Programmabegroting 2017-2020 BUNSCHOTEN

Afbeeldingsresultaat voor bunschoten

 

21. Volgens het tweejaarlijks onderzoek van Waar Staat je gemeente.nl blijkt dat de inwoners van Bunschoten met 7,3 positief tevreden zijn over de dienstverlening. Het gemiddelde in Nederland ligt op 6,7 Daarnaast staat Bunschoten in de top 3 als ‘digitaal meest volwassen’ gemeente in de provincie Utrecht.

24. De woonlasten van een meerpersoonshuishouden zijn in Bunschoten op jaarbasis 580, terwijl dat in Nederland op gemiddeld 716 ligt (Bron Coelo) De WOZ-waarde in 2016 was in Bunschoten overigens 249.000 terwijl dat in Nederland slechts 209.000 euro was.

37. De gemeente Bunschoten kenmerkt zich door een sterke plaatselijke economie die bijdraagt aan de zelfstandigheid en het welzijn van haar burgers. 43. Het aantal spijbelaars in het voortgezet onderwijs was in 2010 nog 32. Men verwacht dat dit in 2017 gaat oplopen naar 50. Het aantal spijbelaars in het Middelbaar onderwijs was in 2010 nog 23. Men verwacht dat dit in 2017 gaat oplopen naar 43. 44. Sinds 1 maart 2015 is er voor de regio sprake van een zogeheten ‘Plusklas’ in Bunschoten waar meer- en hoogbegaafde kinderen speciaal en individueel onderwijs krijgen. Dat dit reeds in 2015 zeer succesvol was, bleek wel uit het bereiken van de (digitale) Benelux First Lego Leaquefinale.

45. Bunschoten heeft veel te weinig overnachtingsmogelijkheden voor toeristen. Dit is jammer aangezien toeristen geen uitkeringsgerechtigden en slechts zeer tijdelijke bewoners zijn die een extra stimulans zijn voor onze lokale economie.

46. De gemeenteraad heeft bij vaststelling van het spelenbeleid tot 2022 terecht besloten om onveilige speeltoestellen te verwijderen, doch vooralsnog niet te vervangen, hetgeen natuurlijk jammer is, mede vanwege het feit dat Bunschoten een zeer kinderrijke gemeente is.

48. Het aantal inwoners wat in 2009 nog lid was van de bibliotheek was 22,2%. Vanwege de digitalisering van de samenleving zal dit 2017 wellicht terug gaan lopen naar 18%, doch het aantal bezoekers van het Spakenburg Museum zal daarentegen oplopen van 11.370 in 2008 naar 14.000 in 2017.

49. De sportvelden in Bunschoten zijn veelal voorzien van kunstgras. Dit gebruik heeft voor- en nadelen. Te beginnen met de voordelen: nooit meer sproeien, maaien, bemesten, minder ongedierte, minder onderhoud en minder allergie. De nadelen zijn echter ook aanzienlijk: kunstgras wordt in de zomer warmer dan natuurgras, kleurt niet mee met de seizoenen, doch is zeker niet onderhoudsvrij. Bij langdurig gebruik is kunstgras onderhevig aan normale slijtage, ook wel ‘platliggen’ genoemd. En bij ondeskundige installatie kan dat bij grotere oppervlakken tot onbevredigend resultaat leiden, doch op langere termijn betaalt een professionele installatie zichzelf terug.

61. Ook de gemeente Bunschoten heeft de gebieden, waar mogelijk wateroverlast ontstaat door extreme neerslaghoeveelheden in beeld gebracht en anticipeert daarop door in die gebieden o.a. extra hemelwaterriolen aan te leggen.

65. De gemeente Bunschoten blijft onverkort van mening dat er voldoende huisvesting overblijft voor de eigen bewoners in combinatie met voldoende werkgelegenheid en het nul-migratiemodel (pagina 67) als uitgangspunt.

66. Wel blijft men streven naar een woningbouwprogramma dat niet alleen groei van het inwonertal mogelijk maakt, maar ook meer inkomsten int uit onroerend goedbelasting, alsmede wellicht meer inwonertal gerelateerde Algemene Uitkering van Den Haag. Dit werd reeds op 3 november 2015 mogelijk, toen het temporiseringsbeleid dat woningbouw beperkt, werd losgelaten. Voorts streeft het gemeentebestuur naar de aanleg van windmolens. Nadelen hiervan zijn de hoge investering en het uiteindelijk geringe netto rendement. Wellicht is het interessanter op grote schaal zonnepanelen aan te leggen. Dit is niet alleen veel goedkoper maar ook de persoonlijke energierekening voor de inwoners van Bunschoten kan dan wellicht substantieel omlaag.

68. Het gemeentebestuur blijft, waar nodig, gebruik maken van instrumenten, zoals de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Wij zijn echter van mening dat het gemeentebestuur terughoudend moet zijn met deze wetgeving omdat andere kopers door de gemeente buitengesloten kunnen worden. Een dergelijke gang van zaken kan zowel de waarde als het eigendomsrecht ernstig aantasten en dat mag natuurlijk niet de bedoeling zijn.

76. Zowel de hondenbelasting als de precariobelasting gaan wellicht verdwijnen in de volgende kabinetsperiode. Minister Plasterk heeft hierover onlangshet parlement aangeschreven vanwege de hervorming van een nieuw gemeentelijk belastinggebied.

77. De bedoeling van dit gemeentelijk belastinggebied is dat gemeenten op termijn dan 30% van de huidige rijkstaken gaan overnemen, aangezien dit in de overige OESO-landen reeds op 37% ligt. Hogere gemeentebelastingen in combinatie met lagere rijksbelastingen zouden dan uiteindelijk tot lagere belastingen voor de gemiddelde burger moeten leiden, zo wordt gesuggereerd. Opties voor gemeenten, zoals Bunschoten zijn: - Her(invoering) OZB voor gebruikers van woningen, waar huurders overigens niet erg blij mee zullen zijn, - Invoeren ingezetenenheffing, - Afschaffing precariobelasting op (ondergrondse) kabels en leidingen, - Afschaffing van hondenbelasting, - Afschaffing van baatbelasting, - Gemeenten mogen inkomsten uit verkeershandhavingsbeleid, zoals bekeuringen, zelf houden en hoeven dit niet meer af te dragen aan het rijk. - Gemeenten krijgen als preferente schuldeiser meer rechten, waardoor zij direct als schuldeiser op kunnen treden. De afvalstoffenheffing zou vanwege het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ persoonsaantal gerelateerd moeten zijn en nu is het zo dat een alleenstaande bijna net zoveel afvalstoffenheffing betaald als een meerpersoonshuishouding, hetgeen natuurlijk niet de bedoeling kan zijn.

81. Al met al zouden vanwege de hiervoor genoemde maatregelen in 2017 voor de onroerend goed belasting, afvalstoffenheffing en de rioolbelasting een lastendrukvermindering geven van 0,92% voor de gemiddelde burger van Bunschoten. Voor huurders geldt zelfs een daling van 2,1% omdat zij alleen een aanslag voor de afvalstoffenheffing en rioolbelasting betalen. 85. Qua lokale lasten blijkt dat Almelo in 2016 is gezakt naar plaats 17 van 390 Nederlandse gemeenten (Bron: COELO atlas).

86. In 2015 is er een voorziening getroffen van 637.000. Het grootste deel hiervan betreft debiteuren sociale zaken, waarbij men er helaas vanuit moet gaan dat 75% oninbaar is.

87. Er is, wellicht vanwege de crisis, een toenemende claimbewustheid van de burger gesignaleerd. Jaarlijks wordt de gemeente Bunschoten aansprakelijk gesteld. Veelal gaat het om relatief kleine bedragen. Jaarlijks wordt hiervoor 2.500 euro gereserveerd. De verwachting is dat het aantal verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) niet zal toenemen, omdat er inmiddels landelijk juridische stappen zijn gezet om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

103. De ambtelijke organisatie van Bunschoten is relatief beperkt vergeleken met referentiegemeenten. Per duizend inwoners heeft Bunschoten een kleinere formatie ten opzichte van gemeenten in dezelfde gemeenteklasse. Ook de kosten van de overhead komen eveneens uit onder het gemiddelde. Al enkele jaren is het mogelijk dat ambtenaren thuis hun werk kunnen doen via telewerken. Dit lijkt mij een goede ontwikkeling zowel voor de telewerkende ambtenaar als voor de zogeheten kosten ‘overhead’ die minder worden omdat het gemeentehuis minder werkplekken behoeft, dus ook andere werkzaamheden kan laten realiseren. Het spreekt voor zich dat de telewerkende ambtenaar in dat geval uiteraard een redelijke compensatie verkrijgt voor de door hem of haar geboden vierkante meters werkplek in de privé woning. Op dit moment is er alleen sprake van een stoel of printer. Het personeelsbestand van de gemeente Bunschoten zal vanwege pensioenvertrek van medewerkers binnenkort kleiner worden. Wellicht is dit op te vangen door verdere automatisering of via outsourcing of uitwisseling van overtallig personeel bij buurgemeenten.

104. Het is van groot belang dat er aandacht is en blijft voor de aansprakelijkheden die voortvloeien uit bestuurlijke bevoegdheden. Dit is des te meer actueel omdat de 2e Kamer reeds in 2013 in ruime meerderheid besloten heeft dat de rechtspositie tussen ambtenaren en niet-ambtenaren genormaliseerd dient te worden, hetgeen betekent dat er een veel grotere kans ontstaat op persoonlijke aansprakelijkheid. Uiteraard moet dit binnenkort nog door de 1e Kamer bevestigd worden, maar de kans is alleszins groot dat de decennialange onschendbaarheid van ambtenaren zijn langste tijd heeft gehad.

105. De ontwikkeling van een professionele ambtelijke basisregistratie is onlangs van rijkswege opgelegd. Het is de bedoeling dat dit in 2016 gerealiseerd is. Net als bij de persoonsgegevens uit de basisregistratie personen is het de bedoeling dat de gehele overheid gebruik gaat maken van dezelfde bedrijfsgegevens (bedrijven, verenigingen, stichtingen). De huidige manier van werken gaat door de toenemende automatisering en digitalisering onvermijdelijk veranderen. Het wordt immers nu nog veel te veel gedomineerd door papieren in centrale archieven.

Waar staat Bunschoten in Nederland nu eigenlijk? (Bron: waar staat je gemeente.nl) Bunschoten Utrecht 2015 Misdrijven (per 1.000 inwoners) 36,7 57,4 2015 Maatschappelijke deelname 62% 45% 2015 Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inw.) 134,3 405,1 2015 65+er op bijstandniveau (per 10.000 inw.) 32,5 160,7 2015 Leerlingen basisonderwijs (per 1.000 inw.) 101,7 86,6 2015 Allochtonen 9,2% 21,7% 2015 Vrijwilligerswerk 52% 43% 2015 Weerbare inwoners 53% 44% 2015 Vertrouwen in bestuur 51% 28% 2014 Opkomst gemeenteraadsverkiezingen 62,3% 54% 2016 Algemene Uitkering Gemeentefonds 659 1051 2016 Woonlasten meerpersoonshuishouding.

Laatst aangepast (woensdag 28 september 2016 19:06)

 

Reacties  

 
0 #1 profile6739 01-11-2018 11:51
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://mciedu.in/guestbook/public/img-1539196323.jpg
Citeer
 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen