Begroting 2017 gemeente Utrecht

Afbeeldingsresultaat voor utrecht

Voorwoord:

Utrecht is een stad en gemeente in Nederland en de hoofdstad van de gelijknamige provincie Utrecht. Met 339.946 inwoners (1 april 2016; bron CBS) is Utrecht de vierde stad van Nederland qua inwonertal.

De gemeente Utrecht bestaat uit de woonplaatsen Utrecht, Vleuten, De Meern en Haarzuilen.

De stad bevindt zich in de Randstad en is centraal gelegen op een knooppunt van wegen, spoorwegen en waterwegen, waardoor het een toonaangevende beurzen- en conferentiestad is en het hardst groeiende economische centrum – vooral in de dienstensector – van zowel de Randstad als Nederland.

Een inwoner van Utrecht laat zich liever utrechter dan Utrechtenaar noemen. Dit als gevolg van de zogeheten Utrechtse homoseksuelenaffaire: achter de Dom was er in de achttiende eeuw een geheime ontmoetingsplaats van homoseksuelen (voor wie tussen de kerk en de toren ook een gedenksteen ligt). Toen dit aan het licht kwam en de slachtoffers ter dood veroordeeld werden, werd Utrechtenaar een scheldwoord voor homoseksueel.

De gemeente telt bijna 340.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 99 km2 (waarvan slechts een zeer klein gedeelte water).

De dorpen Vleuten, De Meern en Haarzuilen (wijk Vleuten-De Meern) maken sinds 1 januari 2001 deel uit van de gemeente Utrecht. Niet alle inwoners van de voormalige Vleuten-De Meern waren blij met deze annexatie aangezien Vleuten-De Meern een welvarende gemeente was dus lage lokale belastingen had.

Volgens een persbericht uit juli 2008 zal het inwoneraantal utrecht tot 2025 met 36% stijgen. Dit komt neer op een inwoneraantal van rond de 405.000. Een dergelijke verstedelijking gaat wellicht ten koste van de leefbaarheid, doch de lokale politiek wordt hier flink wijzer van omdat fractiesubsidie inwonertal gerelateerd is.

Utrecht is een multiculturele stad; het percentage allochtone inwoners is thans grofweg een derde, doch zal vermoedelijk de komende decennia flink gaan toenemen vanwege de open grenzen politiek van Brussel. Op dit moment hebben we het over ruim 100.000 inwoners van niet-Nederlandse afkomst, van wie circa 65.000 inwoners van niet-westerse afkomst. Utrecht is een stad met veel jongeren en relatief weinig ouderen. In Utrecht wonen 64.000 studenten ofwel tijdelijk verblijvende passanten dus weinig binding hebben met Utrecht. Er is voor hen een aantal universiteiten, hogescholen en ROC’s te vinden, waarvan de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht verreweg de grootste zijn. Het uitgaansleven is hierop grotendeels afgestemd. Of dit ten goede komt van de leefbaarheid is voor velen de vraag.

Utrecht heeft een historisch centrum, dat grotendeels nog door een singel wordt omringd. Van zuid naar noord lopen de Oudegracht en de Nieuwegracht, die uniek zijn vanwege de werven, lage kades waarop de werfkelders van de huizen aan de gracht uitkomen. Utrecht telt ná Amsterdam en Maastricht het grootstel aantal rijksmonumenten van alle steden in Nederland. Anno 2009 telt de gemeenten ruim 1400 rijksmonumenten, ruim 1600 gemeentelijke monumenten, 4 archeologische monumenten en 5 beschermde stads-/dorpsgezichten. (Bron: Wikipedia)

Auteur: Wim Vreeswijk, oud-raads- en statenlid

Pagina gewijs zal ik trachten een en ander inzichtelijk met U doornemen:

9. Financieel solide? De meerjarenraming van de begroting is sluitend. Derhalve hoeft de onroerend goedbelasting (OZB), afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens niet te worden verhoogd met het inflatiepercentage. De rioolbelasting kan zelfs met 5% worden verlaagd evenals bouwleges. Dit kan omdat er extra inkomsten zijn ontstaan uit een extra bevolkingsgroei, dus extra Algemene uitkering van de Rijksoverheid.

Helaas kiest het gemeentebestuur voor de fiets en het top zwaar gesubsidieerde openbaar vervoer en niet voor de ongesubsidieerde, dus vaak overbelaste automobilist.

10. Het is de bedoeling van het gemeentebestuur dat inwoners en ondernemers naast hun dagtaak zoveel mogelijk taken onbetaald van de terugtredende overheid onbetaald gaan overnemen.

11. Het college wil in 2017 concrete stappen gaan zetten in de ontwikkeling van zonnevelden zodat Utrecht uiteindelijk ‘energieneutraal’ gaat worden, hetgeen een prima streven is.

12. Het streven is dat zoveel mogelijk Utrechters afval gescheiden gaan aanbieden, zodat de uiteindelijke hoeveelheid restafval zal afnemen tot 240 kilo per jaar of 5 kilo per week per inwoner in 2017.

Voor 2017 gaat men uit van lichte stijging tot 10.165 huishoudens met een bijstandsuitkering. Ondanks een daling van de werkloosheid blijven er echter migranten binnenstromen.

14. Zelfs migranten zònder documenten kunnen in Utrecht blijven rekenen op zorg en ondersteuning. De Utrechters is hierover nimmer, via referenda, om hun mening en instemming gevraagd!

15. Hoewel er een zogeheten Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 is ontwikkeld waarin men streeft naar afname van criminaliteit, toename van het veiligheidsgevoel, voorkomen van incidenten en verstoringen van de openbare orde heeft de decennia lange praktijk in Utrecht uitgewezen dat dit doorgaans fopspenen zijn. Het onveiligheidsgevoel bij de Utrechter blijft doorgaans even groot.

23. Het college van B & W wil groot inzetten op internationalisering van Utrecht vanwege extra subsidies uit Brussel. Zo heeft dat in 2014 geresulteerd in de verkrijging van 8,1 miljoen en voor de periode 2014-2020 7,7 miljoen en nog eens 3,6 miljoen voor de arbeidsmarktregio uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) Men vertelt er overigens niet bij dat dit allemaal opgebracht is door de Europese belastingbetaler zelve w.o. Utrecht ressorteert, dus feitelijk een ‘sigaar uit eigen doos is’! Desalniettemin blijft het college van B & W, als een verslaafde, azen op dit subsidie-infuus !

29. Op het grotendeels leegstaande stadskantoor aan de Croeselaan, kosten 260 miljoen (!), kan men o.a. terecht voor aangifte geboorte, overlijden, paspoorten en rijbewijzen. Ambtelijke taken die echter ook op eenvoudige wijze en veel goedkoper digitaal uitgevoerd zouden kunnen worden. Het spreekt voor zich dat veel (oudere) digibeten in onze stad natuurlijk wèl ambtelijke steun blijven krijgen.

33. Het College verwacht en dan citeer ik “de populariteit van de Nederlandse steden en van Utrecht in het bijzonder, neemt de komende decennia toe” (einde citaat) Het lijkt mij veel te optimistisch om zo ver vooruit te kijken want er staan immers al maanden miljoenen ‘vluchtelingen’ klaar ten zuiden van de Middellandse Zee om de oversteek te wagen naar Europa zonder binnengrenzen w.o. Utrecht.

De ontwikkeling van Leidsche Rijn vordert gestaag, waarbij de vraag, naar met name 4.900 koopwoningen in 2017, bijna niet is bij te houden. Dit is niet zo opmerkelijk vanwege de extreem lage hypotheekrente door het maandelijks bijdrukken van tientallen miljarden Euro’s door Draghi van de ECB. Dat door deze geforceerd lage rente de pensioenen van onze ouderen al jaren niet meer gegarandeerd zijn. Dat zal dezelfde Draghi, ex-collega van de zeer omstreden bankier Goldman Sachs, echter een rot zorg zijn.

34. Dat hierdoor een tweedeling ontstaat met buurten zoals Overvecht en Kanaleneiland, waar relatief veel kansarme allochtonen wonen, is een tweede gevolg.

38. Het voortschrijdend inzicht in de politiek is doorgaans zeer traag. Zo bleek ik reeds in 1986, dus 30 jaar geleden, reeds te waarschuwen tegen het verschijnsel erfpacht, waarbij de koper alleen maar eigenaar wordt van de opstallen, doch huurder of pachter blijft van de grond, welke pacht doorgaans om de 10 jaar kan worden herzien met 100%. Banken en hypotheekverstrekkers waren hier niet blij mee omdat deze overheidsbetutteling zeer slecht is voor de marktwaarde. Utrecht is dan ook 29 jaar later gestopt met dit soort uitgiftes van grond of geconverteerd naar een mildere vorm van eeuwigdurende erfpachtrechten.

40. Aangezien Utrecht ‘slechts’ 99 km2 groot is, blijft het College toch  kiezen voor nog méér inwoners, dus automatisch méér Algemene Uitkering van Den Haag,  dus kiest men voor zogeheten ‘verdichting’, dus nòg meer inwoners per km2. Uiteraard gaat dit ten koste van groenvoorzieningen, dus leefbaarheid. In het kader van massale spontane tegenacties ‘GEEN GROEN VOOR POEN’ is men hier jaren geleden nog flink voor terug geschrokken, doch tegenwoordig blijkt dit, volstrekt kritiekloos, door te kunnen gaan.

Hoewel Utrecht-Oost de grootste winkelleegstand kent van Utrecht wil men het detailhandelsoppervlak van het Winkelcentrum de Gaard drastisch uitbreiden en zelfs met een 38% hogere huur per m2. Dit lijkt mij een vorm van kamikazepolitiek.

46. Ook in 2016 is het College voornemens het huurteam in te zetten in misstanden op de (particuliere) huurwoningenmarkt. Het college verzuimt er echter bij te zeggen dat misstanden of speculatie alleen ontstaan door ongeremde overbevolking, dus steeds meer woningtekort, en het is juist de taak van College en politiek om deze ontwikkeling tegen te gaan en zich niet te laten verleiden door de inwonertal gerelateerde, honderden miljoenen grote Algemene Uitkering van Den Haag.

48. Men spreekt in deze begroting voortdurend over ‘krachtwijken’. Voorheen sprak men over ‘Vogelaarwijken’, genoemd naar oud PvdA-minister Vogelaar, doch deze politica is dusdanig in publieke opspraak gekomen dat men uiteindelijk maar is overgegaan op de titel ‘krachtwijken’.

63. Het College streeft naar een klimaatneutraal Utrecht. Reeds in 2020 moet dan ook 10% van de Utrechtse daken voorzien zijn van zonnepanelen. Dat is geen overbodige luxe want Utrecht is op luchtfoto’s duidelijk waarneembaar mèt substantiële smogvorming.

66. In Utrecht ondervind thans 23% van onze inwoners vaak overlast van verkeerslawaai. Dit lijkt een structureel en wellicht toenemend probleem vanwege het feit dat Utrecht op korte termijn streeft naar 400.000 inwoners, met name vanwege het feit dat dit College rijkssubsidie kennelijk belangrijker vind dan leefbaarheid.

73. Inmiddels geeft dit College toe en dan citeer ik: “dat de ruimte in Utrecht steeds schaarser wordt en het steeds drukker wordt op straat. Meer Utrechters verplaatsen zich binnen de stad, ook het verkeer van en naar Utrecht groeit. Op verschillende plaatsen in de stad treedt stagnatie op van het autoverkeer” (einde citaat). Dit betekent dus dat het College, willens en wetens, de leefbaarheid in onze stad letterlijk om zeep aan het helpen is !

75. Het verschijnsel ‘busbaan’ is ook een bestuurlijk wangedrocht. Tienduizenden (ongesubsidieerde) auto’s moesten ooit wijken voor een paar honderd, top zwaar gesubsidieerde, bussen en staan dan ook dagelijks te wachten in een dampende file. Bovendien zijn, met name 3-gelede bussen, vanwege hun geringe trekkracht, totaal ongeschikt voor elektrisch rijden en gebruiken toch weer een vorm van vervuilende diesel !

78. Het College ziet de fiets en de voetganger, wat hen betreft, als de belangrijkste vorm van vervoer in onze stad. Dit is maar zeer betrekkelijk vanwege ons klimaat met relatief weinig zonuren per jaar en steeds meer wolkbreuken. Ik heb het dan nog niet over het feit dat de lokale middenstand en economie niet echt gebaat zijn bij voornamelijk fietsers en voetgangers. Ook vraag ik me af hoe het College denkt over het vervoer van onze ouderen en gehandicapten?

79. Het College is van mening dat er veel meer fietsparkeermogelijkheden moeten komen, met name bij de centrale stations. Afgezien van de beeldvorming over de huidige enorme stallingen, van veelal oud roest, is uit onderzoek gebleken dat er in Utrecht inmiddels 1 miljoen fietsen zijn voor de huidige 340.000 inwoners. Dat lijkt mij veel te veel. De ophaaldienst maakt dan ook vele overuren maken om regelmatig duizenden zogeheten ‘weesfietsen’ te verwijderen uit het straatbeeld.

84. Zo wil men Utrecht medio 2018 op de wereldkaart zetten met de grootste fietsenstalling ter wereld voor 14.000 fietsen… Weer zo’n abject megalomaan idee!

88. Vanwege de klimaatverandering heeft ook onze stad te maken met wateroverlast, met name in de meest laaggelegen wijken Lombok en de Zeeheldenbuurt. Er ontstonden dan ook in de zomer van 2014 schades van wel 50.000 euro per woning! De gemeente heeft echter een zorgplicht, ingevolge de waterwet, door het rioolstelsel goed te beheren en te onderhouden zodat het afval- en regenwater veilig wordt ingezameld en afgevoerd, zonder risico’s voor de volksgezondheid en het milieu.

89. In 2017 wordt dan ook gestart met een project van ruim 1 miljoen euro voor de aanleg van een extra hemelwaterriool in Lombok en de Zeehelden-buurt.

91. Het College is van mening dat onze bewoners onverkort recht hebben op voldoende groen in onze stad. Het steeds verder ‘inbreiden’ of in gewoon Hollands volbouwen voor steeds meer inwoners van onze stad van 99 km2 is hiermee ernstig in strijd !

113. Er werden in 2014 en 2015 gemiddeld 390 Utrechters betrapt op fraude en werd er gemiddeld jaarlijks voor een totaal van 3 miljoen euro teruggevorderd aan bijstandsuitkeringen.

Ondanks dat de werkloosheid in Utrecht aanvankelijk daalde, zorgt de instroom van nieuwe doelgroepen toch weer voor een lichte stijging.

Het aantal vaste banen neemt af en er zijn steeds meer tijdelijke banen en deeltijdwerkers, wat de onzekerheid over inkomen uit werk steeds verder vergroot.

117. Armoedebestrijding kost steeds meer geld, ook in Utrecht. Zo was dat in 2015 nog circa 19,9 miljoen euro. In 2017 verwacht men 22,1 miljoen hieraan uit te geven.

132. Vanwege de digitalisering van onze samenleving loopt het bibliotheekgebruik landelijk terug. Echter niet in Utrecht! Hier verwacht men 70.000 leden in 2017.

157. Het College wil inzetten op het terugdringen van gezondheids-verschillen in onze stad. Dat is hoognodig want uit onderzoek is gebleken dat Overvecht de wijk is met landelijk het hoogste ziekteverzuim!

Dit is ook te verklaren uit het feit dat het aantal levensjaren in goede gezondheid bij hoog opgeleiden 6 jaar hoger is dan bij laag opgeleiden. Er zijn ook verschillen tussen wijken en buurten. Zo loopt de levens- verwachting in goed ervaren gezondheid uiteen van 72 jaar bij inwoners in Tuindorp, Wittevrouwen en Voordorp, tot 60 jaar in Overvecht en 63 jaar in Zuidwest.

159. Ten aanzien van gezondheidsprofielen van Utrechters en onderzoek naar de invloed van wijk (kenmerken) op gezondheid is te verklaren met het feit dat  allochtone meerderheden in wijken zoals Overvecht en Kanakeneiland uiteindelijk deprimerend, dus slecht zijn voor de gezondheid van autochtone minderheden.

Kinderopvang is en blijft een verantwoordelijkheid voor de ouders en niet de samenleving. Helaas is het zo dat door de voortdurende migratie en hieruit voortvloeiende woningnood woningen in de afgelopen decennia steeds schaarser en duurder worden, dus twee-verdienen van beide ouders helaas een noodzakelijk feit is om te kunnen rondkomen qua levensonderhoud.

159. Drugshandel en drugsgebruik kan alleen gereguleerd worden als dit gebeurt via overheidstoezicht en staatswinkels zodra gebruikers geregistreerd en wellicht gewezen kunnen worden op de gevaren van de gezondheidsrisico’s bij verslavingen. Dus sluiting van de huidige 17 Utrechtse ‘coffeeshops’. Nu is het zo dat er veel illegale drugsteelt, dus via criminele kwekers en via de ‘achterdeur’ zwart wordt ingekocht en via de voordeur, zonder enige vorm van toezicht, wordt verkocht. Er zijn landelijk 500.000 gebruikers van drugs en wellicht ook duizenden gebruikers in Utrecht.

165. De maatschappij dient verschoond te blijven van criminaliteit. Met name (jeugdige) veelplegers dienen langdurig gedetineerd te worden. Allochtone minderheden dienen na een 2e delict hun paspoort in te leveren en hun detentie onverkort uit te zitten in het thuisland. De luxe detenties in Nederland kosten immers ruim 200 euro per dag ! (Bron: CBS mei 2016)

181. Het College verwacht dat er in 2017 ruim 41 miljoen euro uitgegeven gaat worden aan allerlei cultuuruitingen terwijl er NUL baten tegenover staan. Ik ben van mening dat absurde, dus waardeloze kunstuitingen niet ten koste moge gaan van de Utrechtse belastingbetaler.

182. Het College verwacht dan ook dat het aantal bezoekers van gesub-sidieerde cultuurinstellingen gaat teruglopen van 3 naar 1,7 miljoen in 2017.

215. Het gemiddelde sovabiliteitsrisico in Nederland bedroeg in 2014 bedroeg 31,9%. De ratio van Utrecht bevond zich in 2014 met 33,5% licht boven het Nederlands gemiddelde. De daling in Utrecht sinds 2014 naar 26,9% eind 2017 is het gevolg van het inzetten van eigen middelen door onttrekkingen aan bestemmingsreserves zoals bereikbaarheid, gronduitgiftes en de transformatie van Hoog-Catharijne.

217. Het huidige financieel evenwicht sluit aan bij de hiervoor genoemde toezichtcriteria van de Provincie Utrecht. Een begroting die voldoet aan de toetsingscriteria van de provincie leidt tot ‘repressief toezicht’. Dit houdt in dat het College de begroting direct mag uitvoeren zonder goedkeuring vooraf door de provincie.

218. De begroting 2017-2020 is zelfs meerjarig in evenwicht.

Met de lokale lasten bevindt Utrecht zich weliswaar op een gunstige positie, dus onder het landelijk gemiddelde, maar kan nòg beter als men flink gaat bezuinigen op allerlei absurde cultuuruitingen van 41 miljoen (zie pagina 181). Samengaand met de groei van de stad neemt weliswaar de schuldpositie en daarmee ook de rentelasten toe, maar deze blijven nog ruimschoots en meerjarig onder de gestelde maximum-normen.

219. Onroerend goedhandel is geen overheidstaak! Door verkoop van overtollig gemeentelijk eigendom, kunnen leningen afgelost worden en verbetert de schuldpositie.

222. Wel is gebleken dat er bij nieuwe panden na enige jaren relatief veel bouwschades ontstaan of bouwkundige problemen aan het licht komen vanwege nieuwe bouwmethodes of architectonische keuzes. Ná 2018 zal er dan ook een stijgende onderhoudsbehoefte ontstaan, met name in 2020. Het betreft hier dan met name het Veemarktterrein en Leidsche Rijn.

224. De mogelijkheid om de lokale lasten te verhogen wordt deels bepaald door de landelijke macronorm voor onroerend goedbelasting.

Kleinere belastingen, zoals de hondenbelasting en de reclamebelasting worden mogelijk binnenkort afgeschaft. Ook is er wetgeving in de maak om de precariobelasting voor ondergrondse leidingen en kabels af te schaffen. Voor Utrecht is dit laatste overigens al afgeschaft.

277. Het instrumentarium waarvan gebruik gemaakt kan worden bij het uitvoeren van het grondbeleid is onder meer ‘voorkeursrecht’ hetgeen m.i. een zeer kwalijk recht is omdat een gemeente als enige het alleenrecht tot aankoop krijgt, waardoor de eigenaar niet meer vrij is in zijn keuze van een koper, hetgeen uiteraard niet alleen een kwalijke gang is, maar ook een ernstig prijsdrukkend effect veroorzaakt voor de eigenaar van het bewuste onroerend goed.

279. Ten aanzien van de afvalstoffenheffing betaalt een alleenstaande jaarlijks 205,05, terwijl het voor een meerpersoonshuishouden, ongeacht het aantal gezinsleden (!), onevenredig veel goedkoper is met 248,50. Tevens is dit in strijd met het beginsel ‘de vervuiler betaalt’.

280. Utrecht gaat in 2016 respectievelijk 2017 circa 24,8 en 25,4 miljoen aan parkeerbelasting innen. Een zeer kwalijke ontwikkeling is dat ‘krachtwijken’ ,met doorgaans veel allochtonen, vrijgesteld zijn van parkeer-belasting. Meest rechtvaardig zou zijn als alle wijken fiscaal aan elkaar gelijk gesteld zouden zijn. Weer een typisch staaltje van meten met 2 maten in een overwegend extreem linkse gemeente als Utrecht !

281. Het aantal honden is al jaren stabiel rond 9.000. Dit is relatief weinig, doch te verklaren dat zowel studenten als allochtonen in het algemeen weinig tot geen honden hebben.

Toeristenbelasting: Het tarief is 5% per overnachting. Deze dient m.i. afgeschaft te worden omdat toeristen slechts zeer tijdelijke bewoners zijn, niet ten laste komen met uitkeringen en ook een welkome bezoeker zijn vanwege onze lokale economie.

282. De stadhuisambtenaren dienen terughoudend te zijn indien burgers zich willen uitschrijven uit het bevolkingsregister. Wellicht zijn het personen met schulden of uitstaande detenties, waardoor het verschijnsel ‘spookburger’ ontstaat. Volgens RTL-nieuws van 12-3-2013 zouden dat er toen al landelijk 427.304 zijn. Dus pas uitschrijven als er een nieuw adres bekend is.

285. Het totaal van de inkomsten van de begraafrechten dekt 83,5% van de berekenbare kosten. Het landelijke beeld laat ook nog een dalende trend zien van het aantal begravingen. Een en ander wellicht een gevolg van het toenemend aantal crematies of begrafenissen in het thuisland. Ook wordt het voor de ‘gewone Utrechter’ vanwege de voortdurende koopkracht en verdwijnen van de fiscale aftrekbaarheid van onderhoud allemaal veel te duur.

303. BINNENSTAD: De bewoners van de binnenstad voelen zich relatief gezond, de alcoholconsumptie ligt hoger dan gemiddeld in de stad en heeft het hoogste geweldsniveau van Utrecht, veel jongerenoverlast, maar bewoner zijn ook zeer ontevreden over parkeermogelijkheden voor auto en fiets.

317. LEIDSCHE RIJN: De nieuwbouw productie en verkoop van woningen is in 2016 fors toegenomen, dus meer inkomsten uit OZB.

Het aantal actieve bewoners is in 2015 opgelopen naar 39% als hoogste van Utrecht. Woninginbraak, geweld en jongerenoverlast komt relatief weinig voor. De tevredenheid over parkeren van auto en fiets ligt met 60 en 63% hoger dan het stedelijk gemiddelde.

318. Aanpak van het smartphonegebruik in het verkeer vanwege het toenemend aantal gevolgslachtoffers.

325. NOORD-OOST: De bewoners geven de hoogste cijfers van de stad voor buurt en sociale cohesie. De gemiddelde levensverwachting is 81,5 terwijl die voor de stad op gemiddeld 79,6 ligt. Het alcoholgebruik ligt relatief hoog. De parkeergelegenheid voor auto en fiets is lager dan op stadsniveau. Slechts 2,9% van de huishoudens ontvangt bijstand, terwijl dat in de stad 6,3% is en de onveiligheid is relatief laag.

326. Veel bewoners klagen over verkeersdrukte, slechte luchtkwaliteit, gedrag van fietsers en automobilisten.

Veel ouderen, alsmede vergrijzing.

327. Geveltuinen en plantenbakken compenseren tekort aan groenvoorzieningen. Storend fietsgedrag.

329. Er is veel waardering voor vrijwillige inzet, doch in hoeverre zijn al die wijkorganisaties überhaupt ANBI-gerelateerd, waardoor onbetaald vrijwilligerswerk fiscaal aftrekbaar wordt?

330. Bewoners van Noordoost hechten veel belang aan groenvoorzieningen en onderhoud van de openbare ruimte. In hoeverre is ‘adopteren’ van groenvoorzieningen, zoals tuinuitbreiding mogelijk zoals ooit mogelijk was in de Huizingalaan ?

331. Al jaren ondervinden bezoekers van de waterspeelplaats in de Voorveldsepolder ernstige hinder van glasscherven en vernielingen. Wat is de stand van zaken?

334. NOORDWEST: Deze wijk kent de hoogste bevolkingsdichtheid van Utrecht. Het buurtoordeel is met 6,2 lager dan het stedelijk niveau. 17% van de kinderen heeft overgewicht, waarvan 5% obesitas. Stedelijk is dit overgewicht 12%, waarvan 3% obesitas.

336. Er is sprake van hardnekkige jongerenoverlast.

338. Amsterdamsestraatweg is de meest ondernemende straat van Utrecht.

339. Samen met bewoners wordt bekeken in hoeverre stukjes groen in zelfbeheer kunnen.

De kwaliteit van openbare ruimten is vergeleken met andere wijken van matige kwaliteit.

De verkeersdruk en beperkte groen rondom Oudenoord, Weerdsingel, Paardenveld en Amsterdansestraatweg hebben grote impact op de wijk.

Bewoners zetten zich in, in het Julianapark en het Noordsepark terwijl dit feitelijk een overheidstaak is….

342. Veel bewoners kampen met meerdere problemen, zoals schulden, niet passende huisvesting, laaggeletterdheid en opvoedvraagstukken.

343. Toenemende armoede bij diverse bevolkingsgroepen.

346. OOST: In deze wijk wonen opvallend veel jonge mensen, met name studenten en pas afgestudeerden. Er is veel waardering voor de omgeving en voorzieningen. Relatief weinig mensen met een bijstandsuitkering.

347. Merendeel van de bewoners voelt zich veilig. Veel groenonderhoud door burgers, hetgeen ook in deze wijk duidt op terugtredende overheid. Weinig sociale huurwoningen.

Sterrenwijk blijft achter, met name qua gezondheid en kritisch vanwege komst asielzoekers.

348. Overlast van auto’s, fietsers, luchtvervuiling en lawaai

349. Relatief veilige wijk. Toch maken bewoners zich zorgen over woning-inbraken, auto- en fietsendiefstal.

Autoparkeerplekken moeten wijken voor fietsen.

Verkeersdrukte in de wijk.

350. Veel recreatie in Wilhelminapark

351. Bewoners moeten zelf veel gaan doen aan beveiliging en preventie. Duidt op terugtredende overheid.

Alcoholgebruik is relatief hoog.

Veel contrôles op naleven van leeftijdsgrenzen bij alcoholverkoop.

352. Utrecht Science Park is een dynamisch gebied van ruim 80 bedrijven, 22.000 medewerkers en 50.000 studenten. Hoogwaardige technologie maakt dit park interessant voor nationale en internationale bedrijven.

Veel bouwprojecten in dit park gaan de komende 2 jaar echter een grote druk leggen op de leefbaarheid.

354. Het gemeentebestuur moet druk blijven houden op OV voor Diaconessenhuis. Eventueel via kleinere, dus goedkope bussen.

357. Sterrenwijk is van oudsher een arbeiders- en een volkswijk met een sterke sociale cohesie. Nu is deze wat multicultureler en diverser. Desalniettemin is er een sterk wij/zij gevoel. 40% van de kinderen heeft overgewicht. Alcoholprobleem is groot.

360 OVERVECHT: Het percentage sociale huurwoningen is met 72% het hoogste van heel Utrecht. Derhalve heeft Overvecht – in potentie – hierdoor de meest kwetsbare, doorgaans allochtone, bewoners.

De wijk heeft het hoogste aantal huishoudens met bijstand (18%), bijna 3x zo veel als het stadgemiddelde van 6,5%. De werkgelegenheid in de wijk ligt met 40 banen per 100 inwoners ver onder het stedelijk gemiddelde van 71.

Overvecht krijgt voor de buurt een 5,3 en voor sociale cohesie een 4,7. Het laagst van de stad, dus je kunt stellen dat de multiculturele samenleving hier verreweg het meest mislukt is. Meer dan een kwart van de buurt is depressief over hun buurt. Bij volwassenen voldoet 14% aan de criteria voor sociale uitsluiting en bij jeugd is dat 20% (twee keer zo veel als het gemiddelde van Utrecht!)

De openbare ruimte in Overvecht krijgt het laagste cijfer van de stad met 6,2.

Op veiligheidsgebied scoort Overvecht 50% qua onveiligheidsgevoel het hoogste van de stad en is ook sinds 2011 alleen maar toegenomen. Ook jongerenoverlast laat een toename zien van 33% in 2011 naar 41% nu !

363. De psycho-sociale problematiek in Overvecht is extreem. Het gaat van schulden tot verslaving en sociaal isolement. De sociale samenhang wordt beperkt door veel 10-hoog portiekflats en het gebrek aan ruimte waar bewoners elkaar kunnen treffen.

364. Ook op het gebied van veiligheid scoort Overvecht verhoudingsgewijs zeer slecht. Dit geldt zowel voor de geregistreerde criminaliteit als de overlast door jongeren als de veiligheidsbeleving van de bewoners.

365.                                                                       Overvecht    Utrecht-stad

% allochtone inwoners                                         46,8%           21,9%

% sociale huurwoningen                                       72,0%           38   %

% bewoners met bijstandsuitkering                     18,2%            6,3%

% bewoners met onveiligheidsgevoel                  46,7%          32,4%

% bewoners met overlastgevoel                           39,6%          22,2%

% slachtoffers van vernielingen                            26,0%          10,0%

% vereenzaamde bewoners                                   51,0%           35,0%

Levensverwachting bewoners                           59,7 jaar      67,3 jaar

% chronisch zieke bewoners                                 54,0%           37,0%

Algemeen oordeel over de buurt                              5,6               7,0

Kosten verbeterplan 2016-2020 van deze ‘krachtwijk’ 10,5 miljoen hebben dus vooralsnog niets uitgehaald.

380. VLEUTEN-DE MEERN: De bewonersinitiatieven zijn toegenomen van 31 naar 36%, dus veel sociale cohesie en het aantal voorzieningen neemt dan ook nog steeds toe. Ook qua buurttevredenheid en gevoel van veiligheid staat Vleuten-De Meern goed op de kaart.

De kernen Vleuten en De Meern hebben nog altijd een authentiek dorps karakter met veel groen. Het landelijke gebied tussen deze kernen heeft inmiddels voor het grootste deel helaas plaatsgemaakt voor nieuwbouw, dus veel meer inwoners, dus ook veel meer inwonertal gerelateerde subsidie voor Utrecht onder de noemer ‘Algemene Uitkering’ uit Den Haag.

Vleuten-De Meern is qua bevolkingsomvang inmiddels de grootste wijk van Utrecht. De wijk heeft 46.825 inwoners per 1 januari 2016.

Deze wijk heeft nog altijd relatief weinig huishoudens bijstand met 2,8% en heeft dan ook de minste woninginbraken van de stad Utrecht met 7 per 1000 woningen.

381. De staat van de openbare ruimte in Vleuten-De Meern krijgt een 6,9 wat het op één na hoogste van alle Utrechtse wijken.

Over de verkeersdrukte vanwege het snel toenemend aantal nieuwe inwoners zijn de inwoners van Vleuten-De Meern minder tevreden geworden sinds 2011 (van 49% naar 31%).

383. Maar de voorzieningen van de grote en snel groeiende groep jongeren van 12 tot 17 jaar (in sommige buurten wel 40%) dreigen de komende jaren tekort te schieten.

390. In deze wijk is er steeds meer zwerfvuil geconstateerd, vooral op en langs de doorgaande wegen/fietspaden.

394. WEST: Vergeleken met 2012 ontvangen steeds meer huishoudens in West bijstand (5,2% tegen 3,5% in 2012) Het aantal arbeidsplaatsen in West (met name industrieterrein Lage Weide) is ten opzichte van 2011 met bijna 9% afgenomen. Vergeleken met 2011 is het percentage bewoners dat aangeeft zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt flink gestegen (van 31% naar 40%) Het percentage dat overlast ervaart van jongeren is gestegen van 19 naar 21%.

395. De verkeersveiligheid in West krijgt de laagste waardering van Utrecht.

397. Daarnaast wordt aangegeven dat er buurtaanpakken geweest zijn in Halve Maand-Noord, Lombok-Oost en het Verdomhoekje. In deze buurten is sprake van stapeling van problematiek.

De vluchtelingencrisis heeft geleid tot een uitbreiding van het aantal opvangplekken in West van 450 naar 850 waardoor de sociale cohesie e.d. nog meer in het gedrag is gekomen.

Ook zaken die ver van de wijk lijken te staan, zoals opwarming van de aarde en klimaatverandering, hebben hun effect. Zo is de overlast in 2014 in de sousterrainwoningen een direct gevolg van korte, maar zeer hevige regenbuien.

Waar de wijk hoog op scoort, is op creativiteit, de vele initiatieven, sociale samenhang, buurtondernemingen en de vele zzp-ers.

Kanaalstraat en Damstraat bieden een levendige en aantrekkelijke aanblik, maar vormen ook diverse problemen op het gebied van leefbaarheid, geluidsoverlast vanwege de gebedsoproepen van de ULU-moskee, verkeer vanwege de nabijgelegen UCP-bouwput en veiligheid.

400. De roep om steviger maatregelen voor de Kanaalstraat en de Damstraat wordt ondertussen steeds sterker. Ten tijde van het schrijven van deze begroting wordt dan ook gewerkt aan de aanleg van verkeers-remmende drempels en fietsstroken.

401. Veel bewoners van Utrecht-West vragen dan ook om strengere hand-having op te snel rijden, fout parkeren, op bedrijfsafval op straat, etc. etc. De handhavingscapaciteit is echter beperkt.

Verkeer blijft dan ook vooralsnog een complex en deels wijkoverstijgend probleem. West scoort dan ook te laag qua verkeersveiligheid. Mede omdat in een groot aantal straten (veel) te hard en provocerend wordt gereden.

402. In grote delen van West, met name in Lombok en Nieuw Engeland, is sprake van een groot tekort aan fietsstallingsmogelijkheden. Niet verwonderlijk aangezien uit onderzoek is gebleken dat er immers 1 miljoen fietsen circuleren voor 340.000 inwoners !

Helaas overweegt men dan ook om een aantal autoparkeerplaatsen op te heffen en vrij te maken voor nog meer fietsenstallingen.

403. In de afgelopen periode is gebleken dat er toenemende overlast wordt ervaren is aan drugshandel. Zowel softdrugs als harddrugs. De overlast heeft bijvoorbeeld te maken met handel op straat en intimiderend gedrag van betrokkenen naar bewoners. Er zijn in Nederland 500.000 gebruikers van drugs w.o. wellicht vele duizenden in Utrecht. Het is wellicht veel beter om deze handel van gemeentewege te de-privatiseren, de 17 huidige koffieshops te ontmantelen en van gemeentewege één grote kwekerij mèt shop te installeren op een industrieterrein, zoals Lage Weide, ver van scholen en woonwijken. De drugshandel is bovendien dusdanig lucratief dat op termijn de gemeente een extra eigen inkomstenbron kan realiseren en wellicht tal van lokale belastingen voor de burger omlaag kunnen. Dat dit idee geen utopie blijkt uit een peiling dat 89% van de 390 Nederlandse gemeenten hier in beginsel voor is.

In Lombok bevindt zich een buurt, complex  507, met goedkope sociale huurwoningen die in slechte staat zijn. Net als in de Halve Maan Noord kennen veel huishoudens Multi-problematiek, dat wil zeggen (psychische, sociale en/of gezondheidsproblemen, vaak in combinatie met armoede en of schulden.

Ook in het zo geheten ‘Verdomhoekje’ is sprake van overlast, met name van de horeca van het Wolf en Dekenplein. De klachten daarover in de buurt zijn: hangen in de portieken, lawaai van de bezoekers en vervuiling. Wellicht heeft het meerwaarde als men op deze locatie over gaat op cameratoezicht!

405. ZUID: Met 27.043 inwoners (januari 2015) is de wijk Zuid de op één na kleinste wijk van Utrecht. Vergeleken met 2011 zetten steeds meer bewoners van Zuid zich actief in als onbetaald vrijwilliger voor hun buurt. Onbetaald vrijwilligerswerk is in beginsel fiscaal aftrekbaar indien de bewuste buurtorganisatie een ANBI-status heeft. Hierdoor ontstaat er wellicht ook een extra belastingterugave, dus koopkracht voor de bewuste bewoner waardoor ook het vrijwilligerswerk in meerdere opzichten een aantrekkelijker beleving wordt.

De tevredenheid over de parkeermogelijkheden voor auto’s, maar ook fietsen is in vergelijking met 2015 sterk afgenomen. Ook zien we een forse toename van het aantal fietsendiefstallen (met 58%).

Van alle huishoudens in Zuid ontvangt 7,8% een bijstandsuitkering, dat is hoger dan het gemiddelde in Utrecht.

406. Een aanzienlijk deel van de huishoudens in Zuid w.o. Nieuw Hoograven en de Bokkenbuurt ressorteert heeft een (erg) laag inkomen. Ook op andere aspecten (bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid en buurtoordeel) scoort Nieuw Hoograven minder positief dan gemiddeld in Utrecht.

410. Het overgewicht onder kinderen in Hoograven is helaas nog steeds hoog. Het lijkt erop dat dit mede veroorzaakt wordt door laaggeletterdheid en culturele aspecten, maar ook door armoede, dus slechtere kwaliteit van voeding.

414. De wijk Lunetten in Zuid scoort daarentegen het hoogste tevredenheidscijfer voor groen in de buurt. Een relatief groot aandeel (boven het stedelijk gemiddelde) verwacht wel dat de buurt de komende jaren achteruit gaat.

415. Uit de volksgezondheidsmonitor blijkt dat Lunetten een relatief groot aandeel beschermde woonvormen en begeleid wonen heeft. Ook het percentage van de bevolking dat gebruik maakt van psychiatrische- en verslavingszorg is relatief hoog. Dit betekent ook dat er in Lunetten relatief veel kwetsbare en sociaal geïsoleerde bewoners zijn.

416. Bewoners in Lunetten geven voorts aan veel verkeershinder te ondervinden bij het in- en uitrijden van de wijk via ’t Goyplein. Lunetten is immers uitsluitend bereikbaar via ’t Goyplein waardoor veel files en wachttijden ontstaan.

419. ZUIDWEST: deze wijk typeert zich, net zoals zoveel andere Utrechtse wijken, in haar combinatie van haar kracht en kwetsbaarheid.

Zo is Kanaleneiland, ondanks alle ontwikkelingen van overheidswege, nog altijd, een sociaal-economisch zeer kwetsbare wijk. Het blijft dus vooralsnog ‘dweilen met de kraan open’.

Meer dan 1 op de 10 huishoudens in Zuidwest ontving bijstand in 2015 en komt hiermee op de 2e plek ná Overvecht.

Onderstaand treft U hierbij vergelijkende cijfers tussen Kanaleneiland (Zuidwest) en Utrecht

Kanaleneiland  Utrecht-stad

% mensen dat zich wel eens onveilig voelt              52                    32

% betaald werk                                                          43                    67

% komt niet goed rond                                               19                     8

% onprettige buurt                                                      30                     9

% matig of slechte gezondheid                                   29                   14

WAAR STAAT UTRECHT IN NEDERLAND NU EIGENLIJK ?

(bron: waar staat je gemeente nu eigenlijk.nl)

Utrecht             Nederland

(2014) Vertrek inwoners (per 1000 inwoners)        72,2                   46,1

(2015) Geweldsmisdrijven (per 1000 inwoners)       6,1                     5,4

(2015) Vernieling (per 1000 inwoners)                     7,3                     6,1

(2015) Diefstal fiets (per 1000 inwoners)               13,9                     6,4

(2014) Verkeersongevallen (per 1000 inwoners)     7,9                     5,6

(2015) Vrijwilligerswerk                                          37%                    45%

(2015) Bijstandsgerechtigden (per 10.000 inw.)    505,8                 405,1

 

(2015) Bijstandsnivo voor 65+er (per 10.000 inw.) 417,0                 160,7

Laatst aangepast (zondag 25 september 2016 20:06)

 

Reacties  

 
0 #2 UteJuicy 29-11-2018 01:24
Hi. I see that you don't update your blog too often.
I know that writing articles is time consuming and boring.
But did you know that there is a tool that
allows you to create new articles using existing content (from article
directories or other blogs from your niche)? And it does it
very well. The new articles are high quality and pass the copyscape test.
Search in google and try: miftolo's tools
Citeer
 
 
0 #1 profile2724 01-11-2018 12:04
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://guestbook.asburyparkradio.net/public/img-1539195802.jpg
Citeer
 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen