Programmabegroting 2017 Gemeente De Bilt

Afbeeldingsresultaat voor gemeente de bilt

 

 

 

VOORWOORD:

De gemeente De Bilt heeft een oppervlakte van 67 km2, 42.519 inwoners, dus 641 inwoners per km2 (Bron CBS 1 april 2016). Ter vergelijking: De buurgemeente Utrecht is 99 km2 en telt een (over) bevolking van 3.554 inwoners per km2.

De huidige gemeente De Bilt is op 1 januari 2001 ontstaan uit een samenvoeging van de gemeente De Bilt (De Bilt en Bilthoven) en de voormalige gemeente Maartensdijk (Maartensdijk, Westbroek, Hollandsche Rading en Groenekan). Hierbij werden ook toegevoegd: de gehuchten: Achterwetering, Achttienhoven, Blauwkapel en Nieuwe Wetering.

Vanuit de gemeente De Bilt wordt, naast het bestaande ontwikkelingswerk vanuit Den Haag, ook een stedenband onderhouden met:

- Coesfeld (Duitsland)

- Miescisko (Polen)

- Ouidah (Benin)         (Bron Wekipedia)

 

 

 

Auteur: Wim Vreeswijk, oud-raads- en Statenlid provincie Utrecht

Onderstaand zal ik trachten een en ander pagina gewijs te becommentariëren:

 

6. Er wordt momenteel onderzoek uitgevoerd om te komen tot een energieneutrale gemeente in 2030. Hoe dit onderzoek eruit gaan zien en welke plannen men heeft blijft echter onvermeld in deze programmabegroting.

De komende periode is men van gemeentewege voornemens af te stemmen met ondernemers èn bewoners hoe men het centrumgebied kan verbeteren.

7. Vanuit financieel perspectief herstelt de economie zich en gaat men voor 2016 uit van een groei van 1,8% en voor 2017 2,0%. Tegelijkertijd is er onderzekerheid  t.a.v. de uitwerking van de Brexit, onzekere groeiverwachtingen in de VS, Europa en Japan en de ontwikkeling van de olieprijs. Door de aantrekkende economie neemt de werkgelegenheid in 2016 toe, doch werkgevers blijven desondanks terughoudend qua personeelsbeleid.

Ondertussen blijven de financiën van de gemeenten w.o. De Bilt onder druk staan, mede vanwege grote onzekerheden over de Algemene uitkering van de Rijksoverheid aan lokale overheden.

De reservepositie van de gemeente De Bilt dient dan ook verder versterkt te worden. Geen overbodige luxe omdat de rijksuitkering aan De Bilt voor het sociaal domein (WMO, Jeugdhulp en Participatiewet) terugloopt.

8. Het is dan ook de bedoeling dat de reserve van de Gemeente De Bilt tussen 2017 en 2020 gaat oplopen van ruim 19 naar minstens 20,6 miljoen.

9. En de langlopende geldleningen van de gemeente De Bilt dienen in diezelfde periode terug gaan lopen van 71,9 naar 69,2 miljoen.

11. Het aantal bijstandcliënten zal toe gaan nemen, mede door het open grenzen beleid van Brussel voor vluchtelingen. Dit veroorzaakt een verhoging van het gemeentelijk aandeel in de uitkeringen alsmede hogere kosten in de bijzondere bijstand.

In 2016 is reeds 75.000 euro beschikbaar gesteld voor statushouders. Verwacht wordt dat er in 2017 circa 215.000 extra noodzakelijk zal zijn.

13. Door het aantrekken van de economie, is de verwachting dat burgers die in het verleden niet de financiële middelen hadden, nu wel voldoende financiële middelen hebben om een stuk ‘snippergroen’ te kopen. Dit scheelt de gemeente De Bilt onderhoudskosten en het is wellicht waardeverhogend voor de woning van de eigenaar.

15. Voor wat betreft recente ontwikkelingen is er in 2017 extra aandacht voor de huisvesting en integratie van statushouders. Hiervoor is een extra ambtelijke formatieplaats beschikbaar. Gezien de ervaringen de afgelopen 30 jaar met de multiculturele samenleving en integratie van minderheden zijn wij echter niet erg hoopvol gestemd.

17. Het huidige klantcontactcentrum is in staat om circa 80% van vragen van burgers en ondernemers te beantwoorden. Uit het klanttevredenheidsonderzoek in 2015 bleek dat men deze waardeert met 6,8 tot 8,5. Het is de ambitie dat deze cijfers in 2017 opgewaardeerd worden van 7,5 naar respectievelijk 9,0.

18. In 2015 zijn er van rijkswege een aantal wetswijzigingen en regelingen doorgevoerd die tot gevolg hadden dat de opbrengsten van gemeenteleges in de komende jaren voor de burger wezenlijk zullen verminderen, hetgeen uiteraard een positieve ontwikkeling is voor de koopkracht van de lokale burger.

21. Uit de burgerpeiling De Bilt blijkt dat 93% van de inwoners zich altijd of meestal veilig voelt in de buurt. De gemeente De Bilt krijgt dan ook een gemiddeld rapportcijfer van 7,7 hetgeen tevens blijkt uit landelijke leefbaarheidsonderzoeken en de jaarlijkse publicatie in Elseviers Weekblad.

22. Vanwege de georganiseerde criminaliteit is er een nauwe samenwerking opgestart binnen de gehele keten van preventie en handhaving van gemeenten en belasting , opsporing door politie, FIOD en Openbaar Ministerie. Ook worden er opleidingen over de risico’s van georganiseerde criminaliteit gegeven aan medewerkers van de gemeente.

Ook is er een bovengemeentelijke samenwerking opgestart met de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest vanwege toezicht en handhaving inzake de drank en horecawet. Hierdoor kan de gemeente De Bilt ook effectief beroep doen op toezichthouders buiten de gemeente.

Inmiddels zijn er 4.010 of 9,5% van de bevolking lid van Burgernet, waardoor de politie vele extra ogen en oren heeft in de diverse Biltse wijken.

Ook ontwikkelt en beheert de gemeente De Bilt, met name bij nieuwbouw, het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) voor een hoger veiligheidsgevoel bij bewoners. Geen overbodige luxe vanwege het feit dat in 2015 het aantal auto-inbraken met 50% is toegenomen.

26. Men streeft naar een sterkere concurrentiepositie en een optimaler ondernemersklimaat voor de gemeente De Bilt, via betere vestigingsvoorwaarden. Dat dit geen overbodige luxe is bleek wel uit het feit dat het aantal startende ondernemingen tussen 2014 en 2015 terugliep van 250 naar 19…!

36. Huishoudens met een ‘urgentie’ dienen vanwege een snellere integratie zoveel mogelijk verspreid huisvesting geboden te worden om daarmee ‘gemengde’ wijken te bevorderen. Wellicht is het een idee om op wijkniveau hierover eerst de wijk- bewoners te raadplegen alvorens men allerlei woonruimte gaat toewijzen.

37. Voorts onderzoekt men de mogelijkheid tot het instellen van een woonlasten- fonds en het aanmoedigen van transformatie van kantoren/bedrijfspanden naar woonappartementen. Dat lijkt een goed plan.

Ook is het College van mening dat de huisvesting van statushouders een punt van aandacht blijft, ook in 2017. Deze aandacht mag overigens geen langere wachttijden of achterstelling veroorzaken voor de huidige woningzoekenden in De Bilt.

Een andere doelgroep die minstens net zo’n grote of wellicht nog grotere aandacht dient te krijgen, zijn wel onze kwetsbare ouderen. Een doelgroep die, niet alleen relatief snel vergrijst in De Bilt, maar ook de oorspronkelijke wederopbouwers zijn van ons land en vaak decennia lang verstoken waren van elementaire sociale voorzieningen.

39. Het valt mij op dat de gemeente De Bilt structureel eigenaar is van onroerend goed zo blijkt uit de begroting 2017-2010 waarde 670.147 euro respectievelijk 214.894 euro. Het exploiteren en beheren van onroerend goed is m.i. geen overheidstaak en dient dan ook verkocht te worden en de vrijkomende gelden te gebruiken voor aflossing van hoogrentende geldleningen.

40. Het College is voornemens het energieverbruik voor openbare verlichting te verminderen. Enerzijds gaat minder verlichting ten koste van de verkeersveiligheid, anderzijds kan men extra verlichting realiseren via zonnepanelen. Dit klemt des te meer omdat het aantal schadeclaims in 2015 inmiddels is opgelopen van 53 in 2015 naar wellicht 70 in 2016, dus een toename van meer dan 30%.

41. De verbetering van de faunapassage onder de Utrechtseweg nabij Vollenhoven – Den Eik lijkt mij relatieve en buitensporige geldverspilling. Inmiddels zijn de eerste sporen van reeën gesignaleerd. Hoeveel deze passage tot nu toe heeft gekost, wordt echter niet vermeld.

63. Het aantal leners in de bibliotheek loopt geleidelijk terug van 8321 in 2014 naar 7900 in 2017. Wellicht is een en ander het gevolg van de voortschrijdende digitalisering van de samenleving.

72. Het tarief rioolrecht is in 2017 is voor alleenstaanden als meerpersoonshuishoudens even hoog. Dit is onevenredig en m.i. in strijd met het beginsel ‘de vervuiler betaalt’.

73. Voor gebruikers en eigenaren van niet-woningen is ten opzichte van een gemiddelde tariefstijging van de OZB van 11,28%. Dit lijkt niet alleen boven-inflatoir, dus onrechtmatig, maar ook slecht voor het lokale ondernemersklimaat.

74. De gemeente De Bilt incasseert hondenbelasting, die overigens niet kosten-dekkend is. Het belasten van honden vinden wij echter een onjuiste ontwikkeling met name vanwege het feit dat zij zeer preventief zijn tegen woninginbraken en de vereenzaming van veel ouderen tegengaan. Ook is er sprake van een toenemend aantal kwijtscheldingsverzoeken voor hondenbelasting. Bovendien is er onlangs, op initiatief van Minister Plasterk, afgelopen zomer een voorstel ingediend bij de 2e Kamer om dit soort lokale belastingen te schrappen in de loop van 2017.

82. De gemiddelde lastendruk in de gemeente De Bilt ligt circa 1,39 maal zo hoog als gemiddeld in Nederland. Dit is het gevolg van de hoge WOZ-waarde en kan er m.i. meer verschil gemaakt worden voor de tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolrechten aangezien alleenstaanden nu evenveel betalen als meerpersoons- gezinnen. Een herschikking van tarieven is dan ook wenselijk.

De financiële positie van De Bilt in 2014 was slecht, vergeleken met eerdere jaren. Het is dan ook van belang dat de grondexploitatie in de gemeente De Bilt drastisch gaat verbeteren. Dit is zeer wel mogelijk vanwege de structureel lage hypotheekrentes en de aantrekkende huizenmarkt.

84. Een groot deel van het rioolstelsel in De Bilt is vlak ná 1945 aangelegd en inmiddels toe aan vervanging binnen 10 à 20 jaar. Hoewel dit kostendekkend dient te zijn, zal er wel een herschikking qua tarieven moeten plaatsvinden omdat alleenstaanden nu evenveel rioolbelasting betalen als een meerpersoonsgezin en dat kan en mag natuurlijk niet.

88. De gemeente De Bilt bedraagt het totaal aan uitgezette leningen van 63.616 euro waaronder de grootste aan FC De Bilt. Er wordt echter niet gesproken over zekerheden voor de gemeente De Bilt als kredietverstrekker.

89. In 2017 is er sprake van een groei van de ambtelijke personeelsformatie in De Bilt. In 2014 is de 2e Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren en niet-ambtenaren. Medio 25 oktober a.s. gaat de 1e Kamer hierover besluiten. De verwachting is dat deze normalisatie doorgang vindt. Alsdan zijn ambtenaren niet meer onschendbaar en kunnen zij eenvoudiger persoonlijk worden aangesproken door burgers. In hoeverre is hier al rekening mee gehouden door het gemeentebestuur?

93. Bij de ‘Regionale Dienst Werk en Inkomen (RWDI) blijft het aantal bijstandsuitkeringen groeien. Onzeker is of het rijksbudget voldoende blijft om de kosten aan bijstandsuitkeringen te kunnen dekken. In hoeverre is hierover overleg tussen het College en ‘Den Haag’ en wat is de reden van deze toename?

104. Het publiekrechterlijke instrument ‘Wet Voorkeursrecht Gemeenten’ geeft de gemeente De Bilt de mogelijkheid om de verkoop van onroerend goed exclusief te bestemmen voor alleen de gemeente De Bilt. Een dergelijk instrument kan echter zeer ingrijpend zijn voor de waarde, alsmede de verkoopkansen van een dergelijk onroerend goed. Wij zijn dan ook van mening dat dit kan ontaarden in een forse aantasting van het eigendomsrecht als grondrecht. In hoeverre heeft het College in de toekomst nog plannen om wijken of woningen te laten vallen onder dit voorkeursrecht?

116. De portefeuille langlopende leningen van De Bilt is de afgelopen jaren toegenomen tot 74 miljoen. Landelijk is de schuldpositie van gemeenten ter discussie gekomen. Wellicht is een en ander het gevolg van te weinig dualisme en te weinig evenwicht tussen gemeenteraad en college. Wellicht is het raadzaam dat er meer gelden worden vrijgemaakt voor het inhuren van externe fractieondersteuning?

Waar staat de gemeente De Bilt nu in Nederland?

(Bron waar staat je gemeente nl.)

Jaar           Onderwerp                                                      De Bilt             Nederland

2015          waardering buurt                                                8,1                       7,9

2016          woz-waarde woningen                                   329.000               209.000

2016          Vraagprijs woningen                                      526.000               302.000

2015          Vestigingen (per 1.000 inwoners)                   171,6                   122,4

2015          Personen in bijstand (per 10.000 inw.)           231,0                   405,1

2015          Bijstand 65+ers  (per 10.000 inw.)                    51,1                    160,7

2015          Allochtonen                                                     16,5%                   21,7%

2014          Opkomst gemeenteraadsverkiezingen           65,9%                   54,0%

 

2016          Algemene rijksuitkering per inwoner              734                      1051

Laatst aangepast (dinsdag 04 oktober 2016 10:49)

 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen