BESTUURSRAPPORTAGE GEMEENTE ALMELO 2016

 

??????????????

Stadhuis Almelo

 

Voor het eerst sinds 2010 is dit een (tussentijdse) bestuurlijke rapportage die naar onze mening NIET door het college en haar ambtenaren is ontwikkeld, maar met name door de provinciale toezichthouders uit Zwolle !

Een en ander is noodzakelijk vanwege preventief toezicht dat Almelo niet wederom uit balans gaat lopen in. Paginagewijs zullen we trachten mee te lezen en te denken in hun op- en aanmerkingen.


4. Allereerst is het de bedoeling dat er in 2016 21 ambtelijke formatieplaatsen gaan vervallen. Dit is nog slechts een klein begin want een eerdere analyse van een ingehuurde accountant kwam op honderden ambtelijke formatieplaatsen voor 2020. De huidige leegstand in het gemeentepaleis van 58 miljoen zou dan met een derde gaan toenemen

Wat wèl op viel is het feit dat de grondexploitatie dit jaar ‘slechts’ met 1,35 miljoen euro verslechterde met 1,35 miljoen, doch de verkoop van ‘verspreide’ onroerend goed bezittingen daarentegen een positief resultaat liet zien van 1,44 miljoen waardoor uiteindelijk de ambtelijke handel in onroerend goed in Almelo voor het eerst in vele jaren ‘quitte’ speelde.

8. Waar we wel vraagtekens bij zet is waarom er 30.000 euro bezuinigd wordt op veiligheid via cameratoezicht, 50.000 euro op speeltoestellen en het vervangen van zand door houtsnippers wat het risico voor ongevallen door kinderen vergroot en het tarief voor de onroerend goed belasting met 170.000 euro wordt verhoogd terwijl Almelo aanzienlijk achterblijft qua waardes vergeleken met referentiegemeenten.

9. Het eerdere streven om minder ambtenaren te realiseren dan referentiegemeenten wordt met een krimp van slechts 21 ambtenaren wordt in 2016 niet gehaald.

10. De daling van het aantal eigen ambtenaren tussen 2014 en 2016 was 54. Daarentegen is de externe inhuur van personeel tussen 2014 en 2016 toegenomen van 57 naar 105 formatieplaatsen, dus de netto bezuinigingswinst in het financieel zieltogende Almelo is dan ook uiteindelijk NIHIL gebleken.

11. De verkoop van bedrijfsterreinen was aanvankelijk begroot op 2 hectare. In de praktijk werd er slechts 0,2 hectare verkocht, dus maar liefst 90% lager dan begroot!

12. Het aantal mensen wat een beroep doet op bijstand, blijft groter dan aanvankelijk was geraamd in de begroting 2016. Dat is ook niet zo verwonderlijk omdat Almelo onverminderd door gaat met de opname van asielzoekers en overschrijdingen van het aantal statushouders. Het laat ook zien dat het aantal inwoners dat met een vorm van ondersteuning naar werk begeleid kan worden, is afgenomen. De overschrijding van het zogeheten ‘Buigbudget’ is dan ook tussen 2013 en het 2e kwartaal 2016 toegenomen van 0,8% naar 6,6%. Op dit punt blijft het dan ook structureel tobben in Almelo.

14. Vanwege de teruglopende rijkssubsidies voor WMO en jeugdzorg wordt er al vanuit gegaan dat Almelo de gewenste zorg niet meer kan betalen.

17. In 2016 zijn de collegevergaderingen en is het portefeuille-overleg gehalveerd. Daarentegen blijft de gemeenteraad, als hoogste bestuursorgaan, versplinterd en verdeeld vanwege de vele afsplitsingen, wat natuurlijk zeer slecht is voor de kwaliteit van de lokale democratie.

Ná 6 jaar analyseren en oppositie voeren is men tot de conclusie gekomen dat en dan citeren we letterlijk: ‘verbonden partijen die geen substantieel, financieel voordeel opleveren en/of bijdragen leveren aan Almelo of het publiek belang worden afgestoten. In hoeverre er überhaupt externe belangstelling is voor dergelijke winstloze overnames wordt echter niet vermeld in deze rapportage.

Niet de gemeente, maar de inwoners zijn eigenaar van wijkagenda’s. Dat klinkt in ieder geval positief en is een poging om de afstand tussen kiezer en gekozene te verkleinen.

18. Het team groenuitvoering wordt vanaf 1 januari 2017 uitbesteed. Wellicht is dit een taak voor de al jaren, financieel zieltogende, sociale werkvoorziening? Ook zou men bestuurlijk kunnen overwegen om via tuinvergroting burgers gemeentegrond kunnen adopteren.

19. Het college, de gemeenteraad en de ondersteunende rekenkamercommissie en griffie kosten de Almelose belastingbetaler circa 2,82 miljoen euro per jaar. Dat is niet niks en het wordt naar onze mening dan ook tijd dat er meer bestuurlijke kwaliteit geleverd gaat worden, dan nu het geval is. Er is naar onze mening al genoeg armoede geïmporteerd in onze gemeente!

23. Slechts een deel van het structureel leegstaand vastgoed (winkels/kantoren) heeft een nieuwe functie. De Partij Vrij Almelo heeft reeds jaren geleden een motie aangenomen gekregen over een aanpak van deze structurele leegstand en de hieruit voortvloeiende spookindruk bij de burger over onze binnenstad. Kennelijk is het college er nog steeds niet ten volle in geslaagd in de uitvoering van deze motie?

Men wil de lokale economie bevorderen door subsidie verstrekken voor stadspromotie, VVV en evenementen. Dit is hoognodig omdat het aantal toeristische bezoeken in de afgelopen jaren met tientallen procenten is teruggelopen. Almelo zou ook de toeristenbelasting aanzienlijk kunnen verlagen, hetgeen wellicht ook veel ambtelijke kosten kan uitsparen.

27. Voor parkeren (laten) toezien en beheren, vergunningen, ontheffingen verstrekken reclameruimte verkopen zijn de lasten 361.000 euro en de baten zijn 2.4 miljoen, dus 6,6 maal zo hoog. Waarom code ROOD wordt aangegeven is ons dan ook niet duidelijk?

30. Het college ziet een stijging van de bijzondere bijstand en de schuld-hulpverlening in het bijzonder op de bewindvoering. Ook voor 2017 zet deze trend zich voort. Het wordt dan ook tijd dat het college paal en perk gaat stellen aan asielopvang en de jaarlijkse overschrijdingen van de quota statushouders, zoals ook de VVD ooit in haar verkiezingsprogramma stelde. Almelo raakt anders sociaal steeds verder uit balans!

31. De kosten voor het coachen, begeleiden, bemiddelen voor bijstandsgerechtigden, het verstrekken van bijzondere ondersteuning aan huishoudens en het opstellen van schuldregelingen en het tegengaan van fraude en leerplichtovertredingen kosten de Almelose belastingbetaler immers jaarlijks 13,3 miljoen !

35. Er wordt voor 808.000 euro subsidie verstrekt voor het stimuleren van muzikale en creatieve ontwikkelingen van Almeloërs. Er staan echter GEEN baten tegenover. We zijn van mening: als er kennelijk geen behoefte in Almelo is aan dit soort uitingen en creativiteit moet je dat naar onze mening ook niet gaan subsidiëren.

37. Er wordt 21.000 euro uitgegeven aan opvangvoorzieningen van ‘vluchtelingen’. Vluchtelingen hebben vooralsnog geen status. Hoewel deze 21.000 euro relatief gering is dient men terughoudend te zijn met uitgaven omdat veel vluchtelingen in de praktijk kansloos zijn voor status. Bovendien is Almelo, zoals eerder gezegd, al jaren sociaal uit balans.

40. Het onderhoud van bomen, struiken en gras in parken plantsoenen kost Almelo 5,1 miljoen per jaar, terwijl daar slechts 35.000 euro aan baten tegenover staat. Wellicht kan dit door de Sociale Werkvoorziening, die al jaren met grote verliezen draait, gaan plaatsvinden.

45. De regionale brandweer, waar maar liefst 14 gemeenten aan deelnemen, kost Almelo jaarlijks 4,5 miljoen. In hoeverre en wat de andere 13 gemeenten inwonertal gerelateerd bijdragen aan deze regionale brandweer wordt echter niet vermeld. Een regionaal overzicht ontbreekt in deze rapportage!

 

Laatst aangepast (maandag 12 september 2016 14:21)

 

Reacties  

 
0 #1 profile6445 02-11-2018 14:21
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://www.zoutkristallen.nl/images/photos/4021/1566/c7ac356f20d609f08f4a3b0f.jpg
Citeer
 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen