Oosterhout, Begroting 2018

OOSTERHOUT, Begroting 2018

11. Nieuw voor de 388 Nederlandse gemeenten is dat binnenkort ook lokale overheden, zoals Oosterhout, 21% vennootschapsbelasting moeten afdragen over winstgevende inkomsten, zoals betaald parkeren of grondexploitaties. Wellicht dat hierdoor de leges voor de burger aanzienlijk om hoog gaan, wat natuurlijk niet de bedoeling kan en mag zijn.

Heeft het College hier al een standpunt over ingenomen ?

22. Teneinde de economische kracht van de regio te versterken overweegt Oosterhout nauwer te gaan samenwerken met buurgemeentes zoals Breda, Etten-Leur en Moerdijk. Ook is dit interessant of men overtallige ambtenaren via ‘outsourcing’ zou kunnen herplaatsen in deze buurgemeenten, zodat ze niet meer drukken op de gemeentebegroting van Oosterhout.

24. Vanaf 2017 worden gemeenten, zoals Oosterhout, door de rijksoverheid verplicht,ALLE dienstverlening digitaal aan te bieden. Hoewel dit streven onderschreven wordt, moet er natuurlijk wel een mogelijkheid blijven bestaan om burgers, w.o. met name ouderen die digitaal vaak minder vaardig zijn, zoveel mogelijk via persoonlijk contact te kunnen blijven helpen.

25. Dit klemt des te meer omdat de beoordeling van de gemeentelijke regels, volgens de jaarlijkse ‘Burgerij-enquete’ in Oosterhout slechts een ‘mager’ zesje scoorde tussen 2014 en 2016. Het is overigens opmerkelijk dat zowel de persoonlijke baliecontacten tussen 2015 en 2017 toenamen van 25.120 naar 28.000, maar ook een toename van het aantal digitale contacten van 11.317 naar 16.000 terwijl de bevolking de afgelopen 11 jaar volgens RTLnieuws van 21 maart 2016 in Oosterhout slechts met 2,1% toenam, terwijl dat landelijk in dezelfde periode 4% was.

34. Het is een prima initiatief om in het kader van mobiliteit een project als ‘Automaatje’ op te starten in Oosterhout. Dit is een samenwerkingsinitiatief van de ANWB waarbij tegen een kleine kilometervergoeding een vrijwilliger een Oosterhouter van A naar B brengt. Wat die kleine vergoeding dan wel is, wordt helaas niet vermeld. Ook in Utrecht is ‘Automaatje’ inmiddels actief..

35. Vanwege de forse volumegroei van de afgelopen jaren bij de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden West is de zogeheten 95%-norm (in 96% van alle spoedmeldingen binnen 15 minuten aanwezig) voor bijna geen enkele ambulancevoorziening mogelijk gebleken. Dat dit feit heeft geleid tot onnodig overlijden, wordt echter niet vermeld.

In hoeverre en op welke termijn gaat de gemeente Oosterhout alsnog beschikken over voldoende ambulanceverpleegkundigen met professioneel vervoer?

39. Het Verwey Jonker Instituut is tussen 2014 en 2016 helaas niet in staat gebleken het aantal achterstandsleerlingen van 4 tot 12 jaar en werkloze jongeren 16 tot 24 jaar in Oosterhout in kaart te brengen.

Wat is hiervan de oorzaak en op welke termijn wordt dit alsnog in kaart gebracht?

41. Het aantal meldingen van huiselijk geweld is in Oosterhout tussen 2015 en 2016 volgens de Bron ‘Veilig Thuis’ toegenomen van 347 naar 443. Dat is maar liefst 28% !

In hoeverre heeft het College beleid ontwikkeld om deze toename te stoppen?

43. Het aantal verwijzingen naar ‘Halt’ is tussen 2015 en 2016 fors toegenomen met maar van 12,8 naar 19,3 per 1.000 inwoners, Dus 51%.

Ook ten aanzien van dit feit vragen wij ons af hoe het College deze toename gaat ombuigen?

De ‘Burgerij-enquete’ is over de jaren 2014 tot 2016 helaas in gebreke gebleven met betrekking tot het vaststellen of men zich wel eens onveilig voelt in de buurt en in hoeverre men overlast heeft van buurtbewoners in Oosterhout.

Kunt U als College de Burgerij enqueteurs nog eens aanschrijven waarom ze in gebreke zijn gebleven over de jaren 2014 tot en met 2016?

54. Het aantal bezoekers van de binnenstad in Oosterhout is volgens de Bron ‘Centrum Monitor’ tussen 2014 en 2017 toegenomen van 110.200 naar 120.000 en dat is goed nieuws voor de middenstand aldaar.

In hoeverre heeft deze toename van bijna 10.000 extra bezoekers geresulteerd in een betere binnenstadeconomie?

57. Vanwege de aantrekkende economie is volgens de ‘leegstandsmonitor’ de hoeveelheid leegstaande m2 kantoorruimte en bedrijven tussen 2015 en voor 2017 vastgesteld op een afname van 22.000 naar 15.000 m2. Het percentage leegstaande winkelruimte blijft vanwege toenemende internetaankopen echter gestaag toenemen van 14,5% naar een prognose van 16,1%.

Is het een idee als het College in overleg treedt met verhuurders over meer markt-conforme huurprijzen?

64. Vanwege de zeer licht toenemende bevolkingsgroei in Oosterhout en veel verhuizingen naar de Randstad is het wellicht verstandig dat er in de a.s. bestuursperiode 2018-2021 beleid ontwikkeld wordt voor minder schoolgebouwen.

Bent U het hiermee eens?

66. Volgens de ‘Burgerij-enquete’ is er een afnemende animo van 28% naar 19% en een respectievelijke prognose van slechts 16% bij 18+ers in (amateur) kunst.

Heeft U als college enig idee over deze dalende interesse?

67. Volgens de Bron ‘Theek 5’ is het aantal bezoekers en uitleningen bij de bibliotheek tussen 2014 en 2016 gestaag afgenomen van 246.255 naar 210.000 respectievelijk 466.364 naar 380.000.

Bent U het met ons eens dat dit wellicht het gevolg is van intensiever internet-gebruik?

81. Er is in Oosterhout een toenemende behoefte geconstateerd voor een eigen treinstation tussen Breda en Utrecht.

Heeft het College hier al een standpunt over?

82. Het aantal ziekenhuisopnames na een verkeersongeval met een motorvoertuig was volgens de Bron ‘VeiligheidNL’ tussen 2014 en 2015 in Oosterhout afgenomen van 6% naar 5%. Wat dit in 2016 was, is helaas (nog) steeds niet bekend.

Het aantal ‘valongevallen’ van 65+ers met ziekenhuisopname per 10.000 inwoners was volgens waarstaatjegemeente.nl in 2015 in Oosterhout met 463 veel meer dan het gemiddelde in Nederland van 190.

Heeft het College al enig idee waarom Oosterhout zo enorm afwijkt van het landelijke beeld?

Het aantal ziekenhuisopnames door ongevallen per 10.000 inwoners was volgens waarstaatjegemeente.nl in 2015 met 310 veel meer dan gemiddeld in Nederland met 106.

Hetzelfde geldt voor deze vraag?

Het aantal ziekenhuisopnames na een verkeersongeval met een fietser bleef tussen 2014 en 2015 stabiel op 8%, doch over 2016 bleef dit helaas onbekend.

Waarom blijft dit cijfer onvermeld in Uw begrotingsvoorstel?

83. De doelstelling van de gemeente Oosterhout is om in 2020 16% duurzame energie op te wekken. Volgens de regionale ‘energiemotor’ blijkt dit slechts 6,5% en in het meest optimistische scenario komt dit in 2020 uit op hooguit 11%. Wellicht is een en ander vanuit de lokale politiek te stimuleren met voorlichting en subsidies.

Bent U als college bereid hiervoor gelden vrij te maken?

88. Oosterhout dient sociale woningbouw te blijven waarborgen met een evenwichtig volkshuisvestingsbeleid via enerzijds de bouw van voldoende sociale nieuwbouw en anderzijds het zoveel mogelijk beperken van verkoop van bestaande sociale huurwoningen.

101. Vanwege het kennelijk ontbreken van voldoende ambtelijke kennis moet er helaas dure externe kennis worden ingehuurd. Dit kostte in 2015 en 2016 maar liefst 94,30 respectievelijk 34,57 per Oosterhouter.

In hoeverre kunnen eigen ambtenaren ter zake bijgeschoold worden?

109. De hondenbelasting vinden wij om meerdere redenen een onnodige belasting. In de praktijk blijkt een hond, niet alleen een uitstekend middel te zijn tegen vereenzaming van oudere alleenstaanden, maar ook zeer preventief te zijn tegen de toenemende criminaliteit. Ook blijkt deze heffing doorgaans niet bestemd voor dierenwelzijn, zoals opvang in een professioneel dierenasiel, maar verdwijnt wellicht geheel in de algemene middelen.

Wat is hierover Uw mening?

Ook toeristenbelasting vinden wij eenzelfde overbodige belasting. Toeristen zijn zeer tijdelijke bewoners, zijn geen uitkeringsgerechtigden en vormen een welkome inkomstenbron voor de kwakkelende lokale middenstand, in een grotendeels leegstaande binnenstad.

Het feit is dat Oosterhout volgens pagina 129 van Uw begrotingsvoorstel een relatief zeer sterk weerstandsvermogen van 40,6 miljoen heeft, terwijl de vereiste weerstandscapaciteit slechts 16,1 miljoen is.

In hoeverre bent U vanwege dit uniek sterke weerstandsvermogen bereid mee te denken over het schrappen van deze 2 o.i. overbodige leges?

Ook zijn wij van mening dat bankieren met grote saldi geen overheidstaak is en deze gelden zoveel mogelijk terug zouden moeten naar de belastingbetalende Oosterhouter! Dit kan, zo geeft ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan, omdat de schuldquote en solvabiliteit van Oosterhout ruimschoots aan deze norm voldoet, zie ook pagina 130 van Uw eigen begrotingsvoorstel !

Bent U met ons van mening dat bankieren geen overheidstaak is en overtollige gelden terug zouden moeten naar de belastingbetalende Oosterhouter?

112. Ook valt het ons op dat de opbrengst van leges voor grote evenementen slechts 1,8% of 3.000 euro op jaarbasis zeer verliesgevend is. Met name vanwege de gebleken totale kosten van 167.378 euro.

Bent U met ons van mening dat hier sprake is van een ernstige wanverhouding?

119. ‘Den Haag’ wil de rijksbijdrage per WSW-er de komende jaren substantieel verlagen. Deze verlaging zou gebaseerd zijn op de veronderstelling dat de uitstroom van WSW-ers zou toenemen. Wij zijn van mening dat deze veronderstelling nergens op gebaseerd is en ‘Den Haag’ hierover aangeschreven zou moeten worden door het College.

Bent U met ons van mening dat dit een kwalijke veronderstelling is?

122. Zodra de gemeente steeds ‘digitaler’ wordt, groeit ook de kans dat persoonsgegevens, vanwege onvoldoende beveiliging, sneller ‘op straat’ komen. De privacy van de Oosterhouter dient natuurlijk ten volle beschermd te blijven worden. Bij gebreke hiervan kan de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ Oosterhout zelfs een o.i. buitensporige boete opleggen van 820.000 euro. Ongetwijfeld zal hierover jurisprudentie ontstaan uit gerechtelijke procedures door gemeenten.

Bent U bereid hierover in overleg te gaan met deze ‘Autoriteit Persoonsgegevens’?

Momenteel loopt er een procedure bij de Hoge Raad of de opbrengsten uit parkeren op straat belast moeten worden met 21% vennootschapsbelasting. De Advocaat Generaal heeft hierover onafhankelijk geadviseerd dat de gemeente niet meer als overheid handelt, maar als ondernemer. Dit zou dan betekenen dat gemeenten deze 21% gaan doorberekenen aan de burger. Het lijkt me dan ook een goed moment voor de gemeenteraad om dit parkeren op de openbare weg in de toekomst geheel vrij te gaan stellen van leges. Wellicht dat hierdoor ook weer de bezoekersaantallen aan de parkeervrije binnenstad van Oosterhout weer gaan toenemen.

Gaarne hierover Uw standpunt als College?

124. Vanwege de sterk aantrekkende economie is een forse kostenstijging voor grote bouwprojecten, zoals het Mgr. Frenckencollege en het stadhuis, inmiddels zichtbaar. Een kostenstijging van 20% veroorzaakt al gauw een extra kredietbehoefte van 4 tot 5 miljoen.

Wij vragen ons af of het College zich dat wel voldoende realiseert?

130. Ook de risico’s vanwege de grondexploitatie vertonen, vanwege de sterk aantrekkende huizenmarkt, een sterk dalende trend hetgeen ook resulteerde in een verdere verbetering van het weerstandsvermogen !

132. Er is een analyse uitgevoerd naar de onderhoudsbehoefte van de openbare ruimte de komende 10 jaar, zo blijkt uit het meerjarenperspectief 2016-2026. Hieruit blijkt dat er maar net voldoende middelen beschikbaar zijn voor slechts zeer sober onderhoud. Dit betekent dus ook dat er risico’s zijn dat Oosterhout door eigen burgers aansprakelijk kan worden gesteld voor claims uit ongelukken ontstaan door slecht of achterstallig onderhoud.

Heeft het College hier al rekening mee gehouden en is de gemeente Oosterhout hiervoor voldoende verzekerd?

133. Vanwege de klimaatverandering, mede het gevolg van steeds meer overbevolking en hieruit voortvloeiende toename van CO2, moet de burger steeds vaker beschermd worden tegen overvloedige regenval. Het is dan ook zaak dat er zoveel mogelijk groen in Oosterhout behouden blijft, dus Oosterhout verstoken blijft van massale ‘verstening’, zodat overvloedige regenval kan bezinken. Mits natuurlijk dat er in de ondergrond natuurlijk geen sprake is van zogeheten ‘niet water doorlatende’ kleilagen.

Is het College bereid bodemexperts in te huren voor onderzoek naar deze kleilagen?

138. Het is ondertussen ook zaak om steeds meer CO2-besparing te gaan realiseren en de kosten van energie zoveel mogelijk terug te dringen. Dit zou mogelijk kunnen zijn door niet alleen de massale aanleg van zonnepanelen, maar ook door zongericht bouwen.

In hoeverre heeft het College hierover reeds beleid ontwikkeld?

141. In 2018 zal de nadruk liggen op het vervangen van diverse voetgangersbruggen in Noord-Oosterhout. Men zou hierbij kunnen denken aan bruggen van tropisch hardhout of zelfs toepassing van kunststof, mits de toplaag uiteraard voorzien wordt van bitumen e.d. teneinde uitglijden door burgers te voorkomen.

Heeft het College hier al een mening over?

Er is sprake van maar liefst 200 vastgoedobjecten die gemeentelijk eigendom zijn. Wij vinden echter dat onroerendgoedexploitatie een louter private aangelegenheid is waarvoor veel marktinzicht, kennis en voorspellend vermogen noodzakelijk is. Bovendien worden gemeenten w.o. Oosterhout, bij winst door verkoop binnenkort beschouwd als ondernemer en moet er binnenkort 21% vennootschapsbelasting van de winst worden af gedragen aan de fiscus.

Welke stappen heeft het College reeds ondernomen deze 200 vastgoedobjecten nog vóór de ingangsdatum van de 21% vennootschapsbelasting te slijten aan particulieren?

143. De kasgeldlimiet voor Oosterhout bedraagt voor 2018 13,2 miljoen euro, ofwel 8,5% van 155 miljoen gemeentebegroting. Het meerdere moet in het kader van zogeheten ‘schatkistbankieren’ tegenwoordig worden afgedragen aan Den Haag. Mede hierdoor daalt de miljardenschuld van de landelijke overheid misschien sneller. Bedragen over dit ‘schatkistbankieren’ ontbreken echter in dit voorstel…Oosterhout krijgt hiervoor 0,5% rente vergoed over deze afgestorte gelden.

Wat is de reden dat deze, wellicht substantiële, afdrachtgelden aan ‘Den Haag’ nog niet zijn benieuwd in dit begrotingsvoorstel?

Men kan deze gelden overigens wel weer terugvragen indien dit noodzakelijk blijkt vanwege bijvoorbeeld nieuwbouw van scholen.

144. Eind 2016 bedroeg het saldo aan verstrekte leningen aan met name woningbouw-verenigingen circa 16,2 miljoen. Het ziet er naar uit dat er geen nieuwe leningen meer hoeven te worden verstrekt. Dus zou dit saldo jaarlijks moeten afnemen. Prognoses voor 2017 en later ontbreken echter…

Waarom ontbreken deze m.i. relevante prognoses?

146. Het ziekteverzuim van Oosterhoutse ambtenaren daalde in 2015 en 2016 van 4,8 naar 4,6%. Dit is lager dan bij rijksambtenaren. Daar steeg het ziekteverzuim in diezelfde periode immers van 5,3 naar 5,6%.

Heeft U enig idee waarom het ziekteverzuim van ambtenaren in Oosterhout lager is dan bij rijksambtenaren?

148. In de ambtelijke ‘overhead’ wordt gesproken over apparaatskosten en inhuur van derden. Deze (dure) inhuur van externe derden was kennelijk noodzakelijk vanwege helaas ontbrekende ambtelijke kennis.

150.Het aandeel van Oosterhout in Intergas is inmiddels verkocht aan marktpartij Enexis. Dit belang was 845.000 euro. Naar verwachting is dit eind 2017 gerealiseerd.

Wij vragen ons af of er al een exacte datum van aandelenoverdracht bekend is en of deze overdracht nog consequenties gaat krijgen voor de burgers?

151. In 2017 staat ‘Brabant water’ landelijk op plaats 4 en in 2018 mogelijk als 3e goedkoopste drinkwatermaatschappij van Nederland.

Wij vragen ons echter af wat de risico’s zijn voor de Oosterhouter vanwege deze lage prijs/kwaliteit verhouding?

152. Oosterhout is aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten. Er wordt echter verklaard en dan citeer ik “gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet meer verantwoord een uitspraak te doen over toekomstig te verwachten nettowinst” (einde citaat).

Hierbij vragen wij ons af wat de mening is van het College over dit stilzwijgen van Bank Nederlandse Gemeenten. Als grootaandeelhouder heb je m.i. toch recht op letterlijke alle informatie?

154. De GGD voorziet risico’s in de vaststelling van een nieuw basispakket jeugdgezondheidszorg. Dit zou kunnen leiden tot een vermindering van zogeheten ‘plustaken’ waarmee vaste kosten niet meer worden gedekt. Deze risico’s zijn helaas niet gekwantificeerd of geprioriteerd. Dus kan er geen goed beeld worden gevormd over de impact van deze risico’s.

Gaarne hierover Uw mening?

157. De Belastingsamenwerking West Brabant w.o. Oosterhout ressorteert heeft in haar begroting 2018 geen specifieke risico’s voor Oosterhout benoemd waarbij wij ons afvragen wat hiervan de redenen zijn?

Zijn die er niet, of wil men deze liever niet benoemen? Gaarne Uw reactie!

158. De gemeente Oosterhout stelt zich terughoudend op ten aanzien van zogeheten ‘strategische en anticiperende’ grondverwerving vanwege de grote risico’s die de gemeente Oosterhout daarbij kan lopen. Dit is een zeer juist uitgangspunt omdat onroerend goed handel een louter private activiteit is waarvoor veel marktkennis en voorspellend vermogen voor beschikbaar moet zijn.

Bent U het met ons eens dat men daar de Oosterhouter niet direct, maar ook niet indirect, mag laten opdraaien voor deze risico’s?

162. Op deze pagina worden een groot verenigingen en stichtingen benoemd die voor vele miljoenen afhankelijk zijn van Oosterhoutse subsidies. In hoeverre zijn deze organisaties ANBI gerelateerd zodat (onbetaalde) vrijwilligers wellicht recht hebben op een aftrekpost, dus jaarlijkse fiscale teruggave. Deze belastingteruggave komt enerzijds ten goede aan de lokale koopkracht van de vrijwilliger en anderzijds wordt de Oosterhoutse vereniging minder subsidieafhankelijk.

Bent U bereid een en ander nader te onderzoeken in hoeverre verenigingen of stichtingen ANBI gerelateerd zijn, dus minder subsidieafhankelijk zijn?

168. Eind 2010 had Oosterhout voor 50,1 miljoen aan leningen opgenomen. Eind 2015 was dit bijna verdubbeld naar 99,4 miljoen vanwege het voordeel van een lagere rente. Het saldo eind 2016 ontbreekt echter.

Wat is de reden dat dit saldo ontbreekt?

Bovendien vinden wij het onverantwoord om te speculeren met schulden die wellicht slechts zeer tijdelijk laagrentend zijn, zo blijkt ook uit vele mediaberichten. Hierbij verwijs ik U, wellicht ten overvloede, dat de ambtstermijn van ECB-directeur Draghi in 2019 afloopt en zijn ambtsopvolger wellicht niet meer kiest voor het vrijwel ‘gratis geld bijdrukken’.

Gaarne hierover Uw mening?

170. Op grond van a.s. Rijksregelgeving zijn gemeenten binnenkort verplicht vennootschaps-belasting te betalen over die winstgevende activiteiten, zoals o.a. de grondexploitaties. Dit lijkt mij een extra reden om dit soort private activiteiten in de toekomst in zijn geheel terug te geven aan het bedrijfsleven.

Gaarne hierover Uw mening?

Overheidsbemoeienis was en is alleen van belang ingeval van extreme schaarste en woningnood en dat is bij Oosterhout met een bevolkingsgroei van 2,1% in 10 jaar m.i. helemaal niet het geval.

174. De provinciale Statenverkiezingen kosten Oosterhout 19.000 euro. De kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn echter verhoogd vanwege verhoging van de vergoeding voor de voorzitters, leden, tellers, stemburo’s en verkiezingsborden.

Bedragen echter in Uw begrotingsvoorstel, waarbij wij ons afvragen wat hiervan de reden is?

179. De monumentencommissie heeft 8.000 euro nodig voor de inhuur van (duur) extern advies. Kennelijk ontbreekt hiervoor de ambtelijke kennis.

Wanneer gaat U eigen ambtenaren ‘bijscholen’, zodat dure externen niet meer nodig zijn?

180. Het college is van mening dat de baten uit toeristenbelasting verhoogd moeten worden naar jaarlijks structureel 360.000 euro. Wij vinden echter dat wij zeer terughoudend moeten zijn met deze heffing omdat toeristen niet ten laste komen van de Oosterhouter vanwege, zoals reeds eerder gezegd, geen uitkeringen nodig hebben, slechts zeer tijdelijke bewoners zijn en een welkome aanwinst zijn voor de kwakkelende lokale middenstand. Ik heb het dan nog niet over de ambtelijke kosten die gepaard gaan met administratie en inning !

Bent U als college bereid een en ander te heroverwegen?

206. De langlopende schulden van de gemeente Oosterhout per inwoner bedroegen in 2016 en 2017 1760 euro respectievelijk 1848 euro, doch in 2018 verwacht het college een substantiële daling naar 1494 euro per inwoner. Dus dit is alsnog GOED NIEUWS voor de Oosterhouter !

 

Reacties  

 
0 #1 profile4164 30-10-2018 19:24
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://www.bikingzone.us/images/photos/226/61/1199d0e033ee02aa2acb6bfd.jpg
Citeer
 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen