenhang, buurtondernemingen en de vele zzp-ers.

Kanaalstraat en Damstraat bieden een levendige en aantrekkelijke aanblik, maar vormen ook diverse problemen op het gebied van leefbaarheid, geluidsoverlast vanwege de gebedsoproepen van de ULU-moskee, verkeer vanwege de nabijgelegen UCP-bouwput en veiligheid.

400. De roep om steviger maatregelen voor de Kanaalstraat en de Damstraat wordt ondertussen steeds sterker. Ten tijde van het schrijven van deze begroting wordt dan ook gewerkt aan de aanleg van verkeers-remmende drempels en fietsstroken.

401. Veel bewoners van Utrecht-West vragen dan ook om strengere hand-having op te snel rijden, fout parkeren, op bedrijfsafval op straat, etc. etc. De handhavingscapaciteit is echter beperkt.

Verkeer blijft dan ook vooralsnog een complex en deels wijkoverstijgend probleem. West scoort dan ook te laag qua verkeersveiligheid. Mede omdat in een groot aantal straten (veel) te hard en provocerend wordt gereden.

402. In grote delen van West, met name in Lombok en Nieuw Engeland, is sprake van een groot tekort aan fietsstallingsmogelijkheden. Niet verwonderlijk aangezien uit onderzoek is gebleken dat er immers 1 miljoen fietsen circuleren voor 340.000 inwoners !

Helaas overweegt men dan ook om een aantal autoparkeerplaatsen op te heffen en vrij te maken voor nog meer fietsenstallingen.

403. In de afgelopen periode is gebleken dat er toenemende overlast wordt ervaren is aan drugshandel. Zowel softdrugs als harddrugs. De overlast heeft bijvoorbeeld te maken met handel op straat en intimiderend gedrag van betrokkenen naar bewoners. Er zijn in Nederland 500.000 gebruikers van drugs w.o. wellicht vele duizenden in Utrecht. Het is wellicht veel beter om deze handel van gemeentewege te de-privatiseren, de 17 huidige koffieshops te ontmantelen en van gemeentewege één grote kwekerij mèt shop te installeren op een industrieterrein, zoals Lage Weide, ver van scholen en woonwijken. De drugshandel is bovendien dusdanig lucratief dat op termijn de gemeente een extra eigen inkomstenbron kan realiseren en wellicht tal van lokale belastingen voor de burger omlaag kunnen. Dat dit idee geen utopie blijkt uit een peiling dat 89% van de 390 Nederlandse gemeenten hier in beginsel voor is.

In Lombok bevindt zich een buurt, complex  507, met goedkope sociale huurwoningen die in slechte staat zijn. Net als in de Halve Maan Noord kennen veel huishoudens Multi-problematiek, dat wil zeggen (psychische, sociale en/of gezondheidsproblemen, vaak in combinatie met armoede en of schulden.

Ook in het zo geheten ‘Verdomhoekje’ is sprake van overlast, met name van de horeca van het Wolf en Dekenplein. De klachten daarover in de buurt zijn: hangen in de portieken, lawaai van de bezoekers en vervuiling. Wellicht heeft het meerwaarde als men op deze locatie over gaat op cameratoezicht!

405. ZUID: Met 27.043 inwoners (januari 2015) is de wijk Zuid de op één na kleinste wijk van Utrecht. Vergeleken met 2011 zetten steeds meer bewoners van Zuid zich actief in als onbetaald vrijwilliger voor hun buurt. Onbetaald vrijwilligerswerk is in beginsel fiscaal aftrekbaar indien de bewuste buurtorganisatie een ANBI-status heeft. Hierdoor ontstaat er wellicht ook een extra belastingterugave, dus koopkracht voor de bewuste bewoner waardoor ook het vrijwilligerswerk in meerdere opzichten een aantrekkelijker beleving wordt.

De tevredenheid over de parkeermogelijkheden voor auto’s, maar ook fietsen is in vergelijking met 2015 sterk afgenomen. Ook zien we een forse toename van het aantal fietsendiefstallen (met 58%).

Van alle huishoudens in Zuid ontvangt 7,8% een bijstandsuitkering, dat is hoger dan het gemiddelde in Utrecht.

406. Een aanzienlijk deel van de huishoudens in Zuid w.o. Nieuw Hoograven en de Bokkenbuurt ressorteert heeft een (erg) laag inkomen. Ook op andere aspecten (bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid en buurtoordeel) scoort Nieuw Hoograven minder positief dan gemiddeld in Utrecht.

410. Het overgewicht onder kinderen in Hoograven is helaas nog steeds hoog. Het lijkt erop dat dit mede veroorzaakt wordt door laaggeletterdheid en culturele aspecten, maar ook door armoede, dus slechtere kwaliteit van voeding.

414. De wijk Lunetten in Zuid scoort daarentegen het hoogste tevredenheidscijfer voor groen in de buurt. Een relatief groot aandeel (boven het stedelijk gemiddelde) verwacht wel dat de buurt de komende jaren achteruit gaat.

415. Uit de volksgezondheidsmonitor blijkt dat Lunetten een relatief groot aandeel beschermde woonvormen en begeleid wonen heeft. Ook het percentage van de bevolking dat gebruik maakt van psychiatrische- en verslavingszorg is relatief hoog. Dit betekent ook dat er in Lunetten relatief veel kwetsbare en sociaal geïsoleerde bewoners zijn.

416. Bewoners in Lunetten geven voorts aan veel verkeershinder te ondervinden bij het in- en uitrijden van de wijk via ’t Goyplein. Lunetten is immers uitsluitend bereikbaar via ’t Goyplein waardoor veel files en wachttijden ontstaan.

419. ZUIDWEST: deze wijk typeert zich, net zoals zoveel andere Utrechtse wijken, in haar combinatie van haar kracht en kwetsbaarheid.

Zo is Kanaleneiland, ondanks alle ontwikkelingen van overheidswege, nog altijd, een sociaal-economisch zeer kwetsbare wijk. Het blijft dus vooralsnog ‘dweilen met de kraan open’.

Meer dan 1 op de 10 huishoudens in Zuidwest ontving bijstand in 2015 en komt hiermee op de 2e plek ná Overvecht.

Onderstaand treft U hierbij vergelijkende cijfers tussen Kanaleneiland (Zuidwest) en Utrecht

Kanaleneiland  Utrecht-stad

% mensen dat zich wel eens onveilig voelt              52                    32

% betaald werk                                                          43                    67

% komt niet goed rond                                               19                     8

% onprettige buurt                                                      30                     9

% matig of slechte gezondheid                                   29                   14

WAAR STAAT UTRECHT IN NEDERLAND NU EIGENLIJK ?

(bron: waar staat je gemeente nu eigenlijk.nl)

Utrecht             Nederland

(2014) Vertrek inwoners (per 1000 inwoners)        72,2                   46,1

(2015) Geweldsmisdrijven (per 1000 inwoners)       6,1                     5,4

(2015) Vernieling (per 1000 inwoners)                     7,3                     6,1

(2015) Diefstal fiets (per 1000 inwoners)               13,9                     6,4

(2014) Verkeersongevallen (per 1000 inwoners)     7,9                     5,6

(2015) Vrijwilligerswerk                                          37%                    45%

(2015) Bijstandsgerechtigden (per 10.000 inw.)    505,8                 405,1

 

(2015) Bijstandsnivo voor 65+er (per 10.000 inw.) 417,0                 160,7

Laatst aangepast (zondag 25 september 2016 20:06)

 
Meer artikelen...