Sociale Werkvoorziening Alphen aan de Rijn (SWA) : een analyse….

5. SWA is een gesubsidieerde onderneming die vanaf 2010 aangepast werk geeft aan circa 500 inwoners, veelal met een beperking. Hierin participeren 3 gemeenten, t.w. Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

Helaas is het financieel resultaat van SWA de laatste jaren door allerlei oorzaken ernstig teruggelopen.

6. Vandaar dat dan ook besloten is, in nauwe samenwerking met Andersson Elffers Felis, analisten te Utrecht, een reconstructie te ontwikkelen vanaf 2011.

7. De stemverhouding tussen de 3 gemeenten is afhankelijk van het aantal in de betreffende gemeente woonachtige WSW-medewerkers. Dit aantal in de WSW is het grootst in de gemeente Alphen aan de Rijn met circa 81,5%. Aanvankelijk waren dit 5 gemeenten, maar door een gemeentelijke herindeling in 2013 is dit aantal teruggebracht tot 3

9. Aanvankelijk vertoonde de SWA een relatief stabiel positief beeld.

10. Het streven is om zoveel mogelijk mensen, veelal met een beperking, werkervaring op te laten doen en uit te laten stromen naar reguliere werkgevers. Tegelijkertijd dient men er voor te waken dat deze gesubsidieerde werkzaamheden niet ten koste gaan van reguliere werkzaamheden, dus niet concurrentievervalsend zijn en juist ten koste gaan van werkgelegenheid in de regio!

12. Dat dit niet eenvoudig is, bleek uit een rapportage van onderzoeksbureau K+V uit 2011, waaruit bleek dat de meeste interne werksoorten reeds verliesgevend waren. In 2014 heeft de directie van het SWA dan ook opdracht gegeven voor een zogeheten Transformatieplan 2015-2018, dat in december 2014 werd goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van SWA.

13. Een van de besluiten is dat de gemeente Alphen aan de Rijn het bedrijfspand overneemt en dat SWA, ondanks zijn sociale doelstellingen, wèl een marktconforme huur betaalt voor haar vierkante meters. Ook valt het in deze besluiten op dat er bij personeel uitgegaan wordt van ‘natuurlijk verloop’ en dat er dan ook geen ‘sociaal plan’ hoeft te worden opgesteld. Dit wijkt m.i. ernstig af van wat gebruikelijk en rechtmatig is in het ‘normale’ bedrijfsleven.

De financiële doorrekening van dit plan zou een positief resultaat geven van 297.000 euro in 2015, tot ruim 400.000 euro in de jaren erna.

In het geval ‘Metaal’ verzelfstandigd wordt, levert dit echter een structurele (!) tegenvaller op van 1,7 miljoen. Waarom dit idee geopperd wordt, is niet toegelicht…!

De deelnemende gemeenten geven dan ook aan dat zij ambtelijk maar beperkt mochten meedenken over dit Transformatieplan en van mening waren dat dit plan in hun ogen nog veel te veel ‘open einden’ bevatte en veel te veel verantwoordelijkheden bij de gemeenten legde.

14. Het Grafisch Centrum van het SWA werd per 1 januari 2016 gesloten. De reden wordt echter niet vermeld!

Ook wordt er binnen het bestuur van de SWA zeer verschillend gedacht over de noodzaak van de afbouw van de interne productielijnen.

15. Een terugkerend discussiepunt is dat de huisvestingslasten het pand SWAenendrift relatief hoog zijn, dus niet in het belang is van de doelstellingen van het SWA, die juist voorziet in sociale werkgelegenheid voor mensen met een duidelijke beperking !

Aanvankelijk was SWA dan ook zeer gebaat met een eigen taxatie van het betreffende pand, doch de gemeente Alphen aan de Rijn besliste anders en besloot als kopende partij dit zelf, dus subjectief, te doen. Het was m.i. veel zuiverder geweest indien één of meerdere externe taxateurs, onafhankelijk van elkaar, een vergelijkende taxatie hadden verricht.

In juni 2015 werd ten aanzien van de SWA een beleidsplan “Rijnstreek Werkt” vastgesteld door de 3 gemeenteraden. Ten aanzien van de besluitvorming over de hoeveelheden ‘beschut’ werk werd echter niks besloten….!

16. Tijdens de besprekingen tussen de directie van SWA en de gemeentelijke aandeelhouders is het opmerkelijk dat er wèl gesproken is over achterblijvende omzet op re-integratie en hogere loonkosten maar niet uit-onderhandeld is tussen partijen. Naderhand bleken dan ook min- stens 2 gemeenten verrast te zijn over de winstwaarschuwing van SWA !

18. In Nederland kan overigens geen enkel SW-bedrijf, zoals SWA, draaien zonder subsidie. Sinds de invoering van de Participatiewet, waarbij gemeenten deze gelden in principe vrij kunnen besteden, zal dat naar verwachting niet verbeteren, mede vanwege het zeer matige toezicht van de provinciale toezichthouders.

20. De analisten van Andersson Efffers en Felix kunnen dan ook niet anders concluderen dan dat het voor SWA niet mogelijk is om gemakkelijk inzicht te verkrijgen in zaken als: voorraden, onderhanden werk, productiekosten van orders en het vereiste aantal medewerkers per werksoort. En voor zover dat wel gaat, gaat dit gepaard met veel handwerk in allerlei losse Excel-bestanden, wat erg foutengevoelig is, wat nog eens versterkt is door het feit dat de afgelopen jaren de contrôle jarenlang is ingevuld door een parttime (!) interim controller. Dit laatste lijkt mij veel te gemakkelijk.

Voor de inschatting van de omzet wordt gemakshalve de omzet van de meest recente jaarrekening als basis gebruikt, dus is dit feitelijk ‘natte vinger werk’ ! Bovendien is er geen standaard overlegproces tussen de commercieel directeur en afdelingsleiders, wat de inschatting van de omzet extra kwetsbaar maakt.

23. In oktober 2015 is een resultaatprognose over 2015 naar de colleges verstuurd. Hierin werd een exploitatietekort geprognotiseerd van 465.000 euro, terwijl in een eerdere begroting nog een overschot geraamd werd van 264.000 euro, ofwel een ‘foutje’ van maar liefst 729.000 euro !

26. In de loop van 2015 bleek dat de aannames in de berekening voor de gemiddelde loonkosten niet juist waren. Er was namelijk van uitgegaan dat de duurste medewerkers zouden uitstromen. Dat zou als consequentie hebben dat niet alleen het aantal WSW’ers zouden afnemen, maar ook dat de gemiddelde loonkosten zouden dalen. In de loop van 2015 schrok men vanwege het feit dat geen rekening was gehouden met de stijging van het minimumloon en met de salarisgroei van medewerkers met het minimumjeugdloon. Daardoor zijn de gemiddelde loonkosten in de eerste begrotingsprognose ruim 600.000 euro te laag ingeschat, mede omdat het minimumloon in januari 2x zoveel gestegen is.

29. Hoe om te gaan met het SWA-pand is een steeds terugkerende discussie ? Destijds zijn voor de financiering langdurige leningen aangegaan met ongunstige rentetarieven. Wellicht zijn er aanzienlijk betere tarieven te realiseren als de deelnemende gemeenten garant zouden willen staan voor terugbetaling? Bovendien zijn de verschuldigde financieringsrentes hopelijk aanzienlijk afgenomen door het beleid van de ECB? In dat geval is een meer ‘sociale huur’ wenselijk voor een betere bedrijfsvoering?

31. Ook vragen wij ons af in hoeverre er geïnventariseerd is of er meer grote bedrijven, dan wel maatschappelijke instellingen in de regio bereid zijn hun schoonmaak, catering en eventueel groenonderhoud door SWA te laten uitvoeren. Dit zou ook aangekaart kunnen worden bij de vestiging van nieuwe bedrijven.

Dit zal niet eenvoudig zijn vanwege de dalende budgetten die de gemeenten tegenwoordig van het Rijk ontvangen voor participatie.

32. Wat de analisten van Andersson Elffers en Felix ook is opgevallen dat de formatie van de financiële functie te beperkt is. In de praktijk is er slechts één controller belast met het opstellen van de begrotingen. Deze controller opereert echter zelfstandig zonder toezicht en heeft intern dus geen overleg of ‘klankbord’ met collega’s. Dat is dus vragen om problemen. Daarbij komt dat de beperkte transparantie de betrokkenheid van de overige leden te zeer beperkt is. Hoewel inmiddels door de SWA een nieuwe vaste controller is aangesteld blijven er vooralsnog risico’s over de continuïteit!

Het is dan ook opmerkelijk dat SWA ondanks alles wel steeds een goedkeurende accountantsverklaring krijgt…

33. Keuzes die het financieel presteren van SWA negatief beïnvloeden komen direct ten laste van de begrotingen van de 3 deelnemende gemeenten.

37. Hoewel het de bedoeling was om zoveel mogelijk medewerkers van SWA onder te brengen bij reguliere werkgevers zal dit wellicht bemoeilijkt gaan worden door de komst van vele, al of niet, gelegaliseerde nieuwkomers waardoor onze eigen kansarme Alphenaren hierdoor steeds meer buiten de boot gaan vallen en wellicht ook op de arbeidsmarkt weggeconcurreerd gaan worden. Dit mag en kan natuurlijk niet! Wellicht heeft het dan ook zin dat de voltallige gemeenteraad hierover een brandbrief stuurt naar Den Haag!

39. De analisten van Andersson Elffers en Felix blijven echter van mening dat SWA vooralsnog te beperkt in staat blijft om vertrouwenwekkende financiële informatie te verstrekken, mede omdat men werkt met sterk verouderde systemen en er administratief veel te veel handwerk nodig is, waardoor de kans op fouten veel te groot blijft.

41. Wellicht is het een idee om in de toekomst samen met de analisten van Andersson Elffers en Felix halfjaarlijks te gaan klankborden hoe het beter kan en moet gaan, uiteraard met behoud van een mensvriendelijk karakter!

44. Wellicht is het dan op termijn mogelijk om de voorgenomen bezuiniging  van 1 miljoen op SWA te schrappen.

Laatst aangepast (donderdag 18 augustus 2016 23:15)

 

Reacties  

 
0 #1 profile8709 01-11-2018 12:09
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://www.soccerlandng.com/images/photos/5067/171/9eba5286f1cad2cd7a45c8a4.jpg
Citeer
 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen